Zasady przewozu kolejami linowymi i linowo-terenowymi.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 28 lutego 1997 r.
w sprawie zasad przewozu kolejami linowymi i linowo-terenowymi.

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995 r. Nr 119, poz. 575) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządzenie określa zasady przewozu kolejami linowymi i linowo-terenowymi, zwanymi dalej "kolejami linowymi", w regularnej komunikacji publicznej.
2.
Zarządzenie nie dotyczy przewozu kolejami linowymi przeznaczonymi wyłącznie do przewozu rzeczy oraz wyciągami narciarskimi.
§  2.
Przewóz osób kolejami linowymi odbywa się na podstawie opracowanego przez przewoźnika rozkładu jazdy oraz na warunkach określonych przez przewoźnika w regulaminie.
§  3.
1.
Warunki grupowego przewozu osób uzgadnia z koleją linową organizator przewozu.
2.
Grupowy przewóz osób wykonywany jest po uprzednim zarezerwowaniu miejsc, zgodnie z regulaminem, o którym mowa w § 2.
3.
Informację o zarezerwowaniu miejsc przewoźnik podaje do wiadomości publicznej w punktach odprawy i placówkach upoważnionych przez kolej linową do sprzedaży biletów.
§  4.
1.
Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie, przewoźnik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym podróżnych, udzielić im wskazówek dotyczących bezpiecznego zachowania oraz zapewnić możliwość opuszczenia kolei linowej.
2.
W zależności od okoliczności, o których mowa w ust. 1, kolej linowa, bez dodatkowej opłaty, przewozi podróżnych do dolnej stacji lub innego bezpiecznego miejsca, a następnie, jeżeli jest to możliwe, organizuje pieszy powrót, zapewniając w razie potrzeby przewodnika. Gdy pieszy powrót nie jest możliwy, zapewnia ona niezbędne warunki pobytu na stacji zatrzymania.
§  5.
Podróżny może zmienić umowę przewozu poprzez określenie późniejszego terminu jej wykonania, jeżeli pozwalają na to możliwości eksploatacyjne przewoźnika.
§  6.
1.
Przewóz rzeczy zabieranych przez podróżnych do kolei linowych odbywa się na warunkach określonych w taryfie i regulaminie przewoźnika, a przesyłek towarowych - na warunkach uzgodnionych z nadawcą w umowie.
2.
Przewóz rzeczy i przesyłek, o których mowa w ust. 1, wykonywany jest przez kolej linową w miarę możliwości eksploatacyjnych przewoźnika.
§  7.
W sprawach nie uregulowanych w zarządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie przewozu osób i bagażu (Dz. U. Nr 64, poz. 312).
§  8.
Traci moc zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 lipca 1985 r. w sprawie określenia zasad przewozu kolejami linowymi i linowo-terenowymi (Dz. T. i Z.K. Nr 10, poz. 71).
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021