Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylającego rozporządzenie
Komisji (WE) nr 643/2009

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315 z dnia 5 grudnia 2019 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 26 lutego 2021 r.)

1.
Strona 188, motyw 11:

zamiast: "Zamrażarki skrzyniowe, w tym zamrażarki skrzyniowe do użytku profesjonalnego, powinny zostać objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, ponieważ nie są objęte zakresem rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1095(7) i mogą być wykorzystywane w środowiskach innych niż profesjonalne.",

powinno być: "Zamrażarki skrzyniowe, w tym profesjonalne zamrażarki skrzyniowe, powinny zostać objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, ponieważ nie są objęte zakresem rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1095(7) i mogą być wykorzystywane w środowiskach innych niż profesjonalne.".

2.
Strona 189, art. 1 ust. 2 lit. a):

zamiast: "a) szaf chłodniczych i zamrażarek szokowych do użytku profesjonalnego, z wyjątkiem zamrażarek skrzyniowych do użytku profesjonalnego;",

powinno być: "a) szaf chłodniczych lub mroźniczych i schładzarek lub zamrażarek szokowych, z wyjątkiem profesjonalnych zamrażarek skrzyniowych;".

3.
Strona 190, art. 2 pkt 23:

zamiast: "23) »urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej« oznacza urządzenie chłodnicze wykorzystywane do prezentowania i sprzedaży klientom produktów przechowywanych w określonej temperaturze niższej niż temperatura otoczenia, dostępnych bezpośrednio przez otwarte boki lub przez co najmniej jedne drzwi lub szuflady bądź oba te elementy, w tym również szafy z przestrzeniami wykorzystywanymi do przechowywania lub wspomaganego wydawania produktów niedostępnych dla klientów, jak określono w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/2024(10);",

powinno być: "23) »urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej« oznacza urządzenie chłodniczewykorzystywane do prezentowania i sprzedaży klientom produktów przechowywanych w określonej temperaturze niższej niż temperatura otoczenia, dostępnych bezpośrednio przez otwarte boki lub przez co najmniej jedne drzwi lub szuflady bądź oba te elementy, w tym również szafy z przestrzeniami wykorzystywanymi do przechowywania lub wspomaganego wydawania produktów niedostępnych dla klientów, z wyłączeniem minibarów i urządzeń do przechowywania wina, jak określono w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/2024(10);".

4.
Strona 191, art. 2 pkt 25:

zamiast: "25) »urządzenie do przechowywania wina« oznacza urządzenie chłodnicze przeznaczone do przechowywania wina z precyzyjną regulacją temperatury przechowywania oraz temperatury docelowej komory do przechowywania wina, jak określono w załączniku III tabela 3, wyposażone w rozwiązania antywibracyjne;",

powinno być: "25) »urządzenie do przechowywania wina« oznacza dedykowane urządzenie chłodnicze przeznaczone do przechowywania wina z precyzyjną regulacją temperatury dla warunków przechowywania oraz temperatury docelowej komory do przechowywania wina, jak określono w załączniku III tabela 3, wyposażone w rozwiązania antywibracyjne;".

5.
Strona 192, art. 4 ust. 3 akapit drugi:

zamiast: "Dokumentacja techniczna musi zawierać wykaz wszystkich równoważnych modeli, w tym ich numery identyfikacyjne.",

powinno być: "Dokumentacja techniczna musi zawierać wykaz wszystkich modeli równoważnych, w tym identyfikatory modeli.".

6.
Strona 193, art. 8 akapit drugi lit. c):

zamiast: "c) ujęcia zamrażarek skrzyniowych do użytku profesjonalnego;",

powinno być: "c) ujęcia profesjonalnych zamrażarek skrzyniowych;".

7.
Strona 197, załącznik II, pkt 1 lit. a) tabela 1 wiersz piąty:

zamiast: "urządzenia chłodnicze z przezroczystymi drzwiami",

powinno być: "urządzenia do przechowywania wina z przezroczystymi drzwiami".

8.
Strona 197, załącznik II, pkt 1 lit. b) tabela 2 wiersz piąty:

zamiast: "urządzenia chłodnicze z przezroczystymi drzwiami",

powinno być: "urządzenia do przechowywania wina z przezroczystymi drzwiami".

9.
Strona 198, załącznik II, pkt 3 lit. a) ppkt 1:

zamiast: "1) producenci, importerzy urządzeń chłodniczych bądź upoważnieni przedstawiciele udostępniają profesjonalnym serwisom naprawczym co najmniej następujące części zamienne: termostaty, czujniki temperatury, płytki obwodów drukowanych przez okres co najmniej siedmiu lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu;",

powinno być: "1) producenci, importerzy urządzeń chłodniczych bądź upoważnieni przedstawiciele udostępniają profesjonalnym serwisom naprawczym co najmniej następujące części zamienne: termostaty, czujniki temperatury, płytki obwodów drukowanych i źródła światła przez okres co najmniej siedmiu lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu;".

10.
Strona 199, załącznik II, pkt 3 lit. c) formuła wprowadzająca:

zamiast: "Maksymalny czas dostawy części zapasowych:",

powinno być: "Maksymalny czas dostawy części zamiennych:".

11.
Strona 199, załącznik II, pkt 4 lit. b):

zamiast: "b) jasne wskazówki dotyczące tego, gdzie i jak należy przechowywać w urządzeniach chłodniczych środki żywnościowe, aby osiągnąć najlepszy poziom konserwacji żywności przez jak najdłuższy okres i uniknąć jej marnowania;",

powinno być: "b) jasne wskazówki dotyczące tego, gdzie i jak należy przechowywać w urządzeniach chłodniczych środki spożywcze, aby osiągnąć najlepszy poziom konserwacji żywności przez jak najdłuższy okres i uniknąć jej marnowania;".

12.
Strona 201, załącznik III, pkt 1 lit. c):

zamiast: "c) w przypadku urządzeń z dystrybutorami na drzwiach, które mogą być włączane i wyłączane przez użytkownika końcowego, dystrybutory/dozowniki są włączone podczas badania zużycia energii, ale nie działają w tym czasie;",

powinno być: "c) w przypadku urządzeń chłodniczych z dystrybutorami na drzwiach, które mogą być włączane i wyłączane przez użytkownika końcowego, dystrybutory są włączone podczas badania zużycia energii, ale nie działają w tym czasie;".

13.
Strona 202, załącznik III, pkt 3 lit. a) akapit czwarty tiret piąte:

zamiast: "- wartość Eaux, wyrażona w kWh/r i zaokrąglona do trzeciego miejsca po przecinku. Eaux ogranicza się do podgrzewacza kondensacyjnego działającego w zależności od warunków otoczenia i wyznacza się ją na podstawie zużycia energii elektrycznej dla szeregu wartości temperatury otoczenia i wilgotności pomnożonych przez prawdopodobieństwo wystąpienia takich wartości temperatury otoczenia i wilgotności i dodanych do siebie; wynik ten jest następnie mnożony przez współczynnik utraty w celu uwzględnienia przenikania ciepła do komory i jego późniejszego usuwania przez system chłodzenia.",

powinno być: "- wartość Eaux, wyrażona w kWh/r i zaokrąglona do trzeciego miejsca po przecinku. Eaux ograni cza się do podgrzewacza antykondensacyjnego działającego w zależności od warunków otoczenia i wyznacza się ją na podstawie zużycia energii elektrycznej przez podgrzewacz dla szeregu wartości temperatury otoczenia i wilgotności pomnożonych przez prawdopodobieństwo wystąpienia takich wartości temperatury otoczenia i wilgotności i dodanych do siebie; wynik ten jest następnie mnożony przez współczynnik utraty w celu uwzględnienia przenikania ciepła do komory i jego późniejszego usuwania przez system chłodzenia.".

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2021.68.232

Rodzaj: Sprostowanie
Tytuł: Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009
Data aktu: 26/02/2021
Data ogłoszenia: 26/02/2021
Data wejścia w życie: 25/12/2019