Przejęcie uprawnień i obowiązków w zakresie pomiarów przez organa podległe Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju.

ZARZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 maja 1945 r.
o przejęciu uprawnień i obowiązków w zakresie pomiarów przez organa podległe Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju.

Na podstawie art. 9 dekretu z dn. 30 marca 1945 r. o pomiarach kraju i organizacji miernictwa (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 58, rok 1945) zarządzam, co następuje:
§  1.
Wszelkie uprawnienia i obowiązki, objęte zakresem działania Głównego Urzędu Pomiarów Kraju art. 3 dekretu na wstępie wymienionego, a wchodzące dotychczas w zakres działania urzędów określonych w §§ 2 i 3, przechodzą na odpowiednie organa i podległe Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju, tj. wojewódzkie i miejskie wydziały pomiarów oraz powiatowe referaty pomiarów, lub miejskie biura pomiarów.
§  2.
Na wojewódzkie i miejskie wydziały pomiarów przechodzą określone w § 1 obowiązki i uprawnienia:
a)
wydziałów komunikacyjno-budowlanych urzędów wojewódzkich,
b)
Dyrekcji Lasów Państwowych,
c)
Okręgowych Urzędów Górniczych,
d)
Wojewódzkich Komisji Klasyfikacyjnych, oraz
e)
oddziałów katastru (4.II.0.6.) przy wydziałach Izb Skarbowych.
§  3.
Na referaty pomiarów przy Starostwach Powiatowych lub biura pomiarów przy Zarządach Miejskich przechodzą określone w § 1 obowiązki i uprawnienia:
a)
Powiatowych Komisji Klasyfikacyjnych,
b)
Urzędów Skarbowych,
c)
organów pomiarowych lub pomiarowo-regulacyjnych b. Wydziałów Powiatowych i Zarządów Miejskich.
§  4.
a)

Zatrudnieni w urzędach wymienionych w §§ 2 i 3 urzędnicy i niżsi funkcjonariusze państwowi lub samorządowi, oraz pracownicy kontraktowi, z którymi do dnia wejścia w życie zarządzenia niniejszego nie rozwiązano stosunku służbowego, przechodzą do służby we właściwych Urzędach Wojewódzkich, Powiatowych lub Zarządach Miejskich.

b)
Archiwa miernicze oraz materiały pomiarowe, inwentarz techniczny i gospodarczy organów wymienionych w §§ 2 i 3, przechodzą do odpowiednich wydziałów pomiarów Urzędów Wojewódzkich, referatów pomiarów przy Starostwach Powiatowych, lub Biur Pomiarów przy Zarządach Miejskich.

Przekazanie winno być dokonane protokółami zdawczo-odbiorczymi delegatom, wyznaczonym przez właściwego terytorialnie wojewodę, a dla m. st. Warszawy i m. Łodzi przez Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju.

§  5.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021