Uznanie niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu ogłoszonych w Monitorze Polskim za nieobowiązujące.

M.P.86.31.221
UCHWAŁA Nr 157
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 października 1986 r.
w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu ogłoszonych w Monitorze Polskim za nie obowiązujące.
Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Uznaje się, że nie obowiązują uchwały Rady Ministrów oraz Prezydium Rządu wymienione w załączniku do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ UCHWAŁ RADY MINISTRÓW ORAZ PREZYDIUM RZĄDU OGŁOSZONYCH W MONITORZE POLSKIM, KTÓRE UZNAJE SIĘ ZA NIE OBOWIĄZUJĄCE

Lp. Nr uchwały Rady Ministrów (RM) lub Prezydium Rządu (PRz) Data Tytuł Ogłoszona (nr i poz. Monitora Polskiego i późniejsze zmiany)
1 2 3 4 5
1 223 RM 17 marca 1951 r. w sprawie terminu zniesienia okręgowych i rejonowych urzędów likwidacyjnych Nr A-28, poz. 358
2 458 RM 4 czerwca 1952 r. w sprawie szczegółowego rozgraniczenia umów i płatności w obrocie z zagranicą ze względu na właściwość władz do zatwierdzania umów i udzielania zezwoleń dewizowych na płatności Nr A-67, poz. 1019
3 392 RM 30 maja 1953 r. w sprawie poddania kontroli dewizowej przesyłek pocztowych Nr A-59, poz. 740; zm.: z 1956 r. Nr 75, poz. 877
4 549 RM 14 lipca 1953 r. ustalająca wysokość kar umownych przy przewozie przesyłek towarowych kolejami Nr A-72, poz. 864; zm.: z 1955 r. Nr 123 poz. 1602, z 1957 r. Nr 32, poz. 216, z 1960 r. Nr 74, poz. 341 i z 1982 r. Nr 29, poz. 251
5 823a RM 7 grudnia 1954 r. o zakresie działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz jej organów terenowych z 1955 r. Nr 8, poz. 83
6 93 PRz 22 lutego 1956 r. w sprawie zasad przydziału odzieży specjalnej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników cywilnych zatrudnionych w wojsku Nr 17, poz.245; zm.: z 1957 r. Nr 6, poz. 35, z 1958 r. Nr 11, poz. 66 i z 1963 r. Nr 68, poz. 337
7 206 RM 18 czerwca 1957 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR Nr 51, poz. 319
8 243 RM 13 lipca 1957 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Nr 59, poz. 363
9 269 RM 29 lipca 1957 r. w sprawie usprawnienia gospodarki kruszywem naturalnym Nr 68, poz. 412; zm.: z 1974 r. Nr 40, poz. 233
10 97 RM 2 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad podziału większych miast na dzielnice Nr 55, poz. 317
11 131 RM 5 maja 1958 r. w sprawie ustanowienia odznak sprawności fizycznej Nr 37, poz. 210
12 23 RM 5 stycznia 1959 r. w sprawie powołania Zjednoczenia Państwowej Komunikacji Samochodowej Nr 13, poz. 43; zm.: z 1971 r. Nr 60, poz. 402 i z 1975 r. Nr 12, poz. 65
13 201 RM 22 maja 1959 r. w sprawie wprowadzenia opłaty komorniczej Nr 51, poz. 232
14 360 RM 13 września 1961 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Komunikacji Nr 74, poz. 313; zm.: z 1967 r. Nr 64, poz. 308 i z 1973 r. Nr 7, poz. 45
15 446 RM 17 listopada 1961 r. w sprawie dowozu przesyłek drobnych do stacji kolejowych Nr 92, poz. 393
16 508 RM 25 listopada 1961 r. w sprawie rejestru organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą Nr 91, poz. 384
17 50 RM 29 stycznia 1963 r. w sprawie przestrzegania dyscypliny ładunkowej przy przewozie towarów koleją Nr 7, poz. 35; zm. z 1969 r. Nr 36, poz. 271, z 1972 r. Nr 35, poz. 191 i z 1976 r. Nr 43, poz. 211
18 84 RM 21 lutego 1963 r. w sprawie udziału zakładów w kosztach budowy i utrzymania dróg zakładowych Nr 20, poz. 107
19 257 RM 19 lipca 1963 r. w sprawie udziału uspołecznionych jednostek gospodarczych w kosztach inwestycji i utrzymania dróg lokalnych oraz udziału dokonujących przewozu w kosztach wzmocnienia i naprawy mostów i wiaduktów drogowych na drogach publicznych Nr 68, poz. 335
20 316 RM 3 października 1963 r. w sprawie uprawnień prezydiów wojewódzkich rad narodowych w zakresie gospodarowania niektórymi surowcami miejscowymi Nr 75, poz. 371; zm.: z 1967 r. Nr 31, poz. 145 i z 1968 r. Nr 26 poz. 168
21 330 RM 8 października 1963 r. w sprawie ogólnych warunków tworzenia, zasad organizacji i działania instytutów naukowo-badawczych oraz wykonywania nad nimi nadzoru Nr 81, poz. 395; zm.: z 1969 r. Nr 10, poz. 94 i Nr 19, poz. 156
22 126 RM 26 kwietnia 1964 r. w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" Nr. 34, poz. 147; zm.: z 1968 r. Nr 28, poz. 187
23 RM i CRZZ 7 października 1964 r. w sprawie społecznej kontroli handlu, gastronomii i niektórych usług Nr 70, poz. 324
24 260 RM 1 sierpnia 1966 r. w sprawie zasad zatrudniania instruktorów amatorskich zespołów artystycznych Nr 52, poz. 253
25 96 RM 5 maja 1967 r. w sprawie koordynacji inwestycji realizowanych dla potrzeb obsługi rolnictwa i obsługi ludności wiejskich jednostek osadniczych Nr 31, poz. 144; zm.: z 1969 r. Nr 36, poz. 271
26 108 RM 19 maja 1967 r. w sprawie zmiany nadzoru i koordynacji działalności gospodarczej związanej ze skupem oraz zagospodarowaniem owoców, warzyw ziemniaków wczesnych Nr 31, poz. 145
27 54 RM 14 marca 1969 r. w sprawie uproszczenia trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji Nr 10, poz. 94
28 83 RM 8 maja 1969 r. w sprawie usprawnienia pracy resortów przy wykonywaniu niektórych uchwał i innych aktów Nr 19, poz. 156; zm.: z 1971 r. Nr 9, poz. 59
29 118 RM 4 lipca 1969 r. w sprawie terenowej koordynacji inwestycji oraz realizacji inwestycji towarzyszących i wspólnych Nr 31, poz. 227; zm.: z 1971 r. Nr 31, poz. 198 i z 1974 r. Nr 31, poz. 185
30 130 RM 23 lipca 1969 r. w sprawie regulaminu Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego Nr 34, poz. 249
31 136 RM 1 sierpnia 1969 r. w sprawie zniesienia przewidzianego w niektórych przepisach obowiązku uzgadniania i porozumienia z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów Nr. 36, poz. 271
32 150 RM 17 września 1970 r. w sprawie wprowadzenia systemu prognoz jako podstawy do opracowywania planów 5-letnich i planów perspektywicznych Nr 34, poz. 266
33 191 RM 24 listopada 1970 r. w sprawie tworzenia i zasad działania ośrodków badawczo-rozwojowych Nr 43, poz. 340
34 211 RM 7 października 1971 r. w sprawie przyznania Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej prawa nadawania tytułów określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz stopni naukowych Nr 50, poz. 319
35 21 RM 27 stycznia 1972 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek badawczych Nr 9, poz. 59; zm.: z 1974 r. Nr 2, poz. 9
36 89 29 marca 1972 r. w sprawie zniesienia Komisji Organizacji Zarządzania Nr 22, poz. 128
37 165 RM 17 czerwca 1972 r. w sprawie jednolitych norm pracy oraz cen jednostkowych na roboty załadunkowe i wyładunkowe towarów masowych Nr 35, poz. 191
38 314 RM 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany podporządkowania przedsiębiorstw zaopatrzenia szkół "Cezas" Nr 56, poz. 298
39 324 RM 22 grudnia 1972 r. w sprawie wynagradzania pracowników państwowych komisji arbitrażowych za protokołowanie w godzinach nadliczbowych Nr 57, poz. 304
40 328 RM 22 grudnia 1972 r. w sprawie organizacji gospodarki wodnej i melioracyjnej, utworzenia zjednoczeń budownictwa wodnego oraz Centralnego Zarządu Budownictwa Wodnego i Melioracji z 1973 r. Nr 1, poz. 1; zm.: z 1973 r. Nr 56, poz. 316, z 1975 r. Nr 23, poz. 145 i z 1976 r. Nr 7, poz. 36
41 61 RM 22 marca 1973 r. w sprawie corocznego konkursu małych miast pod nazwą "Mistrz Gospodarności" Nr 14, poz. 87
42 133 RM 11 czerwca 1973 r. w sprawie zadań prezydiów rad narodowych oraz naczelników miast i gmin w dziedzinie rozwoju i działalności samorządu mieszkańców w miastach Nr 26, poz. 158
43 285 RM 19 grudnia 1973 r. w sprawie zasad gospodarowania funduszem płac w jednostkach budżetowych oraz w organizacjach społecznych dotowanych z budżetu Nr 55, poz. 307
44 24 RM 26 stycznia 1974 r. w sprawie funduszu nagród pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych organizujących pracę nakładczą Nr 5, poz. 30; zm.: z 1982 r. Nr 3, poz. 10
45 117 RM 27 czerwca 1975 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarki Żywnościowej oraz zasad opodatkowania tego Banku i zrzeszonych w nim banków spółdzielczych Nr 23, poz. 144
46 142 RM 18 lipca 1975 r. w sprawie zaostrzenia dyscypliny w zakresie rozpoczynania inwestycji w 1975 r. Nr 26, poz. 160
47 101 RM 21 maja 1976 r. w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste terenów w miastach Nr 23, poz. 103: zm.: z 1976 r. Nr 31, poz. 133 i z 1981 r. Nr 19, poz. 171
48 148 RM 9 lipca 1976 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, uzgadniania i zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 31, poz. 135
49 185 RM 20 sierpnia 1976 r. w sprawie trybu przyjmowania pracowników do pracy w uspołecznionych zakładach pracy Nr 36, poz. 160; zm.: z 1981 r. Nr 21, poz. 195
50 1 RM 11 stycznia 1980 r. w sprawie terenowych funduszów mieszkaniowych Nr 1, poz. 2; zm.: z 1983 r. Nr 3, poz. 19 i z 1985 r. Nr 8, poz. 68
51 80 RM 6 września 1980 r. w sprawie podwyższenia zasiłków rodzinnych Nr 24, poz. 132
52 84 RM 15 września 1980 r. w sprawie badań i analiz kosztów utrzymania Nr 23, poz. 106
53 31 RM 20 lutego 1981 r. w sprawie zapewnienia warunków rozwoju i działalności samorządnych związków i zrzeszeń branżowych hodowców i producentów rolnych Nr 8, poz. 63
54 32 RM 6 lutego 1981 r. w sprawie dodatków do cen skupu żywca wołowego i baraniego oraz mleka w rejonach górskich i podgórskich Nr 6, poz. 47; zm.: z 1981 r. Nr 21, poz. 194
55 40 RM 20 lutego 1981 r. w sprawie gospodarki gruntami rolnymi Nr 6, poz. 50
56 83 RM 27 kwietnia 1981 r. w sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej do Spraw Umacniania Praworządności i Przestrzegania Porządku Publicznego Nr 12, poz. 90
57 113 RM 17 czerwca 1981 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli Nr 17, poz. 147
58 188 RM 28 sierpnia 1981 r. w sprawie wynagradzania osób powołanych na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów oraz zajmujących kierownicze stanowiska w Polskiej Akademii Nauk Nr 21, poz. 198
59 202 RM 14 września 1981 r. w sprawie Funduszu Rozwoju Rolnictwa Nr 25, poz. 220
60 18 RM 20 stycznia 1982 r. w sprawie funduszu aktywizacji zawodowej Nr 3, poz. 14
61 38 RM 11 lutego 1982 r. w sprawie cen skupu produktów rolnych oraz cen niektórych środków produkcji i usług dla rolnictwa Nr 7, poz. 39
62 127 RM 4 czerwca 1982 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane Nr 17, poz. 136; zm.: z 1982 r. Nr 20, poz. 173 i z 1983 r. Nr 1, poz. 8
63 185 RM 19 sierpnia 1982 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej jednostek spółdzielczych prowadzących działalność w zakresie handlu zagranicznego Nr 20, poz. 174
64 189 RM 30 sierpnia 1982 r. w sprawie zapewnienia ładu i porządku społecznego w szkołach wyższych Nr 21, poz. 183
65 282 RM 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych z 1983 r. Nr 4, poz. 25; zm.: z 1983 r. Nr 43, poz. 252
66 30 RM 14 marca 1983 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej przepisów ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego na niektóre przedsiębiorstwa państwowe Nr 13, poz. 77
67 54 RM 2 maja 1983 r. w sprawie podwyższenia stawek kar umownych za przetrzymanie wagonów węglarek Nr 18, poz. 101
68 63 RM 6 czerwca 1983 r. w sprawie zasad udzielania dotacji przedmiotowych Nr 21, poz. 117
69 142 RM 24 października 1983 r. w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985 Nr 37, poz. 206; zm.: z 1984 r. Nr 10, poz. 67 i z 1985 r. Nr 2, poz. 14
70 7 RM 16 stycznia 1984 r. w sprawie świadczenia pieniężnego dla niektórych emerytów i rencistów Nr 2, poz. 9
71 40 RM 19 marca 1984 r. w sprawie dotacji budżetowych dla spółdzielni rolniczych na finansowanie produkcji wyrobów i świadczenia usług dla rolnictwa Nr 9, poz. 60
72 49 RM 30 marca 1984 r. w sprawie zakazu podwyższania cen umownych przemysłowych artykułów rynkowych i przeciwdziałania nieuzasadnionemu ich wzrostowi Nr 9, poz. 61
73 57 RM 13 kwietnia 1984 r. w sprawie podwyższenia stawek kar umownych za przetrzymywanie wagonów węglarek Nr 12, poz. 84
74 102 RM 30 lipca 1984 r. w sprawie zakazu podwyższania cen umownych artykułów rynkowych i przeciwdziałania nieuzasadnionemu ich wzrostowi Nr 18, poz. 130
75 161 RM 14 grudnia 1984 r. w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów przemysłowych Nr 28, poz. 184
76 54 RM 1 kwietnia 1985 r. w sprawie zapewnienia dodatkowych środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów wakacyjnych wypoczynku dzieci i młodzieży w 1985 r. Nr 8, poz. 63

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020