Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 11 marca 1997 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 1995 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad (Monitor Polski Nr 37, poz. 445) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Rady wchodzą członkowie powoływani przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej jako przedstawiciele:

1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Prezesa Rady Ministrów,

3) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

4) Ministra Finansów,

5) Ministra Gospodarki,

6) Ministra Kultury i Sztuki,

7) Ministra Obrony Narodowej,

8) Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

9) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,

10) Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,

11) Ministra Skarbu Państwa,

12) Ministra Sprawiedliwości,

13) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

14) Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej,

15) Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,

16) Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych,

17) Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,

18) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

19) Komendanta Głównego Policji,

20) Przewodniczącego Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021