Odbudowa osiedli wiejskich zniszczonych wskutek działań wojennych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ODBUDOWY
z dnia 7 maja 1945 r.
w sprawie odbudowy osiedli wiejskich, zniszczonych wskutek działań wojennych.

1.
Celem natychmiastowego wszczęcia odbudowy wsi do czasu ostatecznego ustalenia organizacji władz planowania i odbudowy powołuje się Powiatowy Komitet Odbudowy Wsi i Powiatową Komisję Odbudowy jako organ opiniodawczy.

W skład Powiatowego Komitetu Odbudowy Wsi wchodzą: Powiatowy Komisarz Ziemski, przedstawiciel władz budowlanych i planowania oraz kierownik Powiatowego Urzędu Pomiarowego.

W skład Powiatowej Komisji Odbudowy wchodzą: przedstawiciel Powiatowej Rady Narodowej jako przewodniczący, Starosta powiatowy, Powiatowy Komisarz Ziemski, przedstawiciel władz budowlanych (architekt powiatowy) i władz planowania lokalnego, kierownik Powiatowego Urzędu Pomiarowego i przedstawiciele: administracji lasów, władz drogowych, wodnych, szkolnych, Biura Rolnego, Związku Rewizyjnego Spółdzielni R. P. i Związku Samopomocy Chłopskiej oraz delegat Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego.

2. Przed przystąpieniem do odbudowy zniszczonych wsi Powiatowy Urząd Ziemski wdroży na podstawie art. 15 ustawy z dnia 31.VII.1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 833 z 1927 r.) postępowanie scaleniowe.

3.
Odnośnie zniszczonych osiedli Powiatowa Komisja Odbudowy przy współudziale mierniczego prowadzącego scalenie i Rady Uczestników scalenia poweźmie na gruncie wnioski, w wyniku których ustalonym zostanie:
a)
czy słusznym jest odbudowanie osiedla w miejscu poprzednim,
b)
jeśli po zbadaniu warunków miejscowych okaże się, że dawny teren osiedla lub jego część nie nadają się na ponowną zabudowę z powodu warunków zdrowotnych, gospodarczych lub innych, dostatecznie uzasadnionych, Powiatowa Komisja Odbudowy obierze inne odpowiednie dla tego celu miejsce,
c)
w wypadku, gdy grunty osiedla wiejskiego oraz grunty okoliczne zostaną uznane za nieodpowiednie do zagospodarowania pod względem rolnym, ponowne założenie osiedla będzie zaniechane, przy równoczesnym postawieniu wniosku odnośnie ludności, którą należy skierować na inne tereny nadające się do osadnictwa; decyzja ta wymaga zgody Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministerstwa Odbudowy,
d)
w razie decyzji zmierzającej do odbudowy osiedla w myśl pkt a) i b), Powiatowa Komisja Odbudowy udzieli Powiatowemu Komitetowi Odbudowy Wsi oraz mierniczemu prowadzącemu scalenie ogólnych wytycznych co do przeznaczenia terenów, układu dróg oraz zamierzeń melioracyjnych i wodnych w sposób zgodny z gospodarczymi i społecznymi potrzebami osiedla, miejscowymi warunkami naturalnymi i innymi czynnikami mającymi znaczenie dla planowania oraz zasadami instrukcji Nr I.
4.
Protokół z dokonanych czynności Powiatowej Komisji Odbudowy oraz szkic sytuacyjny ogólnych wytycznych podpisują obecni członkowie Komisji. Przedstawiciele Władz, wchodzących w skład Komisji, odpowiedzialni są za zgodność wyżej wspomnianych wytycznych z zamierzeniami w skali państwowej i regionalnej odnośnie obszarów podlegających scaleniu.
5.
W ten sposób opracowane i uzgodnione ogólne wytyczne będą służyły Powiatowemu Komitetowi Odbudowy Wsi i mierniczemu prowadzącemu scalenie za podstawę do sporządzenia uproszczonego szczegółowego planu zabudowania osiedla.

Przed opracowaniem wymienionego planu Powiatowy Komisarz Ziemski w porozumieniu z władzami administracji ogólnej i organami Związku Samopomocy Chłopskiej ustali ilość gospodarstw rolnych, których właściciele winni być skierowani na przesiedlenie na inne tereny. Mierniczy prowadzący scalenie zbierze od zainteresowanych wnioski dotyczące uproszczonego szczegółowego planu zabudowania osiedla.

6.
Opracowany w ten sposób przez Powiatowy Komitet Odbudowy Wsi i mierniczego prowadzącego scalenie uproszczony szczegółowy plan osiedla winien być przedłożony Powiatowej Komisji Odbudowy do zaopiniowania, czy został opracowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi i obowiązującymi przepisami.

Po otrzymaniu przychylnej opinii lub wprowadzeniu zmian Powiatowej Komisji Odbudowy projekt uproszczonego szczegółowego planu zabudowania osiedla winien być wytyczony na gruncie, okazany zainteresowanym, zaś sam operat wyłożony do wglądu na przeciąg dni 7 w Urzędzie Gminnym. Zarzuty zainteresowanych stron (uczestników scalenia) przeciw postanowieniom projektu winny być wniesione w formie oświadczeń do protokółu Powiatowego Komisarza Ziemskiego.

7.
Wspomniane zarzuty rozpatruje Powiatowa Komisja Odbudowy przy współudziale delegata Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego i wydaje opinie w formie uchwały po wprowadzeniu ewentualnych zmian w związku z zarzutami.

W myśl powyższych zasad wydaje Powiatowy Komisarz Ziemski w porozumieniu z Powiatowym Komitetem Odbudowy Wsi ostateczne orzeczenie w sprawie zatwierdzenia uproszczonego szczegółowego planu zabudowania, poczym powyższy plan zabudowania wsi staje się obowiązujący. W wypadku nie zgłoszenia zarzutów odnośnie uproszczonego szczegółowego planu zabudowania wsi powyższy plan staje się obowiązujący już z upływem 8-go dnia od daty wyłożenia planu.

8.
Orzeczenie Powiatowego Komisarza Ziemskiego podlega wykonaniu, zaś z uwagi na konieczność szybkiego przeprowadzenia akcji odbudowy zniszczonych wsi dokonanie dalszego postępowania scaleniowego nastąpi w terminie późniejszym zgodnie z ustawą o scalaniu gruntów.
9.
Uproszczony szczegółowy plan zabudowy wsi winien zawierać zdjęcie poprzedniego stanu własności i posiadania, o ile granice nie zostaną zatarte, celem ustalenia ekwiwalentu dla przyszłego postępowania scaleniowego na obszarze danej wsi.

Posiadacz nowego ekwiwalentu, do czasu przeprowadzenia scalenia na obszarze całej wsi - winien dotychczasowemu właścicielowi lub posiadaczowi wydzielić z własnego gruntu odpowiedni obszar i oddać w użytkowanie.

10.
Przy zabudowie nowopowstałych działek siedliskowych należy stosować przepisy prawa policyjno-budowlanego.
a)
Władze budowlane powiatowe i gminne mają obowiązek ścisłego przestrzegania realizacji opracowanego w trybie niniejszego zarządzenia obowiązującego, uproszczonego, szczegółowego planu zabudowania.
b)
Obowiązujący uproszczony szczegółowy plan zabudowania podlega natychmiastowej realizacji w stosunku do osiedli nowopowstałych i całkowicie zniszczonych, natomiast w części osiedli niezniszczonych realizowany będzie stopniowo po zniesieniu istniejących budynków.
c)
Zabrania się dokonywania kapitalnego remontu, przebudowy i odbudowy budynków usytuowanych niezgodnie z uproszczonym, szczegółowym planem zabudowy.
11.
Z uwagi na znaczne zniszczenie zabudowań na obszarze całego Państwa przewiduje się we wstępnym etapie odbudowa przy pomocy kredytu państwowego, w razie przyznania go, tylko jednego budynku gospodarczego, w którym znajdzie ewentualnie pomieszczenie właściciel gospodarstwa i jego inwentarz żywy.

Charakter i rozmiar budynków projektowanych winien odpowiadać postanowieniom instrukcji Nr II.

12.
Po wykonaniu czynności według p. 5 Powiatowy Komisarz Ziemski z władzami budowlanymi i planowania oraz przy współudziale wykonawcy scalenia i przedstawiciel Związku Samopomocy Chłopskiej sporządzą preliminarz dla danej wsi, na podstawie którego ułożą zapotrzebowanie kredytu i materiałów.
13.
Kredyt państwowy w myśl pkt 11 na odbudowę zostanie przyznany w zależności od zniszczenia całego gospodarstwa i zostanie przekazany w zasadzie w materiale budowlanym.
14.
Powiatowa Komisja Odbudowy podejmie, równocześnie z wykonaniem planu regulacji, starania celem zorganizowania przy udziale Związku Samopomocy Chłopskiej instytucji, które zajmą się:
a)
rozprowadzeniem kredytów i dostarczeniem materiałów budowlanych,
b)
miejscową wytwórczością materiałów budowlanych,
c)
wykonaniem robót,
d)
kształceniem fachowców i robotników budowlanych i innymi sprawami, związanymi z akcją odbudowy zniszczonych wsi.

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021