Połączenie spółdzielczych związków rewizyjnych.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 sierpnia 1945 r.
o połączeniu spółdzielczych związków rewizyjnych.

Na podstawie art. 70a Ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 55, poz. 495) w brzmieniu dekretu z dnia 24 sierpnia 1945 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 205) Rada Ministrów postanawia, co następuje:

I.

Łączy się w jeden Spółdzielczy Związek Rewizyjny pn. "Związek Rewizyjny Spółdzielni R. P. w Warszawie" następujące związki:

1.
Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych R. P. w Warszawie.
2.
Związek Spółdzielń i Zrzeszeń Pracowniczych R. P. w Warszawie.

II.

Do zakresu działania ustanowionego z mocy niniejszej uchwały "Związku Rewizyjnego Spółdzielni R. P, w Warszawie" należą również kompetencje Wydziału Lustracyjnego i Społeczno-Wychowawczego "Społem" Związku Spółdzielni Spożywców R. P. w Warszawie.

III.

"Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni R. P. w Warszawie" nadaje się załączony do niniejszej uchwały statut Związku Rewizyjnego Spółdzielni R. P.

IV.

"Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni R. P. w Warszawie" przyznaje się wyłączne prawo dokonywania rewizji spółdzielni na całym obszarze Państwa. Powyższe nie ogranicza przewidzianych odnośnymi postanowieniami uprawnień właściwych władz państwowych do wykonywania kontroli w spółdzielniach w zakresie obrotu towarami przydzielonymi przez organizacje państwowe oraz dysponowania kredytami, udzielonymi przez banki państwowe. Kontrola ta powinna być dokonywana w porozumieniu z Państwową Radą Spółdzielczą.

V.

Członkowie spółdzielczych central i związków gospodarczych, połączonych z mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1945 r. oraz członkowie połączonych z mocy niniejszej uchwały Związków rewizyjnych (pkt 1) stają się członkami "Związku Rewizyjnego Spółdzielni R. P. w Warszawie".

VI.

Do połączenia związków wymienionych w pkt 1 w "Związek Rewizyjny Spółdzielni R. P. w Warszawie stosuje się odpowiednio przepisy art. 113 i 115 Ustawy o Spółdzielniach.

VII.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.

DODATEK DO Nr 51 "MONITORA POLSKIEGO"

ZAŁĄCZNIK 

STATUT ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI R. P.

Tekst statutu jako załącznika do Uchwały Rady Ministrów o połączeniu spółdzielczych związków rewizyjnych, uchwalony na posiedzeniu Komisji Prawniczej w dn. 9 sierpnia 1946 r. z udziałem przedstawicieli ruchu spółdzielczego.

I.

Nazwa, siedziba, cel i zakres działalności

§  1.
Nazwa Związku brzmi: "Związek Rewizyjny Spółdzielni R. P.".

Siedzibą władz głównych Związku jest miasto stołeczne Warszawa, terenem działalności - Rzeczpospolita Polska.

§  2.
Celem Związku jest krzewienie spółdzielczości, a w szczególności inicjowanie, popieranie, rozpowszechnianie i doskonalenie pracy spółdzielni.
§  3.
Do tego celu Związek dąży przez:
a)
współdziałanie przy zakładaniu spółdzielni i czuwanie nad ich rozwojem;
b)
udzielanie spółdzielniom informacyj, instrukcyj oraz porad prawnych i fachowych;
c)
przeprowadzanie rewizyj i lustracyj spółdzielni oraz ich central przez uprawnionych do tego rewidentów i lustratorów;
d)
prowadzenie pracy społeczno-wychowawczej, szkolenie i dokształcanie pracowników i członków władz spółdzielni, ponadto inicjowanie szkolnictwa spółdzielczego i czuwanie nad jego prawidłowym rozwojem;
e)
prowadzenie propagandy spółdzielczej przez własne czasopisma, prasę powszechną, radio, filmy itp. oraz wydawanie książek, broszur, plakatów itp.;
f)
prowadzenie statystyki i badań oraz planowanie w zakresie organizacyjnego i gospodarczego rozwoju ruchu;
g)
utrzymywanie stosunków z instytucjami społecznymi samorządu terytorialnego i gospodarczego;
h)
reprezentowanie spółdzielni wobec władz państwowych i innych;
i)
opracowywanie statutów, regulaminów i instrukcji dla spółdzielni;
j)
czuwanie nad należytą obsadą odpowiedzialnych stanowisk w spółdzielniach;
k)
organizowanie kongresów, zjazdów i konferencyj;
l)
udział w kongresach międzynarodowych.

Sposób i zakres rewizji spółdzielni winien odpowiadać wymaganiom Ustawy o spółdzielniach i instrukcjom państwowego organu do spraw spółdzielczości.

§  4.
Związek Rewizyjny jest osobą prawną, może posiadać, nabywać i zbywać wszelki majątek, przyjmować zobowiązania oraz podejmować ze skutkiem prawnym wszelkie czynności w granicach przepisów, ustawy i statutu.

II.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§  5.
Członkami Związku Rewizyjnego są spółdzielnie działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz ich centrale gospodarcze i finansowe.
§  6.
Członkowie Związku mają prawo:
a)
do brania udziału przez swoich przedstawicieli w Zgromadzeniach Oddziałowych i Okręgowych oraz w Głównym Zjeździe Delegatów;
b)
do zgłaszania wniosków do wymienionych wyżej Zgromadzeń;
c)
do stałych lustracyj, rewizyj i opieki;
d)
do korzystania ze wszelkiej pomocy i urządzeń Związku.

Spółdzielnie rozwiązane nie mają prawa głosu i wyboru na Zgromadzeniach.

§  7.
Członkowie mają obowiązek:
a)
przestrzegania w swojej działalności zasad spółdzielczych, uchwał Zgromadzeń i Zjazdów Związku oraz przepisów statutu Związku;
b)
prowadzenia rachunkowości i działalności według instrukcji Związku;
c)
poddawania się lustracjom i rewizjom dokonywanym przez lustratorów i rewidentów;
d)
usuwania błędów i usterek w swojej działalności stosownie do zaleceń Związku;
e)
nadsyłania w zaleconych terminach sprawozdań rocznych oraz odpisów protokółów uchwał Walnych Zgromadzeń, składu osobowego członków władz oraz zmian w tym składzie;
f)
uzyskiwania zgody Związku na wprowadzanie zmian statutowych;
g)
zawiadamiania o proponowanych terminach i porządku obrad swoich zgromadzeń;
h)
prenumerowania pism związkowych i ogłaszania w nich swoich bilansów;
i)
regularnego uiszczania w przepisanych terminach opłat związkowych;
j)
ścisłej współpracy z centralami gospodarczymi.
§  8.
Członkowie przystępują do Związku na podstawie deklaracji podpisanej przez Zarząd Spółdzielni. O przyjęciu do Związku decyduje Zarząd Okręgu Związku.

Spółdzielnie rozwiązane podlegają nadzorowi Związku do czasu ukończenia likwidacji, po czym zostają skreślone z rejestru członków Związku.

III.

Ustrój i władze

§  9.
Związek dzieli się na oddziały i okręgi, w których spółdzielnie grupują się według odpowiednich typów w działach, ustanawianych przez Radę Główną Związku.

A.

Oddziały Związku.

§  10.
O utworzeniu oddziału, jego granicach i siedzibie decyduje Zarząd Główny na wniosek Zarządu Okręgu, uzgodniony z Radą Okręgu.
§  11.
Władzami Oddziału Związku są:
a)
Oddziałowe Zgromadzenie Spółdzielni,
b)
Rada Oddziału,
c)
kierownik Oddziału.

a. Oddziałowe Zgromadzenie Spółdzielni.

§  12.
W Oddziałowym Zgromadzeniu Spółdzielni biorą udział z głosem decydującym wszystkie spółdzielnie, mające siedziby na terenie Oddziału przez swoich przedstawicieli będących członkami zarządów lub rad nadzorczych oraz po jednym przedstawicielu Oddziałów central gospodarczych i finansowych.

Każda spółdzielnia ma na Oddziałowym Zgromadzeniu jeden głos i ponadto tyle głosów, ile posiadała pełnych setek członków w końcu ostatniego kwartału.

§  13.
Do zakresu Oddziałowego Zgromadzenia należy:
a)
rozpatrywanie sprawozdania z działalności spółdzielni na terenie Oddziału;
b)
rozpatrywanie sprawozdania i planu pracy Oddziału;
c)
rozpatrywanie innych spraw będących w porządku obrad Zgromadzenia;
d)
wybór Rady Oddziału;
e)
coroczny wybór delegatów do Okręgowego Zgromadzenia Delegatów;
f)
coroczny wybór jednego delegata do Głównego Zjazdu Delegatów;
g)
zgłaszanie wniosków do Okręgowego Zgromadzenia Delegatów.

b. Rada Oddziału.

§  14.
Rada Oddziału Związku składa się:
a)
z 12-tu członków, wybranych na 3 (trzy) lata przez Oddziałowe Zgromadzenie z pośród członków spółdzielni z uwzględnieniem przedstawicielstw poszczególnych typów spółdzielni;
b)
z przedstawicieli Oddziałów central gospodarczych i finansowych spółdzielni po jednym od każdej centrali.
§  15.
Do zakresu działania Rady Oddziału Związku należy:
a)
Opieka nad rozwojem spółdzielni na terenie Oddziału;
b)
rozpatrywanie sprawozdań i planów pracy kierownika Oddziału;
c)
rozpatrywanie sprawozdań i planów własnej działalności oraz budżetów dotyczących tej działalności;
d)
nadzór nad działalnością Oddziału i spółdzielni;
e)
prowadzenie pracy społeczno-wychowawczej oraz współdziałanie w tej pracy z innymi organizacjami;
f)
opiniowanie wniosków o celowości powstawania nowych spółdzielni na terenie Oddziału;
g)
współpraca z organizacjami samorządu terytorialnego i gospodarczego;
h)
zgłaszanie wniosków do Rady Okręgu.

Celem objęcia swą pracą całego terenu Oddziału oraz należytego opiekowania się wszystkimi spółdzielniami na tym terenie, Rada może powoływać komisje i ustanawiać delegatów obwodowych.

c. Kierownik Oddziału.

§  16.
Kierownik Oddziału Związku mianowany jest i zwalniany przez Zarząd Główny na wniosek Kierownika Okręgu uzgodniony z Przewodniczącym Rady Oddziału.
§  17.
Obowiązki Kierownika Oddziału określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny i zatwierdzony przez Radę Główną.

Kierownik nie może zaciągać zobowiązań obciążających Związek odpowiedzialnością majątkową.

B.

Okręgi Związku.

§  18.
O utworzeniu Okręgu, jego granicach i siedzibie, decyduje Rada Główna na wniosek Zarządu Głównego.
§  19.
Władzami Okręgu Związku są:
a)
Okręgowe Zgromadzenie Delegatów,
b)
Rada Okręgu,
c)
Zarząd Okręgu.

a. Okręgowe Zgromadzenie Delegatów.

§  20.
W Okręgowym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział z głosem decydującym:
a)
członkowie Rad Oddziałów;
b)
delegaci wybierani corocznie przez poszczególne Oddziałowe Zgromadzenia spółdzielni;
c)
przedstawiciele central gospodarczych i finansowych spółdzielni po dwóch z każdej centrali;

Każdy delegat ma na Okręgowym Zgromadzeniu jeden głos.

§  21.
Do zakresu Okręgowego Zgromadzenia Delegatów należy:
a)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności i planu pracy Okręgu Związku;
b)
zatwierdzanie uchwał zebrań działowych;
c)
wybór Rady Okręgu;
d)
zgłaszanie wniosków na Zjazd Główny.

b. Rada Okręgu.

§  22.
Rada Okręgu Związku składa się:
a)
z 12-tu członków wybranych na trzy lata przez Okręgowe Zgromadzenie delegatów z pośród członków spółdzielni z uwzględnieniem przedstawicielstwa poszczególnych typów spółdzielni;
b)
z delegatów central gospodarczych i finansowych spółdzielni po jednym od każdej centrali.
§  23.
Do zakresu działania Rady Okręgu należy:
a)
opieka nad rozwojem spółdzielni na terenie Okręgu;
b)
rozpatrywanie sprawozdań i planów pracy Zarządu Okręgu;
c)
sprawdzanie rachunkowości Okręgu i rozpatrywanie budżetów Okręgu;
d)
nadzór nad działalnością Okręgu;
e)
współpraca z organizacjami samorządu terytorialnego i gospodarczego;
f)
zgłaszanie wniosków do Rady Głównej.

Rada może powoływać Komisje.

§  24.
Rada wyłania z siebie Komisję Rewizyjną w składzie trzech członków. Komisja jest obowiązana przeprowadzić rewizję rachunków Okręgu Związku ze szczegółowym zbadaniem dowodów i przedłożyć Radzie pisemne sprawozdanie z dokonanych czynności celem przedstawienia go Okręgowemu Zgromadzeniu Delegatów i Komisji Rewizyjnej Rady Głównej.

c. Zarząd Okręgu.

§  25.
Zarząd Okręgu składa się z: kierowników działów poszczególnych typów spółdzielni, mianowanych i zwalnianych przez Zarząd Główny po uzgodnieniu z przewodniczącym Rady Okręgu. Jeden z kierowników działów mianowany zostaje przez Zarząd Główny kierownikiem Okręgu, a drugi zastępcą. Kierownik Okręgu i jego zastępca zatwierdzani są przez Radę Główną.
§  26.
Kierownik Okręgu uprawniony jest do wykonywania imieniem Związku czynności prawnych w granicach zwykłego biegu spraw Okręgu Związku. W szczególności do uprawnień i obowiązków kierownika należy:
a)
zastępowanie Okręgu;
b)
odpowiedzialność za wykonywanie budżetu Okręgu;
c)
składanie Radzie i Okręgowemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Związku, przedstawianie planu prac Okręgu;
d)
przedstawianie Radzie Okręgu najpóźniej do końca marca sprawozdań rachunkowych za rok ubiegły;
e)
przedkładanie projektu budżetu;
f)
załatwianie innych spraw zgodnie ze statutem i regulaminami.

Kierownik Okręgu jest przełożonym wszystkich pracowników Okręgu.

§  27.
Do obowiązków Zarządu Okręgu należy:
a)
wydawanie - na podstawie opinii Rady Oddziałów - oświadczeń o celowości zakładania spółdzielni;
b)
przyjmowanie spółdzielni, na wniosek kierownika Oddziału, na członków Związku;
c)
przyjmowanie i zwalnianie pracowników Okręgu z wyjątkiem rewidentów i samodzielnych referentów;
d)
odpowiedzialność za wykonanie względem spółdzielni obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach;
e)
rozpatrywanie i decydowanie innych spraw wynikających z działalności Okręgu.

C.

Władze Główne.

§  28.
Władzami Głównymi Związku są:
a)
Główny Zjazd Delegatów,
b)
Rada Główna,
c)
Zarząd Główny.

a. Główny Zjazd Delegatów.

§  29.
W Głównym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem decydującym:
a)
wszyscy członkowie Rad Okręgowych;
b)
delegaci wybierani corocznie na każdym Oddziałowym Zgromadzeniu spółdzielni;
c)
przedstawiciele central gospodarczych i finansowych po trzech z każdej centrali. Każdy delegat ma na Głównym Zjeździe Delegatów jeden głos.
§  30.
Do zakresu działania Głównego Zjazdu Delegatów należy:
a)
ustalanie zasad pracy Związku i spółdzielni w nim zrzeszonych;
b)
rozpatrywanie zagadnień gospodarczych i prawnych dotyczących spółdzielni;
c)
zatwierdzanie sprawozdań z czynności i rachunków Związku, oraz udzielanie na wniosek Rady Głównej skwitowania Zarządowi Głównemu;
d)
uchwalanie budżetu;
e)
wybór członków Rady Głównej w pierwszym roku w ilości równej liczbie Okręgów, a w następnych latach w ilości 1/3 liczby okręgów;
f)
zatwierdzanie wniosków Okręgowych Zgromadzeń Delegatów i Rady Głównej;
g)
uchwalanie swego regulaminu oraz regulaminu Rady Głównej;
h)
zmiana statutu; do prawomocności uchwały o zmianie statutu potrzeba większości trzech czwartych głosów oddanych.
§  31.
W razie rozwiązania Związku ostatni Główny Zjazd Delegatów decyduje o przeznaczeniu pozostałego majątku po uregulowaniu zobowiązań, jak również o miejscu przechowania akt Związku.

b. Rada Główna.

§  32.
Rada Główna składa się:
a)
z przewodniczących Rad Okręgów;
b)
z członków wybieranych przez Główny Zjazd Delegatów;
c)
z przedstawicieli central gospodarczych i finansowych po jednym z każdej centrali.
§  33.
Rada Główna wybiera ze swego grona corocznie na pierwszym posiedzeniu po Głównym Zjeździe Delegatów Prezydium, to jest przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
§  34.
Do zakresu działania Rady Głównej Związku należy:
a)
ustanawianie działów w Oddziałach i Okręgach dla grupowania się w nich spółdzielni według typów oraz odpowiednich wydziałów w centrali Związku;
b)
decydowanie o tworzeniu oraz likwidowaniu Okręgów Związku;
c)
ustanawianie składu liczebnego członków Zarządu Głównego;
d)
powoływanie i zwalnianie prezesa Zarządu Głównego i członków Zarządu Głównego;
e)
zatwierdzanie kierowników Okręgów i ich zastępców;
f)
nadzór nad działalnością Zarządu Głównego i czuwanie nad przestrzeganiem statutu regulaminów i uchwał;
g)
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i sprawozdań rachunkowych oraz zatwierdzanie przedłożonego budżetu i planu pracy;
h)
zgłaszanie wszelkich wniosków na Główny Zjazd Delegatów;
i)
uchwalanie wysokości wpisowego i stawek opłat członkowskich;
j)
określanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Zarząd Główny może zaciągnąć w imieniu Związku;
k)
upoważnienie Zarządu Głównego do nabywania, zbywania i odciążania nieruchomości;
l)
upoważnienie Zarządu Głównego do przyjmowania spadków, zapisów i darowizn;
ł)
ustalanie miejsca, terminu i porządku obrad Głównego Zjazdu Delegatów oraz decydowanie o włączeniu do porządku jego obrad wniosków zgłoszonych;
m)
zwoływanie kongresów spółdzielczych, mających na celu ustalanie wytycznych ideowych i głównych zasad pracy lub wyrażanie o nich opinii;
n)
stwierdzanie regulaminów wymienionych w statucie.

Rada Główna ma prawo przelać część swych uprawnień na Prezydium.

§  36.
Rada Główna wyłania z siebie Komisję Rewizyjną w składzie 3 członków. Komisja jest obowiązana przeprowadzić rewizję rachunków centrali, zapoznać się z protokółami Komisyj Rewizyjnych Okręgów Związku i przedłożyć Radzie Głównej pisemne sprawozdanie z dokonanych czynności dla przedstawienia go Głównemu Zjazdowi Delegatów.

c. Zarząd Główny.

§  36.
Zarząd Główny składa się z Prezesa Zarządu i tylu członków, ile jest wydziałów w Związku, przy czym działalność społeczno-wychowawcza zgrupowana jest w osobnym wydziale. Prezesa i członków Zarządu powołuje i zwalnia Rada Główna.
§  37.
Prezydium Zarządu Głównego składa się z Prezesa, jego zastępcy i sekretarza.

Prezydium załatwia sprawy przekazane przez Zarząd Główny oraz nie cierpiące zwłoki.

§  38.
Prezes Zarządu Głównego ma następujący zakres kompetencji:
a)
zastępuje Związek na zewnątrz;
b)
jest przełożonym wszystkich pracowników Związku;
c)
jest odpowiedzialnym za wykonanie budżetu;
d)
zdaje sprawozdanie z działalności Związku na Radzie Głównej i Głównym Zjeździe Delegatów;
e)
przedstawia Radzie Głównej wnioski Zarządu Głównego co do mianowania i zwalniania kierowników Okręgów Związku i ich zastępców;
f)
przedstawia Zarządowi Głównemu wnioski co do mianowania i zwalniania referentów Centrali, członków Zarządu (kierowników działów) i referentów Okręgów, kierowników Oddziałów i rewidentów;
g)
przyjmuje i zwalnia pracowników Centrali;
h)
czuwa nad przestrzeganiem statutu, regulaminów i uchwał;
i)
zwołuje posiedzenia zwykłe Zarządu oraz rozszerzone (z udziałem kierowników Okręgów).
§  39.
Do zakresu czynności Zarządu Głównego należy:
a)
decydowanie o tworzeniu i likwidowaniu Oddziałów Związku;
b)
przedstawianie Radzie Głównej wniosków o tworzeniu i likwidowaniu Okręgów Związku oraz mianowanie kierowników Okręgów i ich zastępców;
c)
mianowanie i zwalnianie referentów centrali, członków Zarządów Okręgów (kierowników Działów) i samodzielnych referentów w Okręgach oraz kierowników Oddziałów i rewidentów;
d)
rozpatrywanie wniosków Oddziałów i Okręgów;
e)
przedstawianie wniosków w sprawie opłat i wpisowego oraz w sprawie planu pracy, budżetu i regulaminu;
f)
zawiadywanie funduszami i majątkiem Związku w ramach niniejszego statutu i uchwał Rady Głównej oraz Głównego Zjazdu Delegatów;
g)
załatwianie spraw niezastrzeżonych innym organom Związku.

Podział pracy pomiędzy członków Zarządu Głównego i ich kompetencje ustala regulamin zatwierdzony przez Radę Główną. W wypadkach spornych rozstrzyga przewodniczący Rady Głównej.

§  40.
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby i są zwoływane przez Prezesa lub jego zastępcę. Uchwały Zarządu Głównego są protokołowane i podpisywane przez biorących udział w posiedzeniu.

W posiedzeniach Zarządu Głównego może uczestniczyć przewodniczący Rady Głównej lub jego zastępca.

Ponadto w posiedzeniach rozszerzonych Zarządu Głównego biorą udział z głosem doradczym kierownicy Okręgów Związku, redaktor głównego organu Związku oraz przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczych.

D.

Szczegółowe przepisy wspólne.

a. Przepisy ogólne dla Zgromadzeń Oddziałowych i Okręgowych oraz Głównego Zjazdu Delegatów.
§  41.
Ze względu na specjalne potrzeby poszczególnych rodzajów spółdzielni porządek obrad Zgromadzeń Oddziałowych i Okręgowych oraz Głównego Zjazdu Delegatów może przewidywać osobne zebranie działowe przedstawicieli poszczególnych typów spółdzielni.

Zadaniem tych zebrań jest rozpatrywanie spraw związanych z rozwojem danych typów spółdzielni. Wnioski i uchwały zebrań działowych podlegają zatwierdzeniu przez właściwe Zgromadzenia Oddziałowe lub Okręgowe, albo Główny Zjazd Delegatów.

§  42.
Zgromadzenia Oddziałowe i Okręgowe oraz Główne Zjazdy Delegatów zwołują conajmniej raz w roku przewodniczący właściwych Rad albo ich zastępcy po uzgodnieniu terminów i porządków obrad z odpowiednimi organami wykonawczymi Związku.

Naprzód odbywają się Zgromadzenia Oddziałowe, następnie Okręgowe, w końcu Główny Zjazd Delegatów.

Sposób zwoływania przedstawicieli Spółdzielni na Oddziałowe Zgromadzenia i Delegatów Oddziałowych Zgromadzeń na Okręgowe Zgromadzenia oraz odbywania tych Zgromadzeń, jak również sposób i terminy zgłaszania wniosków do porządku obrad Zgromadzeń - określa regulamin zatwierdzony przez Radę Główną.

§  43.
Przewodnictwo na Zgromadzeniach Oddziałowych i Okręgowych należy do przewodniczących Rad Oddziałów i Okręgów lub ich zastępców, a na Głównym Zjeździe Delegatów do Przewodniczącego Rady Głównej lub jego zastępcy.

W Zgromadzeniach Oddziałowych i Okręgowych oraz w Głównym Zjeździe Delegatów mogą brać udział zaproszeni goście, członkowie Rad innych Oddziałów, względnie Okręgów oraz Rady Głównej, jak również - z głosem doradczym pracownicy Związku i delegat Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczych.

Główny Zjazd Delegatów oraz Zgromadzenia Oddziałowe i Okręgowe, zwoływane zgodnie z regulaminami, są zdolne do uchwał bez względu na ilość obecnych.

Uchwały zapadają tylko w sprawach objętych porządkiem obrad zwykłą większością głosów. Sposób głosowania ustala przewodniczący. Na żądanie 1/10 obecnych głosowanie winno być tajne.

Protokóły Zjazdu i Zgromadzeń powinny być wpisywane do specjalnych ksiąg i podpisywane przez przewodniczących Zgromadzeń i sekretarzy.

b. Przepisy ogólne dla Rad Oddziałów i Okręgów oraz Rady Głównej.

§  44.
Członkowie Rad Oddziałów i Okręgów oraz Rady Głównej nie mogą być pracownikami Związku. Za udział w posiedzeniach otrzymują zwrot kosztów przejazdu i diety na wyżywienie według norm ustalonych przez Radę Główną na wniosek Zarządu Głównego.
§  45.
Trzecią część wybranych członków Rad Oddziałów i Okręgów oraz Rady Głównej ustępuje corocznie w kolei starszeństwa wyboru. - W pierwszym i drugim roku o ustąpieniu decyduje losowanie. Ustępujący mogą być wybrani ponownie.
§  46.
Posiedzenia Rad Oddziałów i Okręgów oraz Rady Głównej zwojują conajmniej cztery razy w roku Przewodniczący Rad lub ich zastępcy po uzgodnieniu terminów i porządku obrad z odpowiednimi organami wykonawczymi Związku.

Posiedzenia zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, wysyłanych łącznie z porządkiem obrad conajmniej na dziesięć dni przed terminami posiedzeń.

Jeżeli zwołania posiedzenia żąda 1/3 członków Rady, to winno być ono zwołane najpóźniej w ciągu miesiąca od złożenia pisemnego wniosku.

§  47.
W posiedzeniach Rad Oddziałów i Okręgów oraz Rady Głównej mogą brać udział z głosem doradczym członkowie innych Oddziałów, względnie Okręgów oraz Rady Głównej, jak również pracownicy Związku, a nadto delegat Związku Zawodowego pracowników Spółdzielczych, któremu w sprawach dotyczących pracowników przysługuje głos decydujący.

Do prawomocności uchwał Rad Oddziałów i Okręgów oraz Rady Głównej potrzebna jest obecność conajmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych. Protokóły powinny być wpisywane do specjalnych ksiąg i podpisywane przez przewodniczących Rad i sekretarzy.

c. Przepisy ogólne dla Zarządów.

§  48.
Zarząd Główny jak również Zarządy Okręgowe mogą powoływać z pośród władz i pracowników Spółdzielni oraz z pośród pracowników Centrali, Okręgów i Oddziałów, jak również z pośród fachowców z poza Związku komisje fachowe do rozpatrywania spraw poszczególnych rodzajów spółdzielni.

Opinie komisji fachowych powinny być przedstawiane Radom Okręgów lub Radzie Głównej.

§  49.
Członkowie Zarządu Głównego i Zarządów Okręgów oraz pracownicy Związku na wszystkich innych stopniach nie mogą być równocześnie członkami Zarządów, ani płatnymi pracownikami central gospodarczych i finansowych.
§  50.
Oświadczenia i pisma zobowiązujące Związek majątkowo winny być podpisywane pod firmą Związku przez dwie osoby, to jest: w Centrali Związku przez Prezesa Zarządu Głównego lub jego zastępcę i jednego z członków Zarządu Głównego, a w Okręgach przez kierownika Okręgu lub jego zastępcę i jednego z członków Zarządu Okręgu.

Sposób podpisywania innych pism określa regulamin, zatwierdzony przez Radę Główną.

IV.

Fundusze i rachunkowość

§  51.
Fundusze Związku dzielą się na: obrotowy i specjalne.

Fundusz obrotowy tworzy się z opłat członkowskich, dochodów z nieruchomości i z innych źródeł.

Wysokość stawek opłat członkowskich i wpisowego ustanawia Rada Główna.

Wysokość opłat za nadzwyczajne rewizje i czynności wykonywane na żądanie spółdzielni ustala Zarząd Główny.

Fundusze specjalne powstają z ofiar, zapisów i darowizn przeznaczonych na specjalne cele. Użytkowanie tych funduszów opiera się na oddzielnych przepisach, ustanawianych przez Radę Główną.

§  52.
Majątek nieruchomy, nabyty lub otrzymany z darowizny na rzecz Oddziału nie może być zbyty ani obciążony bez uchwały Rady tegoż Oddziału, zatwierdzonej przez Radę Okręgu i Radę Główną.

Majątek nieruchomy, nabyty lub otrzymany z darowizny na rzecz Okręgu nie może być zbyty ani obciążony bez uchwały Rady Okręgu, zatwierdzonej przez Radę Główną.

Majątkiem Związku administruje Zarząd Główny.

§  53.
Związek opiera swą działalność na budżecie dochodów i wydatków, uchwalonym przez Główny Zjazd Delegatów.

Układ budżetu i bilansu ustala Zarząd Główny.

Budżet i bilans Zarządu Głównego winien zawierać budżety i bilanse Okręgów, a budżety i bilanse Okręgów winny obejmować budżety i bilanse Oddziałów Związku.

Nadwyżki z administracji nieruchomości winny być używane na potrzeby tych organów Związku, na których terenach się znajdują.

§  54.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Najpóźniej do końca kwietnia każdego roku Zarząd Główny winien przedstawić Radzie Głównej zamknięcie rachunkowe, zawierające stan majątkowy na dzień 31 grudnia ub. r. oraz rachunek dochodów i wydatków za rok ubiegły.

Wszelkie świadczenia pieniężne członków nie przeznaczone na cele rewizji i opieki nad Spółdzielniami winny być wykazywane oddzielnie.

Wpływy i wydatki z tytułu rewizji i działalności patronackiej powinny być księgowane dla każdego typu Spółdzielni oddzielnie.

V.

Stosunek do władz

§  55.
Związek jest pod opieką i nadzorem odpowiedniego organu państwowego do spraw spółdzielczości.
§  56.
Związek ma prawo korzystania w ramach obowiązujących przepisów z ulg w opłatach i daninach państwowych i samorządowych.

VI.

Przepisy przejściowe

§  57.
Pierwsza Rada Główna (tymczasowa) składa się z 21 członków i 5 zastępców, a mianowicie:
a)
z 8 przedstawicieli i 2 zastępców z pośród spółdzielni, zrzeszonych w Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych RP,
b)
z 8 przedstawicieli i 2 zastępców z pośród spółdzielni, zrzeszonych w "Społem" w Związku Spółdzielni Spożywców RP,
c)
z 5 przedstawicieli i 1 zastępcy z pośród innych spółdzielni.

W miarę organizowania się władz Związku w Oddziałach i Okręgach na podstawie §§ 10-27 niniejszego statutu przewodniczący Rady Okręgów biorą udział w posiedzeniach tymczasowej Rady Głównej z głosem decydującym (§ 32 p. a) statutu), wykonując uprawnienia przewidziane w § 34 statutu.

§  58.
Tymczasowa Rada Główna na pierwszym swym posiedzeniu wybierze z pośród siebie Prezydium, składające się z przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza oraz ustali skład liczbowy Zarządu Głównego i powoła tymczasowy Zarząd Główny.
§  59.
O tworzeniu Oddziałów i Okręgów Związku (§§ 10 i 18) na ziemiach odzyskanych zadecyduje tymczasowa Rada Główna na wniosek tymczasowego Zarządu Głównego, wyznaczając równocześnie tymczasowych kierowników Oddziałów i Okręgów.

Pierwsze Oddziałowe Zgromadzenia Spółdzielni zwołają tymczasowi kierownicy Okręgów, a pierwsze Okręgowe Zgromadzenia Delegatów zwoła tymczasowy Zarząd Główny, który następnie zwoła Główny Zjazd Delegatów na podstawie uchwały tymczasowej Rady Głównej, uzupełnionej członkami z wyboru w myśl końcowego ustępu § 57 statutu.

§  60.
Członkowie Tymczasowej Rady Głównej powołani w myśl § 5.......... ust. 1 pełnią swe obowiązki do czasu zwołania Głównego Zjazdu Delegatów i wyboru członków do Rady Głównej na podstawie § 30 p. e).

Rada Główna po ukonstytuowaniu się powoła w myśl §§ 36 i 37 statutu Zarząd Główny, który powoła dalsze władze wykonawcze Związku.

§  61.
Tymczasową siedzibą władz głównych Związku jest Łódź. - O przeniesieniu siedziby do Warszawy zadecyduje Rada Główna.

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021