Wynagradzanie pracowników zatrudnionych w terenowych jednostkach służby weterynaryjnej resortu rolnictwa.

UCHWAŁA Nr 50
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lutego 1959 r.
w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w terenowych jednostkach służby weterynaryjnej resortu rolnictwa.

Stosownie do § 1 uchwały nr 112a Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu wynagrodzeń za pracę i świadczeń wynikających ze stosunku pracy (Monitor Polski Nr 76, poz. 448) Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
§  1.
Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do pracowników zatrudnionych w wojewódzkich, powiatowych i miejskich zakładach weterynarii oraz w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład tych zakładów.
§  2.
Ustanawia się dla lekarzy weterynarii wynagrodzenie zasadnicze według następujących stawek:
Grupa Staż pracy Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w złotych
I w pierwszym roku pracy 1.200
II po upływie roku 1.350
III po 3 latach 1.500
IV po 5 latach 1.700
V po 10 latach 1.900
VI po 15 latach 2. 150
VII po 20 latach 2.400
§  3.
1.
Ustanawia się dla pracowników pomocniczej służby weterynaryjnej wynagrodzenie zasadnicze według następujących stawek:
Grupa Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w złotych
I 700
II 870
III 950
IV 1.070
V 1.130
VI 1.300
VII 1.400
2.
Zaszeregowanie pracowników pomocniczej służby weterynaryjnej do poszczególnych grup wynagrodzenia określa poniższa tabela:
Grupa Sanitariusz weterynarii, trychinoskopista, skrawkarz Oglądacz w rzeźnianym obwodzie badania zwierząt rzeźnych i mięsa Technik weterynarii, laborant weterynaryjny
I w ciągu pierwszych 5 lat pracy - -
II po 5 latach

pracy

- -
III po 10 latach pracy w ciągu pierwszych 5 lat pracy w ciągu pierwszych 3 lat pracy
IV po 15 latach pracy po 5 latach pracy po 3 latach

pracy

V po 20 latach pracy po 10 latach pracy po 8 latach

pracy

VI - po 15 latach pracy po 13 latach pracy
VII - po 20 latach pracy po 20 latach pracy
§  4.
Minister Rolnictwa w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Rolnych ustali szczegółowe zasady obliczania okresu pracy stanowiącego podstawę przejścia lekarza weterynarii lub pracownika pomocniczej służby weterynaryjnej do wyższej grupy wynagrodzenia.
§  5.
1.
Dla oglądaczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w terenowych obwodach badania zwierząt rzeźnych i mięsa ustanawia się miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 500 do 600 złotych.
2.
Dla stajennych - dozorców oraz pomocniczych pracowników laboratoryjnych zatrudnionych w państwowych zakładach leczniczych dla zwierząt i ośrodkach specjalistycznych oraz dla stemplarzy, tacowych i innych robotników przyuczonych, zatrudnionych w obwodach badania zwierząt rzeźnych i mięsa lub w innych jednostkach wchodzących w skład zakładów weterynarii, ustanawia się miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 600 do 800 złotych.
§  6.
1.
Dla pracowników administracyjnych zatrudnionych w zakładach weterynarii oraz w jednostkach, wchodzących w skład tych zakładów, ustanawia się miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości:

A.

Tabela stawek wynagrodzenia dla pracowników wojewódzkich zakładów weterynarii (zakładów weterynarii miast wyłączonych z województw).

Lp. Nazwa stanowiska Kwota miesięcznego wynagrodzenia w złotych
od do
1 Główny księgowy 1.600 2.800
2 Starszy instruktor 1.250 2.500
3 Instruktor 1.250 2.200
4 Starszy księgowy, starszy referent 1.100 1.700
5 Księgowy, referent 850 1.400

B.

Tabela stawek wynagrodzenia dla pracowników powiatowych (miejskich) zakładów weterynarii.

Nazwa stanowiska Kwota miesięcznego wynagrodzenia w złotych
od do
1 Główny księgowy 1.250 2.200
2 Starszy referent 950 1.500
3 Referent, księgowy 850 1.250
2.
Pracownikom pobierającym stawki wynagrodzenia określone w ust. 1 nie przysługują żadne dodatki do wynagrodzenia.
3.
Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Rolnych określi wymagane kwalifikacje w zakresie wykształcenia i lat praktyki zawodowej dla poszczególnych stanowisk wymienionych w ust. 1.
§  7.
1.
Tabelę stanowisk, z którymi są związane dodatki funkcyjne, oraz wysokość tych dodatków określa załącznik do uchwały.
2.
Upoważnia się Ministra Rolnictwa do utworzenia w porozumieniu z Ministrem Finansów, Ministrem Pracy i Opieki Społecznej oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Rolnych stanowisk nie przewidzianych w tabeli, o której mowa w ust. 1, oraz określenia wysokości dodatków funkcyjnych przywiązanych do tych stanowisk.
§  8.
Pracownikom posiadającym stopnie naukowe przyznaje się dodatek za stopień naukowy w wysokości:
1)
600 złotych miesięcznie za stopień docenta,
2)
300 złotych miesięcznie za stopień doktora.
§  9.
1.
Upoważnia się Ministra Rolnictwa do przyznawania w ramach funduszu płac niektórym kategoriom pracowników dodatku do wynagrodzenia w wysokości od 150 do 800 złotych miesięcznie.
2.
Szczegółowe zasady przyznawania dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określi Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Finansów, Ministrem Pracy i Opieki Społecznej oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Rolnych.
§  10.
1.
Pracownik może pobierać tylko jeden dodatek funkcyjny (§ 7) oraz jeden dodatek do wynagrodzenia (§ 9), w razie zaś zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych albo do dodatków do wynagrodzenia uprawnionemu przysługuje prawo wyboru.
2.
Dodatek do wynagrodzenia (§ 9) przysługuje wyłącznie za okres pracy w warunkach uzasadniających przyznanie tego dodatku. W razie przejścia do pracy w jednostce organizacyjnej, w której nie przysługuje dodatek do wynagrodzenia lub w razie zmiany charakteru pracy, pracownik traci prawo do dodatku.
3.
Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków przesunięcia kobiety do innej pracy w związku z ciążą. W takim przypadku kobiecie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie do czasu ukończenia urlopu macierzyńskiego.
§  11.
Pracownikom przeprowadzającym mikroskopowe badanie mięsa na włośnie przysługuje nagroda w wysokości 200 zł w każdym przypadku wykrycia włośni w badanym mięsie.
§  12.
1.
Pracownicy fizyczni (stajenni - dozorcy, stemplarze, tacowi i inni robotnicy przyuczeni, oraz oglądacze obwodów rzeźnianych badania zwierząt rzeźnych i mięsa, trychinoskopiści i skrawkarze otrzymują za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych oraz w niedziele i święta wynagrodzenie obliczone według przepisów o czasie pracy w przemyśle i handlu.
2.
Lekarze weterynarii, technicy weterynarii, sanitariusze weterynarii oraz laboranci weterynaryjni otrzymują dodatkowe wynagrodzenie tylko za dyżury wykonywane w godzinach nadliczbowych (§ 17 pkt 3).
3.
Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w niedziele i święta oraz za dyżury będzie wypłacane tylko w tym przypadku, gdy pracownik nie otrzymał w zamian za to innego dnia wolnego od pracy.
§  13.
1.
Przy przyjęciu do pracy pracowników, o których mowa w §§ 5 i 6, przyznaje się w zasadzie najniższą stawkę wynagrodzenia (dodatku funkcyjnego).
2.
Ze względu na wyjątkowe kwalifikacje, rodzaj wykonywanej pracy i stopień związanej z nią odpowiedzialności może być pracownikowi przyjmowanemu przyznana wyższa stawka w ramach stawek przewidzianych dla danego stanowiska.
§  14.
1.
Przejście do wyższej grupy wynagrodzenia lekarzy weterynarii oraz pracowników pomocniczej służby weterynaryjnej (§ 2 i 3) następuje z dniem pierwszym miesiąca po nabyciu uprawnień do tej grupy.
2.
Pracownicy mogą być awansowani w obrębie danego stanowiska do wyższej stawki wynagrodzenia lub dodatku funkcyjnego nie częściej niż raz w ciągu roku pracy.
3.
W razie awansu podwyżka stawki wynagrodzenia lub dodatku funkcyjnego nie może być niższa od 50 złotych.
§  15.
Lekarze weterynarii zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin otrzymują wynagrodzenie obliczone za każdą godzinę pracy w wysokości 1/175 części wynagrodzenia określonego w § 2.
§  16.
1.
Kierownik wojewódzkiego zakładu weterynarii za zgodą kierownika organu rolnictwa i leśnictwa prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) ustala dla wojewódzkiego oraz powiatowych zakładów weterynarii w ramach funduszu płac pracowników fizycznych oraz administracyjnych (§ 5 ust. 2 i § 6 ust. 1) - fundusz nagród w granicach do 3% globalnego funduszu płac.
2.
Nagrody dla pracowników określonych w ust. 1 przyznaje kierownik właściwego zakładu weterynarii w porozumieniu z radą zakładową; nagroda indywidualna nie powinna być niższa od 200 złotych.
§  17.
Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Finansów, Ministrem Pracy i Opieki Społecznej oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Rolnych ustali:
1)
zasady premiowania niektórych pracowników fachowych służby weterynaryjnej,
2)
zasady wynagradzania osób zatrudnionych przy wykonywaniu nadzoru sanitarno-weterynaryjnego i przy badaniu bądź kontroli artykułów pochodzenia zwierzęcego lub zwierząt w obrocie,
3)
stawki wynagrodzenia za pełnienie dyżurów oraz za wykonywanie czynności zleconych z zakresu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych lub lecznictwa weterynaryjnego,
4)
wysokość ryczałtu za wykonywanie czynności weterynaryjnych nie mających charakteru stałego oraz ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów podróży dla pracowników i innych osób zatrudnionych w obwodach terenowych badania zwierząt rzeźnych i mięsa.
§  18.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Rolnictwa, Finansów oraz Pracy i Opieki Społecznej.
§  19.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp. Stanowisko Kwota miesięcznego dodatku funkcyjnego w złotych
od do
1 Kierownik wojewódzkiego zakładu weterynarii 600 800
2 Zastępca kierownika wojewódzkiego zakładu weterynarii, kierownik powiatowego zakładu weterynarii, kierownik ośrodka specjalistycznego, główny graniczny (portowy) lekarz weterynarii, kierownik lecznicy stażowej dla zwierząt" naczelny lekarz weterynarii stażowego obwodu badania zwierząt rzeźnych i mięsa 400 700
3 Kierownik lecznicy dla zwierząt, kierownik stażowej przychodni dla zwierząt, naczelny lekarz weterynarii obwodu badania zwierząt rzeźnych i mięsa, kierownik laboratorium rozpoznawczego 250 550
4 Kierownik oddziału w ośrodku specjalistycznym, kierownik weterynaryjnej kolumny dezynfekcyjnej, kierownik przychodni dla zwierząt, kierownik pogotowia weterynaryjnego 200 400
5 Kierownik ekipy dezynfekcyjnej,

kierownik punktu weterynaryjnego,

ordynator oddziału w państwowym zakładzie leczniczym dla zwierząt,

kierownik rzeźnianego obwodu badania zwierząt rzeźnych i mięsa,

kierownik oddziału w obwodzie badania zwierząt rzeźnych i mięsa

150 300
6 Kierownik pracowni badania na włośnie 100 200

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021