Zmiana nadzoru i koordynacja działalności gospodarczej związanej ze skupem oraz zagospodarowaniem owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych.

UCHWAŁA Nr 108
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 maja 1967 r.
w sprawie zmiany nadzoru i koordynacji działalności gospodarczej związanej ze skupem oraz zagospodarowaniem owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych.

W celu usprawnienia organizacji produkcji i skupu owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych oraz zagospodarowania skupionej przez uspołecznione organizacje gospodarcze masy towarowej Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się następujący podział kompetencji naczelnych i terenowych organów administracji państwowej w sprawach dotyczących organizacji produkcji, skupu i zagospodarowania owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych:
1)
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu:
a)
sporządza bilans owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych na podstawie oceny zbiorów dokonywanej przez Ministerstwo Rolnictwa,
b)
nadzoruje i koordynuje działalność gospodarczą uczestników obrotu w zakresie skupu i obrotu hurtowego owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych, sprawuje nadzór nad prawidłowym rozwojem sieci punktów skupu oraz organizacją przerzutów międzywojewódzkich, oddziałuje na kierunki produkcji towarowej owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych oraz koordynuje przetwórstwo owocowo-warzywne,
c)
sprawuje w porozumieniu z Ministrami Handlu Wewnętrznego i Handlu Zagranicznego koordynację eksportu nadwyżek świeżych owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych - po zapewnieniu planowych dostaw dla handlu zagranicznego - oraz eksportu i importu przetworów owocowo-warzywnych,
2)
Minister Handlu Wewnętrznego:
a)
sprawuje nadzór nad zaopatrzeniem rynku w owoce, warzywa i ziemniaki wczesne, określa wielkość ich zapotrzebowania, koordynuje działalność uczestników obrotu detalicznego oraz ustala w porozumieniu z Ministrami Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Handlu Zagranicznego zasady tworzenia rezerw owoców i warzyw koniecznych dla zapewnienia zaopatrzenia rynku wewnętrznego i na eksport,
b)
sprawuje w porozumieniu z Ministrami Handlu Zagranicznego i Przemysłu Spożywczego i Skupu nadzór i koordynację nad importem świeżych owoców i warzyw gatunków produkowanych w kraju,
3)
organy do spraw skupu prezydiów wojewódzkich rad narodowych:
a)
koordynują, zgodnie z wytycznymi Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, działalność instytucji i organizacji gospodarczych, zajmujących się na terenie danego województwa skupem i obrotem hurtowym,
b)
sporządzają dla Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu wojewódzkie bilanse owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych na podstawie danych przedstawionych przez jednostki gospodarcze prowadzące organizację produkcji oraz skupu owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych w porozumieniu z organami do spraw rolnych oraz handlu prezydiów wojewódzkich rad narodowych,
c)
opracowują wnioski w zakresie pokrycia występujących na ich terenie niedoborów bądź sposobów zagospodarowania nadwyżek owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych.
2.
Bilans, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), powinien uwzględniać:
1)
ilość owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych potrzebnych na zaopatrzenie rynku, zgłoszoną przez Ministra Handlu Wewnętrznego,
2)
ilość owoców i warzyw potrzebnych na zaopatrzenia przemysłu, ustaloną przez Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu,
3)
ilość owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych potrzebnych na eksport, zgłoszoną przez Ministra Handlu Zagranicznego,
4)
ilość owoców i warzyw importowanych na potrzeby rynku i przemysłu.
§  2.
1.
Powołuje się przy Ministrze Przemysłu Spożywczego i Skupu Międzyresortową Komisję do Spraw Skupu i Zagospodarowania Owoców, Warzyw i Ziemniaków Wczesnych. Skład Komisji i jej szczegółowy zakres działania określi Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu.
2.
Przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych powołają przy organach skupu prezydiów wojewódzkich rad narodowych komisje do spraw skupu i zagospodarowania owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych. Skład osobowy, zakres i tryb działania komisji określą wytyczne wydane przez Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrami Handlu Wewnętrznego i Rolnictwa.
3.
W uzasadnionych wypadkach przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych mogą powoływać komisje, o których mowa w ust. 2, również przy organach skupu niektórych prezydiów powiatowych rad narodowych.
§  3.
1.
W załączniku do uchwały nr 316 Rady Ministrów z dnia 3 października 1963 r. w sprawie uprawnień prezydiów wojewódzkich rad narodowych w zakresie gospodarowania niektórymi surowcami miejscowymi (Monitor Polski Nr 75, poz. 371) pod lp. 5 i 13 w rubryce 3 wyrazy "Ministerstwo Handlu Wewnętrznego" zastępuje się wyrazami "Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu" oraz w rubryce 4 wyrazy "Wydziały handlu prezydiów wojewódzkich rad narodowych" zastępuje się wyrazami "Wydziały skupu prezydiów wojewódzkich rad narodowych".
2.
W uchwale nr 184 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie usprawnienia zagospodarowania i obrotu warzywami i owocami zastępuje się w § 3 ust. 2 i w § 8 ust. 4 wyrazy "Minister Handlu Wewnętrznego" wyrazami "Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu".
§  4.
Tracą moc przepisy § 1 ust. 3a i § 8 uchwały nr 46 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie organizacji rynku warzywno-owocarskiego (Monitor Polski z 1958 r. Nr 17, poz. 108 oraz z 1959 r. Nr 66, poz. 338) w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą.
§  5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.31.145

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zmiana nadzoru i koordynacja działalności gospodarczej związanej ze skupem oraz zagospodarowaniem owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych.
Data aktu: 19/05/1967
Data ogłoszenia: 03/06/1967
Data wejścia w życie: 03/06/1967