Wniosek w sprawie nadania mocy powszechnie obowiązującej układowi zbiorowemu pracy z dnia 30 grudnia 1944 r. dla zawodu kelnerskiego na obszarze m. Lublina.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 maja 1945 r.
o wniosku w sprawie nadania mocy powszechnie obowiązującej układowi zbiorowemu pracy z dnia 30 grudnia 1944 r. dla zawodu kelnerskiego na obszarze m. Lublina.

Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej obwieszcza, że Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Spożywczego, Oddział Gastronomiczny w Lublinie, wniósł do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, w myśl art. 21 ustawy z dnia 14 kwietnia 1937 r. o układach zbiorowych pracy (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 242), oraz rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 316) wniosek o nadanie mocy powszechnie obowiązującej układowi zbiorowemu pracy, zawartemu w Lublinie w dniu 30 grudnia 1944 r. dla zawodu kelnerskiego na obszarze m. Lublina:
a)
po stronie pracodawców przez Stowarzyszenie Kupców Polskich, Sekcja Restauratorów i Kawiarzy w Lublinie,
b)
po stronie pracowniczej przez Związek Robotników Przemysłu Spożywczego, Oddział Gastronomiczny w Lublinie.

Tekst układu zbiorowego pracy podany jest poniżej.

Sprzeciwy w sprawie nadania powyższemu układowi mocy powszechnie obowiązującej wnosić należy do Ministra Pracy i Opieki Społecznej za pośrednictwem Inspektora Pracy V Okręgu w Lublinie w ciągu dni 14.

Termin 14-dniowy biegnie od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

UKŁAD ZBIOROWY PRACY

W dniu 30 grudnia 1944 r. pomiędzy Związkiem Robotników Przemysłu Spożywczego, Oddział Gastronomiczny, z jednej strony, a Stowarzyszeniem Kupców Polskich, Sekcja Restauratorów i Kawiarzy w Lublinie, z drugiej strony, zawarty został układ zbiorowy pracy treści następującej:
1.
Przyjmowanie pracowników i pracownic kelnerskich do pracy odbywa się za pośrednictwem Związku Robotników Przemysłu Spożywczego, Oddział Gastronomiczny w Lublinie.
2.
O zapotrzebowaniu pracowników firma zawiadamia bezpośrednio Związek Robotników Przemysłu Spożywczego, Oddział Gastronomiczny.
3.
Związek na zasadzie listów gwarancyjnych ponosi całkowitą moralną i materialną odpowiedzialność za zapośredniczonych członków. Pracownikiem kelnerskim może być tylko kandydat fachowo przygotowany jako kelner zawodowy, zakwalifikowany przez Zarząd Związku Zawodowego. Przyjęcie do pracy następuje po 7-dniowym okresie próbnym, w myśl przepisów ustawowych.
4.
Z zarobków pracowników nie można dokonywać żadnych potrąceń na rzecz zakładu pracy, majstra lub innych pracowników.
5.
Pracownicy kelnerscy nie mogą być zatrudnieni przy pracach nie należących do kelnerów, jak czyszczenie platerów, sprzątanie, itp. Wykonywanie tych prac należy do uczniów lub pomocników kelnerskich pod nadzorem dyżurnego kelnera.
6.
Jako strój kelnerski w czasie pracy obowiązuje biały, czysty kitel. Wyklucza się noszenie liberii w postaci fraków, smokingów itp.
7.
Pracownicy otrzymują całodzienne wyżywienie w dostatecznej ilości i dobrej jakości. Cukiernie i kawiarnie nie wydają obiadów dla pracowników.
8.
Pracownik obowiązany jest płacić pracodawcy za rozbite szkło, czy też inne tłukące się naczynia, jeżeli rozbija je umyślnie lub złośliwie.
9.
Przychodzenie do pracy w stanie nietrzeźwym oraz picie alkoholu w czasie pracy jest niedopuszczalne.
10.
Pracowników kelnerskich obowiązuje uprzejmość w stosunku do klienteli, Zarządu firmy i innych pracowników.
11.
Wynagrodzenie za pracę dla kelnerów i kelnerek restauracyjnych wynosi 10% od rachunków zainkasowanych od gości. Wynagrodzenie za pracę dla kelnerów i kelnerek zatrudnionych w kawiarniach i cukierniach wynosi 15% od rachunków zainkasowanych od gości. Wypłata powinna być dokonywana codziennie po potrąceniu danin i opłat publicznych i innych należności ciążących na pracownikach w granicach ustawowego upoważnienia pracodawcy do ich potrącenia.
12.
Procenty od rachunków, których gość nie reguluje odrazu (debety), pracodawca wypłaca tego dnia, w którym gość został przez kelnera obsłużony, o ile udzielenie kredytu zostało akceptowane przez Zarząd firmy.
13.
Wynagrodzenie dla uczniów i pomocników kelnerskich wynosi:

w 1-szym roku pracy - 6,00 zł dziennie

w 2-gim roku pracy - 10,00 zł dziennie

w 3-cim roku pracy - 10,00 zł dziennie

płatne w okresach tygodniowych.

Uczniowie i pomocnicy kelnerscy otrzymują wyżywienie. Zakład pracy pokrywa za uczniów i pomocników kelnerskich przypadające na nich opłaty socjalne. Opłacanie podatku dochodowego należy do uczniów i pomocników kelnerskich.

14.
Pracownicy kelnerscy, uczniowie i pomocnicy otrzymują od zakładu pracy czyste ściereczki tzw. "kelnerki".
15.
Wszystkich pracowników gastronomicznych obowiązuje 8-godzinny dzień pracy. Pracownicy mają 1 dzień wolny od pracy na tydzień, wg kolejności ustalonej przez delegata Związku na terenie firmy.
16.
Po przepracowaniu w danym zakładzie pracy okresu 1-ego roku pracownicy korzystają z 8-mio dniowego płatnego urlopu, w myśl przepisów ustawowych. Wypłata wynagrodzenia w czasie urlopu zostaje uskuteczniona w myśl ustawy.
17.
Pracodawca uznaje delegatów Związku, wybieranych przez pracowników między sobą, a akceptowanych przez Zarząd Związku piśmiennie. Do kompetencji delegatów należy pośredniczenie pomiędzy pracownikiem, a zakładem pracy we wszelkich nieporozumieniach; w razie niemożności załatwienia zatargu, sprawa przechodzi na teren Związku, względnie Inspekcję Pracy.
18.
Wymówienie pracy obowiązuje obydwie strony na okres dwóch tygodni, na 15 względnie 30 każdego miesiąca, w razie zaś wydalenia pracownika bez wypowiedzenia, pracodawca winien wypłacić odszkodowanie zgodnie z przewidzianymi przepisami ustawowymi.
19.
W dniu Święta Pracy 1-go maja pracownicy kelnerscy wstrzymują się od pracy od rana do czasu ukończenia demonstracji.
20.
Niniejszy układ wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
21.
Układ zawiera się na przeciąg 1 roku; w razie niewypowiedzenia przez jedną ze stron w przewidzianym terminie; przedłuża się on automatycznie na dalszy okres roczny.
22.
Wypowiedzenie układu może nastąpić na 1 miesiąc przed jego wygaśnięciem przez jedną ze stron. Strona wypowiadająca przedkłada projekt nowego układu.
23.
We wszelkich sprawach nieprzewidzianych niniejszym układem mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawowe.

Układ zarejestrowany dnia 2.I.1945 r. przez Inspektora Pracy V Okręgu w Lublinie.

Lublin, dnia 30 grudnia 1944 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021