Rozporządzenie delegowane 2022/125 zmieniające załączniki I-V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/125
z dnia 19 listopada 2021 r.
zmieniające załączniki I-V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska 1 , w szczególności jego art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Do celów wykonywania zadań wynikających z Traktatów, w szczególności zadań związanych ze środowiskiem, zrównoważonym rozwojem i zmianą klimatu, Komisja musi mieć dostęp do pełnych, aktualnych i wiarygodnych informacji. Rozporządzeniem (UE) nr 691/2011 ustanowiono wspólne ramy europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, w tym wykazy elementów, dla których dane mają być zestawiane i przekazywane, a także przepisy dotyczące częstotliwości i terminów przekazywania danych na potrzeby zestawiania rachunków.

(2) Wykazy elementów rachunków środowiska są niezbędne do zapewnienia porównywalności danych statystycznych między państwami członkowskimi. Obecnie wykazy te muszą zostać zaktualizowane, aby dostosować je do aktualizacji źródeł danych dla rachunków oraz aby zachować ich przydatność dla użytkowników.

(3) W celu lepszego monitorowania postępów w kierunku zielonej, konkurencyjnej i odpornej gospodarki o obiegu zamkniętym 2  oraz postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju istotnych dla UE konieczne są dodatkowe aktualne dane dotyczące powiązań między środowiskiem a gospodarką.

(4) Wykazy elementów rachunków środowiska są niezbędne do zapewnienia porównywalności danych statystycznych między państwami członkowskimi.

(5) Wykaz czynników zanieczyszczenia powietrza w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 691/2011 należy zaktualizować, aby dostosować go do wykazu gazów cieplarnianych zgłaszanych na podstawie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), który został zmieniony po drugim okresie rozliczeniowym protokołu z Kioto, a także do wytycznych dotyczących bilansów emisji w ramach konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (CLRTAP) oraz do definicji zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 3  w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych (dyrektywa w sprawie krajowych poziomów emisji).

(6) Aby lepiej służyć polityce w dziedzinie klimatu, należy wymagać od państw członkowskich przedstawienia podziału podatków rejestrowanych po stronie dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych, wynikających z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz pozostałych podatków od emisji CO2. Podatki te należy zatem włączyć do wykazu elementów w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 691/2011.

(7) Informacje w tabelach C i E w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 691/2011 nie są już konieczne do tworzenia unijnych danych zagregowanych, ponieważ Eurostat opracował nową metodę opartą na innych łatwo dostępnych danych. Tabele te należy zatem usunąć.

(8) Aby lepiej służyć tematycznym obszarom polityki w dziedzinie środowiska na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu, w należących do rachunków środowiska rachunkach wydatków na ochronę środowiska rozróżnić należy dla wszystkich sektorów następujące cele środowiskowe: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (klasyfikacja działalności związanych z ochroną środowiska (CEPA) 1), gospodarka ściekowa (CEPA 2), gospodarowanie odpadami (CEPA 3), ochrona i przywrócenie wartości użytkowej gleb oraz ochrona wód podziemnych i powierzchniowych (CEPA 4), zmniejszenie hałasu i wibracji (CEPA 5), ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (CEPA 6), ochrona przed promieniowaniem, działalność badawczo-rozwojowa i pozostała działalność związana z ochroną środowiska (CEPA 7-9). Należy zatem zaktualizować załącznik IV do rozporządzenia (UE) nr 691/2011, aby uwzględnić te zmiany.

(9) Informacje dotyczące rynkowego udziału sektora towarów i usług środowiskowych nie są wystarczające do potrzeb służących realizacji polityk w dziedzinie środowiska. Należy zatem zaktualizować załącznik V do rozporządzenia (UE) nr 691/2011, aby nałożyć na państwa członkowskie wymóg dostarczania informacji na temat całej wielkości tego sektora.

(10) Aby ułatwić użytkownikom interpretację danych i umożliwić państwom członkowskim zapewnienie jakości podczas zestawiania danych, państwa członkowskie powinny dostarczać informacje dotyczące wszystkich komponentów krajowych wydatków na ochronę środowiska. Obejmuje to dane szacunkowe oraz informacje dotyczące zużycia pośredniego usług ochrony środowiska. Z doświadczeń Eurostatu w zakresie walidacji danych od państw członkowskich wynika, że w oparciu o powiązania rachunkowe między pozostałymi obowiązkowymi kategoriami sprawozdawczości Eurostat nie może pozyskać w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich danych o wystarczającej jakości dotyczących zużycia pośredniego usług ochrony środowiska, takich jak koszty unieszkodliwiania odpadów czy usług oczyszczania ścieków ponoszone przez przedsiębiorstwa. Należy zatem zaktualizować załącznik IV do rozporządzenia (UE) nr 691/2011, tak aby państwa członkowskie zestawiały i zgłaszały dane dotyczące tego elementu, stosując przy tym wszystkie istotne środki zapewnienia jakości.

(11) Aby dokładnie mierzyć łączne krajowe wydatki na ochronę środowiska, trzeba zidentyfikować wszystkie wydatki na usługi ochrony środowiska, które poniesiono w celu świadczenia innych usług ochrony środowiska, a zatem ujęto już w wartości odnośnych produktów końcowych. Konieczne jest więc, aby państwa członkowskie zgłaszały całe zużycie pośrednie usług ochrony środowiska do celów świadczenia usług ochrony środowiska przez podmioty specjalistyczne lub inne.

(12) Należy skrócić terminy sprawozdawcze w zakresie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, aby zwiększyć ich przydatność do celów kształtowania polityki.

(13) Aby ograniczyć obciążenie państw członkowskich związane ze sprawozdawczością, należy obniżyć wymagany poziom szczegółowości klasyfikacji NACE w przypadku rachunków sektora towarów i usług środowiskowych oraz w przypadku rachunków wydatków na ochronę środowiska dla kategorii NACE "Przetwórstwo przemysłowe". Jest to racjonalny pod względem kosztów środek, który zwiększa też dostępność danych dla użytkowników przez zmniejszenie liczby znaczników poufności i ograniczeń w zakresie ujawniania danych. Należy zatem zaktualizować załączniki IV i V do rozporządzenia (UE) nr 691/2011.

(14) Aby zrekompensować dodatkowe obciążenie nałożone w wyniku krótszych terminów sprawozdawczych i zaktualizowanych wykazów elementów, należy wprowadzić ograniczenie obciążenia w postaci progu 1 % dla podziałów według działalności gospodarczej w rachunku wydatków na ochronę środowiska.

(15) Należy określić pierwszy rok referencyjny dla zaktualizowanych danych.

(16) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 691/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załącznikach I-V do rozporządzenia (UE) nr 691/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 19 listopada 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I-V do rozporządzenia (UE) nr 691/2011 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:
a)
sekcja 3 otrzymuje brzmienie:

"Sekcja 3

WYKAZ ELEMENTÓW

Państwa członkowskie opracowują statystyki dotyczące emisji następujących czynników zanieczyszczenia powietrza:

Nazwa Symbol Jednostka sprawozdawcza
Dwutlenek węgla bez emisji z biomasy CO2 1 000 ton (Gg)
Dwutlenek węgla pochodzący z biomasy Biomasa CO2 1 000 ton (Gg)
Podtlenek azotu N2O tony (Mg)
Metan CH4 tony (Mg)
Perfluorowęglowodory PFC tony (Mg) równoważników CO2
Wodorofluorowęglowodory HFC tony (Mg) równoważników CO2
Heksafluorek siarki i trójfluorek azotu SF6 NF3 tony (Mg) równoważników CO2
Tlenki azotu NOX tony (Mg) równoważników NO2
Niemetanowe lotne związki organiczne NMLZO tony (Mg)
Tlenek węgla CO tony (Mg)
Pył zawieszony < 10 um PM10 tony (Mg)
Pył zawieszony < 2,5 um PM2,5 tony (Mg)
Tlenki siarki SOx tony (Mg) równoważników SO2
Amoniak NH3 tony (Mg)

Wszystkie dane liczbowe podaje się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.";

b)
sekcja 5 otrzymuje brzmienie:

"Sekcja 5

TABELE SPRAWOZDAWCZE

1. Dla każdego elementu wymienionego w sekcji 3 opracowuje się dane zgodnie z hierarchiczną klasyfikacją działalności gospodarczej, NACE Rev.2 (poziom agregacji A*64), w pełni zgodną z ESA 95. Dodatkowo opracowuje się dane dotyczące:

– emisji do powietrza z gospodarstw domowych,

– pozycji pomostowych, które oznaczają pozycje sprawozdawcze służące wyraźnemu zniwelowaniu różnic pomiędzy rachunkami emisji do powietrza zgłaszanymi na podstawie niniejszego rozporządzenia a danymi zgłaszanymi w oficjalnych krajowych bilansach emisji do powietrza.

2. Hierarchiczna klasyfikacja, o której mowa w pkt 1, przedstawia się następująco:

Emisje do powietrza w podziale na gałęzie gospodarki - NACE Rev.2 (A*64)

Emisje do powietrza z gospodarstw domowych

– Transport

– Ogrzewanie/chłodzenie

– Pozostałe

Pozycje pomostowe

Łączne rachunki emisji do powietrza (działalność produkcyjna + gospodarstwa domowe) dla każdego elementu, o którym mowa w sekcji 3

Minus podmioty krajowe za granicą

– Krajowe statki rybackie pływające za granicą

– Transport lądowy

– Transport wodny

– Transport lotniczy

Plus podmioty zagraniczne w kraju

+ Transport lądowy

+ Transport wodny

+ Transport lotniczy

(+ lub -) Inne korekty i rozbieżności statystyczne

= Łączna emisja zanieczyszczenia X zgłoszona w ramach UNFCCC 4 /CLRTAP 5 ";

2)
w załączniku II sekcje 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"Sekcja 3

WYKAZ ELEMENTÓW

Państwa członkowskie opracowują statystyki dotyczące podatków związanych ze środowiskiem dla następujących elementów:

– podatki od energii,

– podatki transportowe,

– podatki od zanieczyszczeń,

– podatki z tytułu użytkowania zasobów naturalnych.

Państwa członkowskie zgłaszają także, jako odrębny element, dochody podatkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych rejestrowane w europejskim systemie rachunków narodowych i regionalnych w związku z udziałem w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji.

Państwa członkowskie zgłaszają także, jako odrębny element, pozostałe podatki związane ze środowiskiem, które zostały włączone do ogółu podatków od energii, transportu, zanieczyszczeń lub użytkowania zasobów naturalnych i które pobiera się od zawartości węgla w paliwach (pozostałe podatki CO2).

Wszystkie dane zgłasza się w mln w walucie krajowej."

"Sekcja 4

PIERWSZY ROK REFERENCYJNY, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TERMINY PRZEKAZYWANIA DANYCH

1. Statystyki zestawia się i przekazuje w cyklu rocznym.

2. Statystyki przekazuje się w ciągu 16 miesięcy od końca roku referencyjnego. Przepis ten ma zastosowanie od roku referencyjnego 2020.

3. Aby zaspokoić zapotrzebowanie użytkowników na kompletne i aktualne dane, Komisja (Eurostat) opracowuje szacunki łącznych wartości dla UE-27 głównych danych zagregowanych tego modułu, niezwłocznie po otrzymaniu wystarczających danych krajowych. W miarę możliwości Komisja (Eurostat) opracowuje i publikuje szacunki danych, które nie zostały przekazane przez państwa członkowskie w terminie przewidzianym w pkt 2.

4. Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 2020.

5. W ramach każdego przekazywania danych do Komisji państwa członkowskie dostarczają dane roczne za lata n-4, n-3, n-2, n-1 oraz n, gdzie n jest rokiem referencyjnym. Państwa członkowskie mogą dostarczyć wszelkie dostępne dane za lata poprzedzające rok 2016.";

3)
w załączniku III sekcje 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"Sekcja 4

PIERWSZY ROK REFERENCYJNY, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TERMINY PRZEKAZYWANIA DANYCH

1. Statystyki zestawia się i przekazuje w cyklu rocznym.

2. Statystyki przekazuje się w ciągu 16 miesięcy od końca roku referencyjnego. Przepis ten ma zastosowanie od roku referencyjnego 2021.

3. Aby zaspokoić zapotrzebowanie użytkowników na kompletne i aktualne dane, Komisja (Eurostat) opracowuje szacunki łącznych wartości dla UE-27 głównych danych zagregowanych tego modułu, niezwłocznie po otrzymaniu wystarczających danych krajowych. W miarę możliwości Komisja (Eurostat) opracowuje i publikuje szacunki danych, które nie zostały przekazane przez państwa członkowskie w terminie przewidzianym w pkt 2.

4. Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 2021.

5. W ramach każdego przekazywania danych do Komisji państwa członkowskie dostarczają dane roczne za lata n-4, n-3, n-2, n-1 oraz n, gdzie n jest rokiem referencyjnym. Państwa członkowskie mogą dostarczyć wszelkie dostępne dane za lata poprzedzające rok 2017."

"Sekcja 5

TABELE SPRAWOZDAWCZE

Dane, wyrażone w jednostkach masy, opracowuje się dla elementów wymienionych w poniższych tabelach.

Tabela A - Pozyskanie krajowe

MF.1 Biomasa

MF.1.1 Rośliny uprawne (z wyjątkiem roślin pastewnych)

MF.1.1.1 Zboża

MF.1.1.2 Korzenie, bulwy

MF.1.1.3 Uprawy cukrowe

MF.1.1.4 Nasiona roślin strączkowych

MF.1.1.5 Orzechy

MF.1.1.6 Rośliny oleiste

MF.1.1.7 Warzywa

MF.1.1.8 Owoce

MF.1.1.9 Rośliny włókniste

MF.1.1.A Pozostałe rośliny uprawne (z wyjątkiem roślin pastewnych) gdzie indziej niesklasyfikowane

MF.1.2 Resztki pożniwne (wykorzystane), rośliny pastewne i biomasa wypasana

MF.1.2.1 Resztki pożniwne (wykorzystane)

MF.1.2.1.1 Słoma

MF.1.2.1.2 Pozostałe resztki pożniwne (liście buraków cukrowych i pastewnych, inne)

MF.1.2.2 Rośliny pastewne i biomasa wypasana

MF.1.2.2.1 Rośliny pastewne (łącznie ze zbiorem biomasy z użytków zielonych)

MF.1.2.2.2 Biomasa wypasana

MF.1.3 Drewno

MF.1.3.1 Drewno (przemysłowe drewno okrągłe)

MF.1.3.2 Drewno opałowe i inne pozyskane materiały

MF.1.4 Połów dziko żyjących ryb, rośliny i zwierzęta wodne, polowanie i zbieranie

MF.1.4.1 Połów dziko żyjących ryb

MF.1.4.2 Wszystkie pozostałe zwierzęta i rośliny wodne

MF.1.4.3 Polowanie i zbieranie

MF.2 Rudy metali (rudy surowe)

MF.2.1 Żelazo

MF.2.2 Metale nieżelazne

MF.2.2.1 Miedź

MF.2.2.2 Nikiel

MF.2.2.3 Ołów

MF.2.2.4 Cynk

MF.2.2.5 Cyna

MF.2.2.6 Złoto, srebro, platyna i inne metale szlachetne

MF.2.2.7 Boksyt i inne rudy glinu

MF.2.2.8 Uran i tor

MF.2.2.9 Pozostałe metale nieżelazne

MF.3 Minerały niemetaliczne

MF.3.1 Marmur, granit, piaskowiec, porfir, bazalt, pozostałe kamienie ozdobne i budowlane (z wyjątkiem łupków)

MF.3.2 Kreda i dolomit

MF.3.3 Łupki

MF.3.4 Minerały chemiczne i do produkcji nawozów

MF.3.5 Sól

MF.3.6 Wapień i gips

MF.3.7 Glina i kaolin

MF.3.8 Piasek i żwir

MF.3.9 Pozostałe minerały niemetaliczne gdzie indziej niesklasyfikowane

MF.3.A Wydobywane materiały ziemne (w tym gleba), wyłącznie jeśli są wykorzystywane (zgłaszanie nieobowiązkowe)

MF.4 Kopalne surowce energetyczne/nośniki energii

MF.4.1 Węgiel i inne stałe surowce energetyczne/nośniki energii

MF.4.1.1 Węgiel brunatny

MF.4.1.2 Węgiel kamienny

MF.4.1.3 Łupki bitumiczne i piaski bitumiczne

MF.4.1.4 Torf

MF.4.2 Ciekłe i gazowe surowce energetyczne/nośniki energii

MF.4.2.1 Ropa naftowa, kondensat i ciecze towarzyszące gazowi ziemnemu (NGL)

MF.4.2.2 Gaz ziemny

Tabele B (Import - handel ogółem) i D (Eksport - handel ogółem)

MF.1 Biomasa

MF.1.1 Rośliny uprawne (z wyjątkiem roślin pastewnych)

MF.1.1.1 Zboża

MF.1.1.2 Korzenie, bulwy

MF.1.1.3 Uprawy cukrowe

MF.1.1.4 Nasiona roślin strączkowych

MF.1.1.5 Orzechy

MF.1.1.6 Rośliny oleiste

MF.1.1.7 Warzywa

MF.1.1.8 Owoce

MF.1.1.9 Rośliny włókniste

MF.1.1.A Pozostałe rośliny uprawne (z wyjątkiem roślin pastewnych) gdzie indziej niesklasyfikowane

MF.1.2 Resztki pożniwne (wykorzystane), rośliny pastewne i biomasa wypasana

MF.1.2.1 Resztki pożniwne (wykorzystane)

MF.1.2.1.1 Słoma

MF.1.2.1.2 Pozostałe resztki pożniwne (liście buraków cukrowych i pastewnych, inne)

MF.1.2.2 Rośliny pastewne i biomasa wypasana

MF.1.2.2.1 Rośliny pastewne (łącznie ze zbiorem biomasy z użytków zielonych)

MF.1.3 Drewno

MF.1.3.1 Drewno (przemysłowe drewno okrągłe)

MF.1.3.2 Drewno opałowe i inne pozyskane materiały

MF.1.4 Połów dziko żyjących ryb, rośliny i zwierzęta wodne, polowanie i zbieranie

MF.1.4.1 Połów dziko żyjących ryb

MF.1.4.2 Wszystkie pozostałe zwierzęta i rośliny wodne

MF.1.5 Żywe zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego (z wyjątkiem dziko żyjących ryb, roślin i zwierząt wodnych, zwierząt upolowanych i zebranych)

MF.1.5.1 Żywe zwierzęta (z wyjątkiem dziko żyjących ryb, roślin i zwierząt wodnych, zwierząt upolowanych lub zebranych)

MF.1.5.2 Mięso i surowe wyroby mięsne

MF.1.5.3 Przetwory mleczne, jaja ptasie i miód

MF.1.5.4 Pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego (włókna zwierzęce, skóry, futra, skóry wyprawione itd.)

MF.1.6 Produkty głównie z biomasy

MF.2 Rudy metali (rudy surowe)

MF.2.1 Żelazo

MF.2.2 Metale nieżelazne

MF.2.2.1 Miedź

MF.2.2.2 Nikiel

MF.2.2.3 Ołów

MF.2.2.4 Cynk

MF.2.2.5 Cyna

MF.2.2.6 Złoto, srebro, platyna i inne metale szlachetne

MF.2.2.7 Boksyt i inne rudy glinu

MF.2.2.8 Uran i tor

MF.2.2.9 Pozostałe metale nieżelazne

MF.2.3 Produkty głównie z metali

MF.3 Minerały niemetaliczne

MF.3.1 Marmur, granit, piaskowiec, porfir, bazalt, pozostałe kamienie ozdobne i budowlane (z wyjątkiem łupków)

MF.3.2 Kreda i dolomit

MF.3.3 Łupki

MF.3.4 Minerały chemiczne i do produkcji nawozów

MF.3.5 Sól

MF.3.6 Wapień i gips

MF.3.7 Glina i kaolin

MF.3.8 Piasek i żwir

MF.3.9 Pozostałe minerały niemetaliczne gdzie indziej niesklasyfikowane

MF.3.B Produkty głównie z minerałów niemetalicznych

MF.4 Kopalne surowce energetyczne/nośniki energii

MF.4.1 Węgiel i inne stałe surowce energetyczne/nośniki energii

MF.4.1.1 Węgiel brunatny

MF.4.1.2 Węgiel kamienny

MF.4.1.3 Łupki bitumiczne i piaski bitumiczne

MF.4.1.4 Torf

MF.4.2 Ciekłe i gazowe surowce energetyczne/nośniki energii

MF.4.2.1 Ropa naftowa, kondensat i ciecze towarzyszące gazowi ziemnemu (NGL)

MF.4.2.2 Gaz ziemny

MF.4.2.3 Paliwo bunkrowane (import: przez jednostki krajowe za granicą; eksport: przez jednostki zagraniczne w kraju)

MF.4.2.3.1 Paliwo dla transportu lądowego

MF.4.2.3.2 Paliwo dla transportu wodnego

MF.4.2.3.3 Paliwo dla transportu lotniczego

MF.4.3 Produkty głównie z kopalnych produktów energetycznych

MF.5 Pozostałe produkty

MF.6 Odpady przeznaczone do ostatecznego przetworzenia lub unieszkodliwienia.";

4)
w załączniku IV sekcje 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"Sekcja 3

WYKAZ ELEMENTÓW

Państwa członkowskie opracowują rachunki wydatków na ochronę środowiska według następujących elementów zdefiniowanych zgodnie z ESA:

– produkcja globalna usług ochrony środowiska. Rozróżnia się produkcję globalną rynkową, produkcję globalną nierynkową i produkcję globalną działalności pomocniczej,

– zużycie pośrednie usług ochrony środowiska,

– zużycie pośrednie usług ochrony środowiska do celów świadczenia usług ochrony środowiska,

– import i eksport usług ochrony środowiska,

– podatek od wartości dodanej (VAT) i inne podatki od produktów pomniejszone o dotacje do produktów z tytułu usług ochrony środowiska,

– nakłady brutto na środki trwałe oraz nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych na rzecz świadczenia usług ochrony środowiska,

– spożycie usług ochrony środowiska,

– transfery związane z ochroną środowiska (otrzymane/zapłacone).

Wszystkie dane zgłasza się w mln w walucie krajowej."

"Sekcja 4

PIERWSZY ROK REFERENCYJNY, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TERMINY PRZEKAZYWANIA DANYCH

1. Statystyki zestawia się i przekazuje w cyklu rocznym.

2. Statystyki przekazuje się w ciągu 24 miesięcy od końca roku referencyjnego. Przepis ten ma zastosowanie od roku referencyjnego 2020.

3. Aby zaspokoić zapotrzebowanie użytkowników na kompletne i aktualne dane, Komisja (Eurostat) opracowuje szacunki łącznych wartości dla UE-28 głównych danych zagregowanych tego modułu, niezwłocznie po otrzymaniu wystarczających danych krajowych. W miarę możliwości Komisja (Eurostat) opracowuje i publikuje szacunki danych, które nie zostały przekazane przez państwa członkowskie w terminie przewidzianym w pkt 2.

4. Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 2020.

5. W ramach każdego przekazywania danych do Komisji państwa członkowskie dostarczają dane roczne za lata n-2, n-1 oraz n, gdzie n jest rokiem referencyjnym. Państwa członkowskie mogą dostarczyć wszelkie dostępne dane za lata poprzedzające rok 2018."

"Sekcja 5

TABELE SPRAWOZDAWCZE

1. W odniesieniu do elementów wymienionych w sekcji 3 dane zgłasza się w podziale na:

– rodzaje producentów/konsumentów usług ochrony środowiska zgodnie z definicją w sekcji 2,

– kategorie klasyfikacji działalności związanych z ochroną środowiska (CEPA) pogrupowane w następujący sposób:

– CEPA 1

– CEPA 2

– CEPA 3

– CEPA 4

– CEPA 5

– CEPA 6

– Suma CEPA 7, CEPA 8 i CEPA 9

– Następujące podziały NACE produkcji pomocniczej usług ochrony środowiska: NACE Rev. 2 sekcje B, C, D, dział 36. Dane dla sekcji C przedstawia się następująco:

– NACE C10-C12 - Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowych

– NACE C17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru

– NACE C19-20 - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu, chemikaliów, produktów rafinacji ropy naftowej i wyrobów chemicznych

– NACE C 21-23 - Produkcja wyrobów farmaceutycznych, gumy, tworzyw sztucznych i pozostałych produktów niemetalicznych

– NACE C 24 - Produkcja metali

– NACE C 25-30 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, w tym maszyn i urządzeń

– NACE C13-16, 18, 31-33 - Pozostała działalność wytwórcza

Państwa członkowskie, w których łączna kwota obrotów lub liczba pracujących w jednym lub kilku tych podziałach NACE stanowi mniej niż 1 % łącznej wartości dla UE, nie muszą przekazywać danych dla tych podziałów NACE.

2. Kategorie CEPA, o których mowa w pkt 1, są następujące:

CEPA 1 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

CEPA 2 - Gospodarka ściekowa

CEPA 3 - Gospodarowanie odpadami

CEPA 4 - Ochrona i przywrócenie wartości użytkowej gleb oraz ochrona wód podziemnych i powierzchniowych

CEPA 5 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

CEPA 6 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

CEPA 7 - Ochrona przed promieniowaniem

CEPA 8 - Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie ochrony środowiska

CEPA 9 - Pozostała działalność związana z ochroną środowiska.";

5)
w załączniku V sekcje 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"Sekcja 3

WYKAZ ELEMENTÓW

Państwa członkowskie opracowują statystyki dotyczące sektora towarów i usług środowiskowych według następujących elementów:

– produkcja globalna całego sektora towarów i usług środowiskowych i działalności rynkowej,

– eksport całego sektora towarów i usług środowiskowych,

– wartość dodana całego sektora towarów i usług środowiskowych i działalności rynkowej,

– zatrudnienie w całym sektorze towarów i usług środowiskowych i działalności rynkowej,

Wszystkie dane zgłasza się w mln w walucie krajowej, z wyjątkiem elementu "zatrudnienie", w przypadku którego jednostką sprawozdawczą jest "ekwiwalent pełnego czasu pracy".

Sekcja 4

PIERWSZY ROK REFERENCYJNY, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TERMINY PRZEKAZYWANIA DANYCH

1. Statystyki zestawia się i przekazuje w cyklu rocznym.

2. Statystyki przekazuje się w ciągu 22 miesięcy od końca roku referencyjnego. Przepis ten ma zastosowanie od roku referencyjnego 2020.

3. Aby zaspokoić zapotrzebowanie użytkowników na kompletne i aktualne dane, Komisja (Eurostat) opracowuje szacunki łącznych wartości dla UE-28 głównych danych zagregowanych tego modułu, niezwłocznie po otrzymaniu wystarczających danych krajowych. W miarę możliwości Komisja (Eurostat) opracowuje i publikuje szacunki danych, które nie zostały przekazane przez państwa członkowskie w terminie przewidzianym w pkt 2.

4. Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 2020.

5. W ramach każdego przekazywania danych do Komisji państwa członkowskie dostarczają dane roczne za lata n-2, n-1 oraz n, gdzie n jest rokiem referencyjnym. Państwa członkowskie mogą dostarczyć wszelkie dostępne dane za lata poprzedzające rok 2018."

"Sekcja 5

TABELE SPRAWOZDAWCZE

1. W odniesieniu do elementów wymienionych w sekcji 3 dane zgłasza się według następujących klasyfikacji:

– klasyfikacja działalności gospodarczej, NACE Rev. 2, pogrupowana następująco:

– NACE A

– NACE B

– NACE C

– NACE D

– NACE E

– NACE F

– NACE J

– NACE M

– NACE O

– NACE P

– Suma NACE G+NACE H+NACE I+NACE K+NACE L+NACE N+NACE Q+NACE R+ NACE S + NACE T + NACE U

– kategorie klasyfikacji działalności związanych z ochroną środowiska (CEPA) oraz klasyfikacji działalności związanych z gospodarką zasobami (CReMA) pogrupowane następująco:

– CEPA 1

– CEPA 2

– CEPA 3

– CEPA 4

– CEPA 5

– CEPA 6

– Suma CEPA 7, CEPA 8 i CEPA 9

– CReMA 10

– CReMA 11

– CReMA 13

– CReMA 13A

– CReMA 13B

– CReMA 13C

– CReMA 14

– Suma CReMA 12, CReMA 15 i CReMA 16

2. Kategorie CEPA, o których mowa w pkt 1, są określone w załączniku IV. Kategorie CReMA, o których mowa w pkt 1, są następujące:

CReMA 10 - Gospodarka wodna

CReMA 11 - Gospodarka zasobami leśnymi

CReMA 12 - Zarządzanie dziką fauną i florą

CReMA 13 - Gospodarka zasobami energetycznymi

CReMA 13A - Produkcja energii ze źródeł odnawialnych

CReMA 13B - Oszczędzanie ciepła/energii i zarządzanie nimi

CReMA 13C - Ograniczanie stosowania paliw kopalnych jako surowców

CReMA 14 - Gospodarka surowcami mineralnymi

CReMA 15 - Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie gospodarki zasobami

CReMA 16 - Pozostała działalność w zakresie gospodarki zasobami".

1 Dz.U. L 192 z 22.7.2011, s. 1.
2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy, COM(2020) 98 final.
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 1).
4 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
5 Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości.

Zmiany w prawie

Ustawa o niektórych zawodach medycznych ureguluje kilkanaście profesji

Opublikowana ustawa reguluje wykonywanie, rozwój zawodowy i odpowiedzialność zawodową zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi. Chodzi m.in. o zawody: asystentki stomatologicznej, opiekuna medycznego, podiatry, protetyka słuchu czy technika masażysty. Łącznie na liście jest kilkanaście zawodów, które będą teraz zawodami medycznymi, a ustawa wprowadza mechanizm, który zapewni dostęp do zawodu medycznego tylko profesjonalistom, posiadającym odpowiednie wykształcenie.

Agnieszka Matłacz 26.09.2023
Od poniedziałku samorządy mają lepiej używać uwierzytelnionej poczty elektronicznej

Od 25 września podmioty publiczne, w tym samorządy terytorialne, są zobowiązane do korzystania z poczty elektronicznej wykorzystującej mechanizmy uwierzytelniania - zgodnie ze standardami określonymi przez ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Problem w tym, że większość samorządów, przede wszystkim wiejskich, o tym nie wie.

Robert Horbaczewski 22.09.2023
Nadchodzą zmiany w obrocie prywatną ziemią rolną i nowe uprawnienia dla KOWR

Obrót prywatną ziemią rolną będzie nieco łatwiejszy. Zmienią się też przepisy o zasiedzeniu nieruchomości. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa otrzyma prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek dominujących, posiadających udziały lub akcje w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych. Trudności czekają natomiast fundacje rodzinne - nie będą już mogły korzystać z ułatwień w obrocie ziemią rolną. To niektóre ze zmian wprowadzanych przez nowelizację, która zacznie obowiązywać 5 października.

Agnieszka Matłacz 21.09.2023
Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, wejdzie w życie na początku października.

Agnieszka Matłacz 19.09.2023
Ułatwienia dla amatorów poszukiwania zabytków

Nowe przepisy mają ułatwić życie osobom, które pasjonują się poszukiwaniem przedmiotów – zabytków, militariów. Zliberalizują bowiem regulacje dotyczące poszukiwania z wykrywaczem metali. Po zmianach uzyskiwanie zezwolenia konserwatorskiego na prowadzenie poszukiwań nie będzie już konieczne. Wystarczy zgoda właściciela nieruchomości i zgłoszenie poszukiwania w specjalnej aplikacji. Ustawa wejdzie w życie 1 maja 2024 r.

Agnieszka Matłacz 19.09.2023
Podatek minimalny wróci już w przyszłym roku

Od 1 stycznia 2024 r. zaczną mieć zastosowanie - po dwuletnim okresie zawieszenia - przepisy o podatku minimalnym. Firmy zapłacą go po raz pierwszy w 2025 r., jeśli będą mieć straty podatkowe lub nie przekroczą 2-proc. progu rentowności (udziału dochodów w przychodach). Jednak skomplikowany wzór obliczenia podatku oraz szeroki katalog wyłączeń sprawią, że łatwo będzie popełnić błąd. Dlatego przedsiębiorcy chcą zniesienia tej daniny.

Monika Pogroszewska 18.09.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2022.20.40

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rozporządzenie delegowane 2022/125 zmieniające załączniki I-V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska
Data aktu: 19/11/2021
Data ogłoszenia: 31/01/2022
Data wejścia w życie: 20/02/2022