Zezwolenie ogólne na lokatę funduszy ubezpieczeniowych poza granicami kraju.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 lutego 1997 r.
w sprawie zezwolenia ogólnego na lokatę funduszy ubezpieczeniowych poza granicami kraju.

Na podstawie art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zezwala się na lokatę funduszy ubezpieczeniowych poza granicami kraju na warunkach określonych w niniejszym zarządzeniu.
§  2.
Środki stanowiące pokrycie funduszu ubezpieczeniowego mogą być lokowane w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz innych państwach, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, wyłącznie w formie lokat wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 1-5, 8, 10 i 12, z zachowaniem zasad określonych w art. 64 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62).
§  3.
Zakład ubezpieczeń może nabywać papiery wartościowe dopuszczone do obrotu w państwach, o których mowa w § 2, jeżeli:
1)
papiery wartościowe długoterminowe zostały zaliczone przez agencję ratingową Moody´s Investors Service Inc. do kategorii inwestycyjnej mieszczącej się w granicach Aaa - Baa3 lub zostały zaliczone przez agencję ratingową Standard and Poor´s Co. do kategorii inwestycyjnej mieszczącej się w granicach AAA - BBB-,
2)
papiery wartościowe krótkoterminowe zostały zaliczone przez agencję ratingową Moody´s Investors Service Inc. do kategorii inwestycyjnej mieszczącej się w granicach Prime 1 - Prime 3 lub zostały zaliczone przez agencję ratingową Standard and Poor´s Co. do kategorii inwestycyjnej mieszczącej się w granicach A1 - A3.
§  4.
Zakład ubezpieczeń może lokować poza granicami kraju nie więcej niż 5% środków stanowiących pokrycie funduszu ubezpieczeniowego.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021