Zasady, warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
z dnia 18 lutego 1997 r.
w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Przepisy zarządzenia stosuje się do osób zamierzających wykonywać funkcję sędziego sportowego w określonej dyscyplinie sportu w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez właściwy polski związek sportowy.
2.
Przepisy zarządzenia mogą być stosowane do osób zamierzających wykonywać funkcję sędziego sportowego w określonej dyscyplinie sportu w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez związek sportowy zrzeszający sportowców niepełnosprawnych, chyba że przepisy organizacji międzynarodowych zajmujących się sportem osób niepełnosprawnych stanowią inaczej.
§  2.
1.
Polski związek sportowy przyznaje, odmawia przyznania i pozbawia licencji sędziego sportowego w dyscyplinie sportu objętej zakresem działania związku lub wchodzącej w skład dziedziny sportu, w której ten związek działa.
2.
Licencję sędziego sportowego przyznaje się na czas nie oznaczony, w zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Licencja sędziego sportowego może być przyznana na czas oznaczony na żądanie osoby ubiegającej się o przyznanie licencji.
§  3.
1.
Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji sędziego sportowego składa we właściwym polskim związku sportowym pisemny wniosek zawierający:
1)
imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
2)
określenie dyscypliny sportu, w jakiej wnioskodawca zamierza pełnić funkcję sędziego sportowego,
3)
określenie okresu w wypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3,
4)
datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, powinny być dołączone:
1)
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
2)
zaświadczenie właściwego polskiego związku sportowego, stwierdzające zdanie egzaminu na sędziego sportowego,
3)
zaświadczenie przychodni sportowo-lekarskiej o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie funkcji sędziego sportowego,
4)
kopia polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z wykonywaniem obowiązków sędziego sportowego,
5)
zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich, organizowanym przez właściwy polski związek sportowy,
6)
zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w regulaminach sportowych obowiązków sędziego sportowego.
§  4.
1.
Polski związek sportowy przyznaje licencję sędziego sportowego w drodze decyzji administracyjnej.
2.
Licencja powinna zawierać:
1)
imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania sędziego sportowego,
2)
numer licencji,
3)
dyscyplinę sportu, w której uprawniony może pełnić funkcję sędziego sportowego,
4)
datę wydania licencji,
5)
okres ważności licencji w wypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3,
6)
podstawowe prawa i obowiązki sędziego sportowego.
3.
Licencja powinna być opatrzona zdjęciem i podpisem sędziego sportowego, pieczęcią polskiego związku sportowego oraz podpisem osoby upoważnionej w tym związku do przyznania licencji.
§  5.
1.
Polski związek sportowy może odmówić przyznania licencji sędziego sportowego, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § 3 i 7, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie.
2.
Licencji sędziego sportowego nie może uzyskać osoba, która pełniąc tę funkcję została przez właściwy organ polskiego związku sportowego pozbawiona licencji z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 pkt 3 - w okresie dwóch lat od daty wydania tej decyzji.
3.
Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.
§  6.
1.
Polski związek sportowy pozbawia, w drodze decyzji administracyjnej, sędziego sportowego licencji w razie:
1)
utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2)
utraty zdrowia uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków sędziego sportowego, potwierdzonej orzeczeniem przychodni sportowo-lekarskiej,
3)
popełnienia przez sędziego sportowego czynów zagrożonych w regulaminie dyscyplinarnym polskiego związku sportowego karą dyskwalifikacji w najwyższym wymiarze lub karą skreślenia z listy sędziów sportowych.
2.
Polski związek sportowy może pozbawić sędziego sportowego licencji również w razie:
1)
odmowy przedłużenia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2)
odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w procesie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji sędziowskich,
3)
naruszenia innych podstawowych obowiązków sędziego sportowego.
3.
Pozbawienie sędziego sportowego licencji wymaga uzasadnienia.
§  7.
Osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji sędziego sportowego dołącza do wniosku oprócz dokumentów wymienionych w § 3 ust. 2, oświadczenie, że nie została pozbawiona licencji z przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3.
§  8.
Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji sędziego jest Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.
§  9.
1.
Polski związek sportowy prowadzi ewidencję przyznanych licencji sędziego sportowego.
2.
Ewidencja powinna obejmować dane, o których mowa w § 3.
3.
Polski związek sportowy prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i o pozbawieniu licencji sędziego sportowego oraz przechowuje dokumentację tych spraw i dokumentów, o których mowa w § 3 i 7.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021