Zm.: wykazy łożysk tocznych.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI
z dnia 25 kwietnia 1967 r.
w sprawie zmiany wykazów łożysk tocznych.

Na podstawie § 5 ust. 2 zarządzenia nr 198 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 1961 r. w sprawie typizacji i stosowania łożysk tocznych oraz kontroli gospodarki tymi łożyskami w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1961 r. Nr 78, poz. 326 i z 1966 r. Nr 29, poz. 150) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wykaz łożysk tocznych, ustalony w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 198 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1961 r. w sprawie typizacji i stosowania łożysk tocznych oraz kontroli gospodarki tymi łożyskami w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1961 r. Nr 78, poz. 326 i z 1966 r. Nr 29, poz. 150), otrzymuje brzmienie podane w załączniku do niniejszego zarządzenia. Jednocześnie w załączniku nr 2 w pozycji "Uwaga" dodaje się na końcu wyrazy "obejmujące obliczenia obciążeń i trwałości".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TYPIZACJA ŁOŻYSK TOCZNYCH

Objaśnienia do tablic podziału łożysk tocznych na grupy zastosowania.

Łożyska toczne objęte typizacją są znormalizowanych konstrukcji o wymiarach zgodnych z PN-58/M-86404 "Tablice głównych wymiarów". Wyjątek stanowią łożyska serii "E", których wymiary nie są zgodne z PN-58/M-86404. Wymienione w typizacji łożyska zostały podzielone na 3 grupy zastosowania.

Grupa 1 - obejmuje łożyska normalnej klasy dokładności z luzem normalnym i powiększonym, najbardziej rozpowszechnione. Mogą one być stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu bez ograniczeń.

Grupa 2 - obejmuje łożyska mniej rozpowszechnione oraz łożyska podwyższonych klas dokładności i z luzem pomniejszonym. Na stosowanie tych łożysk wymagane jest zezwolenie Centralnego Biura Konstrukcji Łożysk Tocznych.

Grupa 3 - obejmuje łożyska, które mogą być stosowane tylko w specjalnie uzasadnionych wypadkach i przy wyraźnych korzyściach, jakie daje zastosowanie tych łożysk w porównaniu do łożysk grupy 1 lub 2. Na stosowanie łożysk zaliczonych do grupy 3 Centralne Biuro Konstrukcji Łożysk Tocznych wydaje zezwolenie po uzyskaniu zgody Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego.

Uwagi ogólne.

1)
W tablicach podziału łożysk na grupy zastosowania ilość numerów łożysk w poszczególnych seriach ograniczona jest do wielkości obecnie stosowanych przez nasz przemysł. Konstruktor może wyjść poza te granice, powinien jednak przedtem jak najbardziej szczegółowo przeanalizować możliwość zastosowania łożysk już uwidocznionych w tablicach.
2)
Jednostka opracowująca dokumentację konstrukcyjną łożyskowania zobowiązana jest, w czasie projektowania, występować o zezwolenie na stosowanie łożysk nie objętych grupą 1.
3)
O uzyskanym zezwoleniu należy umieścić odpowiednią informację w dokumentacji konstrukcyjnej i techniczno-ruchowej oraz w wykazie części podając przy odpowiednim łożysku numer i datę pisma Centralnego Biura Konstrukcji Łożysk Tocznych obejmującego zezwolenie.
4)
Zezwolenia Centralnego Biura Konstrukcji Łożysk Tocznych na stosowanie danego łożyska w danej maszynie są ważne na czas nieokreślony i upoważniają producenta, jak i użytkownika maszyny do ich uzyskiwania w Biurze Zbytu Łożysk Tocznych.
5)
Części łożysk tocznych, jak kulki, wałeczki, igiełki oraz tuleje stożkowe i ich części, nie są przedmiotem typizacji i mogą być stosowane bez zezwolenia Centralnego Biura Konstrukcji Łożysk Tocznych. W zakresie ich stosowania obowiązuje przestrzeganie Polskich Norm.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021