Szczegółowe zasady przyznawania nagród specjalnych za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 16 kwietnia 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagród specjalnych za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej.

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60, z 1994 r. Nr 62, poz. 265, z 1996 r. Nr 100, poz. 459 i Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:
§  1.
Minister Pracy i Polityki Socjalnej przyznaje corocznie nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej, zwane dalej "nagrodami".
§  2.
Nagrody przyznawane są w kategoriach:
1)
indywidualnej - dla osób działających w zakresie pomocy społecznej,
2)
zespołowej - dla zespołu osób, instytucji lub organizacji społecznych działających w zakresie pomocy społecznej.
§  3.
Nagrody przyznawane są za wdrożone wybitne oraz nowatorskie rozwiązania zmierzające w szczególności do:
1)
zapobiegania izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu osoby lub rodziny,
2)
aktywizacji jednostki lub rodziny do rozwiązywania własnych problemów,
3)
mobilizacji środowisk lokalnych do samopomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych,
4)
nawiązywania współpracy z wieloma podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych,
5)
propagowania kompleksowego rozwiązywania problemów społecznych.
§  4.
Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej.
§  5.
Prawo do zgłaszania wniosków przysługuje osobie, grupie osób, instytucjom lub organizacjom społecznym działającym w zakresie pomocy społecznej. Wniosek powinien być złożony w terminie do dnia 31 lipca.
§  6.
1.
Wniosek należy składać na odpowiednim dla kategorii nagrody formularzu. Wzory formularzy stanowią załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.
2.
Do wniosku powinny być dołączone:
1)
przygotowany przez kandydata do nagrody lub przez inną osobę opis działalności i osiągnięć kandydata,
2)
co najmniej jedna niezależna opinia merytoryczna osoby lub instytucji mogącej potwierdzić wiarygodność danych dotyczących działalności i osiągnięć kandydata,
3)
w przypadku wniosku o nagrodę specjalną dla dyrektora wojewódzkiego zespołu pomocy społecznej - opinia właściwego wojewody.
§  7.
Wnioski przedkładane są Radzie Pomocy Społecznej w celu zaopiniowania.
§  8.
Rada Pomocy Społecznej przedstawia Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej listę proponowanych kandydatów do nagród, w terminie do dnia 15 października.
§  9.
Nagrody powinny być wręczane w dniu 21 listopada, ustanowionym Dniem Pracownika Socjalnego.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK

o przyznanie indywidualnej nagrody specjalnej

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej

Zgłaszam wniosek o nagrodę w kategorii indywidualnej.

Dane o kandydacie:

imię i nazwisko ...............................................

adres prywatny ................................................

miejsce pracy .................................................

...............................................................

stanowisko ....................................................

Krótkie uzasadnienie zgłoszenia wniosku przez zgłaszającego:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Imię i nazwisko zgłaszającego .................................

Miejsce pracy/działalności ....................................

Związek z działalnością w zakresie pomocy społecznej ..........

...............................................................

Data .................. ......................

podpis

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK

o przyznanie zespołowej nagrody specjalnej

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej

Zgłaszam wniosek o nagrodę w kategorii zespołowej.

Nazwa zgłaszanej instytucji, organizacji społecznej, zespołu

osób ..........................................................

...............................................................

...............................................................

adres .........................................................

...............................................................

charakter prowadzonej działalności ............................

...............................................................

Krótkie uzasadnienie zgłoszenia wniosku przez zgłaszającego:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Imię i nazwisko zgłaszającego .................................

Miejsce pracy/działalności ....................................

Związek z działalnością w zakresie pomocy społecznej ..........

...............................................................

Data .................. ......................

podpis

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.26.248

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady przyznawania nagród specjalnych za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej.
Data aktu: 16/04/1997
Data ogłoszenia: 28/04/1997
Data wejścia w życie: 28/04/1997