Roboty budowlano-montażowe wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe przy budowie szkół ze środków państwowych i społecznych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 9 listopada 1959 r.
w sprawie robót budowlano-montażowych wykonywanych przez przedsiębiorstwa państwowe przy budowie szkół ze środków państwowych i społecznych.

Na podstawie §§ 5, 7 i 8 uchwały nr 286 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie zapewnienia realizacji budowy szkół w latach 1960-1965, zmienionej uchwałą nr 414 Rady Ministrów z dnia 6 października 1959 r., zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarząd Projektowania Budownictwa zobowiąże podległe sobie biura projektów do wykonywania w pierwszej kolejności adaptacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej typowej i powtarzalnej dla budownictwa szkolnego, realizowanego ze środków państwowych i społecznych.
§  2.
Departament Techniki Budowlanej wprowadzi program doświadczalnego budownictwa szkolnego, opracowany przez Ministerstwo Oświaty w porozumieniu z Komitetem do Spraw Urbanistyki i Architektury i Ministerstwem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, do ogólnego planu budownictwa doświadczalnego i planu budownictwa prototypowego na rok 1960 i na lata 1961-1965 oraz będzie czuwał nad właściwą realizacją tego programu.
§  3.
Zarządy budownictwa zobowiążą podległe im przedsiębiorstwa budowlano-montażowe do przyjmowania zleceń na budowy szkół ze środków państwowych i społecznych w pierwszej kolejności oraz do terminowego wykonywania robót.
§  4.
1.
Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych zleconych przez organy administracji szkolnej lub jednostki bezpośrednio podległe kuratoriom okręgów szkolnych ze środków zebranych przez społeczne komitety budowy szkół 1000-lecia mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy o umowach i rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe, wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe.
2.
Rozliczenia za roboty, o których mowa w ust. 1, należy dokonywać według cen zaopatrzeniowych.
3.
Jeżeli przy budowie obiektów szkolnych, o których mowa w ust. 1, wykonawca korzysta ze świadczeń ludności w postaci robocizny, materiałów budowlanych lub pracy sprzętu transportowego do wywózki ziemi lub przewozu materiałów, sposób kosztorysowania i wartość kosztorysowa robót ulegają zmianie.
§  5.
1.
Stosownie do postanowień § 41 ust. 2 "Ogólnych zasad umów o roboty budowlano-montażowe", stanowiących załącznik do zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 14 kwietnia 1958 r w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe (Monitor Polski Nr 32, poz. 186), wynagrodzenie wykonawcy ulega pomniejszeniu o wartość nieodpłatnie otrzymanych świadczeń i nie poniesionych kosztów ubezpieczeń społecznych.
2.
Uzgodnioną z zamawiającym wartość świadczeń, o których mowa w ust. 1, należy rozliczać na podstawie odrębnej faktury, wystawionej przez inwestora w myśl postanowień § 47 ust. 1 "Ogólnych zasad umów o roboty budowlano-montażowe", powołanych w ust. 1, bądź w fakturze za wykonane roboty, zgodnie z objaśnieniami podanymi w ust. 1. 2 pkt 5) "Wytycznych w sprawie odbioru robót", stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 czerwca 1958 r. w sprawie trybu rozliczeń za roboty budowlano-montażowe, wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe (Monitor Polski Nr 63, poz. 366).
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 listopada 1959 r., z tym że przepisy §§ 4 i 5 mają zastosowanie także do robót wykonanych, lecz nie rozliczonych do tego terminu.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021