Połączenie spółdzielni.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 sierpnia 1945 r.
o połączeniu spółdzielni.

Na podstawie art. 115a ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 55, poz. 495) w brzmieniu dekretu z dnia 24 sierpnia 1945 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 205) Rada Ministrów postanawia, co następuje:

I.

Łączy się niżej wymienione spółdzielcze centralne i związki gospodarcze:

1. "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni R. P. w Warszawie,

2. "Społem" Związek Spółdzielni Spożywców R. P. w Warszawie,

3.
Związek Gospodarczy Spółdzielni Rolniczo-Handlowych w Warszawie,
4.
Związek Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich w Warszawie,
5.
Związek Gospodarczy Spółdzielni Mleczarskich w Poznaniu,
6.
Związek Handlowy Spółdzielni, Składnic i Kółek Rolniczych w Krakowie,
7.
Syndykat Spółdzielni Rolniczych w Krakowie,
8.
Małopolski Związek Mleczarski w Krakowie,
9.
Piotrkowsko-Opoczyński Związek Spółdzielni w Piotrkowie.

II.

Spółdzielnią przejmującą dla łączących się spółdzielni wymienionych w pkt 1 jest "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni R. P.

III.

Podstawą połączenia wymienionych w niniejszej uchwale spółdzielni jest statut "Społem" Związku Gospodarczego Spółdzielni R. P.

IV.

Podstawę rachunkową połączenia stanowią bilanse łączących się z mocy niniejszej uchwały spółdzielni, sporządzone na dzień 31 marca 1945 r.

V.

Do połączenia ustanowionego niniejszą uchwałą stosuje się nadto odpowiednio przepisy art. 110, 111, 112, 113, 114, 115 Ustawy o Spółdzielniach,

Majątek łączących się spółdzielni, który w czasie okupacji pozostawał pod zarządem organów władz niemieckich, przechodzi na spółdzielnię przejmującą w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.

VI.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021