Zm.: zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 26 marca 1997 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.

Na podstawie art. 50 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku nr 5 do zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego (Monitor Polski Nr 38, poz. 380 i Nr 85, poz. 760) w części IV WYPEŁNIANIE DOKUMENTU SAD W PRZYWOZIE I PRZY ZŁOŻENIU TOWARÓW W SKŁADZIE CELNYM LUB WPROWADZENIU DO WOLNEGO OBSZARU CELNEGO w opisie pola 47 wprowadza się następujące zmiany:
1)
wyrazy:

"Nie należy dokonywać naliczenia cła i podatku, jeżeli towar podlega powrotnemu przywozowi poza obrotem czasowym lub powrotnemu przywozowi po czasowym wywozie (jeżeli towar nie podlegał naprawieniu, uszlachetnieniu, przerobowi lub przetworzeniu) oraz wprowadzeniu do WOC."

zastępuje się wyrazami:

"Nie należy dokonywać naliczenia dla i podatku, jeżeli towar podlega powrotnemu przywozowi po czasowym wywozie (jeżeli towar nie podlegał naprawieniu, uszlachetnieniu, przerobowi lub przetworzeniu) oraz przy wprowadzeniu do WOC."

2)
w części KWOTA wyrazy:

"W przypadku sprowadzenia z zagranicy nowego samochodu przez osobę rezygnującą po dniu 4 kwietnia 1994 r. z rekompensaty za nie odebrany samochód osobowy na przedpłatę, wyprodukowanego przez producenta zagranicznego zaangażowanego w krajową produkcję samochodów, znajdującego się na liście ogłoszonej przez Ministra Przemysłu i Handlu (Monitor Polski z 1994 r. Nr 25, poz. 215), kwota należnego podatku od towarów i usług może być pomniejszona o kwotę nie wyższą od kwoty bonifikaty, określonej w ustawie z dnia 21 stycznia 1994 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 36, poz. 132).

Jeżeli wysokość bonifikaty jest równa lub większa od należnego podatku od towarów i usług, należy wpisać «0»."

zastępuje się wyrazami:

"W przypadku sprowadzenia z zagranicy nowego samochodu przez osobę rezygnującą z rekompensaty za nie odebrany samochód osobowy na przedpłatę, kwota należnego podatku od towarów i usług może być pomniejszona o kwotę nie wyższą od kwoty bonifikaty, określonej w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776).

Jeżeli wysokość bonifikaty jest równa lub większa od należnego podatku od towarów i usług, należy wpisać «0»."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1997 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021