Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylającego rozporządzenie
Komisji (WE) nr 643/2009

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315 z dnia 5 grudnia 2019 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 26 lutego 2021 r.)

1.
Strona 188, motyw 11:

zamiast: "Zamrażarki skrzyniowe, w tym zamrażarki skrzyniowe do użytku profesjonalnego, powinny zostać objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, ponieważ nie są objęte zakresem rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1095(7) i mogą być wykorzystywane w środowiskach innych niż profesjonalne.",

powinno być: "Zamrażarki skrzyniowe, w tym profesjonalne zamrażarki skrzyniowe, powinny zostać objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, ponieważ nie są objęte zakresem rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1095(7) i mogą być wykorzystywane w środowiskach innych niż profesjonalne.".

2.
Strona 189, art. 1 ust. 2 lit. a):

zamiast: "a) szaf chłodniczych i zamrażarek szokowych do użytku profesjonalnego, z wyjątkiem zamrażarek skrzyniowych do użytku profesjonalnego;",

powinno być: "a) szaf chłodniczych lub mroźniczych i schładzarek lub zamrażarek szokowych, z wyjątkiem profesjonalnych zamrażarek skrzyniowych;".

3.
Strona 190, art. 2 pkt 23:

zamiast: "23) »urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej« oznacza urządzenie chłodnicze wykorzystywane do prezentowania i sprzedaży klientom produktów przechowywanych w określonej temperaturze niższej niż temperatura otoczenia, dostępnych bezpośrednio przez otwarte boki lub przez co najmniej jedne drzwi lub szuflady bądź oba te elementy, w tym również szafy z przestrzeniami wykorzystywanymi do przechowywania lub wspomaganego wydawania produktów niedostępnych dla klientów, jak określono w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/2024(10);",

powinno być: "23) »urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej« oznacza urządzenie chłodniczewykorzystywane do prezentowania i sprzedaży klientom produktów przechowywanych w określonej temperaturze niższej niż temperatura otoczenia, dostępnych bezpośrednio przez otwarte boki lub przez co najmniej jedne drzwi lub szuflady bądź oba te elementy, w tym również szafy z przestrzeniami wykorzystywanymi do przechowywania lub wspomaganego wydawania produktów niedostępnych dla klientów, z wyłączeniem minibarów i urządzeń do przechowywania wina, jak określono w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/2024(10);".

4.
Strona 191, art. 2 pkt 25:

zamiast: "25) »urządzenie do przechowywania wina« oznacza urządzenie chłodnicze przeznaczone do przechowywania wina z precyzyjną regulacją temperatury przechowywania oraz temperatury docelowej komory do przechowywania wina, jak określono w załączniku III tabela 3, wyposażone w rozwiązania antywibracyjne;",

powinno być: "25) »urządzenie do przechowywania wina« oznacza dedykowane urządzenie chłodnicze przeznaczone do przechowywania wina z precyzyjną regulacją temperatury dla warunków przechowywania oraz temperatury docelowej komory do przechowywania wina, jak określono w załączniku III tabela 3, wyposażone w rozwiązania antywibracyjne;".

5.
Strona 192, art. 4 ust. 3 akapit drugi:

zamiast: "Dokumentacja techniczna musi zawierać wykaz wszystkich równoważnych modeli, w tym ich numery identyfikacyjne.",

powinno być: "Dokumentacja techniczna musi zawierać wykaz wszystkich modeli równoważnych, w tym identyfikatory modeli.".

6.
Strona 193, art. 8 akapit drugi lit. c):

zamiast: "c) ujęcia zamrażarek skrzyniowych do użytku profesjonalnego;",

powinno być: "c) ujęcia profesjonalnych zamrażarek skrzyniowych;".

7.
Strona 197, załącznik II, pkt 1 lit. a) tabela 1 wiersz piąty:

zamiast: "urządzenia chłodnicze z przezroczystymi drzwiami",

powinno być: "urządzenia do przechowywania wina z przezroczystymi drzwiami".

8.
Strona 197, załącznik II, pkt 1 lit. b) tabela 2 wiersz piąty:

zamiast: "urządzenia chłodnicze z przezroczystymi drzwiami",

powinno być: "urządzenia do przechowywania wina z przezroczystymi drzwiami".

9.
Strona 198, załącznik II, pkt 3 lit. a) ppkt 1:

zamiast: "1) producenci, importerzy urządzeń chłodniczych bądź upoważnieni przedstawiciele udostępniają profesjonalnym serwisom naprawczym co najmniej następujące części zamienne: termostaty, czujniki temperatury, płytki obwodów drukowanych przez okres co najmniej siedmiu lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu;",

powinno być: "1) producenci, importerzy urządzeń chłodniczych bądź upoważnieni przedstawiciele udostępniają profesjonalnym serwisom naprawczym co najmniej następujące części zamienne: termostaty, czujniki temperatury, płytki obwodów drukowanych i źródła światła przez okres co najmniej siedmiu lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu;".

10.
Strona 199, załącznik II, pkt 3 lit. c) formuła wprowadzająca:

zamiast: "Maksymalny czas dostawy części zapasowych:",

powinno być: "Maksymalny czas dostawy części zamiennych:".

11.
Strona 199, załącznik II, pkt 4 lit. b):

zamiast: "b) jasne wskazówki dotyczące tego, gdzie i jak należy przechowywać w urządzeniach chłodniczych środki żywnościowe, aby osiągnąć najlepszy poziom konserwacji żywności przez jak najdłuższy okres i uniknąć jej marnowania;",

powinno być: "b) jasne wskazówki dotyczące tego, gdzie i jak należy przechowywać w urządzeniach chłodniczych środki spożywcze, aby osiągnąć najlepszy poziom konserwacji żywności przez jak najdłuższy okres i uniknąć jej marnowania;".

12.
Strona 201, załącznik III, pkt 1 lit. c):

zamiast: "c) w przypadku urządzeń z dystrybutorami na drzwiach, które mogą być włączane i wyłączane przez użytkownika końcowego, dystrybutory/dozowniki są włączone podczas badania zużycia energii, ale nie działają w tym czasie;",

powinno być: "c) w przypadku urządzeń chłodniczych z dystrybutorami na drzwiach, które mogą być włączane i wyłączane przez użytkownika końcowego, dystrybutory są włączone podczas badania zużycia energii, ale nie działają w tym czasie;".

13.
Strona 202, załącznik III, pkt 3 lit. a) akapit czwarty tiret piąte:

zamiast: "- wartość Eaux, wyrażona w kWh/r i zaokrąglona do trzeciego miejsca po przecinku. Eaux ogranicza się do podgrzewacza kondensacyjnego działającego w zależności od warunków otoczenia i wyznacza się ją na podstawie zużycia energii elektrycznej dla szeregu wartości temperatury otoczenia i wilgotności pomnożonych przez prawdopodobieństwo wystąpienia takich wartości temperatury otoczenia i wilgotności i dodanych do siebie; wynik ten jest następnie mnożony przez współczynnik utraty w celu uwzględnienia przenikania ciepła do komory i jego późniejszego usuwania przez system chłodzenia.",

powinno być: "- wartość Eaux, wyrażona w kWh/r i zaokrąglona do trzeciego miejsca po przecinku. Eaux ograni cza się do podgrzewacza antykondensacyjnego działającego w zależności od warunków otoczenia i wyznacza się ją na podstawie zużycia energii elektrycznej przez podgrzewacz dla szeregu wartości temperatury otoczenia i wilgotności pomnożonych przez prawdopodobieństwo wystąpienia takich wartości temperatury otoczenia i wilgotności i dodanych do siebie; wynik ten jest następnie mnożony przez współczynnik utraty w celu uwzględnienia przenikania ciepła do komory i jego późniejszego usuwania przez system chłodzenia.".

Zmiany w prawie

Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.

Krzysztof Sobczak 24.11.2022
W przyszłym roku kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wzrosną dwa razy

Ponad 33 miliony złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie natomiast 349 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku wyniesie ono 3490 złotych. Od lipca z kolei kary wzrosną jeszcze bardziej.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Monika Sewastianowicz 17.11.2022
Psy ratownicze będą mogły trenować w lasach

Psy ratownicze będą mogły legalnie ćwiczyć w lasach, będą też mogły biegać po lasach, podobnie jak i psy myśliwskie. Takie prawo nadaje im podpisana właśnie przez prezydenta nowelizacja ustawy o lasach i kodeksie wykroczeń, przewidująca umożliwienie udziału psów w treningach poprzez wyłączenie z ogólnej zasady dotyczącej zakazu puszczania psa luzem w lesie.

Krzysztof Sobczak 10.11.2022
Prawa nabyte można stracić również w trakcie roku podatkowego

Polski Ład ograniczył możliwość amortyzacji nieruchomości tylko do końca tego roku. Problem mają podatnicy, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Utracą oni prawa nabyte w trakcie trwania ich roku podatkowego. Eksperci radzą drogę sądową i mają nadzieję, że orzecznictwo sądów administracyjnych uwzględni argumenty podatników.

Wiesława Moczydłowska 31.10.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2021.68.232

Rodzaj: Sprostowanie
Tytuł: Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009
Data aktu: 26/02/2021
Data ogłoszenia: 26/02/2021
Data wejścia w życie: 25/12/2019