Obrót niektórymi wyprawionymi skórami futerkowymi.

M.P.62.57.273
ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 28 czerwca 1962 r.
w sprawie obrotu niektórymi wyprawionymi skórami futerkowymi. *
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 1 zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 1962 r. w sprawie przekazania Ministrom Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Lekkiego uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu skórami futerkowymi (Monitor Polski Nr 46, poz. 217) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Skórami futerkowymi są skóry pokryte włosem:
1) ze zwierzyny łownej,
2) z hodowanych zwierząt futerkowych,
3) ze zwierząt domowych, z wyjątkiem skór świńskich, bydlęcych i końskich.
2. Zarządzenie nie dotyczy skór futerkowych z hodowanych norek i lisów.
§  2.
1. Skup i sprzedaż skór futerkowych wyprawionych, określonych w § 1, powierza się na zasadzie wyłączności przedsiębiorstwom zgrupowanym w Centrali Handlu Obuwiem.
2. Centrala Handlu Obuwiem może upoważnić inne jednostki organizacyjne handlu uspołecznionego do dokonywania skupu i sprzedaży wyprawionych skór futerkowych, o których mowa w ust. 1.
§  3. W zakresie unormowanym niniejszym zarządzeniem traci moc rozporządzenie Ministrów Przemysłu Lekkiego i Handlu Wewnętrznego z dnia 13 lutego 1951 r. w sprawie powierzenia Centralnemu Zarządowi Skupu Surowców Włókienniczych i Skórzanych i Centrali Przemysłu Skórzanego gospodarowania skórami futerkowymi (Dz. U. z 1951 r. Nr 23, poz. 180 i z 1952 r. Nr 10, poz. 61).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 19 lipca 1984 r. nin. zarządzenie traci moc w części wydanej na podstawie § 1 zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 1962 r. w sprawie przekazania Ministrom Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Lekkiego uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu skórami futerkowymi (M.P.62.46.217) w związku z utratą mocy przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego.(Dz.U.56.58.270), na skutek uchylenia ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz.U.56.54.244) przez art. 14 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (Dz.U.84.35.186).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020