Ustalenie Statutu Organizacyjnego Głównego Urzędu Pomiarów Kraju przy Prezydium Rady Ministrów.

ZARZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 1945 r.
o ustaleniu Statutu Organizacyjnego Głównego Urzędu Pomiarów Kraju przy Prezydium Rady Ministrów.

Na podstawie art. 6 pkt 1 dekretu o pomiarach kraju i organizacji miernictwa z dn. 30.3.1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 58), ustalam statut organizacyjny Głównego Urzędu Pomiarów Kraju, jak następuje:
§  1.
Główny Urząd Pomiarów Kraju dzieli się na 8 biur: Ogólne, Administracji Miernictwa, Techniczne, Fotogrametryczne, Kartograficzne, Katastru Gruntowego, Główne Archiwum Miernicze, Wojskowe, oraz samodzielny referat Planowania i Dyrekcje Pomiarów Granic Państwa.
§  2.
Biuro Ogólne obejmuje sprawy:
a)
budżetowe, gospodarcze i osobowe Głównego Urzędu, organów podległych i instytucyj z nim związanych,
b)
sekretariatu osobistego Prezesa Głównego Urzędu,
c)
kancelarii Głównego Urzędu,
d)
sekretariatów organów kolegialnych związanych z Głównym Urzędem,
e)
prowadzenia biblioteki Głównego Urzędu i nadzoru nad bibliotekami organów podległych oraz instytucyj związanych z Głównym Urzędem,
f)
subsydiów wydawniczych, prowadzenia Dziennika Urzędowego, oraz innych własnych wydawnictw,
g)
reprezentacyjne, wystaw i zjazdów, oraz
h)
nie objęte zakresem działania innych jednostek organizacyjnych.
§  3.
Biuro Administracji Miernictwa obejmuje sprawy:
a)
organizacji i nadzoru nad trybem urzędowania podległych organów,
b)
prowadzenia Komisji Egzaminacyjnych dla kandydatów na osoby uprawnione, nadawania im uprawnień, nadzoru nad nimi, oraz prowadzenia dla nich odwoławczych Komisji Dyscyplinarnych,
c)
koordynowania prac Głównego Urzędu z pracami urzędów i instytucji państwowych wykonywujących pomiary stosowane w zakresie organizacji i administracji,
d)
prawno-administracyjne,
e)
zawodowego szkolnictwa mierniczego,
f)
współpracy ze związkami i stowarzyszeniami,
g)
ustalania list rzeczoznawców mierniczych i siedzib biur osób uprawnionych,
h)
opłat za czynności pomiarowe i techniczne dla osób uprawnionych i organów podległych,
i)
ochrony i utrzymania znaków pomiarowych i graniczników, jak również znaków granicy Państwa,
j)
granic Państwa w zakresie prawno-administracyjnym,
k)
współdziałania z właściwymi władzami przy ustalaniu granic terytorialnych jednostek administracyjnych,
l)
inwentaryzowania gruntów państwowych i samorządowych i współdziałania z właściwymi władzami przy wywłaszczaniu gruntów na cele użyteczności publicznej,
m)
współdziałania z właściwymi władzami i instytucjami w zakresie przymiaru długości,
n)
orzecznictwa dotyczącego zmian, kształtu, wielkości i położenia działek (struktury terenowej) w miastach i osiedlach.
§  4.
Biuro Techniczne obejmuje sprawy:
a)
pomiarów podstawowych (triangulacji, poligonizacji precyzyjnej i niwelacji ścisłej),
b)
pomiarów szczegółowych,
c)
pomiarów stosowanych,
d)
pomiarów granic Państwa,
e)
opracowywanie instrukcji i przepisów technicznych,
f)
nadzoru nad czynnościami technicznymi organów podległych i osób uprawnionych,
g)
koordynacji i nadzoru czynności pomiarowych w innych urzędach i instytucjach państwowych,
h)
ewidencji instrumentów geodezyjnych, będących w posiadaniu osób i instytucyj na terenie Państwa Polskiego, oraz prowadzenia składnicy instrumentów geodezyjnych i dysponowania nimi na potrzeby własne, organów podległych, jak też osób i instytucyj wykonywujących prace geodezyjne.
§  5.
Biuro Fotogrametryczne obejmuje sprawy:
a)
zdjęć fotogrametrycznych,
b)
opracowywania planów fotogrametrycznych,
c)
współdziałania z władzami i instytucjami w zakresie prac fotogrametrycznych,
§  6.
Biuro Kartograficzne obejmuje sprawy:
a)
opracowywania mapy gospodarczej i map specjalnych oraz planów,
b)
reprodukcji map i planów oraz
c)
wydawnictwa map, planów i druków technicznych.
§  7.
Biuro Katastru gruntowego obejmuje sprawy:
a)
założenia jednolitego nowego katastru gruntowego,
b)
aktualizowania planów i dokumentów katastru gruntowego,
c)
współdziałania z właściwym władzami przy klasyfikacji gruntów, oraz przejęcia jej wyników do katastru gruntowego,
d)
współdziałania z właściwymi władzami przy zakładaniu i prowadzeniu ksiąg: hipotecznych (wieczystych) górniczych, wodnych, oraz kolei żelaznych,
e)
opłat katastralnych, ich poboru i zarachowywania w porozumieniu z właściwymi władzami.
§  8.
Główne Archiwum Miernicze obejmuje sprawy:
a)
inwentaryzacji map, planów i wszelkich innych dowodów pomiarowych, dotyczących wszystkich pomiarów Kraju,
b)
opracowywania i aktualizowania katalogów podstawowych punktów pomiarowych,
c)
przechowywania operatów i dokumentów pomiarów podstawowych,
d)
przechowywania kopij planów i operatów pomiarów szczegółowych i stosowanych,
e)
przechowywania mapy gospodarczej i innych z nią związanych,
f)
przechowywania operatów i dokumentów pomiaru granic Państwa,
g)
przechowywania klisz, matryc itp.,
h)
przechowywania akt Głównego Urzędu Państwowej Rady Mierniczej i Geodezyjnego Instytutu Naukowo-Badawczego,
i)
nadzoru nad archiwami mierniczymi organów podległych,
j)
prowadzenia składnicy map, planów, druków technicznych, katastralnych, wydawnictw oraz ich sprzedaży.
§  9.
Zakres działania biura wojskowego ustali osobny regulamin, potwierdzony przez Prezesa Głównego Urzędu, w porozumieniu z właściwymi władzami wojskowymi.
§  10.
Samodzielny Referat Planowania obejmuje sprawy:
a)
rejestracji i analizy potrzeb z zakresu całokształtu pomiarów Kraju,
b)
opracowywania programów prac,
c)
przygotowywania zagadnień i materiałów na posiedzenia Państwowej Rady Mierniczej,
d)
analizy i ustalania norm wydajności pracy,
e)
opracowywania materiałów do publikacyj z zakresu działania Głównego Urzędu.
§  11.
Zakres działania i regulamin prac Dyrekcji Pomiarów Granic Państwa określą oddzielne zarządzenia, wydane w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Administracji Publicznej i Sprawiedliwości.
§  12.
Poszczególne Biura Głównego Urzędu dzielą się na Wydziały. Na czele biur stoją Dyrektorzy, a Wydziałów - Naczelnicy.
§  13.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021