Zasady tworzenia oddziałów zaopatrzenia robotniczego oraz ich organizacja.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 28 września 1951 r.
w sprawie zasad tworzenia oddziałów zaopatrzenia robotniczego oraz ich organizacji.

Na podstawie § 1 ust. 2 i § 3 uchwały Nr 118 Prezydium Rządu z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie zasad prowadzenia stołówek pracowniczych i tworzenia oddziałów zaopatrzenia robotniczego (Monitor Polski Nr A-19, poz. 246) zarządza się w porozumieniu z Ministrami Finansów i Handlu Wewnętrznego, co następuje:
§  1.
1.
W zakładach przemysłu kluczowego, zatrudniających ponad 1.000 pracowników lub położonych z dala od ośrodków zaopatrzenia, mogą być utworzone oddziały zaopatrzenia robotniczego (OZR).
2. 1
Zarządzenie o utworzeniu OZR wydaje właściwy minister za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. Wzór zarządzenia o utworzeniu OZR podany jest w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§  2.
1.
OZR powinny być utworzone przede wszystkim w zakładach pracy podległych Ministrom:
1)
Przemysłu Ciężkiego,
2)
Górnictwa,
3)
Przemysłu Chemicznego,
4)
Transportu Drogowego i Lotniczego,
5)
Budownictwa Przemysłowego.
2.
OZR mogą być utworzone w zakładach pracy podległych Ministrom:
1)
Przemysłu Lekkiego,
2)
Przemysłu Rolnego i Spożywczego,
3)
Rolnictwa,
4)
Handlu Wewnętrznego,
5)
Kolei,
6)
Poczt i Telegrafów,
7)
Żeglugi,
8)
Budownictwa Miast i Osiedli.
9) 2
Obrony Narodowej;
10) 3
Przemysłu Drobnego i Rzemiosła;
11) 4
Leśnictwa.
§  3.
1.
OZR obejmuje swoim zasięgiem działania w zasadzie załogę zakładu pracy, w którym zorganizowano oddział.
2.
W wyjątkowych przypadkach właściwy minister może udzielić zezwolenia załogom robotniczym kilku podległych zakładów pracy na korzystanie z usług OZR zorganizowanego w innym podległym mu zakładzie pracy.
§  4.
Do zakresu działania OZR należy prowadzenie:
1)
stołówek pracowniczych i bufetów przyzakładowych;
2)
pomocniczych gospodarstw, jak np. ogrodniczo-warzywniczych, tuczu trzody chlewnej oraz hodowli bydła, drobiu, królików itp.;
3)
punktów usługowych, jak np. warsztatów naprawczych obuwia, pralni, pracowni krawieckich itp., organizowanych w zasadzie na terenie zakładów pracy;
4)
sklepów przyzakładowych z artykułami spożywczymi;
5)
sklepów przyzakładowych z artykułami przemysłowymi.
§  5.
1.
Stołówki pracownicze i bufety przyzakładowe powinny być prowadzone przez OZR w przypadkach, gdy ilość reflektantów na korzystanie ze stołówki jest nie mniejsza niż 80 osób, chyba że układ zbiorowy pracy ustala mniejszą ilość konsumentów.
2.
Pomocnicze gospodarstwa powinny być prowadzone w przypadkach istnienia stołówek, dla których są one podstawą zaopatrzenia.
3.
Punkty usługowe powinny powstawać w miarę potrzeby.
4. 5
Sklepy przyzakładowe mogą być tworzone w każdym poszczególnym przypadku na wniosek resortowego ministra uzgodniony z Ministrem Handlu Wewnętrznego, gdy zakład pracy znajduje się w znacznej odległości od miasta, a istniejące punkty zaopatrzenia wsi nie zabezpieczają zaopatrzenia pracowników zakładu pracy w artykuły powszechnego użytku. Szczegółowy tryb postępowania przy tworzeniu sklepów przyzakładowych określi Minister Handlu Wewnętrznego za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
§  6. 6
1.
OZR działa na zasadzie wewnętrznego pełnego rozrachunku gospodarczego. Kierownik OZR podlega bezpośrednio dyrektorowi przedsiębiorstwa. W zakresie swoich funkcji kierownik OZR posiada uprawnienia zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa.
2.
Strukturę wewnętrzną OZR obrazują przykładowo:
1)
ramowy schemat organizacyjny OZR nr 1 typ duży;
2)
ramowy schemat organizacyjny OZR nr 2 typ mały,

stanowiące załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia.

§  7.
1.
Wszystkie świadczenia placówek prowadzonych przez OZR są odpłatne według następujących cen:
1)
na cenę obiadu składa się koszt żywności (koszt zakupu surowca łącznie z kosztem transportu) oraz narzut w wysokości zależnej od wielkości stołówki, przeznaczony na pokrycie kosztów przyrządzania posiłków; narzut ten nie może przekraczać poniższych stawek:

stołówka do 100 stołowników - narzut do 70%,

stołówka do 200 stołowników - narzut do 50%,

stołówka do 300 stołowników - narzut do 37%,

stołówka do 500 stołowników - narzut do 31%,

powyżej 500 stołowników - narzut do 30%;

2)
ceny w bufetach przyzakładowych lub ruchomych określa się według cen ustalonych w zarządzeniach Ministerstwa Handlu Wewnętrznego (Departament Cen);
3)
wysokość cen za usługi określa OZR przyjmując za podstawę koszt własny tych usług. Ceny te nie mogą być wyższe od ustalonych przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego (Departament Cen);
4)
ceny sprzedaży artykułów spożywczych lub przemysłowych powinny być zgodne z cenami obowiązującymi dla handlu detalicznego;
5) 7
surowce żywnościowe wyprodukowane w gospodarstwach pomocniczych powinny być dostarczane stołówkom i bufetom po cenach nie wyższych od obowiązujących cen rynkowych na dany artykuł; ewentualne nadwyżki surowców żywnościowych, które zostaną po wypełnieniu świadczeń wynikających z obowiązujących przepisów i po pokryciu własnych potrzeb, mogą być odstępowane innym stołówkom, bufetom albo uspołecznionym jednostkom żywienia zbiorowego lub handlu detalicznego po obowiązujących cenach rynkowych.
2.
Na zaopatrzenie stołówek składa się wyodrębniona przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego pula w ramach kontyngentu dla żywienia zbiorowego oraz dostawy ze źródeł zdecentralizowanych.
3.
Na zaopatrzenie sklepów składa się pula wyodrębniona przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego w ramach funduszu rynkowego oraz dostawy ze źródeł zdecentralizowanych.
§  8.
OZR powinny za pomocą umów długoterminowych zapewnić sobie dostawy odpowiednich artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych dla ich działalności.
§  9. 8
Plany gospodarcze OZR powinny być sporządzane zgodnie z instrukcją Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie planu oddziałów zaopatrzenia robotniczego, obowiązującą na dany rok.
§  10. 9
Do zadań branżowych centralnych zarządów i jednostek równorzędnych, wchodzących w skład resortu, w którym utworzono zarząd (centralny zarząd) zaopatrzenia robotniczego (ZZR), należy m. in. opiniowanie planów, sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności OZR oraz wnioskowanie w sprawach tworzenia OZR i ich placówek.
§  11. 10
1.
W centralnych zarządach i jednostkach równorzędnych, wchodzących w skład ministerstw, w których nie utworzono ZZR, o ile te centralne zarządy sprawują nadzór nad przedsiębiorstwami posiadającymi OZR, należy utworzyć komórki do spraw zaopatrzenia robotniczego.
2.
Do zakresu działania komórek, o których mowa w ust. 1, należą sprawy wymienione w § 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 21 lipca 1953 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i szczegółowego zakresu działania zarządu zaopatrzenia robotniczego (Monitor Polski Nr A-71, poz. 860).
§  12.
1. 11
Pracownicy OZR są pracownikami przedsiębiorstwa i objęci są odrębnym planem zatrudnienia. Wynagrodzenie pracowników OZR ustala oddzielne zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
2.
Koszty prowadzenia OZR pokrywane są z ich wpływów.
3.
Koszty jednostek nadzorujących OZR (centralny zarząd, ministerstwo) pokrywane są z budżetów tychże jednostek.
§  13.
1. 12
Środki finansowe na pokrycie wydatków inwestycyjnych i kapitalnych remontów OZR powinny być objęte planem inwestycyjnym i planem kapitalnych remontów ZZR, a w przypadku nieistnienia ZZR - planem inwestycyjnym i planem kapitalnych remontów właściwego branżowego centralnego zarządu. Środki powyższe pokrywane będą przez właściwe ministerstwa za pośrednictwem ZZR lub branżowy centralny zarząd z sum przewidzianych na ten cel w budżecie, z tym że ustalone dla OZR limity inwestycyjne i kapitalnych remontów nie mogą być zużyte na inne cele, chyba że dokonanie inwestycji lub kapitalnych remontów w OZR nie jest możliwe.
2.
Wysokość dotacji w poszczególnym przypadku ustalona będzie na podstawie potrzeb stołówki w granicach norm przestrzennych i wyposażenia technicznego stołówek, przewidzianych zarządzeniem Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 lipca 1951 r. w sprawie ustalenia norm orientacyjnych minimum wyposażenia technicznego stołówek pracowniczych prowadzonych przez spółdzielnie spożywców i oddziały zaopatrzenia robotniczego (Monitor Polski Nr A-71, poz. 924).
3.
Konieczne kredyty początkowe (rozruchowe) na zagospodarowanie gospodarstw pomocniczych, zorganizowanie punktów usługowych i sklepów przydzielone będą przez Narodowy Bank Polski w granicach sum określonych przez Ministra Finansów na wniosek zainteresowanego ministra.
§  14.
OZR obowiązane są przestrzegać przepisów wydanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego, dotyczących zasad prowadzenia stołówek pracowniczych, bufetów przyzakładowych, gospodarstw pomocniczych i sklepów.
§  15.
Działalność placówek zaopatrzenia robotniczego podlega kontroli wewnętrznej oraz kontroli Państwowej Inspekcji Handlowej, władz handlu i inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej organów sanitarnych, a przede wszystkim kontroli społecznej.
§  16.
1.
Do zadań kontroli społecznej należy:
1)
opiniowanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych;
2)
opiniowanie okresowej sprawozdawczości;
3)
opiniowanie wydatków osobowych i administracyjno-rzeczowych;
4)
kontrola jakości posiłków i higieny ich przyrządzania;
5)
kontrola książki zażaleń i sposobu usunięcia braków;
6)
kontrola wykorzystywania odpadków pokonsumcyjnych;
7)
kontrola kosztów kalkulacji cen i zużycia surowców;
8)
stawianie wniosków w sprawie premiowania personelu;
9)
wydawanie zarządzeń w ramach regulaminu sanitarnego, ustalonego przez Ministra Zdrowia w po rozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego.
2.
Regulamin dla komisji kontrolującej ustali Centralna Rada Związków Zawodowych.
§  17.
Tryb uzyskiwania kredytów wskazanych w § 13 zostanie ustalony przez Ministra Finansów odrębnym zarządzeniem w terminie dwutygodniowym od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  18. 13
(skreślony).
§  19.
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 stycznia 1949 r. w sprawie reorganizacji stołówek pracowniczych (Dz. Urz. Min. Przem. i Handlu Nr 3, poz. 13);
2)
zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 18 grudnia 1950 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu przekazywania dotacji na koszty administracyjno-rzeczowe stołówek pracowniczych;
3)
instrukcja tymczasowa Ministerstwa Handlu Wewnętrznego z dnia 22 grudnia 1950 r. w sprawie trybu składania zapotrzebowań na dotacje na prowadzenie stołówek oraz warunków ich uzyskania i sposobu wypłat.
§  20.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  14

SCHEMAT ORGANIZACJI WEWNĘTRZNEJ ODDZIAŁU ZAOPATRZENIA ROBOTNICZEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

(przykład)
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU ZAOPATRZENIA ROBOTNICZEGO

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 21 lipca 1953 r. (M.P.53.A-71.859) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 1953 r.
2 § 2 ust. 2 pkt 9 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 15 października 1952 r. (M.P.52.A-90.1407) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 października 1952 r.
3 § 2 ust. 2 pkt 10 dodany przez zarządzenie z dnia 11 marca 1953 r. (M.P.53.A-26.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 marca 1953 r.
4 § 2 us.t 2 pkt 11 dodany przez zarządzenie z dnia 30 września 1953 r. (M.P.53.A-94.1310) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 października 1953 r.
5 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 21 lipca 1953 r. (M.P.53.A-71.859) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 1953 r.
6 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 21 lipca 1953 r. (M.P.53.A-71.859) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 1953 r.
7 § 7 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 21 lipca 1953 r. (M.P.53.A-71.859) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 1953 r.
8 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 21 lipca 1953 r. (M.P.53.A-71.859) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 1953 r.
9 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 21 lipca 1953 r. (M.P.53.A-71.859) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 1953 r.
10 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 21 lipca 1953 r. (M.P.53.A-71.859) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 1953 r.
11 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 21 lipca 1953 r. (M.P.53.A-71.859) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 1953 r.
12 § 13 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 21 lipca 1953 r. (M.P.53.A-71.859) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 1953 r.
13 § 18 skreślony przez § 1 pkt 10 zarządzenia z dnia 21 lipca 1953 r. (M.P.53.A-71.859) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 1953 r.
14 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 21 lipca 1953 r. (M.P.53.A-71.859) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 1953 r. Zmiany nie zostay naniesione na tekst.

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek to legislacyjny bubel

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach nieprawidłowo zaniżonych po wejściu w życie reformy podatkowej - zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller. Księgowe w prywatnych firmach mówią, że to niemożliwe, doradcy podatkowi ostrzegają, że rozporządzenie to bubel prawny, a jego realizacja grozi ogromnymi dopłatami podatku w 2023 roku.

Krzysztof Sobczak 08.01.2022
Wójt i radny działający w organach OSP nie straci stanowiska

Od 1 stycznia 2022 roku samorządowcy, zarówno z gminy, powiatu i województwa, mogą zasiadać w organach ochotniczych straży pożarnych, które prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, bez utraty stanowiska lub mandatu. Taki przepis znalazł się w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Budzi on jednak zastrzeżenia niektórych prawników.

Robert Horbaczewski 05.01.2022
Ustawa o legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, której celem jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy .

Krzysztof Koślicki 04.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1951.A-87.1203

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zasady tworzenia oddziałów zaopatrzenia robotniczego oraz ich organizacja.
Data aktu: 28/09/1951
Data ogłoszenia: 08/10/1951
Data wejścia w życie: 08/10/1951