Tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 kwietnia 1997 r.
w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

Na podstawie art. 6 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie reguluje tryb postępowania wierzycieli, o których mowa w art. 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej "ustawą", innych niż urzędy skarbowe, uprawnionych do stosowania środków egzekucyjnych lub do żądania od organu egzekucyjnego zastosowania tych środków w celu ściągnięcia od zobowiązanego należności pieniężnych w trybie egzekucji administracyjnej.
§  2.
Wierzyciel jest obowiązany do systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych.
§  3.
1.
Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie określonym w decyzji albo wynikającym z przepisu prawa, wierzyciel, z zastrzeżeniem ust. 2, wysyła do zobowiązanego upomnienie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia upomnienia.
2.
Wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne bez uprzedniego doręczenia upomnienia w wypadkach określonych w odrębnych przepisach.
§  4.
1.
Upomnienie sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla zobowiązanego, a drugi pozostaje w aktach sprawy.
2.
Upomnienie oznacza się kolejnym numerem ewidencji upomnień, prowadzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
3.
Numer, o którym mowa w ust. 2, poprzedzony symbolem "Up", umieszcza się na potwierdzeniu odbioru upomnienia.
4.
Upomnienie wysyła się za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą, a dowód nadania dołącza się do akt sprawy. Upomnienie może być również doręczone bezpośrednio przez wierzyciela w sposób określony w Kodeksie postępowania administracyjnego.
5.
W razie nieotrzymania potwierdzenia odbioru upomnienia w ciągu dziesięciu dni od daty nadania, wierzyciel składa reklamację w jednostce organizacyjnej Poczty Polskiej, w której nadano upomnienie. W wypadku zaginięcia upomnienia lub braku dowodu doręczenia zobowiązanemu upomnienia, wysyła się je ponownie.
6.
Otrzymane potwierdzenie odbioru upomnienia dołącza się do akt sprawy i przechowuje w terminarzu do upływu terminu zakreślonego w upomnieniu. Terminarz przegląda się codziennie w celu nadania sprawom dalszego biegu.
§  5.
Po bezskutecznym upływie terminu zakreślonego w upomnieniu wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  6.
1.
Jeżeli wierzyciel jest upoważniony do zastosowania środka egzekucyjnego we własnym zakresie i zastosowanie tego środka jest możliwe, bezzwłocznie dokonuje czynności egzekucyjnych.
2.
Jeżeli wierzyciel nie posiada uprawnień do prowadzenia egzekucji we własnym zakresie albo gdy prowadzona przez niego egzekucja okazała się bezskuteczna, niezwłocznie kieruje tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania zobowiązanego lub miejsca prowadzenia przez niego działalności gospodarczej - z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia. Wierzyciel powinien również przekazać urzędowi skarbowemu posiadane informacje o majątku i źródłach dochodu zobowiązanego.
3.
Jeżeli zobowiązany zalega z uiszczeniem należności, od których ustalenia przysługuje mu powództwo do sądu lub środek zaskarżenia, i wniósł takie powództwo lub środek, wierzyciel przesyła tytuł wykonawczy do organu egzekucyjnego tylko wówczas, gdy wniesienie środka prawnego nie wstrzymuje obowiązku zapłaty. Jeżeli jednak wierzyciel uzna, że okoliczności sprawy uzasadniają zaniechanie wszczęcia egzekucji - zawiesza postępowanie.
4.
Przed wysłaniem wniosku egzekucyjnego wierzyciel sprawdza, czy należność nie wpłynęła na jego rachunek bankowy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej albo nie została wpłacona bezpośrednio gotówką do kasy.
§  7.
1.
Do tytułów wykonawczych przesyłanych do urzędu skarbowego wierzyciel załącza wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 2, w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy przeznaczony jest dla urzędu skarbowego, a drugi - po potwierdzeniu przyjęcia tytułów do egzekucji - urząd ten zwraca wierzycielowi.
2.
Wierzyciel obowiązany jest przesyłać tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego systematycznie i bez zbędnej zwłoki.
§  8.
1.
Wierzyciel, którego wniosek egzekucyjny nie został załatwiony w ciągu trzech miesięcy od daty wpływu do urzędu skarbowego, może wystąpić do tego urzędu z ponagleniem.
2.
Po bezskutecznym upływie czternastu dni od daty ponaglenia wierzyciel zawiadamia o tym izbę skarbową.
3.
Wierzyciel jest również uprawniony do informowania się w urzędzie skarbowym o sposobie załatwienia wniosku egzekucyjnego, a urząd skarbowy ma obowiązek udzielić wierzycielowi wyczerpującej odpowiedzi.
§  9.
Wierzyciel niezwłocznie zawiadamia urząd skarbowy o każdej zmianie wysokości egzekwowanej należności, jej odroczeniu, rozłożeniu na raty, umorzeniu albo zapłaceniu. Jeżeli wierzyciel zaniedba wysłania takiego zawiadomienia, ponosi wszelkie koszty spowodowane nieuzasadnionym wszczęciem lub prowadzeniem egzekucji.
§  10.
Jeżeli zobowiązany wpłaci wierzycielowi koszty egzekucyjne, które przypadają urzędowi skarbowemu, wierzyciel powinien niezwłocznie przekazać je urzędowi skarbowemu.
§  11.
Jeżeli wierzyciel wystąpi do urzędu skarbowego z wnioskiem o zabezpieczenie należności pieniężnej, wniosek ten sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  12.
Wierzyciele zaopatrują się we własnym zakresie w druki, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.
§  13.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1991 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Monitor Polski Nr 38, poz. 272 i z 1994 r. Nr 58, poz. 495), z wyjątkiem załącznika nr 2, który może być stosowany do dnia 31 grudnia 1997 r.
§  14.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

UPOMNIENIE Nr Up ...

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

EWIDENCJA WYSŁANYCH UPOMNIEŃ

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TYTUŁ WYKONAWCZY

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

EWIDENCJA TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

(pominięty)

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.23.219

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.
Data aktu: 08/04/1997
Data ogłoszenia: 22/04/1997
Data wejścia w życie: 06/05/1997