Ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi kolejami prywatnymi użytku publicznego.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 16 lipca 1945 r.
o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi kolejami prywatnymi użytku publicznego. *

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67), zmienionego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 437) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976), zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustanawia się Przymusowy Zarząd Państwowy nad następującymi kolejami prywatnymi użytku publicznego:
1)
wąskotorową o trakcji elektrycznej w Bielsku, stanowiącą własność Spółki Akc. "Bielsko-Bialska Spółka Elektryczna i Kolejowa S.A."
2)
wąskotorową o trakcji parowej, eksploatowaną przez Spółkę "Kolejka Opalenicka Sp. z o.o.",
3)
normalnotorową o trakcji parowej, stanowiącą własność Spółki Akc. "Kościańska Kolej Powiatowa S.A.".
§  2.
Zarządcą państwowym nad wymienionymi wyżej kolejami ustanawia się Ministerstwo Komunikacji (Departament Ogólny), które powoła dla każdej z tych kolei zarząd, składający się z dyrektora eksploatacyjnego odnośnej kolei, mianowanego przez Ministra Komunikacji, dwóch przedstawicieli pracowników tej kolei oraz dwóch przedstawicieli Ministerstwa Komunikacji.
§  3.
Zarząd Państwowy sprawowany będzie zgodnie z postanowieniami dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) z uwzględnieniem późniejszych zmian, oraz z postanowieniami instrukcji dla przymusowych zarządów państwowych nad kolejami.
§  4.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie rozporządzenia i zarządzenia sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.
* Z dniem 23 maja 1948 r. uchyla się przymusowy zarząd państwowy nad: a) koleją wąskotorową o trakcji elektrycznej w Bielsku, stanowiącą dawniej własność Spółki Akc. "Bielsko-Bialska Spółka Elektryczna i Kolejowa S. A., b) koleją wąskotorową o trakcji parowej eksploatowaną dawniej przez Spółkę "Kolejka Opalenicka Sp. z o. o.", zgodnie z § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 4 maja 1948 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi kolejami użytku publicznego (M.P.48.50.287).

Z dniem 1 stycznia 1949 r. odwołuje się przymusowego zarządcę państwowego nad przedsiębiorstwem kolejowym "Kościańska Kolej Powiatowa" i ustanawia się zarządcą państwowym nad tym przedsiębiorstwem Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych w Poznaniu, zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 28 grudnia 1948 r. o zmianie przymusowego zarządcy państwowego nad przedsiębiorstwem "Kościańska Kolej Powiatowa" (M.P.48.A-86.979).

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021