Zezwolenie na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych - krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 grudnia 1967 r.
w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych - krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) oraz § 13 ust. 2 uchwały nr 56 Rady Ministrów z dnia 1 marca 1966 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 14, poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zezwala się Narodowemu Bankowi Polskiemu, Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. i Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych będących krajowcami dewizowymi oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej, zwanych dalej "oprocentowanymi rachunkami walutowymi krajowców dewizowych".
§  2.
Na oprocentowane rachunki walutowe krajowców dewizowych mogą być przyjmowane kwoty w zagranicznych walutach wymienialnych, określonych przez Narodowy Bank Polski, uzyskane z tytułu diet zagranicznych, wynagrodzeń ze stosunku pracy, świadczenia usług, praw autorskich, sprzedaży produktów pracy artystycznej i z innych tytułów - jeżeli kwoty te z mocy ogólnych zezwoleń dewizowych są dopuszczone do wydatkowania za granicą.
§  3.
Oprocentowane rachunki walutowe krajowców dewizowych mogą być zasilane z zachowaniem przepisu § 2:
1)
kwotami przekazów bankowych i pocztowych z zagranicy oraz kwotami z realizacji czeków imiennych i akredytyw pieniężnych,
2)
wpłatami w banknotach i monetach oraz kwotami z realizacji czeków na okaziciela - w granicach kwot uwidocznionych w pisemnej deklaracji przywozu, potwierdzonej przez polski graniczny urząd celny, lub w zaświadczeniu wystawionym przez ten urząd,
3)
kwotami z nie oprocentowanych bankowych rachunków walutowych, posiadanych przez właściciela oprocentowanego rachunku walutowego krajowca dewizowego,
4)
kwotami przekazów bankowych dokonanych w kraju przez polskiego pracodawcę z tytułu walutowego wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz diet zagranicznych.
§  4.
1.
Oprocentowanie wkładu na oprocentowanym rachunku walutowym krajowca dewizowego wynosi w stosunku rocznym:
1)
wkładu podlegającego niezwłocznej wypłacie na żądanie - 3%,
2)
wkładu z terminem wypowiedzenia 90 dni - 3,5%,
3)
wkładu z terminem wypowiedzenia 180 dni - 4%,
4)
wkładu z terminem wypowiedzenia 360 dni - 5%.
2.
Oprocentowaniu podlega wkład, którego równowartość według obowiązującego kursu walut obcych przekracza 1.200 zł. Odsetki dolicza się do wkładu w takiej walucie, w jakiej prowadzony jest rachunek.
§  5.
1.
Wkładem posiadanym na oprocentowanym rachunku walutowym krajowca dewizowego wolno bez osobnego zezwolenia dewizowego dysponować:
1)
na zakup towarów w eksporcie wewnętrznym Bank Polska Kasa Opieki S.A. na rzecz posiadacza rachunku oraz na ten cel pod tytułem darmym na rzecz innych osób będących krajowcami dewizowymi,
2)
na zakup na własny użytek posiadacza rachunku towarów za granicą lub w polskich przedsiębiorstwach handlu zagranicznego oraz w innych jednostkach uprawnionych do sprzedaży w kraju towarów za zagraniczne waluty wymienialne,
3)
na pokrycie składek z tytułu członkostwa posiadacza rachunku w organizacjach międzynarodowych lub innych organizacjach za granicą, jeżeli przynależność do tych organizacji nastąpiła z zachowaniem polskich przepisów dewizowych,
4)
na pokrycie kosztów podróży i pobytu za granicą posiadacza rachunku, jego krewnych wstępnych i zstępnych, rodzeństwa oraz współmałżonka i rodziców współmałżonka.
2.
Wypłaty z oprocentowanego rachunku walutowego krajowca dewizowego na cele inne niż wymienione w ust. 1 są dopuszczalne po uzyskaniu osobnego zezwolenia dewizowego.
3.
Wypłaty z oprocentowanego rachunku walutowego krajowca dewizowego mogą być dokonywane:
1)
w formie przekazów i przelewów w walucie obcej oraz w dowolnej formie w walucie krajowej z zachowaniem obowiązującego kursu walut obcych,
2)
w gotówce w walucie wpłaty - w granicach sum wpłaconych w kraju na rachunek w efektywnym pieniądzu zagranicznym (banknotach i monetach).

Wypłaty w walucie obcej na cele wymienione w ust. 1 pkt 4 mogą być dokonywane w formie uznanej przez bank za właściwą.

4.
Posiadacz rachunku i osoby wymienione w ust. 1 pkt 4 mogą wywieźć za granicę bez osobnego zezwolenia dewizowego zagraniczne środki płatnicze podjęte z rachunku na cele wymienione w ust. 1 pkt 4. Uprawnienie do ich wywozu stwierdza w każdym poszczególnym wypadku w formie umożliwiającej należytą kontrolę dewizową graniczną bank prowadzący oprocentowany rachunek walutowy krajowca dewizowego.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021