Udzielanie kredytu i pomocy bezzwrotnej na uzupełnienie wkładów własnych do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW FINANSÓW ORAZ GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 25 stycznia 1973 r.
w sprawie udzielania kredytu i pomocy bezzwrotnej na uzupełnienie wkładów własnych do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego. *

Na podstawie § 14 ust. 4 oraz § 14a ust. 4 uchwały nr 281 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie zasad realizacji i finansowania uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski z 1971 r. Nr 60, poz. 398 i z 1972 r. Nr 5, poz. 33) oraz w związku z § 11 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 238), po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych, zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Kredyt na uzupełnienie wkładów własnych do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego jest udzielany przez Powszechną Kasę Oszczędności z przewidzianych na ten cel środków kredytowych.
2.
Ubiegający się o kredyt składa w Powszechnej Kasie Oszczędności zaopiniowany przez zakład pracy wniosek zawierający dane co do wymaganego wkładu i przewidywanego terminu przydziału mieszkania.
§  2.
1.
Pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu przysługuje:
1)
osobom przekwaterowywanym z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub zniszczonych na skutek klęski żywiołowej oraz z mieszkań niezbędnych jednostkom gospodarki uspołecznionej,
2)
młodzieży wypracowującej środki na wkład własny w ramach patronatu nad budownictwem mieszkaniowym.
2.
Na wniosek organu do spraw lokalowych prezydium właściwej rady narodowej Powszechna Kasa Oszczędności wydzieli środki kredytowe niezbędne dla osób wymienionych w ust. 1 pkt 1.
§  3.
1.
Kredyt na wkład własny na spółdzielcze mieszkanie lokatorskie może być udzielony do wysokości:
1)
pełnego wkładu - osobom przekwaterowywanym z budynków przeznaczanych do rozbiórki lub zniszczonych na skutek klęski żywiołowej, przekwaterowywanym z mieszkań niezbędnych jednostkom gospodarki uspołecznionej, ciężko poszkodowanym inwalidom, osobom o dochodach miesięcznych netto w przeliczeniu na 1 członka rodziny nie przekraczających 800 zł - pod warunkiem, że wymienione osoby nie uzyskają na ten cel pomocy z innego źródła,
2)
3/4 wkładu - osobom o dochodach miesięcznych netto nie przekraczających 1.200 zł w przeliczeniu na 1 członka rodziny,
3)
2/3 wkładu - pozostałym osobom.
2.
Wysokość kredytu określona w ust. 1 podlega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę uzyskanej od prezydium właściwej rady narodowej pomocy bezzwrotnej na uzupełnienie wkładu własnego.
3.
Nauczycielom zatrudnionym i budującym w ramach spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego domy jednorodzinne (lokale w małych domach mieszkalnych) na terenie wsi oraz na terenie miast liczących nie więcej niż 2.000 mieszkańców może być udzielony kredyt na wkład własny do wysokości 2/3 wkładu.
§  4.
1.
Warunkiem przyznania kredytu jest zgromadzenie na mieszkaniowej książeczce oszczędnościowej Powszechnej Kasy Oszczędności środków własnych w wysokości stanowiącej co najmniej różnicę między wymaganym wkładem a kwotą kredytu, jaki może być przyznany.
2.
Warunek zgromadzenia środków własnych na mieszkaniowej książeczce oszczędnościowej Powszechnej Kasy Oszczędności nie dotyczy pożyczkobiorców wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz młodzieży wypracowującej środki na wkład własny w ramach patronatu nad budownictwem mieszkaniowym.
§  5.
1.
Oprocentowanie kredytu wynosi:
1)
dla pożyczkobiorców o dochodach miesięcznych netto nie przekraczających 2.000 zł w przeliczeniu na 1 członka rodziny - 1% w stosunku rocznym,
2)
dla pozostałych pożyczkobiorców - 3% w stosunku rocznym.
2.
Od nie zapłaconych w terminie rat pobiera się dodatkowo odsetki za zwłokę w wysokości 4% w stosunku rocznym.
§  6.
1.
Spłata kredytu następuje w ratach kwartalnych lub miesięcznych i rozpoczyna się nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty jego przyznania.
2.
Rozpoczęcie spłaty kredytu udzielonego nauczycielowi następuje z dniem nabycia przez nauczyciela prawa do ekwiwalentu pieniężnego za zrzeczenie się prawa do bezpłatnego mieszkania, nie później jednak niż po upływie 3 lat od daty przyznania kredytu.
3.
W uzasadnionych wypadkach Powszechna Kasa Oszczędności może odroczyć spłatę kredytu na okres do 3 lat.
§  7.
1.
Dochód netto pożyczkobiorcy wraz z dochodem wszystkich wspólnie zamieszkałych członków rodziny przypadający na 1 członka rodziny pożyczkobiorcy ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w okresie ostatniego roku.
2.
Przez dochód netto rozumie się wynagrodzenie za pracę po potrąceniu należnego podatku od wynagrodzeń i składki na cele emerytalne, emeryturę lub rentę. Jeżeli pożyczkobiorca oprócz wynagrodzenia za pracę (emerytury, renty) ma stałe dochody z gospodarstwa rolnego lub z innych źródeł, dochody te wlicza się do wynagrodzenia za pracę (emerytury, renty).
3.
Za dochód z gospodarstwa rolnego uważa się dwukrotną przychodowość szacunkową z gospodarstwa określoną przy ustalaniu podatku gruntowego.
§  8.
1.
Pomoc bezzwrotna na częściowe uzupełnienie wkładów własnych do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego może być udzielona osobom wymienionym w § 14a ust. 3 uchwały nr 281 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie zasad realizacji i finansowania uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski z 1971 r. Nr 60, poz. 398 i z 1973 r. Nr 5, poz. 33) na ich wniosek.
2.
Pomoc bezzwrotna, o której mowa w ust. 1, powinna być udzielana w pierwszej kolejności i w miarę możliwości w granicach maksymalnych osobom przekwaterowywanym z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub zniszczonych na skutek klęski żywiołowej oraz przekwaterowywanym z mieszkań niezbędnych jednostkom gospodarki uspołecznionej.
3.
Przy udzielaniu pomocy bezzwrotnej osobom innym niż wymienione w ust. 2 należy brać pod uwagę przydatność zawodową oraz stan zdrowotny osób ubiegających się o przyznanie pomocy.
§  9.
Pomoc bezzwrotna na uzupełnienie wkładów własnych łącznie z uzyskanym kredytem nie może przekraczać dopuszczalnej wysokości kredytu na uzupełnienie tych wkładów.
§  10.
O przyznaniu pomocy bezzwrotnej na uzupełnienie wkładów własnych do spółdzielni mieszkaniowych decydują:
1)
w miastach wyłączonych z województw - organy do spraw lokalowych prezydiów rad narodowych tych miast lub w razie przekazania uprawnień w tym zakresie - organy do spraw lokalowych prezydiów dzielnicowych rad narodowych,
2)
w miastach stanowiących powiaty - organy do spraw lokalowych prezydiów rad narodowych tych miast,
3)
w miastach nie stanowiących powiatów oraz na terenach wsi - organy do spraw lokalowych prezydiów powiatowych rad narodowych.
§  11.
1.
W celu zapewnienia wszechstronnego rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy bezzwrotnej przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 10, wnioski te powinny być sprawdzone i zaopiniowane przez społeczne zespoły opiniujące, złożone z aktywistów związków zawodowych, Frontu Jedności Narodu i przedstawicieli innych organizacji społecznych.
2.
Do zadań społecznego zespołu opiniującego należy w szczególności ustalenie proponowanej kolejności przyznania pomocy oraz jej wysokości w granicach określonych w uchwale nr 281 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie zasad realizacji i finansowania uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego.
§  12.
1.
O przyznaniu kredytu Powszechna Kasa Oszczędności zawiadamia wnioskodawcę oraz właściwą spółdzielnię budownictwa mieszkaniowego z jednoczesnym przekazaniem udzielonego kredytu na rachunek tej spółdzielni.
2.
O przyznaniu pomocy bezzwrotnej organy wymienione w § 10 zawiadamiają - poza wnioskodawcą - właściwy oddział Powszechnej Kasy Oszczędności oraz spółdzielnię budownictwa mieszkaniowego z jednoczesnym przekazaniem na rachunek tej spółdzielni środków w wysokości udzielonej pomocy.
§  13.
W razie ustania członkostwa w spółdzielni budownictwa mieszkaniowego przed zamieszkaniem w lokalu spółdzielczym, spółdzielnia potrąca z wkładu kwotę kredytu lub pomocy bezzwrotnej. Potrącony kredyt spółdzielnia zwraca Powszechnej Kasie Oszczędności, która rozlicza się z pożyczkobiorcą; przekazaną z tytułu pomocy bezzwrotnej kwotę spółdzielnia zwraca organowi, o którym mowa w § 10.
§  14.
Zarządzenie nie dotyczy pożyczek bankowych udzielanych zamiejscowym pracownikom - absolwentom lub studentom szkół wyższych, którzy zawarli z zakładem pracy umowę stypendialną lub przedwstępną.
§  15.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 1 maja 1976 r. nin. zarządzenie traci moc w zakresie określającym wysokość oprocentowania kredytów, zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 20 kwietnia 1976 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym. (M.P.76.18.80).

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021