Udzielanie przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń pomocy na ogniotrwałe pokrycie nowych budynków.

M.P.62.4.12
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 grudnia 1961 r.
w sprawie udzielania przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń pomocy na ogniotrwałe pokrycie nowych budynków.
Na podstawie § 5 uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1961 r. w sprawie ograniczenia zużycia drewna oraz poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego w budownictwie wiejskim zarządza się, co następuje:
§  1. Zobowiązuje się Państwowy Zakład Ubezpieczeń, zwany dalej "PZU", do uzupełnienia działalności zapobiegawczej przez udzielanie pomocy na ogniotrwałe pokrycie nowych budynków, mających zastąpić rozbierane budynki o zużyciu ponad 70%, które są ubezpieczone w PZU.
§  2. Pomoc PZU z funduszu prewencyjnego może być udzielona jako:
1) bezzwrotny zasiłek,
2) kredyt rozprowadzany przez Bank Rolny na podstawie instrukcji wydanej przez Bank Rolny w porozumieniu z PZU.
§  3. Z pomocy PZU, o której mowa w § 2, mogą korzystać:
1) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
2) indywidualni właściciele budynków położonych na wsi,
3) indywidualni właściciele budynków położonych w miastach i związanych z gospodarstwem rolnym.
§  4. Osoba spośród wymienionych w § 3 może otrzymać pomoc z PZU, jeżeli rozbierze stary budynek o zużyciu ponad 70% i przystąpi do budowy nowego budynku o ogniotrwałym pokryciu dachowym, zgodnie z planem sytuacyjnym, zatwierdzonym przez właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego.
§  5.
1. Wysokość pomocy PZU, o której mowa w § 2, nie może przekroczyć 20% wartości nowego budynku i nie może być wyższa od aktualnej sumy ubezpieczenia rozbieranego budynku.
2. Podstawę do ustalenia wysokości pomocy PZU stanowi dokumentacja techniczno-kosztorysowa nowego budynku, zatwierdzona przez właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego, a w braku takiej dokumentacji – szacunek na podstawie obowiązujących norm szacunkowych PZU.
§  6. Pomocy udziela PZU przez swoje terenowo właściwe jednostki organizacyjne w ramach planów i regulaminu działalności zapobiegawczej, uchwalanych przez Radę Ubezpieczeniową.
§  7. Zobowiązuje się Naczelnego Dyrektora Państwowego Zakładu Ubezpieczeń do określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy PZU, o której mowa w niniejszym zarządzeniu.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1962 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020