Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylającego rozporządzenie.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylającego rozporządzenie
Komisji (WE) nr 643/2009

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315 z dnia 5 grudnia 2019 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 26 lutego 2021 r.)

1.
Strona 188, motyw 11:

zamiast: "Zamrażarki skrzyniowe, w tym zamrażarki skrzyniowe do użytku profesjonalnego, powinny zostać objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, ponieważ nie są objęte zakresem rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1095(7) i mogą być wykorzystywane w środowiskach innych niż profesjonalne.",

powinno być: "Zamrażarki skrzyniowe, w tym profesjonalne zamrażarki skrzyniowe, powinny zostać objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, ponieważ nie są objęte zakresem rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1095(7) i mogą być wykorzystywane w środowiskach innych niż profesjonalne.".

2.
Strona 189, art. 1 ust. 2 lit. a):

zamiast: "a) szaf chłodniczych i zamrażarek szokowych do użytku profesjonalnego, z wyjątkiem zamrażarek skrzyniowych do użytku profesjonalnego;",

powinno być: "a) szaf chłodniczych lub mroźniczych i schładzarek lub zamrażarek szokowych, z wyjątkiem profesjonalnych zamrażarek skrzyniowych;".

3.
Strona 190, art. 2 pkt 23:

zamiast: "23) »urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej« oznacza urządzenie chłodnicze wykorzystywane do prezentowania i sprzedaży klientom produktów przechowywanych w określonej temperaturze niższej niż temperatura otoczenia, dostępnych bezpośrednio przez otwarte boki lub przez co najmniej jedne drzwi lub szuflady bądź oba te elementy, w tym również szafy z przestrzeniami wykorzystywanymi do przechowywania lub wspomaganego wydawania produktów niedostępnych dla klientów, jak określono w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/2024(10);",

powinno być: "23) »urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej« oznacza urządzenie chłodniczewykorzystywane do prezentowania i sprzedaży klientom produktów przechowywanych w określonej temperaturze niższej niż temperatura otoczenia, dostępnych bezpośrednio przez otwarte boki lub przez co najmniej jedne drzwi lub szuflady bądź oba te elementy, w tym również szafy z przestrzeniami wykorzystywanymi do przechowywania lub wspomaganego wydawania produktów niedostępnych dla klientów, z wyłączeniem minibarów i urządzeń do przechowywania wina, jak określono w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/2024(10);".

4.
Strona 191, art. 2 pkt 25:

zamiast: "25) »urządzenie do przechowywania wina« oznacza urządzenie chłodnicze przeznaczone do przechowywania wina z precyzyjną regulacją temperatury przechowywania oraz temperatury docelowej komory do przechowywania wina, jak określono w załączniku III tabela 3, wyposażone w rozwiązania antywibracyjne;",

powinno być: "25) »urządzenie do przechowywania wina« oznacza dedykowane urządzenie chłodnicze przeznaczone do przechowywania wina z precyzyjną regulacją temperatury dla warunków przechowywania oraz temperatury docelowej komory do przechowywania wina, jak określono w załączniku III tabela 3, wyposażone w rozwiązania antywibracyjne;".

5.
Strona 192, art. 4 ust. 3 akapit drugi:

zamiast: "Dokumentacja techniczna musi zawierać wykaz wszystkich równoważnych modeli, w tym ich numery identyfikacyjne.",

powinno być: "Dokumentacja techniczna musi zawierać wykaz wszystkich modeli równoważnych, w tym identyfikatory modeli.".

6.
Strona 193, art. 8 akapit drugi lit. c):

zamiast: "c) ujęcia zamrażarek skrzyniowych do użytku profesjonalnego;",

powinno być: "c) ujęcia profesjonalnych zamrażarek skrzyniowych;".

7.
Strona 197, załącznik II, pkt 1 lit. a) tabela 1 wiersz piąty:

zamiast: "urządzenia chłodnicze z przezroczystymi drzwiami",

powinno być: "urządzenia do przechowywania wina z przezroczystymi drzwiami".

8.
Strona 197, załącznik II, pkt 1 lit. b) tabela 2 wiersz piąty:

zamiast: "urządzenia chłodnicze z przezroczystymi drzwiami",

powinno być: "urządzenia do przechowywania wina z przezroczystymi drzwiami".

9.
Strona 198, załącznik II, pkt 3 lit. a) ppkt 1:

zamiast: "1) producenci, importerzy urządzeń chłodniczych bądź upoważnieni przedstawiciele udostępniają profesjonalnym serwisom naprawczym co najmniej następujące części zamienne: termostaty, czujniki temperatury, płytki obwodów drukowanych przez okres co najmniej siedmiu lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu;",

powinno być: "1) producenci, importerzy urządzeń chłodniczych bądź upoważnieni przedstawiciele udostępniają profesjonalnym serwisom naprawczym co najmniej następujące części zamienne: termostaty, czujniki temperatury, płytki obwodów drukowanych i źródła światła przez okres co najmniej siedmiu lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu;".

10.
Strona 199, załącznik II, pkt 3 lit. c) formuła wprowadzająca:

zamiast: "Maksymalny czas dostawy części zapasowych:",

powinno być: "Maksymalny czas dostawy części zamiennych:".

11.
Strona 199, załącznik II, pkt 4 lit. b):

zamiast: "b) jasne wskazówki dotyczące tego, gdzie i jak należy przechowywać w urządzeniach chłodniczych środki żywnościowe, aby osiągnąć najlepszy poziom konserwacji żywności przez jak najdłuższy okres i uniknąć jej marnowania;",

powinno być: "b) jasne wskazówki dotyczące tego, gdzie i jak należy przechowywać w urządzeniach chłodniczych środki spożywcze, aby osiągnąć najlepszy poziom konserwacji żywności przez jak najdłuższy okres i uniknąć jej marnowania;".

12.
Strona 201, załącznik III, pkt 1 lit. c):

zamiast: "c) w przypadku urządzeń z dystrybutorami na drzwiach, które mogą być włączane i wyłączane przez użytkownika końcowego, dystrybutory/dozowniki są włączone podczas badania zużycia energii, ale nie działają w tym czasie;",

powinno być: "c) w przypadku urządzeń chłodniczych z dystrybutorami na drzwiach, które mogą być włączane i wyłączane przez użytkownika końcowego, dystrybutory są włączone podczas badania zużycia energii, ale nie działają w tym czasie;".

13.
Strona 202, załącznik III, pkt 3 lit. a) akapit czwarty tiret piąte:

zamiast: "- wartość Eaux, wyrażona w kWh/r i zaokrąglona do trzeciego miejsca po przecinku. Eaux ogranicza się do podgrzewacza kondensacyjnego działającego w zależności od warunków otoczenia i wyznacza się ją na podstawie zużycia energii elektrycznej dla szeregu wartości temperatury otoczenia i wilgotności pomnożonych przez prawdopodobieństwo wystąpienia takich wartości temperatury otoczenia i wilgotności i dodanych do siebie; wynik ten jest następnie mnożony przez współczynnik utraty w celu uwzględnienia przenikania ciepła do komory i jego późniejszego usuwania przez system chłodzenia.",

powinno być: "- wartość Eaux, wyrażona w kWh/r i zaokrąglona do trzeciego miejsca po przecinku. Eaux ograni cza się do podgrzewacza antykondensacyjnego działającego w zależności od warunków otoczenia i wyznacza się ją na podstawie zużycia energii elektrycznej przez podgrzewacz dla szeregu wartości temperatury otoczenia i wilgotności pomnożonych przez prawdopodobieństwo wystąpienia takich wartości temperatury otoczenia i wilgotności i dodanych do siebie; wynik ten jest następnie mnożony przez współczynnik utraty w celu uwzględnienia przenikania ciepła do komory i jego późniejszego usuwania przez system chłodzenia.".

Zmiany w prawie

Handel w niedzielę - nowelizacja z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą uszczelnić zakaz handlu w niedzielę. Nowe przepisy pozwolą na otwarcie w niehandlowe niedziele sklepów, które świadczą też usługi pocztowe, jeśli przychody z tej działalności przekroczą 40 proc. przychodów danej placówki.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.10.2021
Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok z podpisem prezydenta

Kancelaria prezydenta poinformowała we wtorek, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy budżetowej i okołobudżetowej na 2021 rok. Łączna kwota dochodów budżetu w 2021 roku po nowelizacji wyniesie ponad 482,98 mld zł a wydatki prawie 523,5 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 40,5 mld zł.

Krzysztof Koślicki 19.10.2021
MF: E-Czynny żal w sprawach karno-skarbowych wciąż możliwy

Resort finansów zwraca uwagę, że zmiany w art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego, wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych, nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji. Oznacza to, że złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 roku pozostaje skuteczne.

Krzysztof Koślicki 14.10.2021
Wyrok o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym opublikowany

W Dzienniku Ustaw opublikowany został we wtorek po południu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października, który stwierdza, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Wyrok jest komentowany jako krok w stronę wyjścia Polski z UE.

Krzysztof Sobczak 12.10.2021
Ustawa uchwalona - będzie można przejąć skład podatkowy

Senat przyjął w piątek nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy. Zmiany zostały przyjęte bez poprawek.

Krzysztof Koślicki 08.10.2021
Nowy wzór deklaracji VAT-26 już obowiązuje

Ministerstwo Finansów przypomniało w czwartek, że od 1 października obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-26. Muszą go stosować podatnicy VAT, którzy zamierzają odliczać cały podatek od paliwa i wydatków związanych z samochodami używanymi z ramach działalności gospodarczej.

Krzysztof Koślicki 07.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2021.68.232

Rodzaj: Sprostowanie
Tytuł: Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylającego rozporządzenie.
Data aktu: 26/02/2021
Data ogłoszenia: 26/02/2021
Data wejścia w życie: 25/12/2019