Termin przechowywania oraz sposób przekazywania do archiwów państwowych dokumentów z referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 13 maja 1997 r.
w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazywania do archiwów państwowych dokumentów z referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.

Na podstawie art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205 i z 1995 r. Nr 132, poz. 640) w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487) Państwowa Komisja Wyborcza po porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych uchwala, co następuje:
§  1.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o dokumentach z referendum konstytucyjnego, należy przez to rozumieć:
1)
spisy osób uprawnionych do udziału w referendum,
2)
protokoły głosowania w obwodzie,
3)
protokoły zbiorczych wyników głosowania w województwie,
4)
protokół o wyniku referendum,
5)
karty do głosowania (ważne i nieważne),
6)
uchwały podjęte przez komisje do spraw referendum,
7)
protokoły posiedzeń komisji do spraw referendum,
8)
urzędowe obwieszczenia komisji do spraw referendum,
9)
dokumentację zapisaną na elektromagnetycznych nośnikach informatycznych.
§  2.
1.
Dokumenty z referendum konstytucyjnego obwodowe komisje do spraw referendum przekazują odpowiednio wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, konsulowi i kapitanowi statku. Spis osób uprawnionych do udziału w referendum stanowi oddzielny pakiet. Dokumenty te są przechowywane do dyspozycji Sądu Najwyższego do czasu rozstrzygnięcia o ważności referendum, a także do dyspozycji sądów lub organów prokuratury prowadzących postępowania karne.
2.
Po podjęciu przez Sąd Najwyższy uchwały w sprawie ważności referendum odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta, konsul i kapitan statku zarządza zniszczenie przechowywanych dokumentów z referendum konstytucyjnego w sposób uzgodniony z kierownikiem właściwego archiwum państwowego. Zniszczenie dokumentów może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że udostępnienia lub zabezpieczenia tych dokumentów zażądał sąd lub prokurator. W takim wypadku późniejsze zniszczenie dokumentów wymaga uzgodnienia z organem, który zażądał ich zabezpieczenia lub udostępnienia.
§  3.
1.
Dokumenty z referendum konstytucyjnego wojewódzka komisja do spraw referendum przekazuje dyrektorowi delegatury wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla siedziby komisji. Są one przechowywane w sposób ustalony dla zasobu archiwalnego archiwów zakładowych przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia 1998 r.
2.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, dokumenty z referendum przechowywane przez dyrektora delegatury wojewódzkiej krajowego Biura Wyborczego podlegają przekazaniu do właściwego archiwum państwowego.
§  4.
Dokumenty z referendum konstytucyjnego otrzymane przez Państwową Komisję Wyborczą od wojewódzkich komisji do spraw referendum podlegają przekazaniu kierownikowi Krajowego Biura Wyborczego i stanowią zasób archiwalny (materiały archiwalne) przechowywany w Krajowym Biurze Wyborczym.
§  5.
Dokumentacja powstała w wyniku i w związku z działalnością komisji do spraw referendum, nie mająca charakteru dokumentów z referendum konstytucyjnego, a w szczególności nie wykorzystane karty do głosowania, podlega zniszczeniu w sposób określony w § 2 ust. 2.
§  6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą, w szczególności dotyczących gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania i udostępniania dokumentów z referendum, stosuje się przepisy o narodowym zasobie archiwalnym.
§  7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021