Zm.: zarządzenie w sprawie ochrony znaków towarowych.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 kwietnia 1997 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony znaków towarowych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 oraz art. 48 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 10, poz. 46 i z 1994 r. Nr 74, poz. 331) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1992 r. w sprawie ochrony znaków towarowych (Monitor Polski Nr 31, poz. 217) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przez międzynarodową klasyfikację, o której mowa w zarządzeniu, rozumie się aktualną klasyfikację towarów i usług przyjętą na podstawie wiążącego Rzeczpospolitą Polską Aktu zrewidowanego Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r.";

2)
w § 5:
a)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) napisanie go fonetycznie według zasad pisowni polskiej, małymi literami standardowymi alfabetu łacińskiego - jeżeli znak jest słowny,";

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 2 w podaniu należy zamieścić fotografię lub odbitkę zgłoszonego znaku, chyba że wystarczy przedstawienie go w podaniu przez napisanie standardowymi czcionkami (znak słowno-graficzny).";

3)
w § 6:
a)
w ust. 3 wyrazy "klasyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia" zastępuje się wyrazami "międzynarodową klasyfikacją";
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli towar, dla którego zgłaszający chce zarejestrować znak, nie jest wymieniony w wykazie klas ani alfabetycznej liście towarów międzynarodowej klasyfikacji, do zaklasyfikowania tego towaru stosuje się kryteria przyjęte w uwagach ogólnych do tej klasyfikacji.";

4)
skreśla się załącznik do zarządzenia.
§  2.
Wymóg, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszego zarządzenia, stosuje się do zgłoszeń dokonanych po wejściu zarządzenia w życie.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 4 marca 1997 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021