Rozporządzenie 2021/1767 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1767
z dnia 6 października 2021 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 1 ,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Unia i jej państwa członkowskie są stronami Konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ) o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska ("konwencja z Aarhus") 3 , i każde z nich ma własne, a także wspólne obowiązki i zobowiązania wynikające z tej konwencji.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 4  przyjęto, by przyczynić się do wywiązania się z zobowiązań wynikających z konwencji z Aarhus poprzez ustanowienie zasad stosowania jej postanowień do instytucji i organów Unii.

(3) W komunikacie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu Komisja zobowiązała się rozważyć przeprowadzenie przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1367/2006, by poprawić dostęp do administracyjnej i sądowej kontroli na szczeblu UE dla obywateli i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska, mających szczególne obawy co do zgodności z prawem ochrony środowiska aktów administracyjnych wywierających wpływ na środowisko. Komisja zobowiązała się również podjąć działania mające poprawić dostęp obywateli i organizacji pozarządowych do wymiaru sprawiedliwości przed sądami krajowymi we wszystkich państwach członkowskich. W tym celu Komisja wydała komunikat z dnia 14 października 2020 r. w sprawie poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska w UE i jej państwach członkowskich, w którym stwierdziła, że "dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, zarówno przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), jak i przed sądami krajowymi orzekającymi jako sądy Unii, to ważny środek wspierający transformację przewidzianą w Europejskim Zielonym Ładzie oraz umacniający rolę kontrolną społeczeństwa obywatelskiego w przestrzeni demokratycznej".

(4) Bez uszczerbku dla uprawnień TSUE do podziału kosztów postępowania, koszty postępowań sądowych prowadzonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 nie mogą być zaporowe, zgodnie z art. 9 ust. 4 konwencji z Aarhus. W związku z tym instytucje i organy Unii będą w takich postępowaniach starały się ponosić tylko uzasadnione koszty i występować tylko o zwrot takich kosztów.

(5) Uwzględniając postanowienia art. 9 ust. 3 i 4 konwencji z Aarhus oraz ustalenia i rady Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus w sprawie ACCC/C/2008/32, należy dostosować prawo Unii do postanowień konwencji z Aarhus o dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska zgodnie z podstawowymi zasadami prawa Unii i jej systemem kontroli sądowej.

(6) W decyzji Rady (UE) 2018/881 5  Rada wezwała do analizy dostępnych dla Unii możliwości ustosunkowania się do ustaleń Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus, a następnie w razie potrzeby do przedstawienie wniosku dotyczącego zmiany rozporządzenia (WE) nr 1367/2006. Ponadto Parlament Europejski zwrócił się o zmianę rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 w swoich rezolucjach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie "Planu działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki" 6 , z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska UE 7  oraz z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu 8 .

(7) Art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus stanowi, że każda ze stron w swoim prawie krajowym ma zapewnić członkom społeczeństwa spełniającym wymagania określone w prawie krajowym dostęp do sądowej lub innej procedury odwoławczej umożliwiającej kwestionowanie legalności z przyczyn merytorycznych lub formalnych decyzji, działań lub zaniechań naruszających przepisy prawa krajowego w dziedzinie środowiska. Administracyjna procedura odwoławcza ustanowiona w rozporządzeniu (WE) nr 367/2006 uzupełnia ogólny unijny system kontroli sądowej dający członkom społeczeństwa możliwość kontroli aktów administracyjnych przez bezpośrednie odwołanie do sądów na poziomie Unii, na podstawie art. 263 akapit czwarty Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz, zgodnie z art. 267 TFUE, za pośrednictwem sądów krajowych. Zasadniczymi elementami tego systemu są prawo i obowiązek sądów krajowych do wystąpienia do TSUE o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 267 TFUE. Na podstawie art. 267 TFUE, zgodnie z wykładnią TSUE, sądy krajowe państw członkowskich są integralną częścią systemu ochrony sądowej w Unii jako sądy powszechne prawa UE 9 .

(8) Ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1367/2006 ograniczenie zakresu wewnętrznej procedury odwoławczej do aktów administracyjnych indywidualnie adresowanych jest główną przyczyną niedopuszczalności wniosków o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej składanych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska na mocy art. 10 tego rozporządzenia, również w przypadku aktów administracyjnych o szerszym zakresie stosowania. Należy zatem rozszerzyć zakres wewnętrznej procedury odwoławczej określony w tym rozporządzeniu, by objąć nią akty nieustawodawcze o zasięgu ogólnym.

(9) Zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 obejmuje akty przyjęte zgodnie z prawem ochrony środowiska. Art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus przewiduje natomiast możliwość zakwestionowania działań lub zaniechań, które "naruszają" prawo w dziedzinie środowiska. Należy zatem wyjaśnić, że wewnętrzną procedurę odwoławczą należy prowadzić w celu sprawdzenia, czy dany akt administracyjny narusza prawo ochrony środowiska.

(10) W ocenie, czy akt administracyjny zawiera postanowienia, które mogą ze względu na swoje skutki naruszać prawo ochrony środowiska, należy rozważyć, czy takie postanowienia mogą mieć negatywny wpływ na osiągnięcie celów polityki Unii w dziedzinie środowiska określonych w art. 191 TFUE. W takim przypadku wewnętrzna procedura odwoławcza powinna obejmować również akty przyjęte w ramach realizacji polityki w innych dziedzinach niż polityka Unii w dziedzinie środowiska.

(11) Na podstawie art. 263 TFUE, zgodnie z wykładnią TSUE, dany akt należy uznać za mający skutki zewnętrzne, a zatem może być przedmiotem wniosku o wszczęcie procedury odwoławczej, jeżeli ma wywierać skutki prawne wobec osób trzecich. Akty o charakterze przygotowawczym, zalecenia, opinie i inne akty niewiążące, które nie wywierają skutków prawnych wobec osób trzecich i nie mogą być w związku z tym uznane za mające skutki zewnętrzne zgodnie z orzecznictwem TSUE, nie powinny zatem być uznane za akty administracyjne na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 10 .

(12) Aby zapewnić spójność prawa, uznaje się, że dany akt wywiera skutki prawne, a zatem może być przedmiotem wniosku o wszczęcie procedury odwoławczej na podstawie art. 263 TFUE, zgodnie z wykładnią TSUE 11 . Uznanie aktu za wywierający skutki prawne oznacza, że może on być przedmiotem wniosku o wszczęcie procedury odwoławczej niezależnie od jego formy, ponieważ jego charakter rozpatruje się pod kątem jego skutków, celu i treści 12 .

(13) Aby dać wystarczająco dużo czasu na właściwe przeprowadzenie postępowania odwoławczego, należy przedłużyć terminy określone w rozporządzeniu (WE) nr 1367/2006 na złożenie wniosku o wszczęcie administracyjnej procedury odwoławczej oraz terminy mające zastosowanie do instytucji i organów Unii na udzielenie odpowiedzi na takie wnioski.

(14) Zgodnie z orzecznictwem TSUE 13  organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska lub inni członkowie społeczeństwa występujący z wnioskiem o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej w odniesieniu do aktu administracyjnego mają obowiązek - przy podawaniu przyczyn złożenia wniosku o wszczęcie procedury odwoławczej - wskazać okoliczności faktyczne i argumenty prawne, które mogą uzasadniać poważne wątpliwości.

(15) Zakres postępowań odwoławczych prowadzonych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 powinien obejmować zarówno materialną, jak i proceduralną legalność zaskarżonego aktu. Zgodnie z orzecznictwem TSUE postępowanie prowadzone na podstawie art. 263 akapit czwarty TFUE i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 nie może opierać się na podstawach lub dowodach, których nie ujęto we wniosku o wszczęcie procedury odwoławczej, gdyż w takim przypadku określony w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 wymóg uzasadnienia takiego wniosku stałby się nieskuteczny, a przedmiot postępowania wszczętego na podstawie wniosku można by zmieniać 14 .

(16) Akty przyjęte przez organy publiczne państw członkowskich, w tym przyjęte na poziomie państwa członkowskiego krajowe środki wykonawcze wymagane na mocy aktu o charakterze nieustawodawczym przyjętego na mocy prawa Unii, nie należą do zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 1367/2006, zgodnie z Traktatami i zasadą autonomii sądów krajowych.

(17) Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska i inni członkowie społeczeństwa powinny mieć prawo do złożenia wniosku o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej w odniesieniu do aktów administracyjnych i zaniechań instytucji i organów Unii zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1367/2006 w brzmieniu zmienionym niniejszym rozporządzeniem.

(18) Członkowie społeczeństwa, którzy wykazują, że ich prawa doznały uszczerbku, powinni wykazać, że doszło do naruszenia ich praw. Może ono polegać na nieuzasadnionym ograniczeniu takich praw lub utrudnianiu ich wykonywania.

(19) Członkowie społeczeństwa nie muszą udowadniać, że dane akty dotyczą ich bezpośrednio i indywidualnie w rozumieniu art. 263 akapit czwarty TFUE, zgodnie z wykładnią TSUE 15 . Aby jednak uniknąć sytuacji, w której członkowie społeczeństwa mają nieograniczone prawo do składania wniosków o wszczęcie procedury odwoławczej ("actio popularis"), czego konwencja z Aarhus nie wymaga, powinni oni wykazać, że dany akt dotyczy ich bezpośrednio w porównaniu z ogółem społeczeństwa, na przykład do takich sytuacji może należeć, z orzecznictwem TSUE 16 , bezpośrednie zagrożenie ich zdrowia i bezpieczeństwa lub naruszenie prawa przysługującego im na mocy prawodawstwa Unii, wynikające z zarzucanego naruszenia prawa ochrony środowiska.

(20) Wykazując wystarczający interes publiczny, członkowie społeczeństwa powinni wspólnie wykazać zarówno istnienie interesu publicznego w zachowaniu, ochronie i poprawie jakości środowiska, ochronie zdrowia ludzkiego, ostrożnym i racjonalnym wykorzystywaniu zasobów naturalnych lub przeciwdziałaniu zmianie klimatu, jak i poparcie wystarczającej liczby osób fizycznych lub prawnych w całej Unii dla ich wniosku o wszczęcie procedury odwoławczej, poprzez zebranie ich podpisów odręcznych lub cyfrowych.

(21) Aby zapewnić skuteczne wewnętrzne procedury odwoławcze, a w szczególności aby zapewnić, że wnioski o wszczęcie procedury odwoławczej będą w stosownych przypadkach spełniać kryteria określone w rozporządzeniu (WE) nr 1367/2006 i wskazywać okoliczności faktyczne lub argumenty prawne, które mogą uzasadniać poważne wątpliwości co do oceny dokonanej przez instytucję lub organ Unii 17 , członkowie społeczeństwa powinni być reprezentowani przez organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska spełniającą kryteria określone w rozporządzeniu (WE) nr 1367/2006, w brzmieniu zmienionym niniejszym rozporządzeniem, albo przez prawnika uprawnionego do występowania przed sądem państwa członkowskiego.

(22) Jeżeli instytucja lub organ Unii otrzyma więcej niż jeden wniosek o wszczęcie procedury odwoławczej w sprawie tego samego aktu lub zaniechania i połączy te wnioski, by ocenić je w jednej procedurze, w swojej odpowiedzi instytucja lub organ Unii powinny rozpatrzyć każdy wniosek oddzielnie. W szczególności jeśli uznają one taki wniosek za niedopuszczalny ze względów proceduralnych lub oddalą go z powodów merytorycznych, nie powinno to przesądzać o rozpatrzeniu pozostałych wniosków o wszczęcie procedury odwoławczej, objętych tą samą procedurą.

(23) By zapewnić skuteczne rozpatrywanie spraw, instytucje i organy Unii powinny podejmować starania w celu spójnego stosowania kryteriów określonych w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006.

(24) By zapewnić przejrzystość i skuteczne rozpatrywanie spraw, instytucje i organy Unii powinny mieć możliwość wprowadzania internetowych systemów przyjmowania wniosków o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej.

(25) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie określenie szczegółowych zasad dotyczących zastosowania postanowień konwencji z Aarhus do instytucji i organów Unii, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na jego rozmiary i skutki możliwe jest jego osiągnięcie tylko na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(26) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi na mocy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwana dalej "kartą"), w szczególności z potrzebą zintegrowania wysokiego poziomu ochrony środowiska z polityką Unii (art. 37), prawem do dobrej administracji (art. 41) i prawem do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu (art. 47). Niniejsze rozporządzenie przyczynia się do zwiększenia skuteczności unijnego systemu kontroli administracyjnej i sądowej, i w rezultacie poprawia stosowanie art. 37, 41 i 47 karty, a tym samym wspiera zasadę praworządności zapisaną w art. 2 TUE.

(27) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1367/2006,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 1367/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 2 ust. 1 lit. g) i h) otrzymują brzmienie:

"g) »akt administracyjny« oznacza akt nieustawodawczy przyjęty przez instytucję lub organ Unii, który wywiera skutki prawne i zewnętrzne oraz zawiera postanowienia, które mogą naruszać prawo ochrony środowiska w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. f);

h) »zaniechanie administracyjne« oznacza nieprzyjęcie przez instytucję lub organ Unii aktu nie ustawodawczego, który wywiera skutki prawne i zewnętrzne, jeżeli takie nieprzyjęcie może naruszać prawo ochrony środowiska w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. f).";

2)
w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Organizacja pozarządowa lub inni członkowie społeczeństwa spełniający kryteria określone w art. 11 są uprawnieni do złożenia wniosku o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej do instytucji lub organu Unii, które przyjęły akt administracyjny, lub - w przypadku zarzutu zaniechania administracyjnego - które powinny były przyjąć taki akt, wskazując jako podstawę, że taki akt lub takie zaniechanie narusza prawo ochrony środowiska w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. f).

Takie wnioski muszą być sporządzone na piśmie w terminie nieprzekraczającym ośmiu tygodni od daty przyjęcia aktu administracyjnego, powiadomienia o nim lub jego opublikowania, w zależności od tego, która z tych dat będzie późniejsza, a w przypadku zarzutu zaniechania administracyjnego - ośmiu tygodni od daty, w której akt administracyjny powinien był zostać przyjęty. We wniosku podaje się podstawy wszczęcia procedury odwoławczej.

2. Instytucja lub organ Unii, o których mowa w ust. 1, rozpatruje każdy taki wniosek, chyba że jest on oczywiście bezzasadny lub jednoznacznie nieuzasadniony. Jeżeli instytucja lub organ Unii otrzyma wiele wniosków o wszczęcie procedury odwoławczej tego samego aktu administracyjnego lub zaniechania administracyjnego, może zdecydować, że połączy te wnioski i rozpatrzy je jak jeden wniosek. Instytucja lub organ Unii udziela odpowiedzi zawierającej uzasadnienie na piśmie tak szybko, jak to możliwe, nie później niż 16 tygodni od upływu ośmiotygodniowego terminu wyznaczonego w ust. 1 akapit drugi.";

b)
ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"W każdym razie instytucja lub organ Unii podejmuje działania w terminie 22 tygodni od upływu ośmiotygodniowego terminu wyznaczonego w ust. 1 akapit drugi.";

3)
w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:
a)
dodaje się ustęp w brzmieniu:

"1a. Wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej mogą złożyć również inni członkowie społeczeństwa, pod warunkiem że:

a) wykażą, że wskutek zarzucanego naruszenia prawa ochrony środowiska Unii ich prawa doznały uszczerbku, a sytuacja ta dotyka ich bezpośrednio w porównaniu z ogółem społeczeństwa; lub

b) wykażą wystarczający interes publiczny i poparcie dla wniosku ze strony co najmniej 4 000 członków społeczeństwa mieszkających lub mających siedzibę w co najmniej pięciu państwach członkowskich, po co najmniej 250 w każdym z tych państw;

W przypadkach, o których mowa w akapicie pierwszym, członków społeczeństwa reprezentuje organizacja pozarządowa spełniająca kryteria określone w ust. 1 lub przez prawnika uprawnionego do występowania przed sądem państwa członkowskiego. Ta organizacja pozarządowa lub ten prawnik współpracują z daną instytucją lub danym organem Unii, by w stosownych przypadkach wykazać, że spełniono warunki ilościowe określone w akapicie pierwszym lit. b), a na żądanie przedstawiają dalsze dowody na spełnienie tych warunków.";

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisja przyjmuje przepisy niezbędne do zapewnienia, aby kryteria i warunki wymienione w ust. 1 i ust. 1a akapit drugi były stosowane w sposób przejrzysty i spójny.";

4)
dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 11a

Publikacja wniosków i ostatecznych decyzji oraz internetowe systemy przyjmowania wniosków

1. Instytucje i organy Unii publikują wszystkie wnioski o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej - jak najszybciej po ich otrzymaniu - i wszystkie ostateczne decyzje w sprawie tych wniosków - jak najszybciej po ich przyjęciu.

2. Instytucje i organy Unii mogą wprowadzić internetowe systemy przyjmowania wniosków o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej i mogą wymagać, by wszystkie wnioski o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej były składane poprzez te systemy internetowe.";

5)
art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli instytucja lub organ Unii nie podejmie działania zgodnie z art. 10 ust. 2 lub 3, organizacja pozarządowa lub inny członek społeczeństwa, którzy złożyli wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej zgodnie z art. 10, mogą wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z odpowiednimi postanowieniami traktatu.";

6)
w całym tekście rozporządzenia odesłania do postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Traktat WE) zastępuje się odesłaniami do odpowiednich postanowień TFUE i wprowadza się konieczne zmiany gramatyczne;
7)
w całym tekście rozporządzenia, w tym w tytule, wyraz "Wspólnota" zastępuje się wyrazem "Unia" i wprowadza się konieczne zmiany gramatyczne.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 1. pkt 3 lit. a) stosuje się od dnia 29 kwietnia 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Strasburgu dnia 6 października 2021 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
D.M. SASSOLI A. LOGAR
Przewodniczący Przewodniczący
1 Dz.U. C 123 z 9.4.2021, s. 66.
2 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 5 października 2021 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym)] oraz decyzja Rady z dnia 6 października 2021 r.
3 Decyzja Rady 2005/370/WE z 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz.U. L 124 z 17.5.2005, s. 1).
4 Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13).
5 Decyzja Rady (UE) 2018/881 z 18 czerwca 2018 r. wzywająca Komisję do przedłożenia analizy opcji, jakimi Unia dysponuje, by zająć się kwestiami podniesionymi w ustaleniach Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus w sprawie ACCC/C/2008/32 i, w stosownym przypadku, mając na uwadze wyniki analizy, wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 (Dz.U. L 155 z 19.6.2018, s. 6).
6 OJ C 356 z 4.10.2018, s. 38.
7 OJ C 356 z 4.10.2018, s. 84.
8 OJ C 270 z 7.7.2021, s. 2.
9 Opinia Trybunału z dnia 8 marca 2011 r., "Ustanowienie jednolitego systemu rozstrzygania sporów patentowych", 1/09, ECLI:EU: C:2011:123, pkt 80.
10 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 3 października 2013 r., Inuit Tapiriit Kanatami i in. przeciwko Parlamentowi i Radzie, C-583/11 P, ECLI:EU:C:2013:625, pkt 56.
11 Zob. wyrok w sprawie C-583/11 P, pkt 56.
12 Wyroki Trybunału Sprawiedliwości: z dnia 10 grudnia 1957 r., Usines a tubes de la Sarre przeciwko Wysokiej Władzy, 1/57 i 14/57, ECLI:EU:C:1957:13, pkt 114; z dnia 31 marca 1971 r., Komisja przeciwko Radzie, 22/70, ECLI:EU:C:1971:32, pkt 42; z dnia 16 czerwca 1993 r., Francja przeciwko Komisji, C-325/91, ECLI:EU:C:1993:245, pkt 9; z dnia 20 marca 1997 r., Francja przeciwko Komisji, C-57/95, ECLI:EU:C:1997:164, pkt 22; z dnia 13 października 2011 r., Deutsche Post i Niemcy przeciwko Komisji, C-463/10 P i C-475/10 P, ECLI:EU:C:2011:656, pkt 36.
13 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 września 2019 r. TestBioTech przeciwko Komisji, C-82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719, pkt 69.
14 Zob. wyrok w sprawie C-82/17 P, pkt 39.
15 Wyrok Trybunału z 15 lipca 1963 r., Plaumann przeciwko Komisji, 25/62, ECLI:EU:C:1963:17.
16 Wyroki Trybunału z 25 lipca 2008 r., Janecek, C-237/07, ECLI:EU:C:2008:447, z 1 czerwca 2017 r., Folk, C-529/15, ECLI:EU: C:2017:419, i z 3 października 2019 r., Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland i in., C-197/18, ECLI:EU:C:2019:824.
17 Zob. wyrok w sprawie C-82/17 P, pkt 69.

Zmiany w prawie

Uproszczenia w ramach pakietu Slim VAT 3 coraz bliżej

Po rozpatrzeniu przez Senat, Sejm 26 maja poparł jedną z pięciu poprawek senackich do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwaną Slim VAT 3. Celem zmian ma być uproszczenie i przyspieszenie rozliczania VAT, dzięki czemu poprawiona zostanie także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro.

Krzysztof Koślicki 26.05.2023
Przepisy do walki z oszustwami VAT-owskimi w e-commerce opublikowane

Opublikowane zmiany w przepisach o VAT mają na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w sprawie zwalczania oszustw podatkowych. Chodzi przede wszystkim o zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi a dostawcami usług płatniczych. Zmiany dotkną banki i instytucje kredytowe.

Krzysztof Koślicki 25.05.2023
Wyższy zwrot akcyzy dla hodowców świń, owiec, kóz i koni z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek nowelizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe regulacje przewidują m.in. objęcie zwrotami producentów świń, owiec, kóz i koni oraz podniesienie zwrotu do 2 zł za litr. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury VAT albo ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.

Krzysztof Koślicki 19.05.2023
Za brak zgłoszenia transportu do SENT grożą surowe sankcje

Od 21 kwietnia 2023 roku systemem SENT objęty jest przewóz zboża, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich. Podmioty, które uczestniczą w przewozie tych produktów, rolnych mają obowiązek zgłaszania do rejestru przewozów dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć takich towarów, a także ich przewozów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski.

Krzysztof Koślicki 15.05.2023
Podatku od zbiórek i darowizn jednak nie będzie - Senat uchwalił przepisy

W czwartek Senat przyjął zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw, zawarte w tzw. pakiecie Slim VAT 3. Dotkną one także podatku od spadków i darowizn. Chodzi tu przede wszystkim o kontrowersyjny podatek od zbiórek charytatywnych, który miał zacząć obowiązywać od lipca br. Obowiązek liczenia darowizn od wielu osób został wykreślony.

Wiesława Moczydłowska 11.05.2023
Ważne zmiany w Kodeksie pracy od 26 kwietnia

Od 26 kwietnia 2023 roku zaczynają obowiązywać znaczące zmiany przepisów Kodeksu pracy. Dostosowują one nasze prawo do przepisów dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych z nich – nowe uprawnienia i dotychczasowe regulacje po zmianach.

Marek Rotkiewicz 26.04.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2021.356.1

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rozporządzenie 2021/1767 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty
Data aktu: 06/10/2021
Data ogłoszenia: 08/10/2021
Data wejścia w życie: 29/04/2023, 28/10/2021