Utworzenie Nadzwyczajnej Komisji dla spraw kolejowych.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 listopada 1945 r.
w sprawie utworzenia Nadzwyczajnej Komisji dla spraw kolejowych.

1.
Celem usprawnienia komunikacji kolejowej powołuje się Nadzwyczajną Komisję dla spraw kolejowych.
2.
W skład Nadzwyczajnej Komisji wchodzą: Przewodniczący. Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów jako Przewodniczący, Prezes Centralnego Urzędu Planowania, jako Zastępca Przewodniczącego, Minister Komunikacji, przedstawiciel Ministra Komunikacji, przedstawiciel Ministra Bezpieczeństwa Publicznego oraz dwaj delegaci Z.Z.K.
3.
Nadzwyczajna Komisja jest uprawniona do wydawania zarządzeń potrzebnych celem usprawnienia komunikacji, w pierwszym rzędzie w zakresie:
a)
wykonywania planów przewozowych,
b)
spraw zużycia węgla na P.K.P.,
c)
wykonania zobowiązań innych resortów względem P.K.P.,
d)
spraw zaopatrzenia kolejarzy,
e)
stanu ilościowego pracowników P.K.P.,
f)
bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
g)
pociągnięcia do odpowiedzialności winnych niesprawnego funkcjonowania kolei.
4.
W wypadkach nagłych uprawnienia powyższe przysługują Przewodniczącemu Nadzwyczajnej Komisji, względnie jego zastępcy. Nadzwyczajna Komisja winna zawiadomić zainteresowanego Ministra o każdym zarządzeniu, wchodzącym w zakres jego kompetencji.
5.
Postanowienia Nadzwyczajnej Komisji w kwestiach wymienionych w punkcie 3 c powzięte w obecności zainteresowanego Ministra winny być przedstawione na najbliższym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego, a do czasu powzięcia uchwały w tym przedmiocie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów mają moc uchwały, powziętej przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.
6.
Nadzwyczajna Komisja powoła na terenach Dyrekcyj Kolejowych Specjalne Komisje Dyrekcyjne, określając zakres ich praw, obowiązków oraz ich skład. Nadzwyczajna Komisja może ponadto ustanowić swoich delegatów w poszczególnych dyrekcjach i działach pracy P.K.P.
7.
Na pokrycie wydatków związanych z działalnością Nadzwyczajnej Komisji Minister Skarbu w ramach budżetu Ministerstwa Kolei otworzy kredyt specjalny w wysokości 3 milionów złotych.
8.
Z funduszów Ministerstwa Przemysłu przekazuje się do dyspozycji Nadzwyczajnej Komisji kwotę siedmiu milionów złotych z sum przeznaczonych na pokrycie premii za wykonanie planu węglowego za trzecią dekadę października i pierwszą dekadę listopada 1945 roku, na nagrody dla tych kolejarzy, którzy odznaczyli się szczególnie wydajną pracą,
9.
Nadzwyczajną Komisję powołuje się na okres trzymiesięczny. Termin, ten może być skrócony lub przedłużony przez Radę Ministrów na wniosek Nadzwyczajnej Komisji.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021