Ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad kolejami elektrycznymi w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 28 lipca 1945 r.
o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad kolejami elektrycznymi w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim. *

Na zasadzie art. 2 dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67), zmienionego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 437) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976), zarządza się, co następuje:
§  1. 1
Ustanawia się Przymusowy Zarząd Państwowy nad normalnotorową koleją elektryczną Dąbrowa Górnicza - Będzin - Sosnowiec - i Będzin - Czeladź, stanowiącą własność Spółki Akcyjnej "Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskim.
§  2. 2
Zarządcą państwowym nad wymienioną w § 1 koleją ustanawia się Związek Międzykomunalny "Śląsko-Dąbrowskie Linie Komunikacyjne.
§  3.
Zarząd Państwowy sprawowany będzie zgodnie z postanowieniami dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67), z uwzględnieniem późniejszych zmian, oraz postanowieniami instrukcji dla państwowych zarządów nad kolejami.
§  4.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie rozporządzenia i zarządzenia sprzeczne z niniejszym zarządzeniem, a w szczególności p. 1 § 1 zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 21 marca 1945 r. (Monitor Polski Nr 1, poz. 3).
* Z dniem 15 listopada 1948 r. uchyla się przymusowy zarząd państwowy nad koleją Mysłowice - Katowice - b. granica Państwa (koło Bytomia i Rudy Śląskiej) z odgałęzieniami (Śląskie Kolejki, Spółka Akcyjna Katowice), zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 22 września 1948 r. w sprawie zmiany zarządzenia o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad kolejami elektrycznymi w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim (M.P.48.A-75.656).

Z dniem 15 stycznia 1949 r. uchyla się przymusowy zarząd państwowy nad normalnotorową koleją elektryczną Dąbrowa Górnicza - Będzin - Sosnowiec i Będzin - Czeladź z odgałęzieniami (Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskim, Spółka Akcyjna), zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 15 stycznia 1949 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad koleją Dąbrowa Górnicza - Będzin - Sosnowiec i Będzin - Czeladź (Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskim, Spółka Akcyjna) (M.P.49.A-4.45).

1 § 1 zmieniony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 22 września 1948 r. (M.P.48.A-75.656) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 listopada 1948 r.
2 § 2 zmieniony przez § 2 pkt 2 zarządzenia z dnia 22 września 1948 r. (M.P.48.A-75.656) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 listopada 1948 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021