Uprawnienia i obowiązki głównego księgowego budżetu.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 września 1959 r.
w sprawie uprawnień i obowiązków głównego księgowego budżetu.

Na podstawie § 32 ust. 3 uchwały nr 187 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski Nr 58, poz. 278) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Obowiązki głównego księgowego budżetu polegają na:
1)
kierowaniu rachunkowością organu finansowego (ust. 2),
2)
realizacji operacji budżetowych (ust. 3),
3)
wykonywaniu kontroli wewnętrznej (ust. 4),
4)
organizowaniu w granicach obowiązujących przepisów o rachunkowości budżetowej systemu dokumentacji, ewidencji i kontroli wykonania budżetu i mienia pozostającego w dyspozycji jednostek i zakładów budżetowych,
5)
sprawowaniu nadzoru nad głównymi księgowymi jednostek i zakładów budżetowych w zakresie wykonywania przez nich obowiązków wymienionych w §§ 30 i 31 uchwały nr 187 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski Nr 58, poz. 278),
6)
kierowaniu lub przeprowadzaniu rewizji finansowo-księgowej w organach finansowych niższego stopnia oraz jednostkach i zakładach budżetowych.
2.
Kierowanie rachunkowością organu finansowego obejmuje:
1)
zorganizowanie księgowości i sprawozdawczości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2)
zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych dla rachunkowości organu finansowego oraz bieżące prowadzenie rachunkowości,
3)
kierowanie pracą podległych pracowników oraz ich instruktaż i szkolenie,
4)
czuwanie nad całokształtem prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez inne komórki organizacyjne organu finansowego,
5)
prawidłowe i terminowe sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań budżetowych,
6)
należyte przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dokumentów księgowych oraz sprawozdań budżetowych.
3.
Realizacja operacji budżetowych obejmuje:
1)
wykonywanie okresowych planów finansowania jednostek budżetowych przez:
a)
przelewanie dotacji dla budżetów niższego stopnia,
b)
przelewanie środków budżetowych bankom finansującym inwestycje,
c)
przekazywanie środków budżetowych jednostkom budżetowym,
2)
realizowanie operacji wynikających z rozliczeń z innymi budżetami z tytułu zmian organizacyjnych,
3)
realizowanie operacji związanych z udzielaniem zwrotnych zasiłków kasowych,
4)
realizowanie innych operacji wynikających z obowiązujących przepisów.
4.
Kontrola wewnętrzna, wykonywana przez głównego księgowego budżetu, obejmuje badanie legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących zmian budżetu oraz dotyczących wykonywania budżetu.
§  2.
1.
Wszelkie dokumenty podlegające kontroli głównego księgowego budżetu powinny być na dowód ich skontrolowania podpisane przez głównego księgowego lub przez osobę przez niego upoważnioną. Główny księgowy ma obowiązek odmówić podpisu dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dotyczących operacji sprzecznych z obowiązującymi przepisami.
2.
Dokumenty nieprawidłowe powinny być zwrócone właściwym komórkom organu finansowego dla dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień.
3.
W razie otrzymania dokumentu sprzecznego z obowiązującymi przepisami, podpisanego przez kierownika organu finansowego, główny księgowy obowiązany jest zwrócić na to uwagę kierownikowi organu finansowego. W razie powtórnej decyzji kierownika organu finansowego, podtrzymującej decyzję poprzednią, główny księgowy obowiązany jest podpisać dokument, zaopatrując go ewentualnie w klauzulę o złożonym przez siebie zastrzeżeniu.
§  3.
1.
Główny księgowy budżetu podpisuje łącznie z kierownikiem organu finansowego sprawozdania z wykonania budżetu.
2.
Główny księgowy podpisuje łącznie z kierownikiem organu finansowego lub za zgodą kierownika organu finansowego samodzielnie wszelkie instrukcje, okólniki i pisma w sprawach trybu wykonywania budżetu, rachunkowości i rewizji finansowo-księgowej.
3.
Przepis ust. 2 nie dotyczy aktów prawnych, publikowanych w Dzienniku Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w Dzienniku Urzędowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski",
§  4.
Przejęcie i przekazanie spraw w związku z powołaniem lub odwołaniem głównego księgowego budżetu następuje w formie protokolarnej po sprawdzeniu stanu rachunkowości i stanu wykonania obowiązków należących do zakresu działania głównego księgowego.
§  5.
Podczas nieobecności głównego księgowego wszystkie jego obowiązki i uprawnienia przechodzą na osobę, która go zastępuje.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021