Zm.: uchwała w sprawie wynagradzania nauczycieli.

M.P.86.24.172
UCHWAŁA Nr 113
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lipca 1986 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 36, w związku z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214 oraz z 1983 r. Nr 5, poz. 33) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 97 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli (Monitor Polski z 1985 r. Nr 36, poz. 242) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 3 w pkt 3 kwotę "2.500 zł" zastępuje się kwotą "3.000 zł";
2) w § 8 w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. f) w brzmieniu:

"f) szkołą ćwiczeń zakładu kształcenia nauczycieli";

3) w § 10:
a) w ust. 1 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) 2.000 zł miesięcznie - za I stopień specjalizacji,

2) 3.000 zł miesięcznie - za II stopień specjalizacji,

3) 4.000-5.000 zł miesięcznie - za III stopień specjalizacji.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w umowie o pracę.";

4) w § 14:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) nauczycielom wojewódzkich i terenowych poradni wychowawczo-zawodowych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych - 10% wynagrodzenia zasadniczego.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Nauczycielom i wychowawcom:

1) placówek resocjalizacyjnych i diagnostycznych przysługują dodatki za trudną pracę,

2) liceów wojskowych (lotniczych) przysługują dodatki za szczególne właściwości pracy

w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.";

5) załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1986 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Lp. Wykształcenie Staż pracy
do 2 lat 2 i więcej 4 i więcej 6 i więcej 8 i więcej 10 i więcej 12 i więcej 14 i więcej 16 i więcej 18 i więcej 20 i więcej 22 i więcej 24 i więcej 26 i więcej 28 i więcej 30 i więcej
1 stopień naukowy dr 13.000 13.500 13.800 14.100 14.400 14.700 15.000 15.300 15.600 15.900 16.200 16.500 16.800 17.100 17.400 17.700
2 wyższe wykształcenie mgr z przygotowaniem pedagogicznym 12.200 12.700 13.000 13.300 13.600 13.900 14.200 14.500 14.800 15.100 15.400 15.700 16.000 16.300 16.600 16.900
3 wyższe wykształcenie mgr bez przygotowania pedagogicznego 11.500 12.000 12.250 12.500 12.750 13.000 13.250 13.500 13.750 14.000 14.250 14.500 14.750 15.000 15.250 15.500
4 wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym 10.900 11.400 11.650 11.900 12.150 12.400 12.650 12.900 13.150 13.400 13.650 13.900 14.150 14.400 14.650 14.900
5 wyższe wykształcenie zawodowe bez przygotowania pedagogicznego 10.300 10.800 11.050 11.300 11.550 11.800 12.050 12.300 12.550 12.800 13.050 13.300 13.550 13.800 14.050 14.300
6 studium nauczycielskie 9.900 10.400 10.650 10.900 11.150 11.400 11.650 11.900 12.150 12.400 12.650 12.900 13.150 13.400 13.650 13.900
7 wykształcenie średnie pedagogiczne 9.500 9.700 9.900 10.100 10.300 10.500 10.700 10.900 11.100 11.300 11.500 11.700 11.900 12.100 12.300 12.500
8 wykształcenie średnie i inne 8.800 9.000 9.200 9.400 9.600 9.800 10.000 10.200 10.400 10.600 10.800 11.000 11.200 11.400 11.600 11.800
ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Poz. Funkcja Miesięcznie złotych
1 2 3
1 Szkoły wszystkich typów, z wyjątkiem zakładów kształcenia nauczycieli oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
a) dyrektor 2.600-8.500
- do 4 oddziałów 2.600
- od 5 do 9 oddziałów 4.100
- od 10 do 16 oddziałów 5.300
- od 17 do 24 oddziałów 6.100
- od 25 do 35 oddziałów 7.200
- od 36 do 50 oddziałów 7.800
- ponad 50 oddziałów 8.500
b) wicedyrektor 3.500-6.000
- do 11 oddziałów 3.500
- od 12 do 24 oddziałów 4.300
- od 25 do 35 oddziałów 5.000
- od 36 do 50 oddziałów 5.500
- ponad 50 oddziałów 6.000
c) kierownik filii 1.800-2.400
- do 2 oddziałów 1.800
- od 3 do 4 oddziałów 2.000
- ponad 4 oddziały 2.400
d) kierownik warsztatu szkolnego, kierownik zajęć

praktycznych w szkołach górniczych

4.200-6.200
- do 8 oddziałów 4.200
- od 9 do 15 oddziałów 4.800
- od 16 do 20 oddziałów 5.300
- ponad 20 oddziałów 6.200
e) kierownik laboratorium, kierownik szkolenia praktycznego 2.600-4.800
- do 8 oddziałów 2.600
- od 9 do 15 oddziałów 3.400
- od 16 do 20 oddziałów 3.800
- od 21 do 24 oddziałów 4.200
- ponad 24 oddziały 4.800
f) kierownik wydziału, działu w szkole zawodowej

(artystycznej), kierownik sekcji w szkole artystycznej

2.000-2.700
g) zastępca kierownika warsztatu szkolnego oraz w szkołach

górniczych: kierownik szkolenia na powierzchni, kierownik

szkolenia pod ziemią

2.900-4.300
- do 8 oddziałów 2.900
- od 9 do 15 oddziałów 3.400
- od 16 do 20 oddziałów 3.700
- ponad 20 oddziałów 4.300
h) zastępca kierownika laboratorium, zastępca kierownika

szkolenia praktycznego

2.600-2.900
- do 20 oddziałów 2.600
- ponad 20 oddziałów 2.900
2 Zakłady kształcenia nauczycieli
a) dyrektor 5.000-8.500
- do 8 oddziałów 5.000
- od 9 do 16 oddziałów 6.500
- od 17 do 24 oddziałów 7.200
- od 25 do 35 oddziałów 8.000
- ponad 35 oddziałów 8.500
b) wicedyrektor 3.500-6.000
- do 8 oddziałów 3.500
- od 9 do 16 oddziałów 4.600
- od 17 do 24 oddziałów 5.000
- od 25 do 35 oddziałów 5.600
- ponad 35 oddziałów 6.000
c) kierownik praktyki pedagogicznej 3.000
3 Przedszkola
a) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie 2.100-4.400
- do 2 oddziałów 2.100
- od 3 do 5 oddziałów 3.100
- od 6 do 8 oddziałów 3.800
- ponad 8 oddziałów 4.400
b) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie 1.800-2.600
- do 2 oddziałów 1.800
- ponad 2 oddziały 2.600
c) wicedyrektor przedszkola (każdego) 1.500-2.900
4 Bursy, internaty, schroniska młodzieżowe
a) dyrektor bursy 3.600-6.000
- do 120 wychowanków 3.600
- od 121 do 200 wychowanków 4.300
- od 201 do 300 wychowanków 5.200
- ponad 300 wychowanków 6.000
b) wicedyrektor bursy 2.500-4.200
c) kierownik internatu, kierownik stałego schroniska

młodzieżowego zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć

2.900-4.800
- do 120 wychowanków 2.900
- od 121 do 200 wychowanków 3.800
- od 201 do 300 wychowanków 4.300
- ponad 300 wychowanków 4.800
d) zastępca kierownika internatu 2.000-3.400
5 Półinternaty, świetlice, ogrody jordanowskie
a) kierownik półinternatu 2.600-3.500
- do 200 wychowanków 2.600
- ponad 200 wychowanków 3.500
b) kierownik świetlicy szkolnej, świetlicy dworcowej, ogrodu

jordanowskiego

2.000-3.000
- do 100 wychowanków 2.000
- od 101 do 200 wychowanków 2.600
- ponad 200 wychowanków 3.000
6 Domy dziecka, domy wczasów dziecięcych
a) dyrektor 3.600-6.000
- do 60 wychowanków 3.600
- od 61 do 90 wychowanków 4.400
- od 91 do 120 wychowanków 5.300
- ponad 120 wychowanków 6.000
b) wicedyrektor 2.500-4.200
7 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży społecznie niedostosowanej, państwowe młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, państwowe pogotowia opiekuńcze
a) dyrektor 5.800-7.800
- do 60 wychowanków 5.800
- od 61 do 100 wychowanków 6.800
- ponad 100 wychowanków 7.800
b) wicedyrektor 4.100-5.500
c) kierownik internatu 4.000-5.500
- do 60 wychowanków 4.000
- od 61 do 100 wychowanków 4.800
- ponad 100 wychowanków 5.500
d) zastępca kierownika internatu 3.000-3.800
- do 100 wychowanków 3.000
- powyżej 100 wychowanków 3.800
e) kierownik grupy półwolnościowej, kierownik filii

państwowego młodzieżowego ośrodka wychowawczego

3.000
f) dyrektor szkoły, kierownik warsztatu szkolnego w zakładzie

poprawczym lub schronisku dla nieletnich

3.400-4.400
- do 60 uczniów 3.400
- od 61 do 100 uczniów 3.900
- ponad 100 uczniów 4.400
g) zastępca kierownika warsztatu szkolnego w zakładzie

poprawczym lub schronisku dla nieletnich

2.500-3.200
8 Inne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze
a) dyrektor 4.500-7.000
- do 70 wychowanków 4.500
- od 71 do 120 wychowanków 5.000
- od 121 do 200 wychowanków 6.000
- ponad 200 wychowanków 7.000
b) wicedyrektor 2.800-4.900
c) kierownik internatu 3.000-4.800
- do 120 wychowanków 3.000
- od 121 do 200 wychowanków 3.800
- powyżej 200 wychowanków 4.800
d) zastępca kierownika internatu 2.100-3.400
e) kierownik wychowania w zakładzie leczniczo-wychowawczym 2.200-4.600
- do 120 dzieci 2.200
- od 121 do 250 dzieci 3.000
- od 251 do 500 dzieci 3.800
- ponad 500 dzieci 4.600
f) zastępca kierownika wychowania w zakładzie leczniczo-

wychowawczym

1.500-3.200
9 Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych "Wioska Dziecięca" 7.000
a) dyrektor
b) wicedyrektor 4.900
c) kierownik ogniska wychowawczego w Państwowym Zespole

Ognisk Wychowawczych

3.800-5.600
- do 70 wychowanków 3.800
- od 71 do 130 wychowanków 4.500
- ponad 130 wychowanków 5.600
10 Państwowe Zaoczne Studium Kultury i Oświaty Dorosłych 8.500
- dyrektor
- wicedyrektor 6.000
- kierownik oddziału 3.300
11 Pałac młodzieży
a) dyrektor 5.800-7.800
- posiadającego 4 działy i więcej 5.800
- posiadającego 6 działów i więcej 6.800
- posiadającego 8 działów i więcej 7.800
b) wicedyrektor 4.100-5.600
- posiadającego 4 działy i więcej 4.100
- posiadającego 6 działów i więcej 4.800
- posiadającego 8 działów i więcej 5.600
c) kierownik zespołu "Gawęda" 5.000-7.000
d) kierownik działu 2.600
e) kierownik pracowni 2.000
12 Młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej
a) dyrektor młodzieżowego domu kultury 4.000-6.000
- posiadającego 2 działy i więcej 4.000
- posiadającego 4 działy i więcej 4.700
- posiadającego 6 działów i więcej 6.000
b) wicedyrektor młodzieżowego domu kultury 2.800-4.200
- posiadającego 2 działy i więcej 2.800
- posiadającego 4 działy i więcej 3.600
- posiadającego 6 działów i więcej 4.200
c) dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej (pozaszkolnej placówki

specjalistycznej)

3.500
d) kierownik działu 2.600
e) kierownik pracowni 2.000
13 Planetarium i obserwatorium astronomiczne w Chorzowie 7.000
- dyrektor
- wicedyrektor 4.900
- kierownik działu 2.600
- kierownik pracowni 2.000
14 Międzyszkolne ośrodki sportowe
a) dyrektor 2.500-5.000
- do 500 uczestników 2.500
- od 501 do 1.000 uczestników 3.200
- od 1.001 do 1.500 uczestników 4.000
- ponad 1500 uczestników 5.000
b) wicedyrektor 1.800-3.500
15 Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego, Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego, Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego 6.500-8.000
- dyrektor
- wicedyrektor 5.000-6.400
- kierownik sekcji (wydziału) 4.500-5.500
- nauczyciel-instruktor 3.500-4.500
16 Poradnie wychowawczo-zawodowe
a) dyrektor wojewódzkiej poradni wychowawczo-zawodowej 4.500-6.500
- do 5 poradni terenowych 4.500
- od 6 do 12 poradni terenowych 5.500
- ponad 12 poradni terenowych 6.500
b) wicedyrektor wojewódzkiej poradni wychowawczo-zawodowej 3.500-4.500
- do 5 poradni terenowych 3.500
- od 6 do 12 poradni terenowych 4.000
- ponad 12 poradni terenowych 4.500
c) dyrektor terenowej poradni wychowawczo-zawodowej 3.000-4.000
d) wicedyrektor terenowej poradni wychowawczo-zawodowej 2.000-3.000
e) kierownik filii terenowej poradni wychowawczo-zawodowej 2.000
17 Kierownik rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w resorcie sprawiedliwości 2.800-3.500
18 Kierownik ośrodka adopcyjno-opiekuńczego 2.800-3.500
19 Ośrodki szkolenia zawodowego
a) dyrektor 2.500-4.500
- do 50 uczniów 2.500
- od 51 do 100 uczniów 3.000
- od 101 do 200 uczniów 3.500
- od 201 do 400 uczniów 4.000
- ponad 400 uczniów 4.500
b) wicedyrektor 1.800-3.200
20 Wojewódzkie (okręgowe) pracownie dydaktyczno-techniczne 4.000-6.000
- dyrektor
- wicedyrektor 2.800-4.200
- kierownik filii 2.200-4.000
21 Wojewódzkie biblioteki pedagogiczne (WBP)
a) dyrektor biblioteki posiadającej 4.000-6.500
- do 6 filii 4.000
- od 7 do 12 filii oraz WBP w Krakowie 5.500
- od 13 do 20 filii 6.000
- ponad 20 filii 6.500
b) wicedyrektor biblioteki posiadającej 2.800-4.600
- do 6 filii 2.800
- od 7 do 12 filii oraz WBP w Krakowie 3.900
- od 13 do 20 filii 4.200
- ponad 20 filii 4.600
c) kierownik filii 2.500
d) kierownik wydziału 2.300

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020