Zasady, tryb i termin powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 kwietnia 1997 r.
w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego.

Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205 i z 1995 r. Nr 132, poz. 640) oraz art. 21 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487) Państwowa Komisja Wyborcza po porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Obwodowe komisje do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą powołuje właściwy terytorialnie konsul w składach od 5 do 7 osób, w drodze losowania, spośród osób uprawnionych do udziału w referendum. Liczbę osób powoływanych w skład poszczególnych komisji ustala konsul przed losowaniem.
2.
Powołanie obwodowych komisji następuje najpóźniej w 10 dniu przed dniem referendum.
§  2.
1.
Kandydatem do składu komisji może być każda osoba uprawniona do udziału w referendum przebywająca za granicą, posiadająca ważny paszport polski.
2.
Zgłoszenia kandydatów do składu każdej komisji dokonywane są odrębnie w okresie od 17 do 11 dnia przed dniem referendum.
3.
Zgłoszenia kandydata do komisji może dokonać osoba uprawniona do udziału w referendum posiadająca ważny paszport polski.
4.
Konsul w sposób zwyczajowo przyjęty powiadamia osoby uprawnione do udziału w referendum o ustalonej liczebności składów komisji, sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów oraz terminie i miejscu losowania kandydatów do składów komisji.
§  3.
1.
Zgłoszenia, o których mowa w § 2 ust. 2, wrzuca się do przeznaczonej do tego celu urny ustawionej w dostępnym miejscu, opatrzonej napisem: "Kandydaci do obwodowych komisji do spraw referendum".
2.
Urnę przeznaczoną na zgłaszanie kandydatów konsul opieczętowuje i pozostaje ona pod jego nadzorem nienaruszona do czasu przeprowadzenia losowania składów komisji.
§  4.
1.
Najpóźniej w 10 dniu przed dniem referendum konsul przeprowadza publiczne losowanie składu komisji, sporządzając protokół losowania.
2.
Zgodnie z wynikiem losowania konsul powołuje skład obwodowej komisji do spraw referendum.
3.
Urna z pozostałymi zgłoszeniami zostaje ponownie opieczętowana i jest przechowywana do czas zakończenia głosowania; po tym terminie konsul dokonuje zniszczenia zgłoszeń.
§  5.
1.
Jeżeli w trybie określonym w § 2 ust. 2 nie zgłoszono kandydatów w liczbie wystarczającej do powołania składów obwodowych komisji, brakujące osoby powołuje konsul bez przeprowadzania losowania.
2.
Skład komisji konsul podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§  6.
1.
W rozumieniu przepisów niniejszej uchwały konsulem jest kierownik urzędu konsularnego, a w razie braku w danym państwie takiego urzędu - wyznaczona przez Ministra Spraw Zagranicznych osoba wykonująca funkcje konsula.
2.
Konsul może upoważnić pracownika urzędu konsularnego do wykonywania obowiązków konsula wynikających z uchwały.
§  7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu powoływania tych komisji (Monitor Polski z 1997 r. Nr 20, poz. 204).
§  8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.27.257

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zasady, tryb i termin powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego.
Data aktu: 21/04/1997
Data ogłoszenia: 30/04/1997
Data wejścia w życie: 30/04/1997