Zaokrąglanie do pełnych kwot podstawy obliczania i należności podatkowych oraz niektórych innych zobowiązań.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 grudnia 1967 r.
w sprawie zaokrąglania do pełnych kwot podstawy obliczalna i należności podatkowych oraz niektórych innych zobowiązań.

Na podstawie art. 5 i art. 36 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300, z 1961 r. Nr 33, poz. 166 i z 1966 r. Nr 24, poz. 151) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zaokrągla się do pełnych 10 złotych:
1)
podstawy opodatkowania przy ustalaniu zobowiązań podatkowych z tytułu podatków obrotowego i dochodowego, pobieranych od podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz od organizacji politycznych, społecznych i zawodowych,
2)
podstawy opodatkowania przy ustalaniu zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nabycia praw majątkowych, opłaty skarbowej oraz podatku od wynagrodzeń, z wyjątkiem wypadków wymienionych w ust. 2,
3)
kwoty przychodowości w każdej z klas glebowych przy ustalaniu zobowiązań podatkowych z tytułu podatku gruntowego,
4) 1
podstawy obliczenia należności wchodzących w skład zobowiązania pieniężnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 listopada 1965 r. o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych (Dz. U. Nr 46, poz. 288), z wyjątkiem podatków gruntowego, od nieruchomości i od lokali,
5)
podstawy obliczenia odsetek lub dodatku za zwłokę i kosztów egzekucyjnych.
2.
Zaokrągla się do pełnego złotego podstawy opodatkowania podatków od nieruchomości, od lokali oraz podatku od wynagrodzeń pobieranego według skali dla dziennego okresu wypłaty.
3. 2
Zaokrągla się do pełnych 50 zł podstawę opodatkowania przy ustalaniu zobowiązań z tytułu podatku gruntowego.
§  2.
Zaokrągla się do pełnego złotego:
1)
kwoty wszelkich zobowiązań podatkowych i innych należności niepodatkowych pobieranych na rzecz budżetu od jednostek gospodarki uspołecznionej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
2)
kwoty wszelkich zobowiązań podatkowych pobieranych od jednostek gospodarki nie uspołecznionej i od ludności;
3)
kwoty należności funduszu gromadzkiego (funduszu miasta, dzielnicy, osiedla), Państwowego Funduszu Ziemi, opłaty melioracyjnej, leśnej i opłaty za urządzenia wodne;
4)
kwoty należności Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z tytułu składek za obowiązkowe ubezpieczenia;
5)
kwoty zaliczek na podatki i przedpłat na zaliczki;
6)
kwoty odsetek i dodatku za zwłokę;
7)
kwoty kosztów egzekucyjnych.
§  3.
1.
Zaokrąglenie do pełnych kwot następuje w ten sposób, że w wypadkach przewidzianych:
1)
w § 1 ust. 1 końcówki w kwotach nie przekraczających 5 zł pomija się, a końcówki przekraczające tę kwotę zaokrągla się w górę do pełnych 10 zł,
2)
w § 1 ust. 2 oraz w § 2 końcówki w kwotach nie przekraczających 50 gr pomija się, a końcówki przekraczające tę kwotę zaokrągla się w górę do pełnego złotego,
3) 3
w § 1 ust. 3 końcówki w kwotach nie przekraczających 25 zł pomija się, a końcówki przekraczające tę kwotę zaokrągla się w górę do pełnych 50 zł.
2.
Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy podatku od wynagrodzeń. Należności z tytułu podatku od wynagrodzeń zaokrągla się w ten sposób, że końcówki wyrażone w groszach pomija się.
§  4.
Gdyby w wyniku zaokrąglenia podstawy opodatkowania do pełnych 10 złotych wzrost zobowiązania ponad kwotę przypadającą od bezpośrednio niższej podstawy przekroczył kwotę, stanowiącą różnicę między faktycznym wynagrodzeniem (dochodem) a tą niższą podstawą, podstawę opodatkowania zaokrągla się w ten sposób, że końcówki w kwotach ponad pełne 10 złotych pomija się.
§  5.
Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1952 r. w sprawie zaokrąglania podstawy opodatkowania, kwot należności podatkowych i innych, podstawy obliczania i kwot odsetek (dodatku) za zwłokę oraz podstawy obliczania i kwot kosztów egzekucyjnych (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-53, poz. 785, z 1956 r. Nr 56, poz. 613 i z 1966 r. Nr 66, poz. 315).
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r.
1 § 1 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 18 października 1971 r. (M.P.71.52.337) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1972 r.
2 § 1 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 18 października 1971 r. (M.P.71.52.337) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1972 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 18 października 1971 r. (M.P.71.52.337) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1972 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021