Zwiększenie zainteresowania gromad realizacją zaległości finansowych wsi.

M.P.62.27.111
UCHWAŁA Nr 71
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lutego 1962 r.
w sprawie zwiększenia zainteresowania gromad realizacją zaległości finansowych wsi.
W celu zwiększenia zainteresowania gromad inkasem zaległości finansowych wsi Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Gromadzkim radom narodowym będą przyznawane dodatkowe środki w wysokości 20% kwot zaległości zrealizowanych na terenie gromady w drodze inkasa przez sołtysów lub dobrowolnie wpłaconych bezpośrednio do kasy prezydium gromadzkiej rady narodowej. Dotyczy to zaległości za lata poprzedzające rok, w którym nastąpiła wpłata z tytułu podatku gruntowego, należności Państwowego Funduszu Ziemi, opłaty elektryfikacyjnej, równoważnika pieniężnego za zaległe dostawy obowiązkowe, należności scalonych oraz składek na rzecz Państwowego Zakładu Ubezpieczeń za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe.
2. Dodatkowe środki mogą być przyznane tylko w tych gromadach, w których wykonano roczne zadania finansowe w zakresie ściągania zaległości i należności bieżących łącznie z tytułów wymienionych w ust. 1.
3. Dodatkowe środki przeznacza się na realizację czynów społecznych.
§  2.
1. Dodatkowe środki (§ 1 ust. 1) będą przyznawane w trybie art. 33 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) raz w roku za wyniki wykonania zadań finansowych roku poprzedniego; po raz pierwszy będą one przyznane w 1963 r. za wyniki wykonania zadań 1962 r.
2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania dodatkowych środków na realizację czynów społecznych ustali Minister Finansów.
§  3.
1. Dodatkowe środki (§ 1 ust. 1) nie wykorzystane w ciągu roku, w którym zostały przydzielone, przechodzą w nadwyżce budżetu gromadzkiej rady narodowej na rok następny.
2. Prezydia gromadzkich rad narodowych we wnioskach o wykorzystanie nadwyżki budżetowej powinny zaplanować kredyty na realizację czynów społecznych w wysokości nie mniejszej niż suma nie wykorzystanych środków dodatkowych (ust. 1).
§  4.
1. Uruchomienie dla gromady środków z rezerwy na realizację czynów społecznych, ustalonej w budżecie powiatowym zgodnie z § 11 uchwały nr 366 Rady Ministrów z dnia 20 września 1961 r. w sprawie czynów społecznych oraz pomocy Państwa w ich organizowaniu i realizacji (Monitor Polski Nr 80, poz. 333), uzależnia się, począwszy od roku 1963, od stopnia wykonania w gromadzie zadań finansowych za rok poprzedni (§ 1 ust. 2).
2. Środki, o których mowa w ust. 1, uruchamia się w pełnej wysokości, jeżeli zadania finansowe zostały wykonane w całości, a także w przypadkach, gdy prezydium powiatowej rady narodowej stwierdzi, że niepełne wykonanie zadań nastąpiło z przyczyn niezależnych od wykonawców. W innych przypadkach prezydium powiatowej rady narodowej powinno odpowiednio ograniczyć wysokość uruchamianych środków, a jeżeli wykonanie zadań finansowych w bieżącym okresie budżetowym w porównaniu z rokiem poprzednim w gromadzie posiadającej zaległości nie ulega wydatnej poprawie, prezydium nie uruchomi środków na realizację czynów społecznych.
§  5. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Finansów oraz prezydiom rad narodowych.
§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że dodatkowe środki określone w § 1 ust. 1 obliczane będą od kwot zaległości zrealizowanych począwszy od dnia 1 stycznia 1962 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020