Częściowe zaniechanie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 grudnia 1996 r.
w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 1997 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządza się w 1997 r. zaniechanie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych:
1)
w części przekraczającej podatek stanowiący 20% podstawy opodatkowania - od podatników, którzy uzyskali od początku roku dochód nie przekraczający górnej granicy drugiego przedziału skali podatkowej, określonej w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776), zwanej dalej "ustawą",
2)
w części przekraczającej podatek stanowiący 32% podstawy opodatkowania - od podatników, którzy uzyskali od początku roku dochód przekraczający górną granicę drugiego przedziału skali podatkowej, o której mowa w pkt 1.
2.
Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do podatników, którzy:
1)
uzyskują dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz rent i emerytur,
2)
złożą płatnikowi pisemne oświadczenie, że:
a)
zamierzają rozliczyć się w sposób określony w art. 6 ust. 2 lub 4 ustawy, a przewidywane za rok podatkowy dochody małżonka lub dziecka mieszczą się w niższych przedziałach skali wymienionej w ust. 1 pkt 1 niż dochody podatnika,
b)
osoby, z którymi podatnik zamierza się wspólnie opodatkować, nie będą korzystały w roku podatkowym z możliwości obniżenia zaliczek.
§  2.
Płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie wymienione w § 1 ust. 2 pkt 2, pobierają zaliczki według zasad określonych w § 1 ust. 1 począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.
§  3.
W razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty możliwości do opodatkowania dochodów zgodnie z art. 6 ust. 2 lub 4 ustawy, podatnik jest zobowiązany poinformować o tym płatnika; w tym przypadku od miesiąca następnego po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżenia zaliczek, zaliczki są pobierane według zasad określonych w art. 32 ust. 1 i art. 34 ust. 3 ustawy.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do dochodów osiąganych od dnia 1 stycznia 1997 r.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021