Rozporządzenie delegowane 2022/1288 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady "nie czyń poważnych szkód", określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/1288
z dnia 6 kwietnia 2022 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady "nie czyń poważnych szkód", określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych 1   *
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych 2 , w szczególności jego art. 2a ust. 3, art. 4 ust. 6 akapit trzeci, art. 4 ust. 7 akapit drugi, art. 8 ust. 3 akapit czwarty, art. 8 ust. 4 akapit czwarty, art. 9 ust. 5 akapit czwarty, art. 9 ust. 6 akapit czwarty, art. 10 ust. 2 akapit czwarty, art. 11 ust. 4 akapit czwarty i art. 11 ust. 5 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ujawniane informacje związane ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych powinny być wystarczająco jasne, zwięzłe i widoczne tak, aby inwestorzy końcowi mogli podejmować świadome decyzje. W tym celu inwestorzy końcowi powinni mieć dostęp do wiarygodnych danych, które mogą w odpowiednim czasie skutecznie wykorzystać i przeanalizować. Tego typu ujawniane informacje powinny zatem podlegać przeglądowi i aktualizacji zgodnie z dyrektywami, rozporządzeniami i przepisami krajowymi, o których mowa w art. 6 ust. 3 i art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/2088. Ponadto należy ustanowić przepisy dotyczące publikowania takich informacji na stronach internetowych, jeżeli taka publikacja jest wymagana na mocy rozporządzenia (UE) 2019/2088.

(2) Na podstawie treści i prezentacji ujawnianych informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych odnoszących się do koszyka indeksów inwestorzy końcowi powinni uzyskać pełny obraz cech takich produktów finansowych. Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem dotyczących indeksu wyznaczonego jako wskaźnik referencyjny i składającego się z koszyka indeksów musi zatem obejmować zarówno koszyk, jak i każdy indeks w nim zawarty.

(3) Dla inwestorów końcowych zainteresowanych wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju osiąganymi przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych ważne jest, aby informacje udzielane przez uczestników rynku finansowego na temat głównych niekorzystnych skutków ich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju oraz informacje udzielane przez doradców finansowych na temat głównych niekorzystnych skutków świadczonych przez nich usług doradztwa inwestycyjnego lub doradztwa ubezpieczeniowego dla czynników zrównoważonego rozwoju były kompleksowe. Informacje takie powinny zatem obejmować zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie inwestycje w aktywa.

(4) Konieczne jest zapewnienie możliwości łatwego porównywania ujawnionych informacji oraz łatwego zrozumienia wskaźników głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Taką porównywalność i zrozumiałość poprawiłoby wprowadzenie rozróżnienia między, z jednej strony, wskaźnikami niekorzystnych skutków, które zawsze odzwierciedlają główne niekorzystne skutki, a z drugiej strony, dodatkowymi wskaźnikami niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, które dotyczą głównie uczestników rynku finansowego. Należy jednak zadbać o to, aby niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla klimatu lub innych czynników zrównoważonego rozwoju związanych ze środowiskiem były uznawane za równie ważne, jak niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju związanych ze sprawami społecznymi, pracowniczymi, prawami człowieka, bądź przeciwdziałaniem korupcji lub przekupstwu. Dodatkowe wskaźniki głównych niekorzystnych skutków powinny zatem dotyczyć co najmniej jednego z tych czynników. Aby zapewnić spójność z innymi ujawnieniami informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, wskaźniki dotyczące głównych niekorzystnych skutków powinny w stosownych przypadkach wykorzystywać znormalizowane jednostki miary i opierać się na wskaźnikach stosowanych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/1818 3  i rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 4

(5) Aby jeszcze bardziej zwiększyć porównywalność ujawnianych informacji, informacje na temat głównych niekorzystnych skutków powinny dotyczyć okresów odniesienia trwających od 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku i powinny być publikowane w tym samym terminie, do 30 czerwca każdego roku. Możliwe jest jednak, że portfele inwestycyjne uczestników rynku finansowego ulegają regularnym zmianom w ramach takich okresów odniesienia. Określenia głównych niekorzystnych skutków należy zatem dokonać w co najmniej czterech określonych terminach w takim okresie odniesienia, a średni wynik należy ujawniać w ujęciu rocznym. Aby zapewnić inwestorom końcowym możliwość porównania sposobu, w jaki uczestnicy rynku finansowego uwzględnili główne niekorzystne skutki na przestrzeni czasu, uczestnicy rynku finansowego powinni przedstawić historyczne porównanie swoich sprawozdań z kolejnych lat dla co najmniej pięciu poprzednich okresów odniesienia, o ile są one dostępne.

(6) Uczestnicy rynku finansowego, którzy po raz pierwszy uwzględniają główne niekorzystne skutki w danym roku kalendarzowym, powinni być odpowiednio traktowani, przy czym należy zapewnić, aby inwestorzy końcowi otrzymali wystarczające informacje przed podjęciem decyzji inwestycyjnych. Tacy uczestnicy rynku finansowego powinni zatem ujawnić informacje na temat działań, które planują lub celów, które wyznaczają na następny okres odniesienia, aby uniknąć wszelkich zidentyfikowanych głównych niekorzystnych skutków lub je ograniczyć. Z tego samego powodu powinni oni również ujawnić informacje na temat swojej polityki określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju oraz na temat międzynarodowych norm, które będą stosować w tym okresie odniesienia.

(7) Inwestorzy końcowi powinni, niezależnie od państwa członkowskiego, w którym zamieszkują, mieć możliwość porównania ujawnionych głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy rynku finansowego powinni zatem przedstawić podsumowanie ujawnionych przez siebie informacji zarówno w języku zwyczajowo używanym w sferze finansów międzynarodowych oraz w jednym z języków urzędowych państw członkowskich, w których udostępniane są produkty finansowe tych uczestników rynku finansowego.

(8) Doradcy finansowi korzystają z informacji na temat głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju udostępnianych przez uczestników rynku finansowego. Informacje przekazywane przez doradców finansowych na temat tego, czy i w jaki sposób uwzględniają oni w swoich usługach doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju, powinny zatem zawierać wyraźny opis sposobu, w jaki informacje pochodzące od uczestników rynku finansowego są przetwarzane i uwzględniane w świadczonych przez nich usługach doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego. W szczególności doradcy finansowi, którzy opierają się na kryteriach lub progach dotyczących głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, które stosuje się przy wyborze produktów finansowych lub w doradztwie w tym zakresie, powinni opublikować te kryteria lub progi.

(9) Mierniki śladu węglowego nie są jeszcze w pełni dopracowane. Uczestnicy rynku finansowego, którzy zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2019/2088 odnoszą się w swoich informacjach ujawnianych na poziomie jednostki do stopnia dostosowania swoich produktów finansowych do celów porozumienia paryskiego przyjętego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, powinni zatem oprzeć takie informacje na przyszłościowych scenariuszach klimatycznych.

(10) Jednym ze sposobów, w jaki produkty finansowe mogą promować aspekty środowiskowe lub społeczne, jest uwzględnienie głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych. Produkty finansowe, które mają na celu zrównoważone inwestycje, muszą, w ramach informacji ujawnianych w odniesieniu do zasady "nie czyń poważnych szkód", uwzględniać również wskaźniki zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do niekorzystnych skutków, o których mowa w art. 4 ust. 6 i 7 rozporządzenia (UE) 2019/2088. Z tych powodów uczestnicy rynku finansowego powinni wskazać, w ramach ujawnianych przez siebie informacji na temat zrównoważonego rozwoju, w jaki sposób uwzględniają, w odniesieniu do tych produktów finansowych, główne niekorzystne skutki swoich decyzji inwestycyjnych w zakresie czynników zrównoważonego rozwoju.

(11) Na mocy art. 10 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2019/2088 uczestnicy rynku finansowego, którzy udostępniają produkty finansowe promujące aspekty środowiskowe lub społeczne, są zobowiązani ujawnić te aspekty, nie wprowadzając w błąd inwestorów końcowych. Oznacza to, że uczestnicy rynku finansowego nie powinni ujawniać informacji na temat zrównoważonego rozwoju, w tym poprzez klasyfikację produktów, jeżeli informacje te nie odzwierciedlają tego, w jaki sposób dany produkt finansowy skutecznie promuje te aspekty środowiskowe lub społeczne. Uczestnicy rynku finansowego powinni zatem ujawniać jedynie te kryteria kwalifikacji aktywów bazowych, które obowiązują w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, a nie kryteria, które można zignorować lub zmienić według własnego uznania.

(12) Produkty finansowe promujące aspekty środowiskowe lub społeczne mogą być wykorzystywane do inwestowania w szeroki wachlarz aktywów bazowych, przy czym niektóre z tych inwestycji same w sobie mogą się nie kwalifikować jako zrównoważone inwestycje lub nie przyczyniać się do osiągnięcia określonych aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez dany produkt finansowy. Przykładami takich inwestycji są instrumenty zabezpieczające, inwestycje niepodlegające kontroli prowadzone do celów dywersyfikacji, inwestycje, w odniesieniu do których brakuje danych, lub środki pieniężne utrzymywane jako pomocnicze aktywa płynne. Uczestnicy rynku finansowego udostępniający takie produkty finansowe powinni zachować zatem całkowitą przejrzystość w kwestii zaliczania inwestycji bazowych do tych kategorii inwestycji.

(13) Produkty finansowe mogą promować aspekty środowiskowe lub społeczne na wiele sposobów, np. w dokumencie ujawnianym przed zawarciem umowy lub w dokumencie okresowym, w nazwie produktu lub w dowolnych komunikatach marketingowych dotyczących strategii inwestycyjnej, standardów produktów finansowych oraz etykiet, których wymogi spełniają, bądź też w obowiązujących warunkach automatycznego uczestnictwa w programie. Aby zapewnić porównywalność i zrozumiałość promowanych aspektów środowiskowych lub społecznych, uczestnicy rynku finansowego, którzy udostępniają produkty finansowe promujące aspekty środowiskowe lub społeczne, powinni potwierdzić informacje o promowaniu aspektów środowiskowych lub społecznych w załącznikach do dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 i art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/2088 w sprawie informacji ujawnianych przed zawarciem umowy i informacji ujawnianych okresowo.

(14) Produkty finansowe promujące aspekty środowiskowe lub społeczne cechuje różny stopień ambicji związanych ze zrównoważonym rozwojem. W związku z tym, jeżeli te produkty finansowe częściowo służą realizacji zrównoważonych inwestycji, uczestnicy rynku finansowego powinni potwierdzić ten fakt w załącznikach do dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 i art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/2088 w sprawie informacji ujawnianych przed zawarciem umowy i informacji ujawnianych okresowo, aby zapewnić, by inwestorzy końcowi byli w stanie zrozumieć różne stopnie powiązania produktów z aspektami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju i podejmować świadome decyzje inwestycyjne pod kątem zrównoważonego rozwoju.

(15) Chociaż produkty finansowe, które mają na celu zrównoważone inwestycje, powinny służyć dokonywaniu wyłącznie zrównoważonych inwestycji, produkty takie można do pewnego stopnia wykorzystać do innych inwestycji, jeżeli wymagają tego przepisy sektorowe. Należy zatem wprowadzić wymóg ujawniania informacji na temat kwoty i celu wszelkich innych inwestycji, tak aby można było sprawdzić, czy inwestycje te nie uniemożliwiają produktowi finansowemu osiągnięcia jego celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji.

(16) Wiele produktów finansowych opiera się na strategiach wykluczenia opartych na kryteriach środowiskowych lub społecznych. Inwestorzy końcowi powinni otrzymać informacje niezbędne do oceny wpływu takich kryteriów na decyzje inwestycyjne oraz wpływu takich strategii wykluczenia na skład portfela wynikowego. Praktyka rynkowa pokazuje, że niektóre strategie wykluczenia są przedstawiane jako skuteczne, podczas gdy w rzeczywistości prowadzą one do wykluczenia jedynie ograniczonej liczby inwestycji, bądź są oparte na wykluczeniach wymaganych przez prawo. Należy zatem uwzględnić obawy dotyczące "pseudoekologicznego marketingu", to jest w szczególności praktyki uzyskiwania w nieuczciwy sposób przewagi konkurencyjnej poprzez rekomendowanie produktu finansowego jako przyjaznego dla środowiska lub sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi, podczas gdy w rzeczywistości dany produkt finansowy nie spełnia podstawowych standardów środowiskowych lub innych standardów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Aby zapobiec sprzedaży nieadekwatnych produktów i "pseudoekologicznemu marketingowi" oraz aby zapewnić inwestorom końcowym lepsze zrozumienie skutków strategii wykluczenia stosowanych w ramach niektórych produktów finansowych, uczestnicy rynku finansowego powinni potwierdzać wszelkie zobowiązania w zakresie wykluczonych inwestycji, w szczególności jako wiążące elementy strategii inwestycyjnej, w informacjach na temat alokacji aktywów oraz w informacjach na temat wskaźników zrównoważonego rozwoju wykorzystywanych do pomiaru skutków takich strategii.

(17) Rozporządzenie (UE) 2019/2088 ma na celu ograniczenie asymetrii informacyjnej w relacjach między zleceniodawcą a zleceniobiorcą w zakresie promowania aspektów środowiskowych lub społecznych oraz celów dotyczących zrównoważonych inwestycji. W związku z tym w rozporządzeniu tym wymaga się od uczestników rynku finansowego ujawniania informacji inwestorom końcowym przed zawarciem umowy i na stronie internetowej, jeżeli działają oni jako zleceniobiorcy tych inwestorów końcowych. Aby wymóg ten był w pełni skuteczny, uczestnicy rynku finansowego powinni monitorować przez cały cykl życia produktu finansowego jego zgodność z ujawnionymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi, lub celem dotyczącym zrównoważonych inwestycji. Uczestnicy rynku finansowego powinni zatem objaśnić, w ramach informacji ujawnianych na stronach internetowych, wewnętrzne lub zewnętrzne mechanizmy kontroli wprowadzone w celu ciągłego monitorowania takiej zgodności.

(18) W rozporządzeniu (UE) 2019/2088 określono, że ocena dobrych praktyk w zakresie zarządzania stanowi integralną część produktów finansowych, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne, lub które mają na celu zrównoważone inwestycje. W związku z tym uczestnicy rynku finansowego, którzy udostępniają produkty finansowe promujące aspekty środowiskowe lub społeczne lub mające na celu zrównoważone inwestycje, powinni ujawniać informacje na temat swoich strategii dotyczących oceny dobrych praktyk w zakresie zarządzania stosowanych przez spółki, w które dokonano inwestycji.

(19) Na mocy art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2019/2088 uczestnicy rynku finansowego, którzy udostępniają produkty finansowe promujące aspekty środowiskowe lub społeczne i którzy wykorzystują wyznaczony indeks jako wskaźnik referencyjny, są zobowiązani ujawnić, czy i w jaki sposób indeks ten jest zgodny z tymi aspektami. Na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/2088 uczestnicy rynku finansowego, którzy udostępniają produkty finansowe mające na celu zrównoważone inwestycje i wykorzystujące wyznaczony indeks jako wskaźnik referencyjny, są zobowiązani ujawnić, w jaki sposób indeks ten dostosowano do tego celu inwestycyjnego oraz dlaczego i w jaki sposób ten wyznaczony indeks różni się od ogólnego indeksu rynkowego. W przypadku takich produktów finansowych uczestnicy rynku finansowego powinni zatem jasno wykazać, że struktura wyznaczonego indeksu jest odpowiednia do osiągnięcia określonego celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji oraz że strategia produktu finansowego zapewnia stałe dostosowanie produktu finansowego do tego indeksu. Dlatego też w przypadku takich produktów finansowych należy ujawnić informacje na temat zastosowanej metody na poziomie indeksu.

(20) Uczestnicy rynku finansowego mogą stosować różne metody inwestycyjne w celu zapewnienia, aby udostępniane przez nich produkty finansowe uwzględniały aspekty środowiskowe lub społeczne, lub sprzyjały osiągnięciu celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji. Uczestnicy rynku finansowego mogą bezpośrednio inwestować w papiery wartościowe emitowane przez spółki, w które dokonano inwestycji, lub dokonywać inwestycji pośrednich. Uczestnicy rynku finansowego powinni zachowywać przejrzystość co do tego, jaka część ich inwestycji jest utrzymywana bezpośrednio, a jaka pośrednio. W szczególności uczestnicy rynku finansowego powinni wyjaśnić, w jaki sposób wykorzystanie instrumentów pochodnych jest zgodne z aspektami środowiskowymi lub społecznymi, który dany produkt finansowy promuje, lub z celem dotyczącym zrównoważonych inwestycji.

(21) Aby zapewnić przejrzystość inwestorom końcowym, ujawniane przed zawarciem umowy informacje o produktach finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne, powinny jasno wskazywać, w formie oświadczenia, że celem takich produktów nie są zrównoważone inwestycje. W tym samym celu oraz aby zapewnić równe szanse z produktami finansowymi, które mają na celu zrównoważone inwestycje, w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy, na stronie internetowej oraz w informacjach ujawnianych okresowo dotyczących produktów promujących aspekty środowiskowe lub społeczne, należy również wspomnieć o udziale zrównoważonych inwestycji.

(22) W art. 2 pkt 17 rozporządzenia (UE) 2019/2088 zrównoważoną inwestycję zdefiniowano jako inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu środowiskowego lub społecznego, lub inwestycję w kapitał ludzki lub w społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji pod względem gospodarczym lub społecznym, o ile takie inwestycje nie naruszają poważnie któregokolwiek z tych celów, a spółki, w które dokonano inwestycji, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania. Zasada "nie czyń poważnych szkód" jest szczególnie ważna w przypadku produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje, ponieważ zgodność z tą zasadą jest niezbędnym kryterium oceny, czy dana inwestycja realizuje cel dotyczący zrównoważonych inwestycji. Zasada ta ma jednak również zastosowanie do produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne, jeżeli te produkty finansowe służą do dokonywania zrównoważonych inwestycji, ponieważ uczestnicy rynku finansowego powinni ujawniać udział dokonanych zrównoważonych inwestycji. Uczestnicy rynku finansowego, którzy udostępniają produkt finansowy promujący aspekty środowiskowe lub społeczne i przyczyniający się do zrównoważonych inwestycji bądź produkt finansowy mający na celu zrównoważoną inwestycję, powinni zatem przekazywać informacje dotyczące zasady "nie czyń poważnych szkód". Zasada "nie czyń poważnych szkód" wiąże się z ujawnianiem głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Z tego powodu ujawnione informacje o produktach finansowych dotyczące zasady "nie czyń poważnych szkód" powinny wyjaśnić, w jaki sposób uwzględnia się wskaźniki dotyczące niekorzystnych skutków. Ponadto, ponieważ te ujawnienia są ściśle powiązane z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 5 , należy ustanowić wymóg przedstawienia dodatkowych informacji na temat dostosowania inwestycji do minimalnych gwarancji określonych w tym rozporządzeniu.

(23) Aby umożliwić inwestorom końcowym lepsze zrozumienie oferowanych strategii inwestycyjnych, uczestnicy rynku finansowego powinni wykorzystywać ujawniane na stronie internetowej informacje związane ze zrównoważonym rozwojem w celu rozwinięcia kwestii ujawnionych w zwięzły sposób w dokumentach sprzed zawarcia umowy oraz w celu dostarczenia dalszych informacji istotnych dla tych inwestorów końcowych. Przed zawarciem umowy uczestnicy rynku finansowego powinni poinformować inwestorów końcowych o tym, że na stronie internetowej można znaleźć bardziej szczegółowe informacje dotyczące danego produktu, oraz podać im link do tych informacji.

(24) Ujawnienie informacji o produkcie na stronie internetowej powinno obejmować dodatkowe szczegóły dotyczące strategii inwestycyjnej stosowanej w odniesieniu do danego produktu finansowego, w tym polityki oceny dobrych praktyk w zakresie zarządzania w spółkach, w które dokonano inwestycji, oraz metodyki stosowanej do pomiaru, czy produkt finansowy uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, lub czy realizuje cele dotyczącego zrównoważonych inwestycji. Ponadto uczestnicy rynku finansowego powinni publikować na swoich stronach internetowych jasne, zwięzłe i zrozumiałe streszczenie informacji przekazywanych w ramach sprawozdawczości okresowej.

(25) W odniesieniu do treści informacji ujawnianych okresowo, wymaganych na mocy art. 11 rozporządzenia (UE) 2019/2088, uczestnicy rynku finansowego powinni ujawniać minimalny zestaw znormalizowanych i porównywalnych wskaźników ilościowych i jakościowych, które pokazują, w jaki sposób każdy produkt finansowy uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, które promuje, lub cel dotyczący zrównoważonych inwestycji, który ma osiągnąć. Wskaźniki te powinny być istotne dla struktury i strategii inwestycyjnej produktu finansowego opisanych w informacjach dotyczących tego produktu finansowego ujawnianych przed zawarciem umowy. W szczególności, aby zapewnić spójność między informacjami ujawnianymi przed zawarciem umowy a informacjami ujawnianymi okresowo, uczestnicy rynku finansowego powinni w swoich informacjach ujawnianych okresowo informować o konkretnych wskaźnikach zrównoważonego rozwoju, o których mowa w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy i które są wykorzystywane do pomiaru stopnia, w jakim zapewniono uwzględnienie aspektów środowiskowych lub społecznych lub pomiaru stopnia realizacji celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji.

(26) Konieczne jest zapewnienie, aby inwestorzy końcowi mieli jasny przegląd inwestycji w ramach produktu finansowego. Uczestnicy rynku finansowego powinni zatem przedstawiać w sprawozdaniach okresowych wymaganych na mocy art. 11 rozporządzenia (UE) 2019/2088 informacje na temat skutków 15 największych inwestycji w ramach produktu finansowego. Te największe inwestycje należy wybrać na podstawie inwestycji stanowiących największą część inwestycji w okresie objętym sprawozdaniem okresowym, obliczanych w odpowiednich odstępach czasu, aby były reprezentatywne dla tego okresu. Jeżeli jednak mniej niż 15 inwestycji stanowi połowę inwestycji w ramach produktu finansowego, uczestnicy rynku finansowego powinni przekazywać informacje tylko na temat tych inwestycji. Ponadto, aby zapewnić odpowiednią porównywalność w czasie, uczestnicy rynku finansowego powinni przedstawić historyczne porównanie rok po roku swoich sprawozdań okresowych za co najmniej pięć poprzednich okresów, o ile sprawozdania okresowe za tych te okresy są dostępne.

(27) Uczestnicy rynku finansowego udostępniający produkty finansowe, które wykorzystują wskaźnik referencyjny w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych lub zrealizowania celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji, powinni w przejrzysty sposób informować, w jakim stopniu produkt finansowy jest w stanie zachować zgodność ze wskazanym wskaźnikiem referencyjnym, gdy dąży do uwzględnienia wspomnianych aspektów lub realizacji wspomnianego celu. Z tego powodu, a także w celu promowania spójności z ujawnianymi informacjami z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), wymaganymi na poziomie wskaźników referencyjnych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 6 , uczestnicy rynku finansowego powinni porównywać w swoich sprawozdaniach okresowych wyniki danego produktu finansowego z wynikami wyznaczonego wskaźnika referencyjnego w odniesieniu do wszystkich tych wskaźników zrównoważonego rozwoju, które są istotne dla uzasadnienia, że wyznaczony wskaźnik referencyjny jest dostosowany do aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez ten produkt finansowy lub jego celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji. Porównanie to powinno również umożliwić inwestorom końcowym jasne określenie, w jakim stopniu produkt finansowy osiąga zrównoważone wyniki w stosunku do wyników produktu głównego nurtu.

(28) Należy zapewnić, aby inwestorzy końcowi byli w stanie skorzystać z ujawnianych informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w związku z ofertą dotyczącą danego produktu finansowego uczestnika rynku finansowego z innego państwa członkowskiego. Uczestnicy rynku finansowego powinni zatem przedstawić podsumowanie ujawnianych informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w języku zwyczajowo używanym w sferze finansów międzynarodowych. Jeżeli dany produkt finansowy jest udostępniany poza państwem członkowskim, w którym uczestnik rynku finansowego ma siedzibę, podsumowanie tych informacji należy przedstawić również w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym udostępnia się dany produkt finansowy.

(29) Należy zapewnić porównywalność oświadczenia dotyczącego głównych niekorzystnych skutków, informacji ujawnianych przed zawarciem umowy i informacji ujawnianych okresowo zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2019/2088, a także należy zapewnić, aby informacje te były łatwo zrozumiałe dla inwestorów końcowych. Należy zatem określić standardowe wzory na potrzeby prezentacji tych informacji. Z tego samego powodu wzory te powinny zawierać krótkie wyjaśnienie zastosowanych w nich kluczowych terminów.

(30) W przypadku niektórych produktów finansowych inwestorzy końcowi mogą mieć do wyboru szereg bazowych wariantów inwestycyjnych. Należy zapewnić, aby inwestorzy końcowi otrzymywali informacje na temat wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju osiąganych w ramach takich produktów, a także aby uczestnicy rynku finansowego mieli obowiązek udzielenia informacji na temat wariantów, które obejmują promowanie aspektów środowiskowych lub społecznych lub które mają jako cel zrównoważone inwestycje. Podając takie informacje, należy wyraźnie stwierdzić, że w przypadku produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne stopień, w jakim w ramach tych produktów uwzględnia się te aspekty, zależy od udziału wybranych przez danego inwestora końcowego wariantów promujących te aspekty oraz okresu, w którym inwestor końcowy inwestuje w takie warianty. W ramach udzielanych informacji należy również wyraźnie wskazać, że w przypadku produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje, wszystkie bazowe warianty inwestycyjne muszą mieć na celu zrównoważone inwestycje. Istnieją produkty finansowe, które oferują inwestorom końcowym szereg bazowych wariantów inwestycyjnych, wśród których jeden lub kilka bazowych wariantów inwestycyjnych kwalifikuje te produkty finansowe jako produkty finansowe promujące aspekty środowiskowe lub społeczne. Na potrzeby pełnej przejrzystości należy zapewnić, aby informacje dotyczące tych produktów finansowych zawierały również informacje na temat tych wariantów. Istnieją również produkty finansowe, których co najmniej jeden bazowy wariant inwestycyjny stanowi produkt finansowy, który ma na celu zrównoważone inwestycje. Również w tym przypadku informacje dotyczące takich produktów powinny obejmować takie warianty. Istnieją także produkty finansowe obejmujące jeden bazowy wariant inwestycyjny mający na celu zrównoważone inwestycje lub większą liczbę takich wariantów, które nie stanowią jednak produktów finansowych w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia (UE) 2019/2088. Ponieważ takie warianty wchodzą w skład całego produktu finansowego objętego zakresem stosowania rozporządzenia (UE) 2019/2088 i mają na celu zrównoważone inwestycje, należy ustanowić wymóg przedstawienia minimalnych informacji na temat ich celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji.

(31) Ujawniane przed zawarciem umowy informacje dotyczące produktów finansowych obejmujących szereg bazowych wariantów inwestycyjnych powinny zawierać wystarczającą ilość informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem i dotyczących całego produktu finansowego. Inwestorzy końcowi powinni otrzymać wykaz bazowych wariantów inwestycyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem z wyraźnym wskazaniem, gdzie można znaleźć informacje związane ze zrównoważonym rozwojem dotyczące tych wariantów. W takim wykazie bazowe warianty inwestycyjne należy odpowiednio podzielić na warianty mające na celu zrównoważone inwestycje i warianty promujące aspekty środowiskowe lub społeczne.

(32) Obowiązek uwzględnienia informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem bezpośrednio w formie załączników do informacji ujawnianych przed zawarciem umowy, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2019/2088, może uniemożliwić ujawnienie inwestorowi końcowemu wyraźnych i zwięzłych informacji, gdyż produkt finansowy może obejmować wiele bazowych wariantów inwestycyjnych i taką samą liczbę załączników z informacjami. W takich sytuacjach należy dopuścić udzielanie takich informacji poprzez zawarcie odniesienia do innych informacji ujawnianych na podstawie dyrektyw, rozporządzeń lub prawa krajowego. Podobnie w przypadku okresowego ujawniania informacji dotyczących produktów finansowych obejmujących szereg bazowych wariantów inwestycyjnych takie okresowe informacje powinny dotyczyć wyłącznie wariantów inwestycyjnych, w które zainwestowano, ponieważ to właśnie te warianty w praktyce decydują o stopniu, w jakim w ramach danego produktu finansowego uwzględnia się aspekty środowiskowe lub społeczne promowane w ramach tego produktu, lub też o stopniu, w jakim w ramach danego produktu osiąga się określony cel dotyczący zrównoważonych inwestycji.

(33) Rozporządzeniem (UE) 2020/852 zmieniono rozporządzenie (UE) 2019/2088, nakładając na uczestników rynku finansowego wymóg uwzględniania w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy i w informacjach ujawnianych okresowo o produktach finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje i w ramach których dokonuje się inwestycji w działalność gospodarczą przyczyniającą się do realizacji celu środowiskowego w rozumieniu art. 2 pkt 17 tego rozporządzenia, informacji na temat celu środowiskowego określonego w rozporządzeniu (UE) 2020/852 oraz opisu, w jaki sposób i w jakim stopniu inwestycje w ramach danego produktu finansowego sprzyjają zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, o której mowa w art. 3 tego rozporządzenia. Ponadto w rozporządzeniu (UE) 2019/2088 przewidziano również obecnie wymóg zobowiązujący uczestników rynku finansowego do uwzględniania w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy i w informacjach ujawnianych okresowo o produktach finansowych upowszechniających informacje dotyczące charakterystyki środowiskowej wymagane w przypadku produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje i w ramach których dokonuje się inwestycji w działalność gospodarczą przyczyniającą się do realizacji celu środowiskowego w rozumieniu tego rozporządzenia. Ustanowienie takiego wymogu jest niezbędne, aby zapewnić inwestorom końcowym możliwość łatwego porównania stopnia, w jakim dany produkt finansowy wnosi wkład w inwestycje na rzecz zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej. Dlatego też uczestnicy rynku finansowego powinni - do celów art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/2088 - uwzględniać w załącznikach do dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 i art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia, przedstawienie takich inwestycji w formie graficznej na podstawie znormalizowanych jednostek miary - w takim przypadku licznik oznacza wartość rynkową inwestycji w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, a mianownik wartość rynkową wszystkich inwestycji. Aby stanowić wartościowe źródło informacji dla inwestorów końcowych, licznik powinien obejmować wartość rynkową inwestycji w spółki, w które dokonano inwestycji, odpowiadającą udziałowi zrównoważonej środowiskowo działalności prowadzonej przez te spółki, a także zyski z tytułu dłużnych papierów wartościowych, o ile w warunkach przewidzianych w tych dłużnych papierach wartościowych ustanowiono wymóg wykorzystania wspomnianych zysków do celów związanych ze zrównoważoną środowiskowo działalnością gospodarczą. Aby ująć wszystkie inwestycje, które mogą posłużyć do sfinansowania zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, powinno się zapewnić możliwość uwzględnienia w liczniku aktywów związanych z infrastrukturą, nieruchomości, aktywów sekurytyzowanych i inwestycji w inne produkty finansowe, o których mowa w art. 5 akapit pierwszy i art. 6 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2020/852. Z uwagi na brak wiarygodnych metod pozwalających ustalić, w jakim stopniu ekspozycje powstałe w związku z instrumentami pochodnymi stanowią ekspozycje z tytułu zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, tego rodzaju ekspozycje nie powinny być uwzględniane w liczniku. Mianownik powinien składać się z wartości rynkowej wszystkich inwestycji.

(34) Obecnie brak jest odpowiednich metod umożliwiających obliczenie, w jakim stopniu ekspozycje wobec instytucji rządowych na szczeblu centralnym, banków centralnych i emitentów ponadnarodowych ("zaangażowanie w dług państwowy") są ekspozycjami z tytułu zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej. Aby zwiększyć poziom świadomości inwestorów końcowych, należy obliczać i przedstawiać w formie graficznej skalę inwestycji w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą na dwa sposoby. Pierwszy z nich przewiduje możliwość uwzględniania w liczniku inwestycji w dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucje rządowe na szczeblu centralnym, banki centralne i emitentów ponadnarodowych, o ile w warunkach przewidzianych w tych dłużnych papierach wartościowych ustanowiono wymóg wykorzystania zysków do celów związanych ze zrównoważoną środowiskowo działalnością gospodarczą; w ramach tego sposobu w mianowniku uwzględnia się inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucje rządowe na szczeblu centralnym, banki centralne i emitentów ponadnarodowych niezależnie od celu, w jakim wykorzystuje się zyski. Aby dodatkowo wzmocnić zdolność inwestorów końcowych do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych, uczestnicy rynku finansowego powinni wyjaśnić, dlaczego niektóre rodzaje zaangażowania w dług państwowy nie sprzyjają zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, wskazując przypadki, w których jest to spowodowane brakiem odpowiednich metod umożliwiających obliczenie, w jakim stopniu wspomniane rodzaje zaangażowania można uznać za ekspozycje z tytułu zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej. Drugi sposób polega na wykluczeniu zaangażowania w dług państwowy z licznika i z mianownika, zwiększając tym samym dodatkowo porównywalność produktów finansowych i umożliwiając inwestorom końcowym ocenienie, w jakim stopniu dokonuje się w ramach produktów finansowych inwestycji w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą bez uwzględniania zaangażowania w dług państwowy.

(35) Uczestnicy rynku finansowego powinni mieć możliwość opierania się na zewnętrznych dostawcach danych w sytuacji, w której przedsiębiorstwa nie wywiązały się jeszcze z przewidzianego w art. 8 rozporządzenia (UE) 2020/852 zobowiązania do ujawnienia informacji na temat tego, w jaki sposób i w jakim stopniu prowadzona przez nie działalność jest związana z działalnością gospodarczą, która kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo na podstawie art. 3 i 9 tego rozporządzenia. Na potrzeby analizy inwestycji w spółki, w które dokonano inwestycji i które nie podlegają wymogowi ujawniania informacji ustanowionemu w art. 8 rozporządzenia (UE) 2020/852, uczestnicy rynku finansowego powinni oceniać i wykorzystywać publicznie zgłaszane dane. Uczestnicy rynku finansowego powinni mieć możliwość skorzystania z danych uzyskanych bezpośrednio od spółek, w które dokonano inwestycji, albo od osób trzecich wyłącznie w przypadku gdy wskazane powyżej dane nie są dostępne, przy czym każdorazowo z zastrzeżeniem, że dane udostępniane w ramach tego rodzaju przypadków ujawniania informacji są równoważne danym ujawnianym zgodnie z art. 8.

(36) Należy zagwarantować, aby produkty finansowe w spójny sposób ujawniały informacje na temat stopnia, w jakim inwestycje w spółki, w które dokonano inwestycji i które są przedsiębiorstwami niefinansowymi, są inwestycjami w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą zgodnie z art. 3 i 9 rozporządzenia (UE) 2020/852. W tym celu uczestnicy rynku finansowego powinni wybrać udział procentowy obrotu, nakłady inwestycyjne albo wydatki operacyjne do obliczenia dla każdego produktu finansowego kluczowego wskaźnika wyników, który będzie wykorzystywany do pomiaru tego stopnia, i powinni ujawnić dokonany przez siebie wybór w załącznikach do dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2088. Aby zapewnić porównywalność produktów finansowych i ułatwić inwestorom końcowym odpowiednie zrozumienie specyfiki tych produktów, domyślnym kluczowym wskaźnikiem wyników powinien być obrót. Nakłady inwestycyjne lub wydatki operacyjne powinny być wykorzystywane wyłącznie w przypadku gdy będzie to uzasadnione, biorąc pod uwagę właściwości danego produktu finansowego, w szczególności wówczas, gdy nakłady inwestycyjne lub wydatki operacyjne będą bardziej reprezentatywne dla stopnia, w jakim w ramach wspomnianych produktów finansowych dokonuje się inwestycji w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, i o ile decyzja o ich wykorzystaniu zostanie należycie wyjaśniona. W przypadku spółek, w które dokonano inwestycji i które są przedsiębiorstwami finansowymi w rozumieniu art. 1 pkt 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 7 , porównywalność należy osiągnąć poprzez wprowadzenie wymogu stosowania takiego samego kluczowego wskaźnika wyników w odniesieniu do tego samego rodzaju przedsiębiorstwa finansowego. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, które prowadzą działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, powinna istnieć możliwość połączenia w jeden kluczowy wskaźnik wyników kluczowych wskaźników wyników dotyczących inwestycji i działalności ubezpieczeniowej. Aby wspierać przejrzystość względem inwestorów końcowych, należy wprowadzić wymóg, zgodnie z którym okresowo ujawnianie informacje na temat tego, w jaki sposób i w jakim stopniu inwestycje w ramach danego produktu finansowego są dokonywane w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, będą musiały zapewniać możliwość przeprowadzenia porównania z ukierunkowanymi udziałami procentowymi inwestycji w tego rodzaju działalność gospodarczą przedstawionymi w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy. Aby zapewnić porównywalność i przejrzystość, w okresowo ujawnianych informacjach należy wskazywać, w jakim stopniu inwestycje były dokonywane w tego rodzaju działalność gospodarczą, biorąc pod uwagę obrót, nakłady inwestycyjne i wydatki operacyjne.

(37) Przepisy niniejszego rozporządzenia są ściśle ze sobą powiązane, gdyż wszystkie one dotyczą informacji, które uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi muszą przedstawić w związku z ujawnianiem informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2019/2088. Aby zapewnić spójność między tymi przepisami, które powinny wejść w życie w tym samym czasie, oraz aby ułatwić uczestnikom rynku finansowego i doradcom finansowym całościowy wgląd w ich obowiązki określone w tym rozporządzeniu, należy włączyć do jednego rozporządzenia wszystkie regulacyjne standardy techniczne wymagane na podstawie art. 2a ust. 3, art. 4 ust. 6 akapit trzeci, art. 4 ust. 7 akapit drugi, art. 8 ust. 3 akapit czwarty, art. 8 ust. 4 akapit czwarty, art. 9 ust. 5 akapit czwarty, art. 9 ust. 6 akapit czwarty, art. 10 ust. 2 akapit czwarty, art. 11 ust. 4 akapit czwarty i art. 11 ust. 5 akapit czwarty wspomnianego rozporządzenia.

(38) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przekazany Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ("europejskie urzędy nadzoru").

(39) Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru, o którym mowa w art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 8 , w art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 9  i w art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 10 , przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Bankowej Grupy Interesariuszy powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, do Grupy Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 oraz do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

(40) Uczestnikom rynku finansowego i doradcom finansowym należy zapewnić możliwość dostosowania się do wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu delegowanym. Dlatego też datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia należy odroczyć na dzień 1 stycznia 2023 r. Do 31 grudnia 2022 r. należy jednak zobowiązać uczestników rynku finansowego, którzy wzięli pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2019/2088, lub którzy podlegają zobowiązaniom przewidzianym w art. 4 ust. 3 lub 4 tego rozporządzenia, do opublikowania po raz pierwszy informacji na temat takich skutków na swoich stronach internetowych w odrębnych sekcjach zatytułowanych "Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju" do dnia 30 czerwca 2023 r. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ  I

DEFINICJE I PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł  1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)
"przedsiębiorstwo finansowe" oznacza ZAFI zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE 11 , spółkę zarządzającą zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE 12 , spółkę inwestycyjną, która uzyskała zezwolenie zgodnie z art. 27, 28 i 29 dyrektywy 2009/65/WE i która nie wyznaczyła do celów zarządzania prowadzoną przez siebie działalnością spółki zarządzającej dysponującej zezwoleniem udzielonym zgodnie z art. 6, 7 i 8 tej dyrektywy, instytucję kredytową zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 13 , firmę inwestycyjną zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, zakład ubezpieczeń zgodnie z definicją zawartą w art. 13 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE 14 , zakład reasekuracji zgodnie z definicją zawartą w art. 13 pkt 4 dyrektywy 2009/138/WE lub jakikolwiek podmiot państwa trzeciego, który prowadzi działalność o podobnym charakterze, podlega przepisom prawa państwa trzeciego i jest objęty nadzorem sprawowanym przez organ nadzoru państwa trzeciego;
2)
"przedsiębiorstwo niefinansowe" oznacza przedsiębiorstwo, które nie jest przedsiębiorstwem finansowym zdefiniowanym w pkt 1;
3)
"zaangażowanie w dług państwowy" oznacza ekspozycję wobec instytucji rządowych na szczeblu centralnym, banków centralnych i emitentów ponadnarodowych;
4)
"zrównoważona środowiskowo działalność gospodarcza" oznacza działalność gospodarczą spełniającą wymogi określone w art. 3 rozporządzenia (UE) 2020/852;
5)
"działalność na rzecz przejścia" oznacza działalność gospodarczą spełniającą wymogi określone w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/852;
6)
"działalność wspomagająca" oznacza działalność gospodarczą spełniającą wymogi określone w art. 16 rozporządzenia (UE) 2020/852.
Artykuł  2

Ogólne zasady dotyczące prezentacji informacji

1. 
Uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi przedstawiają informacje wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia nieodpłatnie, na niedyskryminacyjnych zasadach i w taki sposób, aby informacje te były łatwo dostępne, widoczne, proste, zwięzłe, kompleksowe, rzetelne, przejrzyste i niewprowadzające w błąd. Uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi prezentują informacje wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia w czytelny sposób, używając czcionki o wielkości umożliwiającej łatwe czytanie oraz stosują styl ułatwiający zrozumienie przekazywanych informacji. Uczestnicy rynku finansowego mogą korygować rozmiar i rodzaj czcionki oraz kolory stosowane we wzorach określonych w załącznikach I-V do niniejszego rozporządzenia.
2. 
Uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi przedstawiają informacje wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia w formacie elektronicznym umożliwiającym wyszukiwanie, chyba że przepisy sektorowe, o których mowa w art. 6 ust. 3 i art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/2088, stanowią inaczej.
3. 
Uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi zapewniają, aby informacje publikowane na ich stronach internetowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem były na bieżąco aktualizowane. Muszą oni wyraźnie wskazać datę publikacji informacji i datę każdej aktualizacji. Jeżeli informacje są prezentowane w formie pliku możliwego do pobrania, uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi wskazują historię wersji w nazwie pliku.
4. 
Uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi, odnosząc się do podmiotów lub produktów finansowych w informacjach przekazywanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wskazują identyfikatory podmiotów prawnych (LEI) i międzynarodowe kody identyfikujące papiery wartościowe (kody ISIN).
Artykuł  3

Wskaźniki referencyjne składające się z koszyka indeksów

Jeżeli indeks wyznaczony jako wskaźnik referencyjny składa się z koszyka indeksów, uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi przedstawiają informacje dotyczące tego indeksu w odniesieniu do tego koszyka oraz do każdego zawartego w nim indeksu.

ROZDZIAŁ  II

PRZEJRZYSTOŚĆ W KWESTII NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW DLA CZYNNIKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

SEKCJA  1

Uczestnicy rynku finansowego

Artykuł  4

Oświadczenie, w którym uczestnicy rynku finansowego deklarują, że podejmując decyzje inwestycyjne, biorą pod uwagę główne niekorzystne czynniki zrównoważonego rozwoju

1. 
Do 30 czerwca każdego roku uczestnicy rynku finansowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2019/2088 lub w art. 4 ust. 3 lub ust. 4 tego rozporządzenia, publikują na swojej stronie internetowej w odrębnej sekcji o nazwie: "Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju" informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2019/2088, w art. 4 ust. 2, 3 i 4 tego rozporządzenia oraz w art. 4-10 niniejszego rozporządzenia. Informacje te powinny obejmować okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia poprzedniego roku i należy je publikować w sekcji "Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem", o której mowa w art. 23 niniejszego rozporządzenia.
2. 
Uczestnicy rynku finansowego publikują oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w formacie zgodnym ze wzorem określonym w załączniku I tabela 1.
3. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w przypadku uczestników rynku finansowego publikujących oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2019/2088 lub art. 4 ust. 3 lub 4 tego rozporządzenia, po raz pierwszy, informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują okres od dnia, w którym główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju wzięto pod uwagę po raz pierwszy, do 31 grudnia tego samego roku. Wspomniani uczestnicy rynku finansowego publikują informacje w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, do 30 czerwca kolejnego roku.
Artykuł  5

Sekcja "Podsumowanie"

W sekcji "Podsumowanie" określonej w załączniku I tabela 1 uczestnicy rynku finansowego uwzględniają wszystkie następujące informacje:

a)
imię i nazwisko/nazwę uczestnika rynku finansowego, do którego odnosi się oświadczenie dotyczące niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju;
b)
informację o tym, że wzięto pod uwagę główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju;
c)
okres odniesienia oświadczenia;
d)
podsumowanie głównych niekorzystnych skutków.

Sekcję "Podsumowanie" określoną w załączniku I tabela 1 sporządza się we wszystkich następujących językach:

a)
w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego pochodzenia uczestnika rynku finansowego i - jeżeli są one różne - dodatkowo w języku zwyczajowo przyjętym w sferze finansów międzynarodowych;
b)
jeżeli dany produkt finansowy uczestnika rynku finansowego zostaje udostępniony w przyjmującym państwie członkowskim - w jednym z języków urzędowych tego przyjmującego państwa członkowskiego.

Długość sekcji "Podsumowanie" nie może przekraczać dwóch stron w formacie A4 po wydrukowaniu.

Artykuł  6

Opis głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

1. 
W sekcji "Opis głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju", określonej w załączniku I tabela 1, uczestnicy rynku finansowego wypełniają wszystkie pola odnoszące się do wskaźników dotyczących głównych niekorzystnych skutków ich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju oraz dodają wszystkie następujące informacje:
a)
informacje dotyczące jednego lub większej liczby dodatkowych wskaźników dotyczących klimatu i innych wskaźników środowiskowych określonych w załączniku I tabela 2;
b)
informacje dotyczące jednego lub większej liczby dodatkowych wskaźników dotyczących kwestii społecznych i pracowniczych, kwestii dotyczących poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu określonych w załączniku I tabela 3;
c)
informacje na temat wszelkich innych wskaźników stosowanych w celu identyfikacji i oceny dodatkowych głównych niekorzystnych skutków dla czynnika zrównoważonego rozwoju.
2. 
W sekcji "Opis głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju", określonej w załączniku I tabela 1, uczestnicy rynku finansowego opisują działania podjęte w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia poprzedniego roku oraz zaplanowane działania i wyznaczone cele na kolejny okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia z myślą o zapobieganiu głównym niekorzystnym skutkom lub ich ograniczaniu.
3. 
W kolumnach "Skutek" w sekcji "Opis głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju", określonej w załączniku I tabela 1, uczestnicy rynku finansowego uwzględniają dane liczbowe dotyczące skutku wyrażone jako średnia skutków na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
Artykuł  7

Opis strategii określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

1. 
W sekcji "Opis strategii określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju", zawartej w załączniku I tabela 1, uczestnicy rynku finansowego opisują stosowane strategie określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju oraz wskazują, w jaki sposób aktualizują i stosują te strategie, w tym przedstawiają wszystkie następujące informacje:
a)
datę zatwierdzenia tych strategii przez organ zarządzający uczestnika rynku finansowego;
b)
podział odpowiedzialności za realizację tych strategii w ramach strategii i procedur organizacyjnych;
c)
metody wyboru wskaźników, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c), oraz określania i oceny głównych niekorzystnych skutków, o których mowa w art. 6 ust. 1, a w szczególności wyjaśnienie, w jaki sposób w ramach tych metod bierze się pod uwagę możliwość wystąpienia i dotkliwość takich głównych niekorzystnych skutków, w tym ich potencjalnie nieodwracalny charakter;
d)
każdy margines błędu związany z zastosowaniem metod, o których mowa w niniejszym ustępie lit. c), wraz z objaśnieniem tego marginesu;
e)
wykorzystane źródła danych.
2. 
Jeżeli informacje dotyczące któregokolwiek zastosowanego wskaźnika nie są łatwo dostępne, uczestnicy rynku finansowego przedstawiają w sekcji "Opis strategii określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju", określonej w załączniku I tabela 1, informacje na temat wszelkich starań dołożonych w celu uzyskania informacji bezpośrednio od spółek, w które dokonano inwestycji, albo w ramach dodatkowych analiz, w drodze współpracy z zewnętrznymi dostawcami danych lub z ekspertami zewnętrznymi, czy też w ramach przyjęcia uzasadnionych założeń.
Artykuł  8

Sekcja na temat polityki dotyczącej zaangażowania

1. 
W sekcji "Polityka dotycząca zaangażowania" w załączniku I tabela 1 uczestnicy rynku finansowego przedstawiają wszystkie następujące informacje:
a)
w stosownych przypadkach - zwięzłe streszczenie polityki dotyczącej zaangażowania, o której mowa w art. 3g dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 15 ;
b)
zwięzłe streszczenie wszelkiej innej polityki dotyczącej zaangażowania na rzecz ograniczenia głównych niekorzystnych skutków.
2. 
Zwięzłe streszczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie następujące informacje:
a)
wskaźniki niekorzystnych skutków wziętych pod uwagę w polityce dotyczącej zaangażowania, o której mowa w ust. 1;
b)
informacje na temat tego, w jaki sposób taka polityka dotycząca zaangażowania zostanie dostosowana, jeżeli przez okres przekraczający jeden okres sprawozdawczy nie uda się ograniczyć głównych niekorzystnych skutków.
Artykuł  9

Sekcja zawierająca odniesienia do norm międzynarodowych

1. 
W sekcji "Odniesienia do norm międzynarodowych" określonej w załączniku I tabela 1 uczestnicy rynku finansowego wskazują, czy i w jakim stopniu przestrzegają kodeksów odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej i uznanych na forum międzynarodowym norm należytej staranności i sprawozdawczości oraz, w stosownych przypadkach, w jakim stopniu dostosowali się do celów porozumienia paryskiego.
2. 
Opis, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje na temat wszystkich następujących elementów:
a)
informacje na temat wskaźników stosowanych w celu wzięcia pod uwagę głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 6 ust. 1, za pomocą których to wskaźników mierzy się stopień przestrzegania wspomnianego kodeksu lub dostosowania się do wspomnianych celów, o których mowa w ust. 1;
b)
informacje na temat metody i danych wykorzystanych do pomiaru stopnia przestrzegania wspomnianego kodeksu lub dostosowania się do wspomnianych celów, o których mowa w ust. 1, w tym opis zakresu zastosowania, źródeł danych i tego, w jaki sposób w ramach zastosowanej metody prognozuje się główne niekorzystne skutki działalności spółek, w które dokonano inwestycji;
c)
informacje, czy stosuje się przyszłościowe scenariusze klimatyczne i, jeżeli tak, nazwę i dostawcę tego scenariusza oraz czas jego opracowania;
d)
jeżeli nie stosuje się przyszłościowego scenariusza klimatycznego - wyjaśnienie, dlaczego uczestnik rynku finansowego uznaje przyszłościowe scenariusze klimatyczne za istotne.
Artykuł  10

Porównanie z danymi historycznymi

Uczestnicy rynku finansowego, którzy przedstawili opis niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju za okres poprzedzający okres, za który należy ujawnić informacje zgodnie z art. 6, w sekcji "Opis głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju" określonej w załączniku I tabela 1 przedstawiają porównanie z danymi historycznymi, w ramach którego dany okres sprawozdawczy porównuje się z poprzednim okresem sprawozdawczym, a następnie z każdym poprzednim okresem sprawozdawczym aż do pięciu ostatnich okresów.

SEKCJA  2

Doradcy finansowi

Artykuł  11

Oświadczenie, w którym doradcy finansowi deklarują, że świadcząc usługi doradztwa ubezpieczeniowego lub doradztwa inwestycyjnego, biorą pod uwagę główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju

1. 
Doradcy finansowi, o których mowa w art. 2 pkt 11 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2019/2088 i którzy stosują przepisy art. 4 ust. 5 lit. a) tego rozporządzenia, publikują informacje, o których mowa w art. 4 ust. 5 lit. a) tego rozporządzenia, na swojej stronie internetowej w odrębnej sekcji o nazwie "Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków usług doradztwa ubezpieczeniowego dla czynników zrównoważonego rozwoju".
2. 
Doradcy finansowi, o których mowa w art. 2 pkt 11 lit. c)-f) rozporządzenia (UE) 2019/2088 i którzy stosują przepisy art. 4 ust. 5 lit. a) tego rozporządzenia, publikują informacje, o których mowa w art. 4 ust. 5 lit. a) tego rozporządzenia, na swoich stronach internetowych w odrębnej sekcji o nazwie "Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków usług doradztwa inwestycyjnego dla czynników zrównoważonego rozwoju".
3. 
Oświadczenie i informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, zawiera informacje dotyczące stosowanego przez doradców finansowych procesu wyboru produktów finansowych, w odniesieniu do których udzielają porad, w tym wszystkie następujące informacje:
a)
informacje na temat tego, w jaki sposób doradcy finansowi wykorzystują informacje publikowane przez uczestników rynku finansowego na podstawie niniejszego rozporządzenia;
b)
informacje, czy doradcy finansowi oceniają i wybierają produkty finansowe na podstawie wskaźników wymienionych w załączniku I tabela 1 i wszelkich dodatkowych wskaźników, oraz, w stosownych przypadkach, opis stosowanej metody oceny i wyboru;
c)
informacje na temat wszelkich kryteriów lub progów opartych na głównych niekorzystnych skutkach wymienionych w załączniku I tabela 1, które to kryteria i progi stosuje się przy wyborze produktów finansowych lub udzielaniu porad w tym zakresie.

SEKCJA  3

Oświadczenie, w którym uczestnicy rynku finansowego deklarują, że podejmując decyzje inwestycyjne dotyczące czynników zrównoważonego rozwoju, nie biorą pod uwagę niekorzystnych skutków takich decyzji, oraz oświadczenie, w którym doradcy finansowi deklarują, że przy świadczeniu usług doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego nie biorą pod uwagę niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

Artykuł  12

Oświadczenie, w którym uczestnicy rynku finansowego deklarują, że podejmując decyzje inwestycyjne, nie biorą pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju

1. 
Uczestnicy rynku finansowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2019/2088, publikują informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, na swojej stronie internetowej w odrębnej sekcji o nazwie: "Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju".
2. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie następujące informacje:
a)
widoczne oświadczenie, że uczestnik rynku finansowego nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju;
b)
powody, dla których uczestnik rynku finansowego nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju oraz - w stosownych przypadkach - informację na temat tego, czy uczestnik rynku finansowego zamierza wziąć takie niekorzystne skutki pod uwagę, poprzez odniesienie do wskaźników wymienionych w załączniku I tabela 1, a jeżeli tak - kiedy.
Artykuł  13

Oświadczenie, w którym doradcy finansowi deklarują, że przy świadczeniu usług doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego nie biorą pod uwagę niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

1. 
Doradcy finansowi, o których mowa w art. 2 pkt 11 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2019/2088 i którzy stosują przepisy art. 4 ust. 5 lit. b) tego rozporządzenia, publikują informacje, o których mowa w art. 4 ust. 5 lit. b) tego rozporządzenia, na swojej stronie internetowej w odrębnej sekcji o nazwie "Przy świadczeniu usług doradztwa ubezpieczeniowego nie bierze się pod uwagę niekorzystnych skutków takich usług dla czynników zrównoważonego rozwoju".
2. 
Doradcy finansowi, o których mowa w art. 2 pkt 11 lit. c)-f) rozporządzenia (UE) 2019/2088 i którzy stosują przepisy art. 4 ust. 5 lit. b) tego rozporządzenia, publikują informacje, o których mowa w art. 4 ust. 5 lit. b) tego rozporządzenia, na swojej stronie internetowej w odrębnej sekcji o nazwie "Przy świadczeniu usług doradztwa inwestycyjnego nie bierze się pod uwagę niekorzystnych skutków takich usług dla czynników zrównoważonego rozwoju".
3. 
Oświadczenie i informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają wszystkie następujące elementy:
a)
widoczne oświadczenie, że doradca finansowy nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w świadczonej przez siebie usłudze doradztwa inwestycyjnego lub doradztwa ubezpieczeniowego;
b)
powody, dla których doradca finansowy nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w świadczonej przez siebie usłudze doradztwa inwestycyjnego lub doradztwa ubezpieczeniowego, oraz - w stosownych przypadkach - informację na temat tego, czy doradca finansowy zamierza wziąć takie niekorzystne skutki pod uwagę poprzez odniesienie do wskaźników wymienionych w tabeli 1 załącznika I, a jeżeli tak - kiedy.

ROZDZIAŁ  III

UJAWNIENIE INFORMACJI O PRODUKCIE PRZED ZAWARCIEM UMOWY

SEKCJA  1

Promowanie aspektów środowiskowych lub społecznych

Artykuł  14

Prezentacja przez uczestników rynku finansowego informacji ujawnianych przed zawarciem umowy zgodnie z art. 8 ust. 1, 2 i 2a rozporządzenia (UE) 2019/2088

1. 
Uczestnicy rynku finansowego prezentują informacje, które mają zostać ujawnione zgodnie z art. 8 ust. 1, 2 i 2a rozporządzenia (UE) 2019/2088, w formacie zgodnym ze wzorem określonym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Informacje te przekazuje się w postaci załącznika do dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2088.
2. 
Uczestnicy rynku finansowego zamieszczają w głównej części dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2088, widoczne oświadczenie wskazujące, że w załączniku znajdują się informacje na temat aspektów środowiskowych lub społecznych.
3. 
Uczestnicy rynku finansowego przedstawiają na początku załącznika do dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2088, wszystkie następujące informacje:
a)
czy produkt finansowy ma wiązać się z dokonaniem jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji;
b)
czy produkt finansowy promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale jego celem nie są zrównoważone inwestycje.
Artykuł  15

Informacje na temat zrównoważonych inwestycji w sekcji poświęconej alokacji aktywów w przypadku produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe

1. 
W odniesieniu do produktów finansowych, o których mowa w art. 6 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2020/852, uczestnicy rynku finansowego przedstawiają w sekcji "W jakim minimalnym stopniu zrównoważone inwestycje służące realizacji celu środowiskowego są dostosowane do unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju?" we wzorze przedstawionym w załączniku II wszystkie następujące informacje:
a)
przedstawienie następujących elementów w formie graficznej przyjmującej postać wykresu kołowego:
(i)
stopień, w jakim inwestycje zagregowane są inwestycjami w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, obliczony zgodnie z art. 17 ust. 1-4 niniejszego rozporządzenia;
(ii)
stopień, w jakim inwestycje zagregowane, z wyjątkiem zaangażowania w dług państwowy, są inwestycjami w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, obliczony zgodnie z art. 17 ust. 5 niniejszego rozporządzenia;
b)
opis inwestycji w ramach danych produktów finansowych, które są inwestycjami w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, w tym wskazanie, czy zgodność tych inwestycji z wymogami ustanowionymi w art. 3 rozporządzenia (UE) 2020/852 będzie objęta poświadczeniem wiarygodności udzielonym przez co najmniej jednego audytora lub przeglądem przeprowadzanym przez co najmniej jedną osobę trzecią, a jeżeli tak - imiona i nazwiska lub nazwy takiego audytora lub takiej osoby trzeciej;
c)
jeżeli produkty finansowe obejmują inwestycje w działalność gospodarczą inną niż zrównoważona środowiskowo działalność gospodarcza, przejrzyste wyjaśnienie przyczyn takiego stanu rzeczy;
d)
jeżeli produkty finansowe obejmują zaangażowanie w dług państwowy, a uczestnik rynku finansowego nie jest w stanie ocenić, w jakim stopniu zaangażowanie to wnosi wkład w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, opisowe wyjaśnienie dotyczące procentowego udziału inwestycji obejmujących takie zaangażowanie w łącznej liczbie inwestycji.
2.  16
 Do celów ust. 1 lit. a) zastosowanie mają wszystkie poniższe warunki:
a)
uczestnicy rynku finansowego stosują:
(i)
ten sam kluczowy wskaźnik wyników dla zagregowanych inwestycji w przedsiębiorstwa niefinansowe;
(ii)
ten sam kluczowy wskaźnik wyników dla zagregowanych inwestycji w przedsiębiorstwa finansowe tego samego rodzaju;
b)
w przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie kluczowy wskaźnik wyników może łączyć w sobie kluczowe wskaźniki wyników dotyczące inwestycji i działalności ubezpieczeniowej zgodnie z art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2178;
c)
w przypadku gdy w ramach produktów finansowych dokonuje się inwestycji w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, o której mowa w sekcjach 4.26, 4.27 i 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139, lub w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, o której mowa w sekcjach 4.29, 4.30 i 4.31 tych załączników, w formie graficznej przedstawia się oddzielnie udział zagregowanych inwestycji w:
(i)
zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, o której mowa w sekcjach 4.26, 4.27 i 4.28 tych załączników;
(ii)
zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, o której mowa w sekcjach 4.29, 4.30 i 4.31 tych załączników.
3. 
Do celów ust. 1 lit. b) opis zawiera wszystkie następujące elementy:
a)
w przypadku spółek, w które dokonano inwestycji i które są przedsiębiorstwami niefinansowymi, informacje o tym, czy stopień, w jakim inwestycje te są inwestycjami w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, mierzy się na podstawie obrotu lub czy - z uwagi na specyfikę danego produktu finansowego - uczestnik rynku finansowego zdecydował, że wynik obliczeń będzie bardziej reprezentatywny w przypadku dokonania pomiaru tego stopnia na podstawie nakładów inwestycyjnych lub wydatków operacyjnych, a także wskazanie uzasadnienia tej decyzji, uwzględniając wyjaśnienie, dlaczego jej podjęcie było właściwe z punktu widzenia inwestorów inwestujących w dany produkt finansowy;
b)
jeżeli informacji na temat stopnia, w jakim inwestycje są inwestycjami w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, nie można łatwo uzyskać na podstawie danych podawanych do wiadomości publicznej przez spółki, w które dokonano inwestycji, szczegółowe wyjaśnienie, czy uczestnik rynku finansowego pozyskał równoważne informacje bezpośrednio od spółek, w które dokonano inwestycji, czy też od dostawców będących osobami trzecimi;
c)
zestawienie minimalnych procentowych udziałów inwestycji w działalność na rzecz przejścia i w działalność wspomagającą wyrażonych każdorazowo jako odsetek wszystkich inwestycji w ramach produktu finansowego.
Artykuł  16

Informacje na temat zrównoważonych inwestycji w sekcji poświęconej alokacji aktywów w przypadku produktów finansowych promujących aspekty społeczne

W przypadku produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne, które obejmują zobowiązanie do dokonywania zrównoważonych inwestycji służących realizacji celu społecznego, uczestnicy rynku finansowego przedstawiają w sekcji "Jaka jest planowana alokacja aktywów w przypadku tego produktu finansowego?" we wzorze przedstawionym w załączniku II informacje dotyczące minimalnego udziału takich zrównoważonych inwestycji.

Artykuł  17

Obliczanie stopnia, w jakim inwestycje są inwestycjami w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą

1. 
Stopień, w jakim inwestycje są inwestycjami w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie "inwestycje w ramach produktu finansowego w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą" oznaczają sumę wartości rynkowych następujących inwestycji w ramach produktu finansowego:

a)
w przypadku dłużnych papierów wartościowych i instrumentów kapitałowych spółek, w które dokonano inwestycji - jeżeli wspomniane spółki, w których dokonano inwestycji, są powiązane ze zrównoważoną środowiskowo działalnością gospodarczą - wartości rynkowej odsetka takich dłużnych papierów wartościowych lub takich instrumentów kapitałowych;
b)
w przypadku dłużnych papierów wartościowych innych niż te, o których mowa w lit. a) - jeżeli zgodnie z warunkami przyjętymi dla tych dłużnych papierów wartościowych określony odsetek zysków musi zostać przeznaczony wyłącznie na inwestycje w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą - wartości rynkowej tego odsetka;
c)
w przypadku obligacji wyemitowanych na podstawie przepisów Unii dotyczących obligacji zrównoważonych środowiskowo - wartości rynkowej tych obligacji;
d)
w przypadku inwestycji w nieruchomości, które kwalifikują się jako inwestycje w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą - wartości rynkowej tych inwestycji;
e)
w przypadku inwestycji w aktywa związane z infrastrukturą, które kwalifikują się jako inwestycje w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą - wartości rynkowej tych inwestycji;
f)
w przypadku inwestycji w pozycje sekurytyzacyjne zdefiniowane w art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 17  z ekspozycjami bazowymi wobec zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej - wartości rynkowej udziału procentowego takich ekspozycji;
g)
w przypadku inwestycji w produkty finansowe, o których mowa w art. 5 akapit pierwszy i art. 6 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2020/852 - wartości rynkowej udziału procentowego takich produktów finansowych odpowiadającego stopniowi, w jakim inwestycje w ramach tych produktów finansowych są inwestycjami w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, obliczonemu zgodnie z niniejszym artykułem.

Stopień, w jakim inwestycje są inwestycjami w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, oblicza się przy użyciu metody stosowanej do obliczania pozycji krótkich netto określonej w art. 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 18 .

2. 
Do celów ust. 1 lit. a) procentowy udział działalności spółek, w które dokonano inwestycji, związanej ze zrównoważoną środowiskowo działalnością gospodarczą oblicza się na podstawie kluczowych wskaźników wyników najodpowiedniejszych dla inwestycji w ramach produktu finansowego, w oparciu o następujące informacje:
a)
w przypadku spółek, w które dokonano inwestycji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2020/852 - informacje ujawnione przez te spółki zgodnie z tym artykułem;
b)
w przypadku innych spółek, w które dokonano inwestycji - równoważne informacje uzyskane przez uczestnika rynku finansowego bezpośrednio od tych spółek lub od dostawców będących osobami trzecimi.
3. 
Jeżeli chodzi o ujawnianie informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 lit. a) i art. 19 ust. 1 lit. a), w przypadku spółek, w które dokonano inwestycji, będących przedsiębiorstwami niefinansowymi podlegającymi obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2021/2178 oraz innych przedsiębiorstw niefinansowych niepodlegających temu obowiązkowi kluczowym wskaźnikiem wyników wykorzystywanym w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych na potrzeby obliczeń, o których mowa w ust. 2, jest obrót.
4. 
Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 3, jeżeli z uwagi na specyfikę danego produktu finansowego wynik obliczeń służących ustaleniu stopnia, w jakim dana inwestycja jest inwestycją w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, będzie bardziej reprezentatywny w przypadku oparcia się na nakładach inwestycyjnych lub wydatkach operacyjnych, w obliczeniach można wykorzystać bardziej odpowiedni spośród tych dwóch kluczowych wskaźników wyników. W przypadku spółek, w które dokonano inwestycji, będących przedsiębiorstwami finansowymi podlegającymi przepisom art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2020/852 i w przypadku innych przedsiębiorstw finansowych nieobjętych obowiązkiem przewidzianym w tych przepisach obliczenia, o których mowa w ust. 2, przeprowadza się w oparciu o kluczowe wskaźniki wyników, o których mowa w pkt 1.1 lit. b)-e) załącznika III do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2178.
5. 
W przypadku ujawnianych informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 lit. a) ppkt (ii), art. 19 ust. 1 lit. a) ppkt (ii), art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (iii) i art. 62 ust. 1 lit. b) ppkt (iii), zastosowanie mają ust. 1-4 niniejszego artykułu, przy czym zaangażowanie w dług państwowy nie jest brane pod uwagę przy obliczaniu licznika i mianownika we wzorze przedstawionym w ust. 1.

SEKCJA  2

Zrównoważone inwestycje jako cel

Artykuł  18

Prezentacja przez uczestników rynku finansowego informacji na temat produktów finansowych ujawnianych przed zawarciem umowy zgodnie z art. 9 ust. 1-4a rozporządzenia (UE) 2019/2088

1. 
Uczestnicy rynku finansowego przedstawiają informacje, które mają zostać ujawnione zgodnie z art. 9 ust. 1-4a rozporządzenia (UE) 2019/2088 i niniejszą sekcją, w załączniku do dokumentu lub informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 tego rozporządzenia, w formacie zgodnym ze wzorem określonym w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie przedstawiają te informacje w formacie zgodnym ze wzorem określonym w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
2. 
Uczestnicy rynku finansowego zamieszczają w głównej części dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2088, widoczne oświadczenie wskazujące, że informacje na temat zrównoważonej inwestycji znajdują się w załączniku.
3. 
Uczestnicy rynku finansowego zamieszczają na początku załącznika do dokumentu lub informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2088, oświadczenie wskazujące, ze dany produkt finansowy ma na celu zrównoważone inwestycje.
Artykuł  19

Informacje na temat zrównoważonych inwestycji w przypadku produktów finansowych przyczyniających się do realizacji celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

1. 
W odniesieniu do produktów finansowych, o których mowa w art. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2020/852 uczestnicy rynku finansowego zamieszczają w sekcji "Jaka jest alokacja aktywów oraz minimalny udział zrównoważonych inwestycji?". we wzorze przedstawionym w załączniku III wszystkie następujące informacje:
a)
przedstawienie następujących elementów w formie graficznej przyjmującej postać wykresu kołowego:
i)
zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) ppkt (i) niniejszego rozporządzenia;
ii)
zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) niniejszego rozporządzenia;
b)
opis sporządzony zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia;
c)
jeżeli produkty finansowe obejmują inwestycje w działalność, która przyczynia się do realizacji celu środowiskowego i która nie jest zrównoważoną środowiskowo działalnością gospodarczą, przejrzyste wyjaśnienie przyczyn takiego stanu rzeczy;
d)
jeżeli produkty finansowe obejmują zaangażowanie w dług państwowy, a uczestnik rynku finansowego nie jest w stanie ocenić, w jakim stopniu zaangażowanie to wnosi wkład w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, opisowe wyjaśnienie dotyczące procentowego udziału inwestycji obejmujących takie zaangażowanie w łącznej liczbie inwestycji.
2. 
Do celów ust. 1 lit. a) uczestnicy rynku finansowego stosują przepisy art. 15 ust. 2.
3. 
Do celów ust. 1 lit. b) uczestnicy rynku finansowego stosują przepisy art. 15 ust. 3.
4. 
W odniesieniu do produktów finansowych, w ramach których dokonuje się inwestycji w działalność gospodarczą przyczyniającą się do realizacji celu społecznego, uczestnicy rynku finansowego zamieszczają w sekcji "Jaka jest alokacja aktywów oraz minimalny udział zrównoważonych inwestycji?" we wzorze przedstawionym w załączniku III informacje dotyczące minimalnego udziału takich inwestycji.

SEKCJA  3

Produkty finansowe z wariantami inwestycyjnymi

Artykuł  20

Produkty finansowe z jednym lub kilkoma bazowymi wariantami inwestycyjnymi, które kwalifikują te produkty jako produkty finansowe promujące aspekty środowiskowe lub społeczne

1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 14-17, jeżeli w ramach produktu finansowego oferuje się inwestorowi warianty inwestycyjne i co najmniej jeden z tych wariantów inwestycyjnych kwalifikuje ten produkt jako produkt finansowy promujący aspekty środowiskowe lub społeczne, uczestnicy rynku finansowego umieszczają w głównej części dokumentu lub informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2088, widoczne oświadczenie potwierdzające wszystkie następujące elementy:
a)
że produkt finansowy promuje aspekty środowiskowe lub społeczne;
b)
że te aspekty środowiskowe lub społeczne zostaną uwzględnione wyłącznie w przypadku gdy w ramach danego produktu finansowego będzie realizowało się inwestycje w co najmniej jeden z wariantów inwestycyjnych figurujących w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu, z zastrzeżeniem posiadania co najmniej jednego z tych wariantów w okresie utrzymywania produktu finansowego;
c)
że dalsze informacje związane z tymi aspektami można uzyskać, zapoznając się z treścią załączników, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, lub - w stosownych przypadkach - z odesłaniami, o których mowa w ust. 5 niniejszego artykułu.
2. 
Do widocznego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wszystkie następujące elementy:
a)
wykaz wariantów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 3, sporządzony w podziale na kategorie wariantów inwestycyjnych wskazane w lit. a),
b)
i
c)
tego ustępu;
b)
udział wariantów inwestycyjnych w obrębie każdej z kategorii, o których mowa w ust. 3 lit. a), b) i c), w stosunku do łącznej liczby wariantów inwestycyjnych oferowanych w ramach danego produktu finansowego.
3. 
Uczestnicy rynku finansowego przedstawiają wszystkie poniższe informacje w załącznikach do dokumentu lub informacji, o których mowa art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2088, dla następujących kategorii wariantów inwestycyjnych:
a)
w przypadku każdego wariantu inwestycyjnego, który kwalifikuje się jako produkt finansowy promujący aspekty środowiskowe lub społeczne, informacje, o których mowa w art. 14-17 niniejszego rozporządzenia;
b)
w przypadku każdego wariantu inwestycyjnego kwalifikującego się jako produkt finansowy, który ma na celu zrównoważone inwestycje, informacje, o których mowa w art. 18-19 niniejszego rozporządzenia;
c)
w przypadku każdego wariantu inwestycyjnego, który ma na celu zrównoważone inwestycje i który nie jest produktem finansowym, informacje na temat celu dotyczącego zrównoważonej inwestycji.
4. 
Uczestnicy rynku finansowego przedstawiają informacje, o których mowa w ust. 3 lit. a), w formie zgodnej ze wzorem określonym w załączniku II oraz informacje, o których mowa w ust. 3 lit. b), w formie zgodnej ze wzorem określonym w załączniku III.
5. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 3, jeżeli produkt finansowy oferuje inwestorowi możliwość skorzystania z szerokiej gamy wariantów inwestycyjnych, co uniemożliwia przedstawienie informacji na temat tych wariantów w załącznikach do dokumentu lub informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2088, w przejrzysty i zwięzły sposób z uwagi na liczbę wymaganych załączników, uczestnicy rynku finansowego mogą przekazać informacje, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, poprzez zamieszczenie w głównej części dokumentu lub informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2088, odesłań do załączników do informacji ujawnianych zgodnie z dyrektywami, rozporządzeniami i przepisami krajowymi, o których mowa w tym ustępie, w których zawarto te informacje.
Artykuł  21

Produkty finansowe z bazowymi wariantami inwestycyjnymi, z których wszystkie mają na celu zrównoważone inwestycje

1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 18-19, jeżeli w ramach produktu finansowego oferuje się inwestorowi warianty inwestycyjne i wszystkie te warianty inwestycyjne mają na celu zrównoważone inwestycje, uczestnicy rynku finansowego potwierdzają w widocznym oświadczeniu w głównej części dokumentu lub informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2088, że produkt finansowy ma na celu zrównoważone inwestycje oraz że informacje związane z tym celem są dostępne w załącznikach do dokumentu lub informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2088, lub - w stosownych przypadkach - za pośrednictwem odesłań, o których mowa w ust. 5 niniejszego artykułu.
2. 
Do widocznego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wszystkie następujące elementy:
a)
wykaz wariantów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 3, sporządzony w podziale na kategorie wariantów inwestycyjnych wskazane w lit. a) i
b)
tego ustępu;
b)
udział każdej z kategorii wariantów inwestycyjnych wskazanych w ust. 3 lit. a) i b) w stosunku do łącznej liczby wariantów inwestycyjnych oferowanych w ramach danego produktu finansowego.
3. 
Uczestnicy rynku finansowego przedstawiają wszystkie poniższe informacje w załącznikach do dokumentu lub informacji, o których mowa art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2088, dla następujących kategorii wariantów inwestycyjnych:
a)
w przypadku każdego wariantu inwestycyjnego kwalifikującego się jako produkt finansowy, który ma na celu zrównoważone inwestycje, informacje, o których mowa w art. 18-19 niniejszego rozporządzenia;
b)
w przypadku każdego wariantu inwestycyjnego, który ma na celu zrównoważone inwestycje i który nie jest produktem finansowym, informacje na temat celu dotyczącego zrównoważonej inwestycji.
4. 
Uczestnicy rynku finansowego przedstawiają informacje, o których mowa w ust. 3 lit. a), zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III.
5. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 3, jeżeli produkt finansowy oferuje inwestorowi możliwość skorzystania z szerokiej gamy wariantów inwestycyjnych, co uniemożliwia przedstawienie informacji na temat tych wariantów w załącznikach do dokumentu lub informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2088, w przejrzysty i zwięzły sposób z uwagi na liczbę wymaganych załączników, uczestnicy rynku finansowego mogą przekazać informacje, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, poprzez zamieszczenie w głównej części dokumentu lub w informacji, o której mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2088, odesłań do załączników do stosownych informacji ujawnianych zgodnie z dyrektywami, rozporządzeniami i przepisami krajowymi, o których mowa w tym ustępie, w których można znaleźć te informacje.
Artykuł  22

Informacje na temat wariantów inwestycyjnych, które mają na celu zrównoważone inwestycje i które same nie są produktami finansowymi

Informacje na temat celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji, o których mowa w art. 20 ust. 3 lit. c) i art. 21 ust. 3 lit. b), zawierają wszystkie następujące elementy:

a)
opis celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji;
b)
wykaz wskaźników wykorzystywanych do pomiaru osiągnięcia tego celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji;
c)
opis wskazujący, na jakiej podstawie uznano, że inwestycje nie wyrządzą poważnych szkód względem żadnego z celów dotyczących zrównoważonych inwestycji, w tym wszystkie poniższe elementy:
i)
w jaki sposób uwzględnia się wskaźniki niekorzystnych skutków przedstawione w załączniku I tabela 1 oraz wszelkie istotne wskaźniki przedstawione w załączniku I tabela 2 i 3;
ii)
czy zrównoważona inwestycja jest zgodna z Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, w tym z zasadami i prawami określonymi w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz w Międzynarodowej karcie praw człowieka.

ROZDZIAŁ  IV

UJAWNIANIE INFORMACJI O PRODUKCIE NA STRONIE INTERNETOWEJ

Artykuł  23

Sekcja strony internetowej przeznaczona do ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem i dotyczących produktów finansowych

Dla każdego produktu finansowego uczestnicy rynku finansowego publikują informacje, o których mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/2088, w odrębnej sekcji zatytułowanej "Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem" w tej samej części strony internetowej, na której publikuje się pozostałe informacje o produkcie finansowym, uwzględniając materiały marketingowe. Uczestnicy rynku finansowego wyraźnie identyfikują produkt finansowy, którego dotyczą informacje zawarte w sekcji dotyczącej ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, i zamieszczają w widocznym miejscu informacje o aspektach środowiskowych lub społecznych promowanych przez ten produkt finansowy bądź o jego celu dotyczącym zrównoważonych inwestycji.

SEKCJA  1

Ujawnianie informacji o produktach finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne na stronie internetowej

Artykuł  24

Sekcje strony internetowej przeznaczone do ujawniania informacji o produktach finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne

W przypadku produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne uczestnicy rynku finansowego publikują informacje, o których mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/2088 i w art. 25-36 niniejszego rozporządzenia, w następującej kolejności obejmującej wszystkie wymienione poniżej sekcje:

a)
"Podsumowanie";
b)
"Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji";
c)
"Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego";
d)
"Strategia inwestycyjna";
e)
"Udział inwestycji";
f)
"Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych";
g)
"Metody";
h)
"Źródła i przetwarzanie danych";
i)
"Ograniczenia dotyczące metod i danych";
j)
"Due diligence";
k)
"Polityka dotycząca zaangażowania";
l)
w przypadku wyznaczenia indeksu jako wskaźnika referencyjnego w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez ten produkt finansowy - "Wyznaczony wskaźnik referencyjny".
Artykuł  25

Sekcja strony internetowej "Podsumowanie" dotycząca produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne

1. 
W sekcji strony internetowej "Podsumowanie", o której mowa w art. 24 lit. a), uczestnicy rynku finansowego podsumowują wszystkie informacje o produktach finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne, zawarte w poszczególnych sekcjach wymienionych w tym artykule. Długość sekcji "Podsumowanie" nie może przekraczać dwóch stron w formacie A4 po wydrukowaniu.
2. 
Sekcję strony internetowej "Podsumowanie", o której mowa w art. 24 lit. a), należy udostępnić przynajmniej w następujących językach:
a)
w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego pochodzenia i - jeżeli są one różne, a produkt finansowy jest dostępny w więcej niż jednym państwie członkowskim - dodatkowo w języku zwyczajowo przyjętym w sferze finansów międzynarodowych;
b)
jeżeli dany produkt finansowy zostaje udostępniony w przyjmującym państwie członkowskim - w jednym z języków urzędowych tego przyjmującego państwa członkowskiego.
Artykuł  26

Sekcja strony internetowej "Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji" dotycząca produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne

1. 
W sekcji strony internetowej "Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji", o której mowa w art. 24 lit. b), uczestnicy rynku finansowego zamieszczają oświadczenie o następującej treści: "Niniejszy produkt finansowy promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale jego celem nie są zrównoważone inwestycje".
2. 
Jeżeli produkt finansowy ma doprowadzić do dokonania co najmniej jednej zrównoważonej inwestycji, w sekcji strony internetowej "Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji", o której mowa w art. 24 lit. b), uczestnicy rynku finansowego wyjaśniają, na jakiej podstawie uznano, że zrównoważona inwestycja nie wyrządzi poważnych szkód względem żadnego z celów dotyczących zrównoważonych inwestycji, uwzględniając wszystkie poniższe elementy:
a)
w jaki sposób uwzględnia się wskaźniki niekorzystnych skutków przedstawione w załączniku I tabela 1 oraz wszelkie istotne wskaźniki przedstawione w załączniku I tabela 2 i 3;
b)
czy zrównoważona inwestycja jest zgodna z Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, w tym z zasadami i prawami określonymi w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz w Międzynarodowej karcie praw człowieka.
Artykuł  27

Sekcja strony internetowej "Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego" dotycząca produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne

W sekcji strony internetowej "Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego", o której mowa w art. 24 lit. c), uczestnicy rynku finansowego opisują aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez produkty finansowe.

Artykuł  28

Sekcja strony internetowej "Strategia inwestycyjna" dotycząca produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne

W sekcji strony internetowej "Strategia inwestycyjna", o której mowa w art. 24 lit. d), uczestnicy rynku finansowego opisują wszystkie następujące elementy:

a)
strategię inwestycyjną stosowaną w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych w ramach danego produktu finansowego;
b)
politykę oceny dobrych praktyk w zakresie zarządzania stosowanych przez spółki, w które dokonano inwestycji, uwzględniając praktyki dotyczące solidnych struktur zarządzania, stosunków pracowniczych, wynagrodzenia pracowników i przestrzegania przepisów prawa podatkowego.
Artykuł  29

Sekcja strony internetowej "Udział inwestycji" dotycząca produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne

W sekcji strony internetowej "Udział inwestycji", o której mowa w art. 24 lit. e), uczestnicy rynku finansowego wprowadzają informacje, o których mowa w art. 14, i dokonują rozróżnienia między ekspozycjami bezpośrednimi w podmiotach, w które dokonano inwestycji, a wszystkimi innymi rodzajami ekspozycji wobec tych podmiotów.

Artykuł  30

Sekcja strony internetowej "Monitorowanie aspektu środowiskowego lub społecznego" dotycząca produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne

W sekcji strony internetowej "Monitorowanie aspektu środowiskowego lub społecznego", o której mowa w art. 24 lit. f), uczestnicy rynku finansowego opisują, w jaki sposób aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez produkt finansowy oraz wskaźniki zrównoważonego rozwoju stosowane do pomiaru stopnia uwzględnienia każdego aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez produkt finansowy są monitorowane przez cały cykl życia produktu finansowego, a także przedstawiają informacje na temat powiązanych mechanizmów kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej.

Artykuł  31

Sekcja strony internetowej "Metody opracowane w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi" dotycząca produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne

W sekcji strony internetowej "Metody opracowane w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi", o której mowa w art. 24 lit. g), uczestnicy rynku finansowego opisują metody pomiaru stopnia uwzględnienia aspektów społecznych lub środowiskowych promowanych przez produkt finansowy.

Artykuł  32

Sekcja strony internetowej "Źródła i przetwarzanie danych" dotycząca produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne

W sekcji strony internetowej "Źródła i przetwarzanie danych", o której mowa w art. 24 lit. h), uczestnicy rynku finansowego opisują wszystkie następujące elementy:

a)
źródła danych wykorzystane do uwzględnienia poszczególnych aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez produkt finansowy;
b)
działania podjęte w celu zapewnienia jakości danych;
c)
sposób przetwarzania danych;
d)
odsetek szacowanych danych.
Artykuł  33

Sekcja strony internetowej "Ograniczenia dotyczące metod i danych" dotycząca produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne

W sekcji strony internetowej "Ograniczenia dotyczące metod i danych", o której mowa w art. 24 lit. i), uczestnicy rynku finansowego opisują wszystkie następujące elementy:

a)
wszelkie ograniczenia dotyczące metod, o których mowa w art. 24 lit. g), i źródeł danych, o których mowa w art. 24 lit. h);
b)
podstawę, na jakiej uznano, że ustanowienie takich ograniczeń nie będzie miało wpływu na możliwość uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez dany produkt finansowy.
Artykuł  34

Sekcja strony internetowej "Due diligence" dotycząca produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne

W sekcji strony internetowej "Due diligence", o której mowa w art. 24 lit. j), uczestnicy rynku finansowego opisują badanie due diligence przeprowadzone w odniesieniu do aktywów bazowych produktu finansowego, uwzględniając kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, jakim poddano wyniki tego badania.

Artykuł  35

Sekcja strony internetowej "Polityka dotycząca zaangażowania" dotycząca produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne

W sekcji strony internetowej "Polityka dotycząca zaangażowania", o której mowa w art. 24 lit. k), uczestnicy rynku finansowego opisują politykę dotyczącą zaangażowania wdrażaną w sytuacji, gdy zaangażowanie stanowi jeden z elementów strategii inwestycji środowiskowych lub społecznych, uwzględniając wszelkie procedury zarządzania stosowane w przypadku wykrycia problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem w spółkach, w które dokonano inwestycji.

Artykuł  36

Sekcja strony internetowej "Wyznaczony wskaźnik referencyjny" dotycząca produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne

1. 
W sekcji strony internetowej "Wyznaczony wskaźnik referencyjny", o której mowa w art. 24 lit. l), uczestnicy rynku finansowego opisują, czy wyznaczono indeks jako wskaźnik referencyjny w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez produkt finansowy, oraz w jaki sposób indeks ten dostosowano do aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez ten produkt finansowy, uwzględniając dane wejściowe, metody zastosowane w celu wyboru tych danych, metody przywracania równowagi oraz sposób obliczania indeksu.
2. 
Jeżeli niektóre lub wszystkie informacje, o których mowa w ust. 1, zostały opublikowane na stronie internetowej administratora wskaźnika referencyjnego, uczestnicy rynku finansowego zamieszają hiperłącze do tych informacji.

SEKCJA  2

Ujawnianie na stronie internetowej informacji o produktach finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje

Artykuł  37

Ujawnianie na stronie internetowej informacji o produktach finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje

W przypadku produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje uczestnicy rynku finansowego publikują informacje, o których mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/2088 i w art. 38-49 niniejszego rozporządzenia, w następującej kolejności obejmującej wszystkie wymienione poniżej sekcje:

a)
"Podsumowanie";
b)
"Niewyrządzanie poważnych szkód względem celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji";
c)
"Cel dotyczący zrównoważonych inwestycji, któremu służy produkt finansowy";
d)
"Strategia inwestycyjna";
e)
"Udział inwestycji";
f)
"Monitorowanie celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji";
g)
"Metody";
h)
"Źródła i przetwarzanie danych";
i)
"Ograniczenia dotyczące metod i danych";
j)
"Due diligence";
k)
"Polityka dotycząca zaangażowania";
l)
"Osiągnięcie celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji".
Artykuł  38

Sekcja strony internetowej "Podsumowanie" dotycząca produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje

1. 
W sekcji strony internetowej "Podsumowanie", o której mowa w art. 37 lit. a), uczestnicy rynku finansowego podsumowują wszystkie informacje o produktach finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje, zawarte w poszczególnych sekcjach wymienionych w art. 37. Długość sekcji "Podsumowanie" nie może przekraczać dwóch stron w formacie A4 po wydrukowaniu.
2. 
Sekcję strony internetowej "Podsumowanie", o której mowa w art. 37 lit. a), należy udostępnić przynajmniej w następujących językach:
a)
w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego pochodzenia i - jeżeli są one różne, a produkt finansowy jest dostępny w więcej niż jednym państwie członkowskim - dodatkowo w języku zwyczajowo przyjętym w sferze finansów międzynarodowych;
b)
jeżeli dany produkt finansowy zostaje udostępniony w przyjmującym państwie członkowskim - w jednym z języków urzędowych tego przyjmującego państwa członkowskiego.
Artykuł  39

Sekcja strony internetowej "Niewyrządzanie poważnych szkód względem celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji" dotycząca produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje

W sekcji strony internetowej "Niewyrządzanie poważnych szkód względem celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji", o której mowa w art. 37 lit. b), uczestnicy rynku finansowego wyjaśniają, czy można uznać, że inwestycje w ramach produktu finansowego nie wyrządzają poważnych szkód względem żadnego z celów dotyczących zrównoważonych inwestycji, a jeżeli tak - dlaczego, i przekazują wszystkie poniższe informacje:

a)
w jaki sposób uwzględnia się wskaźniki niekorzystnych skutków przedstawione w załączniku I tabela 1 oraz wszelkie istotne wskaźniki przedstawione w załączniku I tabela 2 i 3;
b)
czy zrównoważona inwestycja jest zgodna z Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, w tym z zasadami i prawami określonymi w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz w Międzynarodowej karcie praw człowieka.
Artykuł  40

Sekcja strony internetowej "Cel dotyczący zrównoważonych inwestycji, któremu służy produkt finansowy" dotycząca produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje

W sekcji strony internetowej "Cel dotyczący zrównoważonych inwestycji, któremu służy produkt finansowy", o której mowa w art. 37 lit. c), uczestnicy rynku finansowego opisują cel dotyczący zrównoważonych inwestycji, któremu służy produkt finansowy.

Artykuł  41

Sekcja strony internetowej "Strategia inwestycyjna" dotycząca produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje

W sekcji strony internetowej "Strategia inwestycyjna", o której mowa w art. 37 lit. d), uczestnicy rynku finansowego opisują wszystkie następujące elementy:

a)
strategię inwestycyjną stosowaną na potrzeby osiągnięcia celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji;
b)
politykę oceny dobrych praktyk w zakresie zarządzania stosowanych przez spółki, w które dokonano inwestycji, uwzględniając praktyki dotyczące solidnych struktur zarządzania, stosunków pracowniczych, wynagrodzenia pracowników i przestrzegania przepisów prawa podatkowego.
Artykuł  42

Sekcja strony internetowej "Udział inwestycji" dotycząca produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje

W sekcji strony internetowej "Udział inwestycji", o której mowa w art. 37 lit. e), uczestnicy rynku finansowego wprowadzają informacje, o których mowa w sekcji "Jaka jest alokacja aktywów oraz minimalny udział zrównoważonych inwestycji?" we wzorze przedstawionym w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, i dokonują rozróżnienia między ekspozycjami bezpośrednimi w podmiotach, w które dokonano inwestycji, a wszystkimi innymi rodzajami ekspozycji wobec tych podmiotów.

Artykuł  43

Sekcja strony internetowej "Monitorowanie celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji" dotycząca produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje

W sekcji strony internetowej "Monitorowanie celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji", o której mowa w art. 37 lit. f), uczestnicy rynku finansowego opisują, w jaki sposób cel dotyczący zrównoważonych inwestycji oraz wskaźniki zrównoważonego rozwoju wykorzystywane do pomiaru stopnia osiągnięcia celu dotyczącego zrównoważonego finansowania są monitorowane przez cały cykl życia produktu finansowego, a także przedstawiają informacje na temat powiązanych mechanizmów kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej.

Artykuł  44

Sekcja strony internetowej "Metody" dotycząca produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje

W sekcji strony internetowej "Metody", o której mowa w art. 37 lit. g), uczestnicy rynku finansowego opisują metody stosowane do pomiaru stopnia osiągnięcia celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji oraz sposób korzystania ze wskaźników zrównoważonego rozwoju do pomiaru stopnia osiągnięcia tego celu.

Artykuł  45

Sekcja strony internetowej "Źródła i przetwarzanie danych" dotycząca produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje

W sekcji strony internetowej "Źródła i przetwarzanie danych", o której mowa w art. 37 lit. h), uczestnicy rynku finansowego opisują wszystkie następujące elementy:

a)
źródła danych wykorzystane do osiągnięcia celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji, któremu służy produkt finansowy;
b)
działania podjęte w celu zapewnienia jakości danych;
c)
sposób przetwarzania danych;
d)
odsetek szacowanych danych.
Artykuł  46

Sekcja strony internetowej "Ograniczenia dotyczące metod i danych" dotycząca produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje

W sekcji strony internetowej "Ograniczenia dotyczące metod i danych", o której mowa w art. 37 lit. i), uczestnicy rynku finansowego opisują wszystkie następujące elementy:

a)
wszelkie ograniczenia dotyczące metod, o których mowa w art. 37 lit. g), i źródeł danych, o których mowa w art. 37 lit. h);
b)
podstawę, na jakiej uznano, że ustanowienie takich ograniczeń nie będzie miało wpływu na możliwość osiągnięcia celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji.
Artykuł  47

Sekcja strony internetowej "Due diligence" dotycząca produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje

W sekcji strony internetowej "Due diligence", o której mowa w art. 37 lit. j), uczestnicy rynku finansowego opisują badanie due diligence przeprowadzone w odniesieniu do aktywów bazowych produktu finansowego, uwzględniając kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, jakim poddano wyniki tego badania.

Artykuł  48

Sekcja strony internetowej "Polityka dotycząca zaangażowania" dotycząca produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje

W sekcji strony internetowej "Polityka dotycząca zaangażowania", o której mowa w art. 37 lit. k), uczestnicy rynku finansowego opisują politykę dotyczącą zaangażowania wdrażaną w sytuacji, gdy zaangażowanie stanowi jeden z elementów celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji, uwzględniając wszelkie procedury zarządzania stosowane w przypadku wykrycia problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem w spółkach, w które dokonano inwestycji.

Artykuł  49

Sekcja strony internetowej "Osiągnięcie celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji" dotycząca produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje

1. 
W sekcji strony internetowej "Osiągnięcie celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji", o której mowa w art. 37 lit. l), uczestnicy rynku finansowego zamieszczają wszystkie następujące elementy:
a)
w przypadku produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje i dla których wyznaczono indeks jako wskaźnik referencyjny - opis sposobu, w jaki indeks ten dostosowano do celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji, któremu służy produkt finansowy, uwzględniając dane wejściowe, metody zastosowane w celu wyboru tych danych, metody przywracania równowagi oraz sposób obliczania indeksu;
b)
w przypadku produktów finansowych mających na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla - oświadczenie, że wskaźnik referencyjny kwalifikuje się jako unijny wskaźnik referencyjny transformacji klimatycznej lub jako unijny wskaźnik referencyjny dostosowany do porozumienia paryskiego, które zdefiniowano w art. 3 ust. 1 pkt 23a i 23b rozporządzenia (UE) 2016/1011, oraz hiperłącze do strony, na której można zapoznać się z metodą zastosowaną na potrzeby obliczenia tych wskaźników.
2. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. a), jeżeli informacje, o których mowa w tej literze, zostały opublikowane na stronie internetowej administratora wskaźnika referencyjnego, uczestnicy rynku finansowego zamieszczają hiperłącze do tych informacji.
3. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. b), jeżeli nie jest dostępny żaden unijny wskaźnik referencyjny transformacji klimatycznej ani unijny wskaźnik referencyjny dostosowany do porozumienia paryskiego, które zdefiniowano w art. 3 ust. 1 pkt 23a i 23b rozporządzenia (UE) 2016/1011, w sekcji strony internetowej "Osiągnięcie celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji", o której mowa w art. 38 lit. l) niniejszego rozporządzenia, należy uwzględnić tę informację oraz wyjaśnić, na czym polegają stałe dążenia do osiągnięcia celu polegającego na redukcji emisji dwutlenku węgla w kontekście osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. Uczestnicy rynku finansowego wyjaśniają, w jakim stopniu produkt finansowy spełnia wymogi dotyczące metody ustanowione w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/1818.

ROZDZIAŁ  V

UJAWNIANIE INFORMACJI O PRODUKCIE W SPRAWOZDANIACH OKRESOWYCH

SEKCJA  1

Promowanie aspektów środowiskowych lub społecznych

Artykuł  50

Wymogi w zakresie sposobu prezentacji i treści sprawozdań okresowych dotyczących produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne

1. 
W przypadku produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne uczestnicy rynku finansowego prezentują informacje, o których mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/2088, w załączniku do dokumentu lub informacji, o których mowa w art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia, w formie zgodnej ze wzorem określonym w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.
2. 
Uczestnicy rynku finansowego zamieszczają w głównej części dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/2088, widoczne oświadczenie wskazujące, że w załączniku znajdują się informacje na temat aspektów środowiskowych lub społecznych.
Artykuł  51

Uwzględnienie aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez produkty finansowe

W sekcji "W jakim stopniu uwzględniono aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez produkt finansowy?" określonej we wzorze w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia uczestnicy rynku finansowego przedstawiają wszystkie następujące informacje:

a)
stopień, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez produkt finansowy zostały uwzględnione w okresie objętym sprawozdaniem okresowym, uwzględniając wartość wskaźników zrównoważonego rozwoju wykorzystanych do pomiaru stopnia uwzględnienia każdego z tych aspektów środowiskowych lub społecznych oraz - w stosownych przypadkach - wskazanie instrumentów pochodnych, z których skorzystano w celu uwzględnienia tych aspektów środowiskowych lub społecznych;
b)
w przypadku produktów finansowych, o których mowa w art. 6 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2020/852, wskazanie celów środowiskowych określonych w art. 9 tego rozporządzenia, do których osiągnięcia przyczyniła się zrównoważona inwestycja leżąca u podstaw danego produktu finansowego;
c)
w przypadku gdy uczestnik rynku finansowego przekazał wcześniej przynajmniej jedno sprawozdanie okresowe dotyczące danego produktu finansowego zgodnie z niniejszą sekcją - porównanie danych z okresu objętego aktualnym sprawozdaniem okresowym z danymi historycznymi z okresów objętych poprzednimi sprawozdaniami okresowymi;
d)
w przypadku produktów finansowych, w ramach których przewidziano zobowiązanie do dokonywania zrównoważonych inwestycji - wyjaśnienie, w jaki sposób takie inwestycje przyczyniły się do realizacji celów dotyczących zrównoważonych inwestycji, o których mowa w art. 2 pkt 17 rozporządzenia (UE) 2019/2088, i potwierdzenie, że inwestycje te nie wyrządziły poważnych szkód względem żadnego z tych celów w okresie objętym sprawozdaniem okresowym, uwzględniające wszystkie następujące elementy:
i)
w jaki sposób uwzględniono wskaźniki niekorzystnych skutków przedstawione w załączniku I tabela 1 oraz wszelkie istotne wskaźniki przedstawione w załączniku I tabela 2 i 3;
ii)
czy zrównoważona inwestycja była zgodna z Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, w tym z zasadami i prawami określonymi w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz w Międzynarodowej karcie praw człowieka;
e)
informacje na temat głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, o których mowa w sekcji "Czy w ramach tego produktu finansowego bierze się pod uwagę główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju?" we wzorze przedstawionym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  52

Główne inwestycje związane z produktami finansowymi promującymi aspekty środowiskowe lub społeczne

1. 
Sekcja "Jakie główne inwestycje obejmuje ten produkt finansowy?" określona we wzorze w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia zawiera wykaz piętnastu inwestycji ułożonych w porządku malejącym pod względem wielkości, które miały największy udział w inwestycjach zrealizowanych w ramach danego produktu finansowego w okresie objętym sprawozdaniem okresowym, z uwzględnieniem informacji o sektorach i państwach, w których zrealizowano te inwestycje.
2. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli liczba inwestycji stanowiących pięćdziesiąt procent inwestycji zrealizowanych w ramach danego produktu finansowego w okresie objętym sprawozdaniem okresowym jest mniejsza niż piętnaście, sekcja, o której mowa ust. 1, zawiera wykaz tych inwestycji w porządku malejącym pod względem wielkości, uwzględniając informacje o sektorach i państwach, w których zrealizowano te inwestycje.
Artykuł  53

Alokacja aktywów w przypadku produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne

W sekcji "Jak przedstawiała się alokacja aktywów?" określonej we wzorze w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia uczestnicy rynku finansowego przedstawiają opis inwestycji w ramach danego produktu finansowego, w tym wszystkie poniższe elementy:

a)
odsetek inwestycji w ramach produktu finansowego, które uwzględniły promowane aspekty środowiskowe lub społeczne w okresie objętym sprawozdaniem okresowym;
b)
cel pozostałych inwestycji w okresie objętym sprawozdaniem okresowym, w tym opis wszelkich minimalnych gwarancji środowiskowych lub społecznych oraz wskazanie, czy wspomnianych inwestycji dokonuje się do celów związanych z zabezpieczeniem, czy dotyczą one środków pieniężnych utrzymywanych jako pomocnicze aktywa płynne lub czy są inwestycjami, w odniesieniu do których nie zgromadzono wystarczającej ilości danych.
Artykuł  54

Odsetek inwestycji w różnych sektorach i podsektorach gospodarki

W sekcji "W których sektorach gospodarki dokonano inwestycji?" określonej we wzorze w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia uczestnicy rynku finansowego przedstawiają informacje na temat udziału inwestycji w okresie objętym sprawozdaniem okresowym w różnych sektorach i podsektorach, uwzględniając sektory i podsektory gospodarki czerpiące przychody z poszukiwania, wydobycia, ekstrakcji, produkcji, przetwarzania, przechowywania, rafinacji lub dystrybucji paliw kopalnych - uwzględniając ich transportowanie, składowanie i obracanie nimi - zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 62 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 19 .

Artykuł  55  20

Informacje na temat inwestycji w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą w przypadku produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe

1. 
W przypadku produktów finansowych, o których mowa w art. 6 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2020/852, w sekcji "Jaki był udział inwestycji związanych ze zrównoważonym rozwojem?" uczestnicy rynku finansowego zamieszczają we wzorze przedstawionym w załączniku IV wszystkie następujące informacje:
a)
zestawienie udziału inwestycji w podziale na poszczególne cele środowiskowe wyznaczone w art. 9 rozporządzenia (UE) 2020/852, do realizacji których inwestycje te się przyczyniły;
b)
opis inwestycji w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą w okresie objętym sprawozdaniem okresowym, w tym:
i)
wskazanie, czy zgodność tych inwestycji z wymogami ustanowionymi w art. 3 rozporządzenia (UE) 2020/852 była objęta poświadczeniem wiarygodności udzielonym przez co najmniej jednego audytora lub przeglądem przeprowadzanym przez co najmniej jedną osobę trzecią, a jeżeli tak - imiona i nazwiska lub nazwy takiego audytora lub takiej osoby trzeciej;
ii)
graficzne przedstawienie zagregowanych inwestycji w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą w okresie objętym sprawozdaniem okresowym obliczonych zgodnie z art. 17 ust. 1-4 w formie wykresu słupkowego;
(iii)
graficzne przedstawienie obliczonego zgodnie z art. 17 ust. 5 stopnia, w jakim zagregowane inwestycje były inwestycjami w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą w okresie objętym sprawozdaniem okresowym, ale z wyłączeniem zaangażowania w dług państwowy, w formie wykresu słupkowego;
iv)
informacje, o których mowa w art. 15 ust. 3 lit. b);
v)
zestawienie procentowych udziałów inwestycji w działalność na rzecz przejścia i w działalność wspomagającą w okresie objętym sprawozdaniem okresowym wyrażonych każdorazowo jako odsetek wszystkich inwestycji w ramach produktu finansowego;
(vi)
jeżeli produkt finansowy wniósł wkład w zrównoważone inwestycje przyczyniające się do realizacji celu środowiskowego, które nie są jednak zrównoważoną środowiskowo działalnością gospodarczą, przejrzyste wyjaśnienie przyczyn takiego stanu rzeczy;
(vii)
w przypadku gdy uczestnik rynku finansowego przekazał wcześniej przynajmniej jedno sprawozdanie okresowe zgodnie z niniejszą sekcją dotyczące danego produktu finansowego - porównanie danych dotyczących stopnia, w jakim inwestycje były inwestycjami w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, z okresu objętego aktualnym sprawozdaniem okresowym z danymi historycznymi z wcześniejszych okresów;
(viii)
w przypadku gdy uczestnik rynku finansowego nie był w stanie ocenić, w jakim stopniu zaangażowanie w dług państwowy wniosło wkład w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą w okresie objętym sprawozdaniem okresowym - opisowe wyjaśnienie przedstawiające przyczyny tego stanu rzeczy i udział wspomnianego zaangażowania w łącznej liczbie inwestycji.
2. 
Do celów ust. 1 lit. b) ppkt (ii) i (iii) zastosowanie mają wszystkie poniższe warunki:
a)
przy agregowaniu inwestycji w przedsiębiorstwa niefinansowe należy obliczyć obrót, nakłady inwestycyjne i wydatki operacyjne oraz przedstawić je w formie graficznej;
b)
przy agregowaniu inwestycji w przedsiębiorstwa finansowe należy - w stosownych przypadkach - obliczyć obrót i nakłady inwestycyjne oraz przedstawić je w formie graficznej;
c)
zgodnie z art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2178 w przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie kluczowy wskaźnik wyników może stanowić połączenie kluczowych wskaźników wyników dotyczących inwestycji i ubezpieczania;
d)
w przypadku gdy w okresie, którego dotyczy sprawozdanie okresowe, w ramach produktów finansowych dokonano inwestycji w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, o której mowa w sekcjach 4.26, 4.27 i 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139, lub w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, o której mowa w sekcjach 4.29, 4.30 i 4.31 tych załączników, w formie graficznej przedstawia się oddzielnie:
(i)
zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, o której mowa w sekcjach 4.26, 4.27 i 4.28 tych załączników, w ujęciu zagregowanym;
(ii)
zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, o której mowa w sekcjach 4.29, 4.30 i 4.31 tych załączników, w ujęciu zagregowanym.
Artykuł  56

Informacje dotyczące produktów finansowych promujących aspekty społeczne

W przypadku produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne, które obejmowały zobowiązanie do dokonywania zrównoważonych inwestycji służących realizacji celu społecznego, w sekcji "Jaki był udział inwestycji związanych ze zrównoważonym rozwojem?" określonej we wzorze w załączniku IV należy zawrzeć informacje na temat udziału takich zrównoważonych inwestycji.

Artykuł  57

Zrównoważone wyniki indeksu wyznaczonego jako wskaźnik referencyjny w odniesieniu do aspektów środowiskowych lub społecznych

1. 
W sekcji "Jakie wyniki uzyskano w ramach tego produktu finansowego w porównaniu z wyznaczonym wskaźnikiem referencyjnym?" określonej we wzorze w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia uczestnicy rynku finansowego przedstawiają wszystkie następujące informacje na temat produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne:
a)
wyjaśnienie, w jaki sposób indeks wyznaczony jako wskaźnik referencyjny różni się od odpowiedniego ogólnego indeksu rynkowego, w tym wyniki uzyskane w okresie objętym sprawozdaniem okresowym pod względem wskaźników zrównoważonego rozwoju uznanych przez uczestnika rynku finansowego za istotne dla określenia dostosowania indeksu do aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez produkt finansowy oraz czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), o których mowa w oświadczeniu dotyczącym wskaźnika referencyjnego opublikowanym przez administratora wskaźnika referencyjnego zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1011;
b)
porównanie wyników produktu finansowego ze wskaźnikami mierzącymi czynniki zrównoważonego rozwoju w ramach indeksu, o którym mowa w lit. a), w okresie objętym sprawozdaniem okresowym;
c)
porównanie wyników produktu finansowego z odpowiednim ogólnym indeksem rynkowym w okresie objętym sprawozdaniem okresowym.
2. 
Porównania, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), prezentuje się - w stosownych przypadkach - w formie tabeli albo w formie graficznej.

SEKCJA  2

Zrównoważone inwestycje jako cel

Artykuł  58

Wymogi w zakresie sposobu prezentacji i treści sprawozdań okresowych dotyczących produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje

W przypadku produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje, uczestnicy rynku finansowego prezentują informacje, o których mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/2088, w załączniku do dokumentu lub informacji, o których mowa w art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia, w formie zgodnej ze wzorem określonym w załączniku V do niniejszego rozporządzenia. Uczestnicy rynku finansowego zamieszczają w głównej części dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/2088, widoczne oświadczenie wskazujące, że informacje na temat zrównoważonej inwestycji znajdują się w załączniku.

Artykuł  59

Osiągnięcie celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji, któremu służy produkt finansowy

W sekcji "W jakim stopniu osiągnięto cel dotyczący zrównoważonych inwestycji, któremu służy ten produkt finansowy?" określonej we wzorze przedstawionym w załączniku V uczestnicy rynku finansowego przedstawiają wszystkie następujące informacje:

a)
zakres, w jakim cel dotyczący zrównoważonych inwestycji został osiągnięty w okresie objętym sprawozdaniem okresowym, w tym wyniki:
i)
wskaźników zrównoważonego rozwoju, o których mowa w podsekcji "Które wskaźniki zrównoważonego rozwoju stosuje się do pomiaru stopnia osiągnięcia celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji, któremu służy ten produkt finansowy?" w sekcji "Jakiemu celowi dotyczącemu zrównoważonych inwestycji służy niniejszy produkt finansowy?" we wzorze przedstawionym w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;
ii)
wszelkich instrumentów pochodnych, o których mowa w podsekcji "W jaki sposób stosowanie instrumentów pochodnych przyczynia się do osiągnięcia danego celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji?" w sekcji "Jaka jest alokacja aktywów oraz minimalny udział zrównoważonych inwestycji?" we wzorze przedstawionym w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, wykorzystanych do osiągnięcia celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji;
b)
w przypadku produktów finansowych, o których mowa w art. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2020/852, wskazać cele środowiskowe określone w art. 9 tego rozporządzenia, do których osiągnięcia przyczyniła się zrównoważona inwestycja leżąca u podstaw danego produktu finansowego;
c)
w przypadku produktów finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2088 - informacje na temat sposobu, w jaki cel polegający na ograniczeniu emisji dwutlenku węgla został dostosowany do postanowień porozumienia paryskiego, uwzględniające opis wkładu, jaki produkt finansowy wniósł w osiągnięcie celów porozumienia paryskiego w okresie objętym sprawozdaniem okresowym, w tym w odniesieniu do unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej lub unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego oraz czynników i kryteriów ESG uwzględnionych przez administratora wskaźnika zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/1818;
d)
w przypadku gdy uczestnicy rynku finansowego przekazali wcześniej przynajmniej jedno sprawozdanie okresowe dotyczące danego produktu finansowego zgodnie z niniejszą sekcją - porównanie danych z okresu objętego aktualnym sprawozdaniem okresowym z danymi historycznymi z wcześniejszych okresów;
e)
wyjaśnienie, w jaki sposób zrównoważona inwestycja przyczyniła się do osiągnięcia celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji, i wskazanie podstaw uprawniających do twierdzenia, że inwestycja ta nie wyrządziła poważnych szkód względem żadnego celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji w okresie objętym sprawozdaniem okresowym, uwzględniające następujące elementy:
i)
w jaki sposób uwzględniono wskaźniki niekorzystnych skutków przedstawione w załączniku I tabela 1 oraz wszelkie istotne wskaźniki przedstawione w załączniku I tabela 2 i 3;
ii)
czy zrównoważona inwestycja była zgodna z Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, w tym z zasadami i prawami określonymi w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz w Międzynarodowej karcie praw człowieka;
f)
informacje na temat głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, o których mowa w sekcji "Czy w ramach tego produktu finansowego bierze się pod uwagę główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju?" we wzorze przedstawionym w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  60

Główne inwestycje związane z produktami finansowymi, które mają na celu zrównoważone inwestycje

1. 
W sekcji "Jakie główne inwestycje obejmuje ten produkt finansowy?" określonej we wzorze przedstawionym w załączniku V uczestnicy rynku finansowego wymieniają piętnaście inwestycji w porządku malejącym pod względem wielkości, które miały największy udział w inwestycjach zrealizowanych w ramach danego produktu finansowego w okresie objętym sprawozdaniem okresowym, uwzględniając informacje o sektorach i państwach, w których zrealizowano te inwestycje.
2. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli liczba inwestycji stanowiących pięćdziesiąt procent inwestycji zrealizowanych w ramach danego produktu finansowego w okresie objętym sprawozdaniem okresowym jest mniejsza niż piętnaście, sekcja, o której mowa ust. 1, zawiera wykaz tych inwestycji w porządku malejącym pod względem wielkości, uwzględniając informacje o sektorach i państwach, w których zrealizowano te inwestycje.
Artykuł  61

Udział inwestycji związanych ze zrównoważonym rozwojem w ramach produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje

W sekcji "Jaki był udział inwestycji związanych ze zrównoważonym rozwojem?" określonej we wzorze przedstawionym w załączniku V uczestnicy rynku finansowego przedstawiają wszystkie następujące informacje:

a)
udział inwestycji w ramach produktu finansowego, które przyczyniły się do realizacji celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji;
b)
cel pozostałych inwestycji w okresie objętym sprawozdaniem okresowym, w tym opis wszelkich minimalnych gwarancji środowiskowych lub społecznych oraz wskazanie, czy wspomnianych inwestycji dokonuje się do celów związanych z zabezpieczeniem lub czy dotyczą one środków pieniężnych utrzymywanych jako pomocnicze aktywa płynne;
c)
udział inwestycji w okresie objętym sprawozdaniem okresowym w różnych sektorach i podsektorach;
Artykuł  62

Informacje na temat zrównoważonych inwestycji w przypadku produktów finansowych przyczyniających się do realizacji celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

1. 
W przypadku produktów finansowych, o których mowa w art. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2020/852, w sekcji "Jaki był udział inwestycji związanych ze zrównoważonym rozwojem?" we wzorze przedstawionym w załączniku V zamieszcza się wszystkie następujące informacje:
a)
zestawienie sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. a);
b)
opis zrównoważonych inwestycji w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą w okresie objętym sprawozdaniem okresowym, w tym:
i)
informacje przekazane zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (i);
ii)
graficzne przedstawienie elementów w formie wykresu słupkowego zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (ii);
(iii)
graficzne przedstawienie elementów w formie wykresu słupkowego zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (iii);
iv) 21
 informacje, o których mowa w art. 15 ust. 3 lit. b);
v)
zestawienie sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (v);
vi)
jeżeli produkt finansowy wniósł wkład w zrównoważone inwestycje przyczyniające się do realizacji celu środowiskowego, które nie są jednak zrównoważoną środowiskowo działalnością gospodarczą, przejrzyste wyjaśnienie przyczyn takiego stanu rzeczy;
(vii)
w przypadku gdy uczestnik rynku finansowego przekazał wcześniej przynajmniej jedno sprawozdanie okresowe zgodnie z niniejszą sekcją dotyczące danego produktu finansowego - porównanie danych dotyczących stopnia, w jakim inwestycje były inwestycjami w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, z okresu objętego aktualnym sprawozdaniem okresowym z danymi historycznymi z wcześniejszych okresów;
c)
opisowe wyjaśnienie sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (viii);
d)
w przypadku produktów finansowych, w ramach których dokonuje się zrównoważonych inwestycji wnoszących wkład w realizację celu społecznego, w sekcji "Jaki był udział zrównoważonych inwestycji służących celowi społecznemu w okresie objętym sprawozdaniem okresowym?" we wzorze przedstawionym w załączniku V zamieszcza się również informacje o minimalnym udziale takich zrównoważonych inwestycji.
2. 
Do celów ust. 1 lit. b) ppkt (ii) i (iii) uczestnicy rynku finansowego stosują przepisy art. 55 ust. 2.
Artykuł  63

Zrównoważone wyniki indeksu wyznaczonego jako wskaźnik referencyjny dla celu zrównoważonego rozwoju

1. 
W sekcji "Jakie wyniki uzyskano w ramach tego produktu finansowego w porównaniu z referencyjnym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju?" określonej we wzorze przedstawionym w załączniku V - w odniesieniu do produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje i dla których wyznaczono indeks jako wskaźnik referencyjny - uczestnicy rynku finansowego przekazują wszystkie następujące informacje:
a)
wyjaśnienie, w jaki sposób indeks wyznaczony jako wskaźnik referencyjny różni się od odpowiedniego ogólnego indeksu rynkowego, w tym przynajmniej wyniki uzyskane w okresie objętym sprawozdaniem okresowym pod względem wskaźników zrównoważonego rozwoju uznanych przez uczestnika rynku finansowego za istotne dla określenia dostosowania indeksu do celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji, uwzględniając czynniki ESG, o których mowa w oświadczeniu dotyczącym wskaźnika referencyjnego opublikowanym przez administratora wskaźnika referencyjnego zgodnie z art. 27 ust. 2a rozporządzenia (UE) 2016/1011;
b)
porównanie wyników produktu finansowego ze wskaźnikami mierzącymi czynniki zrównoważonego rozwoju w ramach indeksu, o którym mowa w lit. a), w okresie objętym sprawozdaniem okresowym;
c)
porównanie wyników produktu finansowego z odpowiednim ogólnym indeksem rynkowym w okresie objętym sprawozdaniem okresowym.
2. 
Porównania, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), są sporządzane w formie tabeli lub w formie graficznej.

SEKCJA  3

Porównanie z danymi historycznymi na potrzeby sprawozdań okresowych

Artykuł  64

Porównanie z danymi historycznymi na potrzeby sprawozdań okresowych

1. 
W ramach porównań z danymi historycznymi, o których mowa w art. 51 lit. c), art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (vii), art. 59 lit. d) i art. 62 ust. 1 lit. b) ppkt (vii), uczestnicy rynku finansowego porównują okres objęty sprawozdaniem okresowym z okresami objętymi poprzednimi sprawozdaniami okresowymi, a następnie z każdym poprzednim okresem objętym sprawozdaniem okresowym aż do co najmniej pięciu ostatnich okresów.
2. 
Do celów porównań z danymi historycznymi, o których mowa w art. 51 lit. c) i art. 59 lit. d), uczestnicy rynku finansowego składają sprawozdania dotyczące wyników wskaźników zrównoważonego rozwoju w sposób spójny na przestrzeni czasu oraz dostarczają wszystkie następujące informacje:
a)
w przypadku dokonywania ujawnień ilościowych - dane liczbowe w ujęciu względnym, takie jak skutek przypadający na każde zainwestowane euro;
b)
które wskaźniki są przedmiotem poświadczenia wiarygodności wydanego przez biegłego rewidenta lub przeglądu przeprowadzonego przez osobę trzecią;
c)
udział aktywów bazowych produktu finansowego, o którym mowa w sekcji "Jaki był udział inwestycji związanych ze zrównoważonym rozwojem?" we wzorze przedstawionym w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia i w sekcji "Jaki był udział inwestycji związanych ze zrównoważonym rozwojem?" we wzorze przedstawionym w załączniku V.

SEKCJA  4

Produkty finansowe z wariantami inwestycyjnymi

Artykuł  65

Produkty finansowe z jednym lub kilkoma bazowymi wariantami inwestycyjnymi, które kwalifikują te produkty jako produkty finansowe promujące aspekty środowiskowe lub społeczne

1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 50-57, jeżeli w ramach produktu finansowego oferuje się inwestorowi warianty inwestycyjne i co najmniej jeden z tych wariantów inwestycyjnych kwalifikuje ten produkt jako produkt finansowy promujący aspekty środowiskowe lub społeczne, uczestnicy rynku finansowego umieszczają w głównej części dokumentu lub informacji, o których mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/2088, widoczne oświadczenie potwierdzające wszystkie następujące elementy:
a)
że produkt finansowy promuje aspekty środowiskowe lub społeczne;
b)
że uwzględnienie tych aspektów jest uzależnione od zainwestowania w co najmniej jeden z wariantów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, i utrzymywania co najmniej jednego z tych wariantów w okresie utrzymywania produktu finansowego;
c)
że dalsze informacje związane z tymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi są dostępne w załącznikach, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.
2. 
Uczestnicy rynku finansowego przedstawiają wszystkie następujące informacje w załącznikach do dokumentu lub informacji, o których mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/2088:
a)
w przypadku każdego wybranego wariantu inwestycyjnego, który kwalifikuje się jako produkt finansowy promujący aspekty środowiskowe lub społeczne, informacje, o których mowa w art. 50-57 niniejszego rozporządzenia;
b)
w przypadku każdego wybranego wariantu inwestycyjnego kwalifikującego się jako produkt finansowy, który ma na celu zrównoważone inwestycje, informacje, o których mowa w art. 58-63 niniejszego rozporządzenia;
c)
w przypadku każdego wybranego wariantu inwestycyjnego, który ma na celu zrównoważone inwestycje i który nie jest produktem finansowym, informacje na temat celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji.
3. 
Uczestnicy rynku finansowego przedstawiają informacje, o których mowa w ust. 2 lit. a), w formie zgodnej ze wzorem określonym w załączniku IV oraz informacje, o których mowa w ust. 2 lit. b), w formie zgodnej ze wzorem określonym w załączniku V.
Artykuł  66

Produkty finansowe z bazowymi wariantami inwestycyjnymi, z których wszystkie mają na celu zrównoważone inwestycje

1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 58-63, jeżeli w ramach produktu finansowego oferuje się inwestorowi warianty inwestycyjne i wszystkie te warianty inwestycyjne mają na celu zrównoważone inwestycje, uczestnicy rynku finansowego potwierdzają w widocznym oświadczeniu w głównej części dokumentu lub informacji, o których mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/2088, że produkt finansowy ma na celu zrównoważone inwestycje oraz że informacje związane z tym celem są dostępne w załącznikach, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.
2. 
Uczestnicy rynku finansowego przedstawiają wszystkie następujące informacje w załącznikach do dokumentu lub informacji, o których mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/2088:
a)
w przypadku każdego zainwestowanego wariantu inwestycyjnego kwalifikującego się jako produkt finansowy, który ma na celu zrównoważone inwestycje, informacje, o których mowa w art. 58-63;
b)
w przypadku każdego wybranego wariantu inwestycyjnego, który ma na celu zrównoważone inwestycje i który nie jest produktem finansowym, informacje na temat celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji.
3. 
Uczestnicy rynku finansowego przedstawiają informacje, o których mowa w ust. 2 lit. a), w formie zgodnej ze wzorem określonym w załączniku V.
Artykuł  67

Informacje na temat wariantów inwestycyjnych, które mają na celu zrównoważone inwestycje i które same nie są produktami finansowymi

Informacje na temat celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji, o których mowa w art. 65 ust. 2 lit. c) i art. 66 ust. 2 lit. b), zawierają wszystkie następujące elementy:

a)
opis celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji;
b)
zakres, w jakim cel dotyczący zrównoważonych inwestycji został osiągnięty w okresie objętym sprawozdaniem okresowym, w tym wyniki wskaźników zrównoważonego rozwoju stosowanych do pomiaru łącznych skutków wariantów, które mają na celu zrównoważone inwestycje, dla zrównoważonego rozwoju;
c)
opis wskazujący, na jakiej podstawie uznano, że inwestycje nie wyrządzą poważnych szkód względem żadnego z celów dotyczących zrównoważonych inwestycji, w tym wszystkie poniższe elementy:
i)
w jaki sposób uwzględnia się wskaźniki niekorzystnych skutków przedstawione w załączniku I tabela 1 oraz wszelkie istotne wskaźniki przedstawione w załączniku I tabela 2 i 3;
ii)
czy zrównoważona inwestycja jest zgodna z Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, w tym z zasadami i prawami określonymi w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz w Międzynarodowej karcie praw człowieka.

ROZDZIAŁ  VI

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł  68

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6.4.2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Wzór oświadczenia dotyczącego głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju

Na potrzeby niniejszego załącznika stosuje się następujące definicje:
1)
"emisje gazów cieplarnianych zakresu 1, 2 i 3" oznaczają emisje gazów cieplarnianych, o których mowa w pkt 1 lit. e) ppkt (i)-(iii) załącznika III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 22 ;
2)
"emisje gazów cieplarnianych" oznaczają emisje gazów cieplarnianych w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 23 ;
3)
"średnia ważona" oznacza stosunek wagi inwestycji dokonanej przez uczestnika rynku finansowego w spółce, w której dokonano inwestycji, do wartości przedsiębiorstwa spółki, w której dokonano inwestycji;
4)
"wartość przedsiębiorstwa" oznacza wyliczoną na koniec roku podatkowego sumę kapitalizacji rynkowej dla akcji zwykłych, kapitalizacji rynkowej dla akcji uprzywilejowanych oraz wartości księgowej całkowitego zadłużenia i udziałów niekontrolujących bez odliczenia środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów;
5)
"przedsiębiorstwa działające w sektorze paliw kopalnych" oznaczają przedsiębiorstwa, które osiągają jakiekolwiek przychody z działalności związanej z poszukiwaniem, górnictwem, wydobyciem, produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem, rafinacją lub dystrybucją, w tym transportem i magazynowaniem paliw kopalnych zdefiniowanych w art. 2 pkt 62 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 oraz handlem tymi paliwami 24 ;
6)
"odnawialne źródła energii" oznaczają odnawialne niekopalne źródła energii, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego (energię słoneczną termiczną i energię fotowoltaiczną) oraz energię geotermalną, energię otoczenia, energię pływów, fal i inną energię oceaniczną, energię wodną, biomasę oraz gaz pochodzący z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz);
7)
"nieodnawialne źródła energii" oznaczają źródła energii inne niż źródła, o których mowa w pkt 6;
8)
"intensywność zużycia energii" oznacza stosunek zużycia energii na jednostkę działalności, produkt lub dowolną inną jednostkę stosowaną w przypadku spółki, w której dokonano inwestycji, do łącznej wartości zużycia energii przez daną spółkę, w której dokonano inwestycji;
9)
"sektory o znacznym oddziaływaniu na klimat" oznaczają sektory wymienione w sekcjach A-H i L załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 25 ;
10)
"obszar chroniony" oznacza obszary wyznaczone w prowadzonej przez Europejską Agencję Środowiska wspólnej bazie danych dotyczącej wyznaczonych obszarów;
11)
"obszar o wysokiej bioróżnorodności poza obszarami chronionymi" oznacza tereny o wysokiej bioróżnorodności, o których mowa w art. 7b ust. 3 dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 26 ;
12)
"emisje do wody" oznaczają bezpośrednie emisje substancji priorytetowych zdefiniowanych w art. 2 ust. 30 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 27  oraz bezpośrednie emisje azotanów, fosforanów i pestycydów;
13)
"obszary o znacznym deficycie wody" oznaczają regiony, na których odsetek łącznej ilości pobranej wody jest wysoki (40-80 %) lub bardzo wysoki (ponad 80 %) według narzędzia Światowego Instytutu Zasobów o nazwie Aqueduct Water Risk Atlas;
14)
"odpady niebezpieczne i odpady promieniotwórcze" oznaczają odpady niebezpieczne i odpady promieniotwórcze;
15)
"odpady niebezpieczne" oznaczają odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 3 pkt 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 28 ;
16)
"odpady promieniotwórcze" oznaczają odpady promieniotwórcze w rozumieniu art. 3 pkt 7 dyrektywy Rady 2011/70/Euratom 29 ;
17)
"odpady niepoddawane recyklingowi" oznaczają wszelkie odpady niepoddawane recyklingowi w rozumieniu terminu "recykling" zdefiniowanego w art. 3 pkt 17 dyrektywy 2008/98/WE;
18)
"działania mające niekorzystny wpływ na obszary wrażliwe pod względem bioróżnorodności" oznaczają działania, w przypadku których prawdziwe są wszystkie poniższe stwierdzenia:
a)
działania te prowadzą do pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków oraz do niepokojenia gatunków, dla których wyznaczono obszar chroniony;
b)
w odniesieniu do tych działań nie wdrożono żadnych wniosków, środków łagodzących ani ocen skutków przyjętych na podstawie żadnej z poniższych dyrektyw, ani przepisów krajowych lub norm międzynarodowych równoważnych z tymi dyrektywami:
(i)
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE 30 ;
(ii)
dyrektywy Rady 92/43/EWG 31 ;
(iii)
oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) zdefiniowanej w art. 1 ust. 2 lit. g) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE 32 ;
(iv)
w odniesieniu do działań prowadzonych w państwach trzecich nie wdrożono żadnych wniosków, środków łagodzących ani ocen skutków przyjętych na podstawie przepisów krajowych lub norm międzynarodowych równoważnych z dyrektywami i ocenami skutków wymienionymi w ppkt (i), (ii) i (iii);
19)
"obszary wrażliwe pod względem bioróżnorodności" oznaczają sieć obszarów chronionych Natura 2000, obiekty światowego dziedzictwa Unesco i obszary o zasadniczym znaczeniu dla bioróżnorodności, a także inne obszary chronione, o których mowa w dodatku D do załącznika II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 33 ;
20)
"gatunki zagrożone" oznaczają gatunki zagrożone, w tym fauny i flory, wymienione w Europejskiej czerwonej księdze lub czerwonej księdze IUCN, o których mowa w sekcji 7 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139;
21)
"wylesianie" oznacza czasowe lub stałe przekształcanie terenów leśnych w inne tereny w wyniku działalności człowieka;
22)
"zasady inicjatywy Global Compact" oznaczają dziesięć zasad określonych w ramach inicjatywy ONZ o nazwie Global Compact;
23)
"nieskorygowana luka płacowa między kobietami a mężczyznami" oznacza różnicę między średnim godzinowym wynagrodzeniem brutto mężczyzn a średnim godzinowym wynagrodzeniem brutto kobiet, wyrażoną jako odsetek średniego godzinowego wynagrodzenia brutto mężczyzn;
24)
"zarząd" oznacza administrujący, zarządzający lub nadzorczy organ spółki;
25)
"polityka dotycząca poszanowania praw człowieka" oznacza zobowiązanie w ramach polityki - dotyczące poszanowania praw człowieka i zatwierdzone na poziomie zarządu - do zapewnienia, aby działalność gospodarcza spółki, w której dokonano inwestycji, była zgodna z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka;
26)
"sygnalista" oznacza "osobę dokonującą zgłoszenia" zgodnie z definicją zawartą w art. 5 pkt 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 34 ;
27)
"zanieczyszczenia nieorganiczne" oznaczają emisje, które mieszczą się w granicach poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami określonymi w art. 3 pkt 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE 35  w odniesieniu do wielkotonażowej produkcji związków nieorganicznych - stałych i innych;
28)
"zanieczyszczenia powietrza" oznaczają bezpośrednie emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO) i pyłu drobnego (PM2,5), zgodnie z definicjami określonymi w art. 3 pkt 5-8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 36 , amoniaku (NH3), o którym mowa w tej dyrektywie, oraz metali ciężkich, o których mowa w załączniku I do tej dyrektywy;
29)
"substancje zubożające warstwę ozonową" oznaczają substancje wymienione w Protokole montrealskim w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Na potrzeby niniejszego załącznika stosuje się następujące wzory:

1)
"emisję gazów cieplarnianych" oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

2)
"ślad węglowy" oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

3)
"intensywność emisji gazów cieplarnianych w przypadku spółek, w które dokonano inwestycji" oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

4)
"intensywność emisji gazów cieplarnianych państw" oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

5)
"nieefektywne nieruchomości" oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

Na potrzeby wzorów zastosowanie mają następujące definicje:

1)
"bieżąca wartość inwestycji" oznacza wyrażoną w EUR wartość inwestycji dokonanej przez uczestnika rynku finansowego w spółkę, w której dokonano inwestycji;
2)
"wartość przedsiębiorstwa" oznacza wyliczoną na koniec roku podatkowego sumę kapitalizacji rynkowej dla akcji zwykłych, kapitalizacji rynkowej dla akcji uprzywilejowanych oraz wartości księgowej całkowitego zadłużenia i udziałów niekontrolujących bez odliczenia środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów;
3)
"bieżąca wartość wszystkich inwestycji" oznacza wyrażoną w EUR wartość wszystkich inwestycji dokonanych przez uczestnika rynku finansowego;
4)
"budynek o niemal zerowym zużyciu energii", "zapotrzebowanie na energię pierwotną" i "świadectwo charakterystyki energetycznej" interpretuje się zgodnie z definicjami określonymi w art. 2 pkt 2, 5 i 12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE 37 .

Tabela 1

Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

Uczestnik rynku finansowego [imię i nazwisko/nazwa oraz, w miarę dostępności, LEI]
Podsumowanie
[Imię i nazwisko/nazwa oraz, w miarę dostępności, LEI] bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Niniejsze oświadczenie stanowi skonsolidowane oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju wynikających z działalności [imię i nazwisko/nazwa uczestnika rynku finansowego] [w stosownych przypadkach należy zamieścić stwierdzenie "i jej/jego jednostek zależnych, a mianowicie [wykaz uwzględnionych jednostek zależnych]"].
Niniejsze oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju obejmuje okres odniesienia od dnia [wstawić "1 stycznia" lub dzień, w którym
po raz pierwszy wzięto pod uwagę główne niekorzystne skutki] do dnia 31 grudnia [rok n].
[Podsumowanie, o którym mowa w art. 5, przedstawione w językach, o których mowa w akapicie pierwszym tego artykułu]
Opis głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju
[Informacje, o których mowa w art. 7, z zachowaniem formatu określonego poniżej]
Wskaźniki mające zastosowanie do inwestycji w spółki, w które dokonano inwestycji
Wskaźnik niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju Jednostka miary Skutek [rok n] Skutek [rok n-1] Wyjaśnienie Działania podjęte, działania planowane i cele określone na kolejny okres odniesienia
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE KLIMATU I INNE WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE
Emisje gazów

cieplarnianych

1. Emisje gazów cieplarnianych Emisje gazów cieplarnianych zakresu 1
Emisje gazów cieplarnianych zakresu 2
Emisje gazów cieplarnianych zakresu 3
Całkowite emisje gazów cieplarnianych
2. Ślad węglowy Ślad węglowy
3. Intensywność emisji gazów cieplarnianych w przypadku spółek, w które dokonano inwestycji Intensywność emisji gazów cieplarnianych w przypadku spółek, w które dokonano inwestycji
4. Ekspozycja z tytułu przedsiębiorstw działających w sektorze paliw kopalnych Udział inwestycji dokonanych

w przedsiębiorstwa działające w sektorze paliw kopalnych

5. Udział zużytej i wyprodukowanej energii ze źródeł nieodnawialnych Udział energii ze źródeł nieodnawialnych zużytej i wyprodukowanej przez spółki, w które dokonano inwestycji, w stosunku do zasobów energii ze źródeł odnawialnych, wyrażony jako odsetek zasobów energii ogółem
6. Intensywność zużycia energii przypadająca na dany sektor o znacznym oddziaływaniu na klimat Zużycie energii wyrażone w GWh na każdy milion EUR wygenerowany w ramach przychodów spółek, w które dokonano inwestycji, przypadające na dany sektor o znacznym oddziaływaniu na klimat
Różnorodność biologiczna 7. Działania mające niekorzystny wpływ na obszary wrażliwe pod względem bioróżnorodności Udział inwestycji dokonanych w spółki posiadające obiekty/prowadzące

działalność na obszarach wrażliwych pod względem bioróżnorodności lub w pobliżu takich obszarów, w przypadku gdy działalność takich spółek ma niekorzystny wpływ na te obszary

Woda 8. Emisje do wody Tony emisji do wody generowanych przez spółki, w które dokonano inwestycji, na każdy zainwestowany milion EUR, wskaźnik wyrażony jako średnia ważona
Odpady 9. Wskaźnik odpadów niebezpiecznych i odpadów promieniotwórczych Tony odpadów niebezpiecznych i odpadów promieniotwórczych generowanych przez spółki, w które dokonano inwestycji, na każdy zainwestowany milion EUR, wskaźnik wyrażony jako średnia ważona
WSKAŹNIKI W ZAKRESIE KWESTII SPOŁECZNYCH I PRACOWNICZYCH, KWESTII DOTYCZĄCYCH POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI I PRZEKUPSTWU
Kwestie społeczne i pracownicze 10. Naruszenia zasad inicjatywy Global Compact i Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych Udział inwestycji dokonanych w spółki które naruszyły lub naruszają zasady inicjatywy Global Compact lub Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw

wielonarodowych

11. Brak procesów i mechanizmów kontroli służących nadzorowaniu przestrzegania zasad inicjatywy Global Compact i Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych Udział inwestycji dokonanych w spółki, które nie posiadają strategii nadzorowania przestrzegania zasad inicjatywy Global Compact lub Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych ani nie posiadają mechanizmów rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń zasad inicjatywy Global Compact lub Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych
12. Nieskorygowana luka płacowa między kobietami a mężczyznami Średnia nieskorygowana luka płacowa między kobietami a mężczyznami w przypadku spółek, w które dokonano inwestycji
13. Zróżnicowanie członków zarządu ze względu na płeć Średni stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn zasiadających w zarządach spółek, w które dokonano inwestycji, wyrażony jako odsetek wszystkich członków zarządu
14. Ekspozycja z tytułu kontrowersyjnych rodzajów broni (miny przeciwpiechotne, amunicja kasetowa, broń chemiczna i broń biologiczna) Udział inwestycji dokonanych w spółki, które uczestniczą w produkcji lub sprzedaży kontrowersyjnych rodzajów broni
Wskaźniki mające zastosowanie do inwestycji w obligacje skarbowe i obligacje emitowane na szczeblu ponadnarodowym
Wskaźnik niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju Jednostka miary Skutek [rok n] Skutek [rok n-1] Wyjaśnienie Działania podjęte, działania planowane i cele określone na kolejny okres odniesienia
Kwestie z zakresu ochrony środowiska 15. Intensywność emisji gazów cieplarnianych Intensywność emisji gazów cieplarnianych w przypadku państw, w których obligacje zainwestowano
Kwestie społeczne 16. Państwa, w których obligacje zainwestowano i których dotyczy problem naruszeń w sferze społecznej Liczba państw, w których obligacje zainwestowano i których dotyczy problem naruszeń w sferze społecznej (w ujęciu bezwzględnym oraz w ujęciu względnym, jako odsetek wszystkich państw, w których obligacje

zainwestowano), o których mowa w międzynarodowych traktatach

i konwencjach, zasadach ONZ oraz, w stosownych przypadkach, prawie krajowym

Wskaźniki mające zastosowanie do inwestycji w nieruchomości
Wskaźnik niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju Jednostka miary Skutek [rok n] Skutek [rok n-1] Wyjaśnienie Działania podjęte, działania planowane i cele określone na kolejny okres odniesienia
Paliwa kopalne 17. Ekspozycja z tytułu paliw kopalnych w związku z nieruchomościami Udział inwestycji w nieruchomości związane z wydobyciem,

przechowywaniem, transportem lub produkcją paliw kopalnych

Efektywność energetyczna 18. Ekspozycja z tytułu nieruchomości nieefektywnych energetycznie Udział inwestycji w nieruchomości nieefektywne energetycznie
Inne wskaźniki głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju
[Informacje na temat głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a), z zachowaniem formatu określonego w tabeli 2]
[Informacje na temat głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), z zachowaniem formatu określonego w tabeli 3]
[Informacje na temat wszelkich innych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju stosowanych w celu identyfikacji i oceny dodatkowych głównych niekorzystnych skutków dla danego czynnika zrównoważonego rozwoju, o których to informacjach jest mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), z zachowaniem formatu określonego w tabeli 2 lub 3]
Opis strategii określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju [Informacje, o których mowa w art. 7]
Polityka dotycząca zaangażowania
[Informacje, o których mowa w art. 8]
Odniesienia do norm międzynarodowych
[Informacje, o których mowa w art. 9]
Porównanie z danymi historycznymi
[Informacje, o których mowa w art. 10]

Tabela 2

Dodatkowe wskaźniki dotyczące klimatu i inne wskaźniki środowiskowe

Niekorzystny skutek dla zrównoważonego rozwoju Niekorzystny skutek dla czynników zrównoważonego rozwoju (dane jakościowe lub ilościowe) Jednostka miary
Wskaźniki mające zastosowanie do inwestycji w spółki, w które dokonano inwestycji
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE KLIMATU I INNE WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE
Emisje 1. Emisje zanieczyszczeń nieorganicznych Tony ekwiwalentu zanieczyszczeń nieorganicznych na każdy zainwestowany milion EUR, wskaźnik wyrażony jako średnia ważona
2. Emisje zanieczyszczeń powietrza Tony ekwiwalentu zanieczyszczeń powietrza na każdy zainwestowany milion EUR, wskaźnik wyrażony jako średnia ważona
3. Emisje substancji zubożających warstwę ozonową Tony ekwiwalentu substancji zubożających warstwę ozonową na każdy zainwestowany milion EUR, wskaźnik wyrażony jako średnia ważona
4. Inwestycje w spółki nierealizujące inicjatyw na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla Udział inwestycji dokonanych w spółki nierealizujące inicjatyw na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla, których celem jest dostosowanie się do celów porozumienia paryskiego
Charakterystyka energetyczna 5. Podział zużycia energii według rodzaju nieodnawialnych źródeł energii Udział energii ze źródeł nieodnawialnych wykorzystanej przez spółki, w które dokonano inwestycji, w podziale na poszczególne nieodnawialne źródła energii
Woda, odpady i materiały - emisje 6. Ponowne użycie i recykling wody 1. Średnia ilość wody zużywana przez spółki, w które dokonano inwestycji, (w metrach sześciennych) na każdy milion EUR przychodów tych spółek

2. Średni ważony procentowy udział wody poddanej recyklingowi i ponownemu użyciu przez spółki, w które dokonano inwestycji

7. Inwestycje w spółki nieposiadające polityki dotyczącej gospodarki wodnej Udział inwestycji dokonanych w spółki, które nie posiadają polityki dotyczącej gospodarki wodnej
8. Ekspozycja z tytułu obszarów o znacznym deficycie wody Udział inwestycji dokonanych w spółki, które posiadają obiekty zlokalizowane na obszarach o znacznym deficycie wody i nie posiadają polityki dotyczącej gospodarki wodnej
9. Inwestycje w spółki produkujące chemikalia Udział inwestycji dokonanych w spółki, których działalność jest objęta działem 20.2 w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1893/2006
10. Degradacja gruntów, pustynnienie, uszczelnianie gleby Udział inwestycji dokonanych w spółki, których działalność prowadzi do degradacji gruntów, pustynnienia lub uszczelniania gleby
11. Inwestycje w spółki niestosujące zrównoważonych praktyk rolniczych/praktyk z zakresu zrównoważonego gospodarowania gruntami Udział inwestycji dokonanych w spółki niestosujące zrównoważonych praktyk lub strategii rolniczych/ praktyk lub strategii z zakresu zrównoważonego gospodarowania gruntami
12. Inwestycje w spółki niestosujące zrównoważonych praktyk w dziedzinie mórz i oceanów Udział inwestycji dokonanych w spółki niestosujące zrównoważonych praktyk lub strategii w dziedzinie mórz i oceanów
13. Wskaźnik odpadów niepoddawanych recyklingowi Tony niepoddawanych recyklingowi odpadów generowanych przez spółki, w które dokonano inwestycji, na każdy zainwestowany milion EUR, wskaźnik wyrażony jako średnia ważona
14. Gatunki naturalne i obszary chronione 1. Udział inwestycji dokonanych w spółki, których działalność ma wpływ na gatunki zagrożone

2. Udział inwestycji dokonanych w spółki, które nie posiadają polityki ochrony bioróżnorodności obejmującej operacyjne miejsca prowadzenia działalności posiadane, dzierżawione lub zarządzane na obszarze chronionym lub na obszarze o wysokiej bioróżnorodności poza obszarami chronionymi, lub znajdujące się w sąsiedztwie tego typu obszarów

15. Wylesianie Udział inwestycji dokonanych w spółki, które nie posiadają polityki zapobiegania wylesianiu
Ekologiczne papiery wartościowe 16. Udział papierów wartościowych niewyemitowanych na podstawie przepisów Unii dotyczących obligacji zrównoważonych środowiskowo Udział w inwestycjach papierów wartościowych niewyemitowanych na podstawie przepisów Unii dotyczących obligacji zrównoważonych środowiskowo
Wskaźniki mające zastosowanie do inwestycji w obligacje skarbowe i obligacje emitowane na szczeblu ponadnarodowym
Ekologiczne papiery wartościowe 17. Udział obligacji niewyemitowanych na podstawie przepisów Unii dotyczących obligacji zrównoważonych środowiskowo Udział obligacji niewyemitowanych na podstawie przepisów Unii dotyczących obligacji zrównoważonych środowiskowo
Wskaźniki mające zastosowanie do inwestycji w nieruchomości
Emisje gazów cieplarnianych 18. Emisje gazów cieplarnianych Emisje gazów cieplarnianych zakresu 1 generowane przez nieruchomości

Emisje gazów cieplarnianych zakresu 2 generowane przez nieruchomości

Emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 generowane przez nieruchomości

Całkowite emisje gazów cieplarnianych generowane przez nieruchomości

Zużycie energii 19. Intensywność zużycia energii Zużycie energii wyrażone w GWh w przypadku posiadanych nieruchomości na metr kwadratowy
Odpady 20. Wytwarzanie odpadów w wyniku prowadzonych operacji Udział nieruchomości niewyposażonych w instalacje do sortowania odpadów i nieobjęte umową dotyczącą odzysku lub recyklingu odpadów
Zużycie zasobów 21. Zużycie surowców w przypadku nowych budynków lub ważniejszych renowacji Udział surowców budowlanych (z wyjątkiem materiałów z odzysku lub recyklingu lub materiałów pochodzenia biologicznego) w stosunku do całkowitejmasy materiałów budowlanych zastosowanych w nowych budynkach i ważniejszych renowacjach
Różnorodność biologiczna 22. Udział gruntów sztucznych Udział powierzchni nieporośniętejroślinnością (powierzchnie, na których nie występuje roślinność gruntowa ani roślinność na dachach, tarasach i ścianach) w stosunku do łącznejpowierzchni zajmowanej przez wszystkie nieruchomości

Tabela 3

Dodatkowe wskaźniki w zakresie kwestii społecznych i pracowniczych, kwestii dotyczących poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu

WSKAŹNIKI W ZAKRESIE KWESTII SPOŁECZNYCH I PRACOWNICZYCH, KWESTII DOTYCZĄCYCH POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI I PRZEKUPSTWU
Niekorzystny skutek dla zrównoważonego rozwoju Niekorzystny skutek dla czynników zrównoważonego rozwoju (dane jakościowe lub ilościowe) Jednostka miary
Wskaźniki mające zastosowanie do inwestycji w spółki, w które dokonano inwestycji
Kwestie społeczne i pracownicze 1. Inwestycje w spółki niestosujące polityki zapobiegania wypadkom przy pracy Udział inwestycji dokonanych w spółki, które nie posiadają polityki zapobiegania wypadkom przy pracy
2. Wskaźnik występowania wypadków Wskaźnik występowania wypadków w spółkach, w które dokonano inwestycji, wyrażony jako średnia ważona
3. Liczba dni straconych z powodu urazów, wypadków, ofiar śmiertelnych lub chorób Liczba dni roboczych straconych z powodu urazów, wypadków, ofiar śmiertelnych lub chorób przez spółki, w które dokonano inwestycji, wyrażona jako średnia ważona
4. Brak kodeksu postępowania dostawców Udział inwestycji dokonanych w spółki, które nie posiadają kodeksu postępowania dostawców (w kontekście niebezpiecznych warunków pracy, niepewnego zatrudnienia, pracy dzieci i pracy przymusowej)
5. Brak mechanizmu rozpatrywania skarg w kwestiach pracowniczych Udział inwestycji dokonanych w spółki, w których nie funkcjonuje mechanizm rozpatrywania skarg w kwestiach pracowniczych
6. Niewystarczająca ochrona sygnalistów Udział inwestycji w podmioty nieposiadające polityki ochrony sygnalistów
7. Przypadki dyskryminacji 1. Liczba przypadków dyskryminacji zgłoszonych w spółkach, w które dokonano inwestycji, wyrażona jako średnia ważona

2. Liczba przypadków dyskryminacji prowadzących do sankcji w spółkach, w które dokonano inwestycji, wyrażona jako średnia ważona

8. Nadmierny poziom wynagrodzenia dyrektora generalnego Średni stosunek rocznego całkowitego wynagrodzenia najlepiejzarabiającejosoby do mediany całkowitego rocznego wynagrodzenia wszystkich pracowników (z wyjątkiem tejnajlepiejzarabiającejosoby) w spółkach, w które dokonano inwestycji
Prawa człowieka 9. Brak polityki dotyczącej poszanowania praw człowieka Udział inwestycji dokonanych w podmioty nieposiadające polityki dotyczącej poszanowania praw człowieka
10. Brak procesu w zakresie due diligence Udział inwestycji dokonanych w podmioty nieprowadzące badań due diligence w celu identyfikacji niekorzystnych skutków dla przestrzegania praw człowieka, łagodzenia takich skutków i ich eliminowania
11. Brak procedur i środków na rzecz zapobiegania handlowi ludźmi Udział inwestycji dokonanych w spółki, które nie posiadają polityki zapobiegania handlowi ludźmi
12. Działania i dostawcy narażeni na znaczące ryzyko wystąpienia przypadków pracy dzieci Udział inwestycji dokonanych w spółki o ekspozycji z tytułu działań i dostawców narażonych na znaczące ryzyko wystąpienia przypadków pracy dzieci ze względu na obszar geograficzny lub rodzaj działalności
13. Działania i dostawcy narażeni na znaczące ryzyko wystąpienia przypadków pracy przymusowej Udział inwestycji dokonanych w spółki o ekspozycji z tytułu działań i dostawców narażonych na znaczące ryzyko wystąpienia przypadków pracy przymusowej ze względu na obszar geograficzny lub rodzaj działalności
14. Liczba zidentyfikowanych przypadków poważnych kwestii i incydentów dotyczących poszanowania praw człowieka Liczba przypadków poważnych kwestii i incydentów dotyczących poszanowania praw człowieka, związanych ze spółkami, w które dokonano inwestycji, wyrażona jako średnia ważona
Przeciwdziałanie korupcji i przekupstwu 15. Brak polityki przeciwdziałania korupcji i przekupstwu Udział inwestycji w podmioty nieposiadające polityki przeciwdziałania korupcji i przekupstwu zgodnej z Konwencją Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji
16. Przypadki niepodejmowania wystarczających działań w przypadku naruszeń norm w zakresie przeciwdziałania korupcji i przekupstwu Udział inwestycji dokonanych w spółki, które nie podejmują wystarczających działań w przypadku naruszenia procedur i norm w zakresie przeciwdziałania korupcji i przekupstwu
17. Liczba wyroków skazujących i kwota grzywien za naruszenie przepisów antykorupcyjnych i przepisów w sprawie zwalczania przekupstw Liczba wyroków skazujących i kwota grzywien za naruszenia przepisów antykorupcyjnych i przepisów w sprawie zwalczania przekupstw, których to naruszeń dopuściły się spółki, w które dokonano inwestycji
Wskaźniki mające zastosowanie do inwestycji w obligacje skarbowe i obligacje emitowane na szczeblu ponadnarodowym
Kwestie społeczne 18. Średni wynik w zakresie nierówności dochodowych Rozkład dochodów i nierówności dochodowych wśród uczestników danejgospodarki, w tym wskaźnik ilościowy wyjaśniony w kolumnie "Wyjaśnienie"
19. Średni wyniki w zakresie wolności wypowiedzi Wynik stanowiący miarę stopnia swobody działania organizacji politycznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym wskaźnik ilościowy wyjaśniony w kolumnie "Wyjaśnienie"
Prawa człowieka 20. Średnie wyniki w zakresie przestrzegania praw człowieka Średnie wyniki państwa, w którego obligacje zainwestowano, w zakresie przestrzegania praw człowieka, z wykorzystaniem wskaźnika ilościowego objaśnionego w kolumnie "Wyjaśnienie"
Sprawowanie rządów 21. Średni wynik w zakresie korupcji Miara postrzeganego poziomu korupcji w sektorze publicznym, z wykorzystaniem wskaźnika ilościowego objaśnionego w kolumnie "Wyjaśnienie"
22. Jurysdykcje podatkowe niechętne współpracy Inwestycje w jurysdykcjach widniejących w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych
23. Średni wynik w zakresie stabilności politycznej Miara prawdopodobieństwa obalenia obecnego reżimu z użyciem siły, w tym wskaźnik ilościowy objaśniony w kolumnie "Wyjaśnienie"
24. Średni wynik w zakresie praworządności Wynik mierzony pod względem poziomu korupcji, braku poszanowania praw podstawowych oraz braków w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych, z wykorzystaniem wskaźnika ilościowego objaśnionego w kolumnie "Wyjaśnienie"

ZAŁĄCZNIK  II  38  

Wzór informacji ujawnianych przed zawarciem umowy dla produktów finansowych, o których mowa w art. 8 ust. 1, 2 i 2a rozporządzenia (UE) 2019/2088 i w art. 6 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2020/852

ZAŁĄCZNIK  III  39  

Wzór informacji ujawnianych przed zawarciem umowy dla produktów finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1-4a rozporządzenia (UE) 2019/2088 i w art. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2020/852

ZAŁĄCZNIK  IV  40  

Wzór informacji ujawnianych okresowo dla produktów finansowych, o których mowa w art. 8 ust. 1, 2 i 2a rozporządzenia (UE) 2019/2088 i w art. 6 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2020/852

ZAŁĄCZNIK  V  41  

Wzór informacji ujawnianych okresowo dla produktów finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1-4a rozporządzenia (UE) 2019/2088 i w art. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2020/852

1 Tytuł aktu zmieniony przez sprostowanie z dnia 12 stycznia 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.10.110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 sierpnia 2022 r.
* Rozporządzenie zmienione przez sprostowanie z dnia 27 grudnia 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.332.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 sierpnia 2022 r.
2 Dz.U. L 317 z 9.12.2019, s. 1.
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1818 z dnia 17 lipca 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do minimalnych norm dotyczących unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego (Dz.U. L 406 z 3.12.2020, s. 17).
4 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (Dz.U. L 442 z 9.12.2021, s. 1).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1).
7 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji (Dz.U. L 443 z 10.12.2021, s. 9).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).
10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).
12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).
13 Rozporządzenie Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).
14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).
15 Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.U. L 184 z 14.7.2007, s. 17).
16 Art. 15 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 2023/363 z dnia 31 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2023.50.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2023 r.
17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35).
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.U. L 86 z 24.3.2012, s. 1).
19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).
20 Art. 55 zmieniony przez art. 1 pkt 2 i art. 2 pkt 1 rozporządzenia nr 2023/363 z dnia 31 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2023.50.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2023 r.
21 Art. 62 ust. 1 lit. b) pkt 4 zmieniony przez art. 2 pkt 2 rozporządzenia nr 2023/363 z dnia 31 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2023.50.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2023 r.
22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1).
23 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 26).
24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).
25 Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).
26 Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz.U. L 350 z 28.12.1998, s. 58).
27 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).
28 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
29 Dyrektywa Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiająca ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 48).
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).
31 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).
33 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (Dz.U. L 442 z 9.12.2021, s. 1).
34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. L 305 z 26.11.2019, s. 17).
35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).
36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 1).
37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13).
38 Załącznik II zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2023/363 z dnia 31 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2023.50.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2023 r.
39 Załącznik III zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2023/363 z dnia 31 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2023.50.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2023 r.
40 Załącznik IV zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2023/363 z dnia 31 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2023.50.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2023 r.
41 Załącznik V zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2023/363 z dnia 31 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2023.50.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2023 r.

Zmiany w prawie

Od poniedziałku samorządy mają lepiej używać uwierzytelnionej poczty elektronicznej

Od 25 września podmioty publiczne, w tym samorządy terytorialne, są zobowiązane do korzystania z poczty elektronicznej wykorzystującej mechanizmy uwierzytelniania - zgodnie ze standardami określonymi przez ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Problem w tym, że większość samorządów, przede wszystkim wiejskich, o tym nie wie.

Robert Horbaczewski 22.09.2023
Nadchodzą zmiany w obrocie prywatną ziemią rolną i nowe uprawnienia dla KOWR

Obrót prywatną ziemią rolną będzie nieco łatwiejszy. Zmienią się też przepisy o zasiedzeniu nieruchomości. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa otrzyma prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek dominujących, posiadających udziały lub akcje w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych. Trudności czekają natomiast fundacje rodzinne - nie będą już mogły korzystać z ułatwień w obrocie ziemią rolną. To niektóre ze zmian wprowadzanych przez nowelizację, która zacznie obowiązywać 5 października.

Agnieszka Matłacz 21.09.2023
Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, wejdzie w życie na początku października.

Agnieszka Matłacz 19.09.2023
Ułatwienia dla amatorów poszukiwania zabytków

Nowe przepisy mają ułatwić życie osobom, które pasjonują się poszukiwaniem przedmiotów – zabytków, militariów. Zliberalizują bowiem regulacje dotyczące poszukiwania z wykrywaczem metali. Po zmianach uzyskiwanie zezwolenia konserwatorskiego na prowadzenie poszukiwań nie będzie już konieczne. Wystarczy zgoda właściciela nieruchomości i zgłoszenie poszukiwania w specjalnej aplikacji. Ustawa wejdzie w życie 1 maja 2024 r.

Agnieszka Matłacz 19.09.2023
Podatek minimalny wróci już w przyszłym roku

Od 1 stycznia 2024 r. zaczną mieć zastosowanie - po dwuletnim okresie zawieszenia - przepisy o podatku minimalnym. Firmy zapłacą go po raz pierwszy w 2025 r., jeśli będą mieć straty podatkowe lub nie przekroczą 2-proc. progu rentowności (udziału dochodów w przychodach). Jednak skomplikowany wzór obliczenia podatku oraz szeroki katalog wyłączeń sprawią, że łatwo będzie popełnić błąd. Dlatego przedsiębiorcy chcą zniesienia tej daniny.

Monika Pogroszewska 18.09.2023
„Apteka dla Aptekarza 2.0" wejdzie w życie 28 września

Nowelizacja ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wprowadza ona zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne, które modyfikują zasadę "Apteka dla Aptekarza". Przepisy dotyczące aptek wejdą w życie 28 września.

Beata Dązbłaż 14.09.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2022.196.1

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rozporządzenie delegowane 2022/1288 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady "nie czyń poważnych szkód", określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych
Data aktu: 06/04/2022
Data ogłoszenia: 25/07/2022
Data wejścia w życie: 14/08/2022, 01/01/2023