Decyzja wykonawcza 2022/691 zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/691
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE 1 , w szczególności jego art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 zobowiązuje właścicieli statków do zapewnienia, aby statki przeznaczone do recyklingu były poddawane recyklingowi wyłącznie w zakładach recyklingu statków wymienionych w europejskim wykazie zakładów recyklingu statków ("europejski wykaz") opublikowanym zgodnie z art. 16 tego rozporządzenia.

(2) Europejski wykaz jest ustanowiony w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/2323 2 .

(3) Niderlandy poinformowały Komisję, że DECOM Amsterdam B.V., zakład recyklingu statków znajdujący się na ich terytorium, uzyskał zezwolenie właściwego organu zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013. Niderlandy przedstawiły Komisji wszystkie informacje niezbędne, aby zakład ten włączyć do europejskiego wykazu. Należy zatem zaktualizować europejski wykaz w celu uwzględnienia tego zakładu.

(4) Zezwolenie dla Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais, zakładu recyklingu statków znajdującego się w Portugalii, wygasło w dniu 31 grudnia 2021 r., a Komisja otrzymała od Portugalii informację, że proces odnowienia zezwolenia jest nadal w toku. W związku z tym zakład ten obecnie nie spełnia wymogu określonego w art. 13 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1257/2013. Należy zatem zaktualizować europejski wykaz w celu usunięcia tego zakładu.

(5) Zezwolenie dla Grand Port Maritime de Bordeaux i GARDET & DE BEZENAC Recycling, dwóch zakładów recyklingu statków znajdujących się we Francji, wygasło odpowiednio w dniach 21 października i 30 grudnia 2021 r. Komisja otrzymała od Francji informację, że zezwolenia przyznane tym zakładom na prowadzenie recyklingu statków zostały przedłużone przed ich wygaśnięciem, zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013. Należy zatem zaktualizować datę wygaśnięcia włączenia tych zakładów do europejskiego wykazu.

(6) Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Komisja otrzymała dwa wnioski w sprawie włączenia do europejskiego wykazu Dales Marine Services Ltd i Kishorn Port Ltd - dwóch zakładów recyklingu statków znajdujących się w innych częściach Zjednoczonego Królestwa niż Irlandia Północna. Po dokonaniu oceny informacji i dowodów potwierdzających dostarczonych lub zebranych zgodnie z art. 15 tego rozporządzenia Komisja uznaje, że zakłady te spełniają wymogi określone w art. 13 tego rozporządzenia, dotyczące prowadzenia recyklingu statków i umieszczenia w europejskim wykazie. Należy zatem zaktualizować europejski wykaz w celu uwzględnienia tych zakładów.

(7) Hiszpania poinformowała Komisję o zmianach w odniesieniu do danych kontaktowych znajdującego się na jej terytorium zakładu DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA) oraz metody recyklingu stosowanej w tym zakładzie. Ponadto państwo to poinformowało Komisję o zmianach dotyczących procesu zatwierdzania planów recyklingu statków w Hiszpanii. Należy zatem zaktualizować europejski wykaz w celu odzwierciedlenia tych zmian.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2016/2323.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu utworzonego na podstawie art. 25 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2323 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 kwietnia 2022 r.
W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK

EUROPEJSKI WYKAZ ZAKŁADÓW RECYKLINGU STATKÓW, O KTÓRYM MOWA W ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1257/2013

CZĘŚĆ A

Zakłady recyklingu statków znajdujące się w państwie członkowskim

Nazwa zakładu Metoda recyklingu Rodzaj i wielkość statków, które można poddać recyklingowi Ograniczenia i uwarunkowania w funkcjonowaniu zakładu recyklingu statków, w tym dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymi Informacje na temat procedury wyraźnego lub dorozumianego zatwierdzenia planu recyklingu statku przez właściwy organ (1) Maksymalna roczna wielkość recyklingu statków obliczona jako suma wyrażonej w LDT masy statków, które zostały poddane recyklingowi w danym roku w tym zakładzie (2) Data wygaśnięcia włączenia do europejskiego wykazu (3)
BELGIA
NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgia

Tel. +32 (0)9/2512521

E-mail: peter.wyntin@galloo.com

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju), pochylnia Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 265 m

Szerokość: 37 m

Zanurzenie: 12,5 m

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 30 dni 34 000 (4) 31 marca 2025 r.
DANIA
FAYARD A/S

Kystvejen 100

DK-5330 Munkebo

Dania

www.fayard.dk

Tel. +45 75920000

E-mail: fayard@fayard.dk

Suchy dok Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 415 m

Szerokość: 90 m

Zanurzenie: 7,8 m

Zakład recyklingu statków jest regulowany zgodnie z mającym zastosowanie ustawodawstwem i z warunkami określonymi w pozwoleniu środowiskowym z 7 listopada 2018 r. wydanym przez gminę Kerteminde. Pozwolenie środowiskowe zawiera warunki dotyczące godzin pracy, specjalnych warunków eksploatacji, gospodarowania odpadami i ich składowania, a także warunek, zgodnie z którym działania muszą być prowadzone w suchym doku. Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni. 0(5) 7 listopada 2023 r.
Fornas ApS

Rolsh0jvej 12-16 8500 Grenaa

Dania

www.fornaes.com

Tel. +45 86326393

E-mail: recyding@fomaes.dk

Wzdłuż burty statku, suchy dok Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 150 m

Szerokość: 25 m

Zanurzenie: 7 m

Pojemność brutto (GT): 10 000

Gmina Norddjurs ma prawo do przekazania odpadów niebezpiecznych do zatwierdzonych pod kątem ochrony środowiska urządzeń odbiorczych. Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni. 30 000 (6) 12 maja 2026 r.
Jatob ApS

Langerak 12 9900 Frederikshavn

Dania www.jatob.dk Tel. +45 86681689

E-mail: post@jatob.dk mathias@jatob.dk

Wzdłuż burty statku, pochylnia Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 150 m

Szerokość: 30 m

Zanurzenie: 6 m

Gospodarowanie frakcjami odpadów i ich składowanie jest przedmiotem pozwolenia środowiskowego. Tymczasowe składowanie odpadów niebezpiecznych może odbywać się przez okres do jednego roku na terenie zakładu. Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni. 13 000 (7) 9 marca 2025 r.
Modern American

RecyclingServices Europe (M.

A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Dania

www.

modernamericanrecyclingservi

ces.com/

E-mail: kim@mars-eu.dk

Pochylnia Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 290 m

Szerokość: 90 m

Zanurzenie: 14 m

Warunki, na jakich działa zakład recyklingu statków, zostały określone w pozwoleniu środowiskowym z 9 marca 2018 r. wydanym przez gminę Frederikshavn.

Gmina Frederikshavn ma prawo do przekazania odpadów niebezpiecznych do zatwierdzonych pod kątem ochrony środowiska urządzeń odbiorczych.

Zakład nie może przechowywać odpadów niebezpiecznych przez okres dłuższy niż rok.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni. 0(8) 23 sierpnia 2023 r.
Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Dania www.smedegaarden.net Tel. +45 75128888

E-mail: m@smedegaarden.net

Wzdłuż burty statku, pochylnia Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku: Długość: 200 m*

Szerokość: 48 m

Zanurzenie: 7,5 m

Warunki, na jakich działa zakład recyklingu statków, zostały określone w pozwoleniu środowiskowym z 4 czerwca 2015 r. wydanym przez gminę Esbjerg. Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni 20 000 (9) 11 marca 2026 r.
(*Jeśli długość > 170 m, wymagane jest dopuszczenie przez gminę Esbjerg) Gmina Esbjerg ma prawo do przekazania odpadów niebezpiecznych do zatwierdzonych pod kątem ochrony środowiska urządzeń odbiorczych.
Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

Dania

www.stenarecycling.dk

Tel. +45 20699190

E-mail: jakob.

kristensen@stenarecycling.com

Suchy dok Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 40 metrów Szerokość: 40 m

Zanurzenie: 10 m

Warunki, na jakich działa zakład recyklingu statków, zostały określone w pozwoleniu środowiskowym z 5 października 2017 r. wydanym przez gminę Esbjerg.

Gmina Esbjerg ma prawo do przekazania odpadów niebezpiecznych do zatwierdzonych pod kątem ochrony środowiska urządzeń odbiorczych, określonych w pozwoleniu środowiskowym dla tego zakładu recyklingu statków.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni 0 (10) 7 lutego 2024 r.
ESTONIA
BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia

Tel. +372 6102933

Faks: +372 6102444

E-mail: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Na wodzie przy nabrzeżu i w doku pływającym Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 197 m

Szerokość: 32 m

Zanurzenie: 9,6 m

Zezwolenie na składowanie odpadów nr KL-511809. Pozwolenie na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi nr 0546. Regulamin portu Vene- Balti, podręcznik recyklingu statków MSR-Refonda. System zarządzania środowiskowego, gospodarowanie odpadami EP 4.4.6-1-13

Zakład może poddawać recyklingowi wyłącznie materiały niebezpieczne, na które otrzymał pozwolenie.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 30 dni. 24 364 (11) 15 lutego 2026 r.
HISZPANIA
DESGUACE INDUSTRIAL

Y NAVAL, S.L.U. (DINA)

Vega de Tapia, s/n

48903 Barakaldo-Bizkaia

Hiszpania

Tel. +34 944971552

E-mail: dina@dinascrapping.com www.redena.es

Wzdłuż burty statku, rampa do demontażu Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 120 m

Szerokość: 20 m

Zanurzenie: 6 m

Ograniczenia te są włączone do zintegrowanego pozwolenia środowiskowego. Dorozumiane zatwierdzenie.

Właściwym organem w sprawie zatwierdzenia jest organ ds. ochrony środowiska wspólnoty autonomicznej, w której znajduje się zakład.

2 086 (12) 3 marca 2026 r.
DDR VESSELS XXI, S.L.

Port "El Musel"

Gijon

Hiszpania

Tel. +34 630144416

E-mail: abarredo@ddr-vessels.

com

Wzdłuż burty statku, rampa do demontażu Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku: Długość: 169,9 m

(Statki o długości przekraczającej tę długość, które można tak ustabilizować, aby powodowały zerowy lub ujemny ruch rampy, mogą być zaakceptowane w zależności od wyników szczegółowego studium wykonalności.) Szerokość: 25 m

Ograniczenia te są włączone do zintegrowanego pozwolenia środowiskowego. Dorozumiane zatwierdzenie.

Właściwym organem w sprawie zatwierdzenia jest organ ds. ochrony środowiska wspólnoty autonomicznej, w której znajduje się zakład.

3 600 (13) 28 lipca 2025 r.
FRANCJA
Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago 76580 LE TRAIT Tel. +33 (0)769791280 E-mail: patrick@demonaval- recycling.fr

Wzdłuż burty statku, suchy dok Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 140 m

Szerokość: 25 m

Głębokość: 5 m

Ograniczenia środowiskowe zostały zdefiniowane w zezwoleniu wydanym przez prefekta. Wyraźne zatwierdzenie - właściwym organem w zakresie decyzji zatwierdzającej jest Minister Środowiska. 0 (14) 11 grudnia 2022 r.
GARDET & DE BEZENAC

Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT - GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre

Francja

Tel. +33 (0)235951634

E-mail: infos@gardet-bezenac.

com

Urządzenia pływające i pochylnia Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 150 m

Szerokość: 18 m

Głębokość: 7 m

LDT: 7 000

Ograniczenia środowiskowe zostały zdefiniowane w zezwoleniu wydanym przez prefekta. Wyraźne zatwierdzenie - właściwym organem w zakresie decyzji zatwierdzającej jest Minister Środowiska. 7 730 (15) 29 grudnia 2026 r.
Grand Port Maritime de

Bordeaux

152, Quai de Bacalan - CS 41320

- 33082 Bordeaux Cedex

Francja

Tel. +33 (0)556905800

E-mail: maintenance@bordeauxport.fr

Wzdłuż burty statku, suchy dok Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 240 m

Szerokość: 37 m Głębokość: 17 m

Ograniczenia środowiskowe zostały zdefiniowane w zezwoleniu wydanym przez prefekta. Wyraźne zatwierdzenie - właściwym organem w zakresie decyzji zatwierdzającej jest Minister Środowiska. 9 000 (16) 27 września 2026 r.
Recycleurs Bretons - Navaléo

170 rue Jacqueline Auriol

29470 Guipavas

Francja

Tel. +33 (0)298011106

E-mail: navaleo@navaleo.fr

Wzdłuż burty statku, suchy dok Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 225 m

Szerokość: 34 m

Głębokość: 27 m

Ograniczenia środowiskowe zostały zdefiniowane w zezwoleniu wydanym przez prefekta. Wyraźne zatwierdzenie - właściwym organem w zakresie decyzji zatwierdzającej jest Minister Środowiska. 15 000 (17) 19 czerwca 2025 r.
WŁOCHY
San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 - Genova -

Włochy

Tel. +39 (0)10251561

E-mail: segreteria@sgdp.it;

sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it

Wzdłuż burty statku, suchy dok Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 350 m Szerokość: 75 m

Głębokość: 16 m

Pojemność brutto (GT): 130 000

Te ograniczenia i restrykcje są włączone do zintegrowanego pozwolenia środowiskowego. Wyraźne zatwierdzenie 38 564 (18) 6 czerwca 2023 r.
ŁOTWA
"Galaksis N", Ltd.

Kapsedes Street 2D, Liepāja, LV - 3414 Łotwa

Tel. +371 29410506

E-mail: galaksisn@inbox.lv

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju), suchy dok Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku: Długość: 165 m

Szerokość: 22 metry

Głębokość: 7 m

Pojemność brutto (GT): 12 000

Zob. zezwolenie krajowe nr LI12IB0053 Wyraźne zatwierdzenie -

pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni roboczych

0(19) 17 lipca 2024 r.
LITWA
UAB APK

Minijos 180 (miejsce postoju 133 A), LT 93269, Klaipēda, Litwa

Tel. +370 (46) 365776

Faks: +370 (46) 365776

E-mail: uab.apk@gmail.com

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju) Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 130 m

Szerokość: 35 m

Głębokość: 10 m

Pojemność brutto (GT): 3 500

Zob. zezwolenie krajowe nr TL-KL.1-15/2015. Wyraźne zatwierdzenie -

pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni roboczych

1 500 (20) 12 marca 2025 r.
UAB Armar

Minijos 180 (miejsce postoju 131 A), LT 93269, Klaipēda, Litwa

Tel. +370 68532607

E-mail: armar.uab@gmail.com;

albatrosas33@gmail.com

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju) Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 80 m

Szerokość: 16 m

Głębokość: 5 m

Pojemność brutto (GT): 1 500

Zob. zezwolenie krajowe nr TL-KL.1-51/2017. Wyraźne zatwierdzenie -

pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni roboczych

3 910 (21) 19 kwietnia 2022 r.
UAB Demeksa

Nemuno g. 42 A (miejsce postoju 121), LT 93277 Klaipēda

Litwa

Tel. +370 63069903

E-mail: uabdemeksa@gmail.com

Wzdłuż burty statku (na wodzie

w miejscu postoju)

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 58 m Szerokość: 16 m

Głębokość: 5 m

Pojemność brutto (GT): 3 500

Zob. zezwolenie krajowe nr TL-KL.1-64/2019. Wyraźne zatwierdzenie -

pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni roboczych

0 (22) 22 maja 2024 r.
UAB Vakary refonda

Minijos 180 (miejsca postoju 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipeda, Litwa

Tel. +370 (46) 483940/483891

Faks: +370 (46)483891

E-mail: refonda@wsy.lt

Wzdłuż burty statku (na wodzie

w miejscu postoju)

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 230 m Szerokość: 55 m

Głębokość: 14 m

Pojemność brutto (GT): 70 000

Zob. zezwolenie krajowe nr (11.2)-

30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.

Wyraźne zatwierdzenie -

pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni roboczych

20 140 (23) 30 kwietnia 2025 r.
NIDERLANDY
Damen Verolme Rotterdam B.V.

Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam

Niderlandy

Tel. +31 (0)181234353

E-mail:

MZoethout@damenverolme.

com

Suchy dok Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 400 m Szerokość: 90 m

Głębokość: 12 m Wysokość: 90 m

Obiekt posiada zezwolenie na działalność; zezwolenie to zawiera ograniczenia i warunki dotyczące funkcjonowania w sposób przyjazny dla środowiska. Wyraźne zatwierdzenie 0(24) 21 maja 2026 r.
DECOM Amsterdam B.V.

Sicilieweg 10 1045 AS

Amsterdam

Niderlandy

Tel. +31 235581937

E-mail: info@decomamsterdam.

eu

Działania przygotowawcze wzdłuż nabrzeża, przeniesienie na ląd do złomowania Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 240 m

Szerokość: 50 m

Zanurzenie: 9 m

Obiekt posiada zezwolenie na działalność; zezwolenie to zawiera ograniczenia i warunki dotyczące funkcjonowania w sposób przyjazny dla środowiska. Wyraźne zatwierdzenie 17 500 (25) 5 października

2026 r.

Hoondert Services & Decommissioning B.V.

Spanjeweg 4 4455 TW Nieuwdorp Tel. +31 113352510 E-mail: info@hsd.nl

Działania przygotowawcze wzdłuż nabrzeża, przeniesienie na ląd do złomowania Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 175 m Szerokość: 40 m

Głębokość: 10 m

Obiekt posiada zezwolenie na działalność; zezwolenie to zawiera ograniczenia i warunki dotyczące funkcjonowania w sposób przyjazny dla środowiska. Wyraźne zatwierdzenie 30 000 (26) 26 stycznia 2026 r.
Sagro

Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

Estlandweg 10

4455 SV Nieuwdorp

Niderlandy

Tel. +31 113351710

E-mail: slf@sagro.nl

Działania przygotowawcze wzdłuż nabrzeża, przeniesienie na ląd do złomowania Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 120 m

Szerokość: 20 m

Głębokość: 6 m

Obiekt posiada zezwolenie na działalność; zezwolenie to zawiera ograniczenia i warunki dotyczące funkcjonowania w sposób przyjazny dla środowiska. Wyraźne zatwierdzenie 15 000 (27) 28 marca 2024 r.
Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234

3295 ZJ s-Gravendeel

Niderlandy

Tel. +31 180463990

E-mail: gsnoek@sloperij- nederland.nl

Na wodzie w miejscu cumowania i na pochylni Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 200 m

Szerokość: 33 m

Głębokość: 5,5 m

Wysokość: 45 m (most Botlek)

Obiekt posiada zezwolenie na działalność; zezwolenie to zawiera ograniczenia i warunki dotyczące funkcjonowania w sposób przyjazny dla środowiska. Działania przygotowawcze odbywają się wzdłuż nabrzeża, do momentu gdy kadłub może zostać zaholowany na pochylnię przy użyciu wciągarki o zdolności pociągowej 2 000 ton. Wyraźne zatwierdzenie 17 500 (28) 12 maja 2026 r.
NORWEGIA
ADRS Decom Gulen

Adres zakładu:

Sl0vagen 2, 5960 Dals0yra, Norwegia Adres biura:

Statsminister Michelsens vei 38, 5230 Paradis,

Norwegia https://adrs.no/

Wzdłuż burty statku, pochylnia, suchy dok/na wodzie Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku: Długość: 360 m

Szerokość: Bez ograniczenia Głębokość: Bez ograniczenia

Zob. zezwolenie krajowe nr 2019,0501.T Wyraźne zatwierdzenie 0(29) 1 października

2024 r.

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597, 5578 Nedre Vats

Norwegia

https://afgruppen.no/selskaper/ af-offshore-decom/

Wzdłuż burty statku Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku: Długość: 290 m

Szerokość: Bez ograniczenia Głębokość: Bez ograniczenia

Zob. zezwolenie krajowe nr 2005,0038.T Wyraźne zatwierdzenie 31 000 (30) 28 stycznia 2024 r.
Green Yard AS

Angholmen, 4485 Feda, Norwegia www.greenyard.no

Suchy dok (obiekt zamknięty), pochylnia Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 230 m Szerokość: 25 m

Głębokość: 20 m

Zob. zezwolenie krajowe nr 2018,0833.T

Duże operacje demontażu muszą być przeprowadzane w pomieszczeniach zamkniętych. Jedynymi operacjami demontażu i cięcia, które są dozwolone na zewnątrz, są drobne czynności umożliwiające wprowadzanie statków do obiektu zamkniętego. Więcej informacji można znaleźć w zezwoleniu.

Wyraźne zatwierdzenie 0 (31) 28 stycznia 2024 r.
Green Yard Kleven AS

6065 Ulsteinvik

Norwegia www.kleven.no

Wzdłuż burty statku, pochylnia Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku: Długość: 170 m

Szerokość: 35 m

Głębokość: Bez ograniczenia

Zob. zezwolenie krajowe nr 2021,0011.T Wyraźne zatwierdzenie 0 (32) 9 kwietnia 2026 r.
Fosen Gjenvinning AS

Stokksundveien 1432, 7177 Revsnes

Norwegia

Tel. +47 40039479 E-mail:

knut@fosengjenvinning.no

Wzdłuż burty statku Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 z wyjątkiem platform lub statków stosowanych do wydobywania węglowodorów

Maksymalne wymiary statku: Długość: 150 m

Szerokość: 20 m

Głębokość: 7 m

Zob. zezwolenie krajowe nr 2006,0250.T Wyraźne zatwierdzenie 8 000 (33) 9 stycznia 2024 r.
Aker Solutions AS (Stord)

Eld0yane 59

5411 Stord

Norwegia

www.akersolutions.com

Wzdłuż burty statku (na wodzie

w miejscu postoju), pochylnia

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku: Długość: 230 m

Szerokość: Bez ograniczenia Głębokość: Bez ograniczenia

Zob. zezwolenie krajowe nr 2013,0111.T Wyraźne zatwierdzenie 43 000 (34) 28 stycznia 2024 r.
Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund,

Norwegia

www.lutelandetoffshore.com

Wzdłuż burty statku Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: Bez ograniczenia Szerokość: Bez ograniczenia Głębokość: Bez ograniczenia Zob. pozwolenie krajowe nr 2014,0646.T Wyraźne zatwierdzenie 14 000 (35) 28 stycznia 2024 r.
Norscrap West AS Han0ytangen 122, 5310 Hauglandhella, Norwegia www.norscrap.no Wzdłuż burty statku, pływająca pochylnia, suchy dok Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 150 m

Szerokość: 34 m

Głębokość: Bez ograniczenia

Zob. zezwolenie krajowe nr 2017,0864.T

Maksymalnie 8 000 LDT na pływającej pochylni Statki przekraczające 8 000 LDT muszą zostać częściowo rozebrane przed holowaniem na pochylni

Wyraźne zatwierdzenie 4 500 (36) 1 marca 2024 r.
FINLANDIA
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21100 Naantali

Finlandia

Tel. +358 244511

Email try@turkurepairyard.com

Wzdłuż burty statku, suchy dok Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 250 m

Szerokość: 40 m

Zanurzenie: 7,9 m

Ograniczenia te są zawarte w krajowym pozwoleniu środowiskowym. Wyraźne zatwierdzenie 20 000 (37) 1 października 2023 r.
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO - IRLANDIA PÓŁNOCNA
Harland and Wolff (Belfast) Ltd

Queen's Island

Belfast

BT3 9DU

Tel. +44 (0)2890534189

Faks:+44 (0)2890458515

E-mail Eoghan.Rainey@harland- wolff.com

Suchy dok i na wodzie w miejscu postoju Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 556 m

Szerokość: 93 m

Zanurzenie: 7,5 m Nośność: 550 000

Obiekt jest autoryzowany na mocy pozwolenia na gospodarowanie odpadami (nr pozwolenia LN/20/11), które ogranicza działania i określa warunki dotyczące prowadzącego zakład. Wyraźne zatwierdzenie 12 000 (38) 16 czerwca 2025 r.
(1) Na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków.

(2) Na podstawie art. 32 ust. 1 lit. a) zdanie trzecie rozporządzenia (UE) nr 1257/2013.

(3) Data wygaśnięcia włączenia do europejskiego wykazu odpowiada dacie wygaśnięcia zezwolenia lub pozwolenia przyznanego zakładowi w państwie członkowskim.

(4) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 50 000 LDT rocznie.

(5) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 30 000 LDT rocznie.

(6) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 50 000 LDT rocznie.

(7) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 30 000 LDT rocznie.

(8) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 200 000 ton masy statku pustego LDT rocznie.

(9) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 50 000 LDT rocznie.

(10) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 45 000 ton masy statku pustego LDT rocznie.

(11) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 36 000 LDT rocznie.

(12) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 6000 LDT rocznie.

(13) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 60 000 LDT rocznie.

(14) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 15 000 ton masy statku pustego LDT rocznie.

(15) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 12 000 LDT rocznie.

(16) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 23 000 LDT rocznie.

(17) Zgodnie z przekazanymi

informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 40 000 LDT rocznie.

(18) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 60 000 ton masy statku pustego LDT rocznie.

(19) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 10 000 LDT rocznie.

(20) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 30 000 LDT rocznie.

(21) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 6 000 LDT rocznie.

(22) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 10 000 LDT rocznie.

(23) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 45 000 LDT rocznie.

(24) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 100 000 LDT rocznie.

(25) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 47 500 LDT rocznie.

(26) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 100 000 LDT rocznie.

(27) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 100 000 LDT rocznie.

(28) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 40 000 LDT rocznie.

(29) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 75 000 LDT rocznie.

(30) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 75 000 LDT rocznie.

(31) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 30 000 LDT rocznie.

(32) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 30 000 LDT rocznie.

(33) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 10 000 LDT rocznie.

(34) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 85 000 LDT rocznie.

(35) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 200 000 LDT rocznie.

(36) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 100 000 LDT rocznie.

(37) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 40 000 LDT rocznie.

(38) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 300 000 LDT rocznie.

CZĘŚĆ B

Zakłady recyklingu statków znajdujące się w państwach trzecich

Nazwa zakładu Metoda recyklingu Rodzaj i wielkość statków, które można poddać recyklingowi Ograniczenia i uwarunkowania w funkcjonowaniu zakładu recyklingu statków, w tym dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymi Informacje na temat procedury wyraźnego lub dorozumianego zatwierdzenia planu recyklingu statku przez właściwy organ (1) Maksymalna roczna wielkość recyklingu statków obliczona jako suma wyrażonej w LDT masy statków, które zostały poddane recyklingowi w danym roku w tym zakładzie (2) Data wygaśnięcia włączenia do europejskiego wykazu (3)
TURCJA
Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 5 Aliaga

izmir 35800,

Turcja

Tel. +90 2326182107 - 08 -

09

E-mail: info@avsargemiltd.

com

Na lądzie Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 z wyjątkiem platform Maksymalne wymiary statku: Długość: Bez ograniczenia Szerokość: 50 metrów

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu. Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/ pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

54 224 (4) 2 grudnia 2025 r.
Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. AGemi Söküm Tesisleri, Parcel 22 Aliaga izmir 35800, Turcja

Tel. +90 2326182165

E-mail: info@isiksanship.com www.isiksanship.com

Na lądzie Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: Bez ograniczenia Szerokość: 75 metrów Zanurzenie: 17 m Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu. Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/ pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

91 851 (5) 7 lipca 2024 r.
EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.

Gemi Soküm Tesisleri,

Parcel 10 Aliaga,

Izmir 35800,

Turcja

Tel. +90 2326182162

E-mail: pamirtaner@egecelik. com

Na lądzie Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: Bez ograniczenia Szerokość: 50 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu. Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/ pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

55 503 (6) 12 lutego 2025 r.
LEYAL GEMÍ SOKÜM SANAYÍ ve TÍCARET LTD.

Gemi Soküm Tesisleri,

Parcel 3-4 Aliaga, Izmir 35800, Turcja

Tel. +90 2326182030

E-mail: info@leyal.com.tr

Na lądzie Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: Bez ograniczenia Szerokość: 100 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu. Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/ pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

55 495 (7) 9 grudnia 2023 r.
LEYAL-DEMTA§ GEMÍ SOKÜM SANAYÍ ve TÍCARET A.§.

Gemi Soküm Tesisleri,

Parcel 25 Aliaga, Izmir 35800, Turcja

Tel. +90 2326182065

E-mail: demtas@leyal.com.tr

Na lądzie Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: Bez ograniczenia Szerokość: 63 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu. Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/ pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

50 350 (8) 9 grudnia 2023 r.
ÖGE GEMÍ S0KÜM iTH. iHR. TiC. SAN.AS.

Gemi S0küm Tesisleri,

Parcel 23 Aliaga,

Izmir 35800,

Turcja

Tel. +90 2326182105

E-mail: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com

Na lądzie Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: Bez ograniczenia Szerokość: 70 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu. Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/ pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

62 471 (9) 12 lutego 2025 r.
Simsekler Gida Gemi Sokum Insaat Sanayi Tic. Ltd.Sti

Gemi S0küm Tesisleri,

Parcel 11-12 Aliaga,

Izmir 35800,

Turcja

Tel. +90 2326182036

E-mail:

shipyard@simseklergroup. com.tr

Na lądzie Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: Bez ograniczenia Szerokość: 95 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu. Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/ pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

51 569 (10) 2 grudnia 2025 r.
Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti

Gemi S0küm Tesisleri,

Parcel 8-9 Aliaga,

Izmir 35800,

Turcja

Tel. +90 2326182092

E-mail: info@sokship.com

Na lądzie Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: Bez ograniczenia Szerokość: 90 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu. Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/ pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

66 167 (11) 12 lutego 2025 r.
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

Tel. + 44 (0)1314543380; + 44 (0)7703806067

E-mail:

b.

robertson@dalesmarine.co.uk

Suchy dok i na wodzie w miejscu postoju Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 z wyjątkiem platform Maksymalne wymiary statku: Długość: 165 m Szerokość: 20 m

Zanurzenie: 7,7 m

Obiekt jest autoryzowany na mocy pozwolenia na gospodarowanie odpadami (nr pozwolenia WML/L/1157331), które ogranicza działania i określa warunki dotyczące prowadzącego zakład. Wyraźne zatwierdzenie 5 019 M 22 maja 2027 r.
Kishorn Port Ltd

Kishorn Base

Kishorn

Strathcarron

IV54 8XA

Zjednoczone Królestwo

Tel. +44 (0)1397773840

E-mail:

enquiries@kishornportltd.

com

alasdair@kishornportltd.com

Suchy dok Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 140 m Szerokość: 100 m

Zanurzenie: 12 m

Obiekt jest autoryzowany na mocy pozwolenia na gospodarowanie odpadami (nr pozwolenia WML/L/1175043), które ogranicza działania i określa warunki dotyczące prowadzącego zakład. Wyraźne zatwierdzenie 1 200 (13) 22 maja 2027 r.
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
International Shipbreaking

Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

Stany Zjednoczone

Tel. 956-831-2299

E-mail: chris.

green@internationalshipbreak ing.com

robert.

berry@internationalshipbreak ing.com

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju), pochylnia Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Maksymalne wymiary statku: Długość: 366 metrów Szerokość: 48 m

Zanurzenie: 9 m

Warunki, na jakich zezwala się zakładowi na prowadzenie działalności, są określone w zezwoleniach, świadectwach i upoważnieniach wydanych przez Agencję Ochrony Środowiska, Teksańską Komisję ds. Jakości Środowiska Naturalnego (Texas Commission of Environmental Quality), teksański Generalny Urząd Gruntów (General Land Office) oraz straż przybrzeżną Stanów Zjednoczonych. W prawie Stanów Zjednoczonych nie istnieje obecnie procedura związana z zatwierdzaniem planów recyklingu statków. 120 000 (14) 9 grudnia 2023 r."
Amerykańska ustawa o kontroli substancji toksycznych zakazuje przywozu do Stanów Zjednoczonych statków pływających pod banderą państw trzecich i zawierających stężenia PCB wyższe niż 50 ppm. Zakład posiada dwie pochylnie do ostatecznego recyklingu statków (pochylnia wschodnia i zachodnia). Statki pływające pod banderą państw członkowskich UE poddaje się recyklingowi wyłącznie na pochylni wschodniej.
(1) Na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków.

(2) Na podstawie art. 32 ust. 1 lit. a) zdanie trzecie rozporządzenia (UE) nr 1257/2013.

(3) Zakład recyklingu statków znajdujący się w państwie trzecim jest włączony do europejskiego wykazu na okres pięciu lat od daty wejścia w życie odpowiedniej decyzji wykonawczej Komisji, która przewiduje włączenie tego zakładu do wykazu, chyba że określono inaczej.

(4) Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 60 000 LDT rocznie.

(5) Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 120 000 LDT rocznie.

(6) Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 60 000 LDT rocznie.

(7) Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 80 000 LDT rocznie.

(8) Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 60 000 LDT rocznie.

(9) Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 90 000 LDT rocznie.

(10) Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 70 000 LDT rocznie.

(11) Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 100 000 LDT rocznie.

(12) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 7 275 LDT rocznie.

(13) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 40 165 LDT rocznie.

(14) Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków tego zakładu wynosi 120 000 LDT rocznie."

1 Dz.U. L 330 z 10.12.2013, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2323 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustanawiająca europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków (Dz.U. L 345 z 20.12.2016, s. 119).

Zmiany w prawie

Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, weszła w życie 3 października.

Agnieszka Matłacz 03.10.2023
Niższe ceny prądu dla samorządów, firm i wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), samorządy i wrażliwe podmioty użyteczności publicznej, takie jak: szpitale, szkoły czy instytucje kultury, od niedzieli, 1 października 2023 r., będą mniej płacić za energię elektryczną. Cena maksymalna zamiast 785 zł za MWh cena wynosie 693 zł za MWh.

Robert Horbaczewski 01.10.2023
Prezesi firm i finansiści będą karani tak, jak gwałciciele

W niedzielę, 1 października, wchodzi w życie solidnie „poprawiony” kodeks karny. Nowelizacja znacząco zmienia polską politykę karną. Prokuratura ostro weźmie się nie tylko za pedofilów i zabójców, ale także za osoby zarządzające firmami, przyjmujące korzyści materialne czy wykorzystujące wiedzę specjalistyczną. Zdaniem prawników zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze powoduje rażące niespójności w zakresie zagrożenia karą.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 01.10.2023
"Warzywniak" wchodzi w życie, klient instytucji finansowych z lepszą ochroną

W piątek, 29 września, wchodzą w życie zmiany ważne dla rynku finansowego, potocznie nazywane "warzywniakiem". Dzięki nim Komisja Nadzoru Finansowego może już karać osoby odpowiedzialne za naruszenie prawa również po zaprzestaniu wykonywania funkcji lub zajmowania stanowiska, Ograniczono również możliwość oferowania obligacji korporacyjnych klientom detalicznym poza rynkiem regulowanym.

Regina Skibińska 29.09.2023
Przedsiębiorcy wykażą wartość emisji w importowanych towarach

1 października zacznie obowiązywać CBAM - nowy obowiązek sprawozdawczy dla importerów. Przedsiębiorcy sprowadzający spoza UE takie towary, jak m.in. cement, stal czy nawozy sztuczne, będą podawać wartość wbudowanych w nie gazów cieplarnianych, m.in. dwutlenku węgla. Wyzwaniem może być uzyskanie informacji o emisjach bezpośrednich i pośrednich od dostawcy z kraju trzeciego. Eksperci spodziewają się, że w przyszłości CBAM może objąć kolejne towary, np. plastik.

Monika Pogroszewska 29.09.2023
„Apteka dla Aptekarza 2.0" - przepisy wchodzą w życie

W czwartek weszły w życie zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne, które modyfikują zasadę "Apteka dla Aptekarza". Przepisy wprowadzono przy okazji nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw.

Beata Dązbłaż 28.09.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2022.128.84

Rodzaj: Decyzja
Tytuł: Decyzja wykonawcza 2022/691 zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013
Data aktu: 28/04/2022
Data ogłoszenia: 02/05/2022
Data wejścia w życie: 22/05/2022