Rozporządzenie 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 432/2012
z dnia 16 maja 2012 r.

ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 25 maja 2012 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności 1 , w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 zabronione jest stosowanie oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, o ile Komisja nie udzieliła zezwolenia na takie oświadczenia i nie zostały one włączone do wykazu dopuszczonych oświadczeń.

(2) Artykuł 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 przewiduje, że najpóźniej do dnia 31 stycznia 2008 r. państwa członkowskie dostarczają Komisji krajowe wykazy oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, o których mowa w art. 13 ust. 1 tego rozporządzenia. Do krajowych wykazów oświadczeń należy dołączyć warunki ich stosowania wraz z odwołaniami do konkretnych uzasadnień naukowych.

(3) Art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 stanowi, że po zasięgnięciu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, zwanego dalej Urzędem, Komisja w terminie najpóźniej do dnia 31 stycznia 2010 r. przyjmuje wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, o których mowa w art. 13 ust. 1 tego rozporządzenia, oraz wszelkie niezbędne warunki stosowania tych oświadczeń.

(4) Do dnia 31 stycznia 2008 r. Komisja otrzymała od państw członkowskich wykazy zawierające ponad 44 000 oświadczeń zdrowotnych. Na podstawie analizy krajowych wykazów okazało się, że z powodu wielu powtórzeń i po rozmowach z państwami członkowskimi konieczne było opracowanie na podstawie krajowych wykazów skonsolidowanego wykazu oświadczeń, w sprawie których Urząd powinien wydać opinię naukową, zwanego dalej skonsolidowanym wykazem 2 .

(5) Dnia 24 lipca 2008 r. Komisja skierowała do Urzędu oficjalny wniosek o wydanie opinii naukowej na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 wraz z zakresem zadań i pierwszą częścią skonsolidowanego wykazu. Kolejne części skonsolidowanego wykazu zostały przesłane w listopadzie i grudniu 2008 r. Komisja zamknęła skonsolidowany wykaz uzupełnieniem dostarczonym Urzędowi dnia 12 marca 2010 r. Niektóre oświadczenia ze skonsolidowanego wykazu zostały później wycofane przez państwa członkowskie przed ich oceną przez Urząd. Ocena naukowa przeprowadzona przez Urząd zakończyła się publikacją opinii w okresie od października 2009 r. do lipca 2011 r. 3 .

(6) W swojej ocenie Urząd uznał, że niektóre oświadczenia obejmowały różne deklarowane efekty lub łączyły takie same deklarowane efekty. W związku z powyższym oświadczenie zdrowotne ujęte w niniejszym rozporządzeniu może odpowiadać jednej lub większej liczbie pozycji ze skonsolidowanego wykazu.

(7) W odniesieniu do pewnej liczby oświadczeń zdrowotnych Urząd stwierdził, że na podstawie złożonych danych wykazano związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników a deklarowanym efektem. Na mocy art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 należy zezwolić na stosowanie oświadczeń zdrowotnych odnoszących się do tych wniosków i zgodnych z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 oraz włączyć je do wykazu dopuszczonych oświadczeń.

(8) Art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 stanowi, że do dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych należy dołączyć wszelkie niezbędne warunki (włącznie z ograniczeniami) ich stosowania. Wykaz dopuszczonych oświadczeń powinien obejmować sformułowanie oświadczeń, szczegółowe warunki ich stosowania oraz, w stosownych przypadkach, warunki lub ograniczenia stosowania lub dodatkowe wyjaśnienia lub ostrzeżenia, zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006 oraz opiniami wydanymi przez Urząd.

(9) Jednym z celów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 jest dopilnowanie, by oświadczenia zdrowotne były prawdziwe, rzetelne, zrozumiałe i przydatne dla konsumenta. W związku z tym sposób sformułowania i przedstawiania takich oświadczeń musi być brany pod uwagę. W przypadku gdy oświadczenia mają dla konsumenta taki sam sens jak dopuszczone oświadczenie zdrowotne, ponieważ wskazują na taki sam związek między kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników a zdrowiem, oświadczenia te powinny podlegać takim samym warunkom stosowania jak dopuszczone oświadczenia zdrowotne.

(10) Komisja zidentyfikowała pewną liczbę oświadczeń przedstawionych do oceny, odnoszących się do substancji roślinnych lub ziołowych, powszechnie znanych jako substancje "botaniczne", w odniesieniu do których Urząd nie zakończył jeszcze oceny naukowej. Ponadto istnieje szereg oświadczeń zdrowotnych, w odniesieniu do których wymagana jest dalsza ocena, zanim Komisja będzie w stanie rozważyć ich włączenie lub niewłączenie do wykazu dopuszczonych oświadczeń, lub które zostały ocenione, ale z uwagi na inne uzasadnione czynniki na tym etapie ich rozpatrzenie nie może zostać ukończone przez Komisję.

(11) Oświadczenia, których ocena Urzędu lub rozpatrzenie przez Komisję nie zostały jeszcze zakończone, zostaną opublikowane na stronie internetowej Komisji 4  i mogą nadal być stosowane zgodnie z art. 28 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

(12) Zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 oświadczenia zdrowotne muszą się opierać na ogólnie przyjętych dowodach naukowych. W związku z tym nie należy zezwolić na stosowanie oświadczeń zdrowotnych, które nie otrzymały pozytywnej oceny naukowej Urzędu, ponieważ nie stwierdzono, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników a deklarowanym efektem. Zezwolenie może również zgodnie z prawem zostać wstrzymane, jeśli oświadczenia zdrowotne nie spełniają innych ogólnych i szczegółowych wymagań rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, nawet w przypadku pozytywnej oceny naukowej dokonanej przez Urząd. Nie należy stosować oświadczeń zdrowotnych niezgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami żywieniowymi i zdrowotnymi. Urząd stwierdził, że w przypadku jednego oświadczenia 5  dotyczącego wpływu tłuszczów na prawidłowe wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz innego oświadczenia 6  dotyczącego wpływu sodu na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania mięśni związek przyczynowo-skutkowy został wykazany. Stosowanie tych oświadczeń zdrowotnych mogłoby jednak nieść ze sobą sprzeczne i niejasne przesłanie dla konsumentów, ponieważ zachęcałoby do spożywania tych substancji odżywczych, w odniesieniu do których na podstawie powszechnie przyjętych zaleceń naukowych organy europejskie, krajowe i międzynarodowe informują konsumentów, że ich spożycie powinno zostać zmniejszone. W związku z powyższym oba oświadczenia nie są zgodne z art. 3 akapit drugi lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, który przewiduje, że stosowanie oświadczeń nie może być niejednoznaczne lub wprowadzające w błąd. Ponadto nawet gdyby te oświadczenia zdrowotne miały być dopuszczone tylko w szczególnych warunkach użycia lub uzupełnione dodatkowymi stwierdzeniami lub ostrzeżeniami, nie byłoby to wystarczające, by zmniejszyć dezorientację konsumentów, i w związku z tym nie należy udzielić zezwolenia na stosowanie przedmiotowych oświadczeń.

(13) Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane po upływie sześciu miesięcy od daty jego wejścia w życie w celu umożliwienia podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze dostosowanie się do jego wymagań, w tym do zakazu, zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, dotyczącego tych oświadczeń zdrowotnych, których ocena Urzędu i rozpatrzenie przez Komisję zostały ukończone.

(14) Art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 stanowi, że Komisja tworzy i prowadzi unijny rejestr oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, zwany dalej rejestrem. Rejestr zawierać będzie dopuszczone oświadczenia oraz między innymi warunki, które mają do nich zastosowanie. Rejestr będzie zawierać także wykaz odrzuconych oświadczeń zdrowotnych i powody ich odrzucenia.

(15) Oświadczenia zdrowotne, które zostały wycofane przez państwa członkowskie, nie będą ujęte w wykazie odrzuconych oświadczeń zdrowotnych w ramach unijnego rejestru. Rejestr będzie uaktualniany okresowo, gdy zajdzie taka potrzeba w wyniku postępów dotyczących oświadczeń zdrowotnych, dla których nie ukończono jeszcze oceny Urzędu lub rozpatrzenia przez Komisję.

(16) Podczas ustanawiania środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu w stosowny sposób uwzględniono opinie i stanowiska społeczeństwa oraz zainteresowanych stron, otrzymane przez Komisję.

(17) Dodawanie substancji do środków spożywczych oraz stosowanie substancji w środkach spożywczych objęte są szczegółowymi przepisami Unii i przepisami krajowymi, podobnie jak klasyfikacja produktów jako środków spożywczych lub produktów leczniczych. Żadna decyzja w sprawie oświadczenia zdrowotnego zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006, np. decyzja o włączeniu do wykazu dopuszczonych oświadczeń, o którym mowa w art. 13 ust. 3 tego rozporządzenia, nie stanowi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu substancji, której dotyczy oświadczenie, ani decyzji, czy dana substancja może być stosowana w środkach spożywczych, ani też klasyfikacji danego produktu jako środka spożywczego.

(18) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i nie spotkały się ze sprzeciwem Parlamentu Europejskiego ani Rady,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Dopuszczone oświadczenia zdrowotne

1. 
Wykaz oświadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, które mogą być stosowane w odniesieniu do środków spożywczych, znajduje się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
2. 
Oświadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1, mogą być stosowane w odniesieniu do żywności zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.
Artykuł  2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2012 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 7

WYKAZ DOPUSZCZONYCH OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Składnik odżywczy, substancja, żywność lub kategoria żywności Oświadczenie Warunki stosowania oświadczenia Warunki lub ograniczenia stosowania danej żywności, dodatkowe wyjaśnienia lub ostrzeżenia Numer dziennika EFSA Odpowiedni numer wpisu do skonsolidowanego wykazu przedłożonego EFSA do oceny
Alfa-cyklodekstryna Spożycie alfa-cyklodekstryny w ramach posiłku zawierającego skrobię pomaga ograniczyć wzrost poziomu glukozy we krwi po tym posiłku Oświadczenie można stosować w odniesieniu do żywności zawierającej co najmniej 5 g alfa-cyklodekstryny na 50 g skrobi w określonej ilościowo porcji w ramach posiłku. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania alfa-cyklodekstryny w ramach posiłku. 2012;10(6):2713 2926
Arabinoksylan z bielma pszenicy Spożycie arabinoksylanu w ramach posiłku pomaga ograniczyć wzrost poziomu glukozy we krwi po tym posiłku Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej co najmniej 8 g bogatego w arabinoksylan błonnika wytworzonego z bielma pszenicy (co najmniej 60 % wagowo arabinoksylanu) na 100 g węglowodanów przyswajalnych w określonej ilościowo porcji w ramach posiłku. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania bogatego w arabinoksylan błonnika wytworzonego z bielma pszenicy w ramach posiłku. 2011;9(6):2205 830
Betaglukany Betaglukany pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności, która zawiera co najmniej 1 g betaglukanów pochodzących z owsa, otrębów owsianych, jęczmienia, otrębów jęczmiennych lub mieszanek tych źródeł na określoną ilościowo porcję. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania dziennie 3 g betaglukanów pochodzących z owsa, otrębów owsianych, jęczmienia, otrębów jęczmiennych lub mieszanek tych betaglukanów. 2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801,

1465, 2934

1236, 1299

Betaglukany z owsa i jęczmienia Spożycie betaglukanów pochodzących z owsa lub jęczmienia w ramach posiłku pomaga ograniczyć wzrost poziomu glukozy we krwi po tym posiłku Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej co najmniej 4 g betaglukanów z owsa lub jęczmienia na każde 30 g węglowodanów przyswajalnych w określonej ilościowo porcji w ramach posiłku. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożycia betaglukanów pochodzących z owsa lub jęczmienia w ramach posiłku. 2011;9(6):2207 821, 824
Betaina Betaina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu homocysteiny Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej 500 mg betainy na określoną ilościowo porcję. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 1,5 g betainy dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że dzienne spożycie przekraczające 4 g może znacznie zwiększyć poziom cholesterolu we krwi. 2011;9(4):2052 4325
Białko Białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem białka, zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO BIAŁKA", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594,

595, 715

1398

Białko Białko pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem białka, zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO BIAŁKA", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 415, 417, 593, 594,

595, 715

1398

Białko Białko pomaga w utrzymaniu zdrowych kości Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem białka, zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO BIAŁKA", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 416 4704
Biotyna Biotyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem biotyny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1209 114, 117
Biotyna Biotyna pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem biotyny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1209 116
Biotyna Biotyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem biotyny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661
Biotyna Biotyna pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem biotyny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1728 120
Biotyna Biotyna pomaga zachować zdrowe włosy Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem biotyny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876
Biotyna Biotyna pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem biotyny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1209 115
Biotyna Biotyna pomaga zachować zdrową skórę Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem biotyny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121
Błonnik jęczmienny Błonnik jęczmienny przyczynia się do zwiększenia masy kału Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności o dużej zawartości tego błonnika zgodnie z oświadczeniem "WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA POKARMOWEGO", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2011;9(6):2249 819
Błonnik owsiany Błonnik owsiany przyczynia się do zwiększenia masy kału Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności o dużej zawartości tego błonnika zgodnie z oświadczeniem "WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA POKARMOWEGO", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 2011;9(6):2249 822
Błonnik z buraków cukrowych Błonnik z buraków cukrowych przyczynia się do zwiększenia masy stolca Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności o dużej zawartości tego błonnika zgodnie z oświadczeniem "WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA POKARMOWEGO", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2011;9(12):2468
Błonnik z otrębów pszennych Błonnik z otrębów pszennych przyczynia się do przyspieszenia pasażu jelitowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności o dużej zawartości tego błonnika zgodnie z oświadczeniem "WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA POKARMOWEGO", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że deklarowane działanie występuje w przypadku spożycia co najmniej 10 g błonnika z otrębów pszennych. 2010;8(10):1817 828, 839, 3067, 4699
Błonnik z otrębów pszennych Błonnik z otrębów pszennych przyczynia się do zwiększenia masy kału Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności o dużej zawartości tego błonnika zgodnie z oświadczeniem "WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA POKARMOWEGO", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 2010;8(10):1817 3066
Błonnik żytni Błonnik żytni pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu jelit Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności o dużej zawartości tego błonnika zgodnie z oświadczeniem "WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA POKARMOWEGO", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 2011;9(6):2258 825
Chitozan Chitozan pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 3 g chitozanu dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 3 g chitozanu dziennie. 2011;9(6):2214 4663
Chlorek Chlorek pomaga w utrzymaniu prawidłowego trawienia poprzez wytwarzanie w żołądku kwasu chlorowodorowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem chlorku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. Oświadczenie to nie może być stosowane w odniesieniu do chloru pochodzącego z chlorku sodu 2010;8(10):1764 326
Cholina Cholina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu homocysteiny Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej przynajmniej 82,5 mg choliny na 100 g lub 100 ml, lub na pojedynczą porcję żywności. 2011;9(4):2056 3090
Cholina Cholina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu tłuszczów Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej przynajmniej 82,5 mg choliny na 100 g lub 100 ml, lub na pojedynczą porcję żywności. 2011;9(4):2056 3186
Cholina Cholina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej przynajmniej 82,5 mg choliny na 100 g lub 100 ml, lub na pojedynczą porcję żywności. 2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501 712, 1633
Chrom Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem chromu trójwartościowego zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1732 260, 401, 4665, 4666,

4667

Chrom Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem chromu trójwartościowego zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667 4698
Cynk Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1229 360
Cynk Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1819 382
Cynk Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1229 296
Cynk Cynk pomaga w prawidłowej syntezie DNA Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1819 292, 293, 1759
Cynk Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1229 297, 300
Cynk Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1819 2890
Cynk Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu kwasów tłuszczowych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1229 302
Cynk Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu witaminy A Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1229 361
Cynk Cynk pomaga w prawidłowej syntezie białka Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1819 293, 4293
Cynk Cynk pomaga w utrzymaniu zdrowych kości Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1229 295, 1756
Cynk Cynk pomaga zachować zdrowe włosy Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1819 412
Cynk Cynk pomaga zachować zdrowe paznokcie Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1819 412
Cynk Cynk pomaga zachować zdrową skórę Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1819 293
Cynk Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1819 301
Cynk Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1229 361
Cynk Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1229 291, 1757
Cynk Cynk pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1229 294, 1758
Cynk Cynk bierze udział w procesie podziału komórek Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1229 292, 293, 1759
Flawanole kakao Flawanole kakao przyczyniają się do utrzymania elastyczności naczyń krwionośnych, co przyczynia się do prawidłowego przepływu krwi (*****) (******) Konsumentom podaje się informację, że korzystne działanie występuje w przypadku dziennego spożycia 200 mg flawanoli kakao.

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie dla napojów z kakao (z kakao w proszku) lub czekolady gorzkiej zapewniającej co najmniej dzienne spożycie 200 mg flawanoli kakao o stopniu polimeryzacji 1-10 (*****).

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie dla kapsułek lub tabletek zawierających ekstrakt kakao o podwyższonej zawartości flawanoli zapewniających co najmniej dzienne spożycie 200 mg flawanoli kakao o stopniu polimeryzacji 1-10 (******).

- 2012;10(7):2809 (*****)

2014;12(5):3654 (******)

-
Fluorek Fluorek pomaga w zachowaniu mineralizacji zębów Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem fluorku zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,
Foliany Foliany przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem folianów zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1213 2882
Foliany Foliany pomagają w prawidłowej syntezie aminokwasów Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem folianów zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1760 195, 2881
Foliany Foliany pomagają w prawidłowej produkcji krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem folianów zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1213 79
Foliany Foliany pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem folianów zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1213 80
Foliany Foliany pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem folianów zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1760 81, 85, 86, 88
Foliany Foliany pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem folianów zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1213 91
Foliany Foliany przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem folianów zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1760 84
Foliany Foliany biorą udział w procesie podziału komórek Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem folianów zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881
Fosfor Fosfor przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem fosforu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1219 329, 373
Fosfor Fosfor pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu błon komórkowych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem fosforu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1219 328
Fosfor Fosfor pomaga w utrzymaniu zdrowych kości Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem fosforu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1219 324, 327
Fosfor Fosfor pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem fosforu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1219 324, 327
Fruktoza Spożywanie żywności zawierającej fruktozę prowadzi do niższego wzrostu poziomu glukozy we krwi w porównaniu z żywnością zawierającą sacharozę lub glukozę Aby oświadczenie mogło być stosowane, należy zastąpić glukozę lub sacharozę fruktozą w żywności lub napojach słodzonych cukrem, tak aby zawartość glukozy lub sacharozy w tej żywności lub napojach została zmniejszona o co najmniej 30 %. 2011;9(6):2223 558
Glukomannan (konjac mannan) Glukomannan pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 4 g glukomannanu dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 4 g glukomannanu dziennie. Należy zawrzeć ostrzeżenie przed ryzykiem zadławienia się w przypadku osób mających trudności z połykaniem lub w przypadku spożycia z niewystarczającą ilością płynu; należy zawrzeć zalecenie spożycia z dużą ilością wody celem zagwarantowania, że substancja dotrze do żołądka. 2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217
Glukomannan (konjac mannan) W ramach diety niskokalorycznej glukomannan pomaga w utracie wagi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej 1 g glukomannanu na określoną ilościowo porcję. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 3 g glukomannanu dziennie w trzech dawkach po 1 g każda, z 1 lub 2 szklankami wody, przed posiłkiem i w ramach diety niskokalorycznej. Należy zawrzeć ostrzeżenie przed ryzykiem zadławienia się w przypadku osób mających trudności z połykaniem lub w przypadku spożycia z niewystarczającą ilością płynu; należy zawrzeć zalecenie spożycia z dużą ilością wody celem zagwarantowania, że substancja dotrze do żołądka. 2010;8(10):1798 854, 1556, 3725,
Guma do żucia bez cukru Guma do żucia bez cukru pomaga w zachowaniu mineralizacji zębów Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do gumy do żucia, która spełnia wymogi stosowania dotyczące oświadczenia żywieniowego "NIE ZAWIERA CUKRÓW", wymienionego w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

Podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje przy żuciu gumy przez przynajmniej 20 minut po jedzeniu lub piciu.

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Guma do żucia bez cukru Guma do żucia bez cukru pomaga neutralizować kwasy powodujące powstanie płytki nazębnej Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do gumy do żucia, która spełnia wymogi stosowania dotyczące oświadczenia żywieniowego "NIE ZAWIERA CUKRÓW", wymienionego w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

Podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje przy żuciu gumy przez przynajmniej 20 minut po jedzeniu lub piciu.

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150 485
Guma do żucia bez cukru Guma do żucia bez cukru pomaga zmniejszyć uczucie suchości w jamie ustnej Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do gumy do żucia, która spełnia wymogi stosowania dotyczące oświadczenia żywieniowego "NIE ZAWIERA CUKRÓW", wymienionego w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

Podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie osiąga się przez żucie gumy w razie wystąpienia uczucia suchości w ustach.

2009; 7(9):1271 1240
Guma do żucia bez cukru, z karbamidem Guma do żucia bez cukru, z karbamidem neutralizuje kwasy powodujące powstawanie płytki nazębnej skuteczniej niż guma do żucia bez cukru, bez karbamidu Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do gumy do żucia, która spełnia wymogi stosowania dotyczące oświadczenia żywieniowego "NIE ZAWIERA CUKRÓW", wymienionego w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

Aby oświadczenie mogło być stosowane, każda pojedyncza guma do żucia bez cukru powinna zawierać przynajmniej 20 mg karbamidu. Podaje się informację dla konsumenta, że gumę należy żuć przez przynajmniej 20 minut po jedzeniu lub piciu.

2011;9(4):2071 1153
Guma guar Guma guar pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 10 g gumy guar dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 10 g gumy guar dziennie. Należy zawrzeć ostrzeżenie przed ryzykiem zadławienia się w przypadku osób mających trudności z połykaniem lub w przypadku spożycia z niewystarczającą ilością płynu; należy zawrzeć zalecenie spożycia z dużą ilością wody celem zagwarantowania, że substancja dotrze do żołądka. 2010;8(2):1464 808
Hydroksypropylometyloceluloza (HPMC) Spożycie hydroksypropylometylocelulozy wraz z posiłkiem pomaga ograniczyć wzrost poziomu glukozy we krwi po tym posiłku Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej 4 g HPMC na określoną ilościowo porcję w ramach posiłku. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 4 g HPMC w ramach posiłku. Należy zawrzeć ostrzeżenie przed ryzykiem zadławienia się w przypadku osób mających trudności z połykaniem lub w przypadku spożycia z niewystarczającą ilością płynu; należy zawrzeć zalecenie spożycia z dużą ilością wody celem zagwarantowania, że substancja dotrze do żołądka. 2010;8(10):1739 814
Hydroksypropylometyloceluloza (HPMC) Hydroksypropylometyloceluloza pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 5 g HPMC dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 5 g HPMC dziennie. Należy zawrzeć ostrzeżenie przed ryzykiem zadławienia się w przypadku osób mających trudności z połykaniem lub w przypadku spożycia z niewystarczającą ilością płynu; należy zawrzeć zalecenie spożycia z dużą ilością wody celem zagwarantowania, że substancja dotrze do żołądka. 2010;8(10):1739 815
Jedno- lub wielonienasycone kwasy tłuszczowe Zastępowanie w diecie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi [jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe są tłuszczami nienasyconymi] Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności o wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych zgodnie z oświadczeniem "WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW NIENASYCONYCH", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906,

2910, 3065

674, 4335

Jod Jod pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem jodu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1800 273
Jod Jod przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem jodu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402
Jod Jod pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem jodu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1800 273
Jod Jod pomaga zachować zdrową skórę Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem jodu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1214 370
Jod Jod pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy i w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem jodu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237
Kreatyna Kreatyna zwiększa wydolność fizyczną w przypadku następujących po sobie krótkich, bardzo intensywnych ćwiczeń fizycznych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 3 g kreatyny dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 3 g kreatyny dziennie. Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności przeznaczonej dla osób dorosłych wykonujących ćwiczenia fizyczne o dużej intensywności. 2011;9(7):2303 739, 1520, 1521,

1522, 1523, 1525,

1526, 1531, 1532,

1533, 1534, 1922,

1923, 1924

Kreatyna Codzienne przyjmowanie kreatyny może zwiększyć wpływ treningu oporowego na siłę mięśniową u dorosłych w wieku powyżej 55 lat. Konsumentom podaje się informację, że:

- oświadczenie jest skierowane do dorosłych w wieku ponad 55 lat, którzy odbywają regularne treningi oporowe,

- korzystne działanie występuje w przypadku dziennego spożycia 3 g kreatyny w połączeniu z treningiem oporowym, który umożliwia stopniowe zwiększanie obciążeń i który należy odbywać co najmniej trzy razy w tygodniu przez kilka tygodni, przy czym intensywność treningu musi wynosić co najmniej 65-75 % maksymalnego jednorazowego obciążenia (1).

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności przeznaczonej dla dorosłych w wieku ponad 55 lat, którzy odbywają regularne treningi oporowe. 2016;14(2):4400
Kwas alfalinolenowy (ALA) Kwas alfalinolenowy (ALA) pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ALA, zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO KWASÓW TŁUSZCZOWYCH OMEGA-3", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

Podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 2 g ALA dziennie.

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności, która zawiera przynajmniej 40 mg DHA na 100 g i na 100 kcal. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie. 2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689,

704, 742, 3148, 690,

3151, 497, 501, 510,

513, 519, 521, 534,

540, 688, 1323, 1360,

4294

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności, która zawiera przynajmniej 40 mg DHA na 100 g i na 100 kcal. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie. 2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149,

2905, 508, 510, 513,

519, 529, 540, 688,

4294

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) DHA pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu trój-glicerydów we krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 2 g DHA dziennie i zawierającej DHA w połączeniu z kwasem eikozapentaenowym (EPA). Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 2 g DHA dziennie. Stosując oświadczenie w odniesieniu do suplementów diety lub żywności wzbogaconej, podaje się informację dla konsumenta, że nie należy przekraczać poziomu uzupełniającego dziennego spożycia wynoszącego 5 g EPA i DHA łącznie. Oświadczenia nie wolno stosować w odniesieniu do żywności przeznaczonej dla dzieci. 2010;8(10):1734 533, 691, 3150
Kwas dokozaheksaenowy

i kwas eikozapentaenowy

(DHA/EPA)

DHA i EPA pomagają

w utrzymaniu prawidłowego

ciśnienia krwi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 3 g EPA i DHA dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 3 g EPA i DHA dziennie. Stosując oświadczenie w odniesieniu do suplementów diety lub żywności wzbogaconej, podaje się informację dla konsumenta, że nie należy przekraczać poziomu uzupełniającego dziennego spożycia wynoszącego 5 g EPA i DHA łącznie. Oświadczenia nie wolno stosować w odniesieniu do żywności przeznaczonej dla dzieci. 2009; 7(9):1263

2010;8(10):1796

502, 506, 516, 703, 1317, 1324
Kwas dokozaheksaenowy

i kwas eikozapentaenowy

(DHA/EPA)

DHA i EPA pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu trójglicerydów we krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 2 g EPA i DHA dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 2 g EPA i DHA dziennie. Stosując oświadczenie w odniesieniu do suplementów diety lub żywności wzbogaconej, podaje się informację dla konsumenta, że nie należy przekraczać poziomu uzupełniającego dziennego spożycia wynoszącego 5 g EPA i DHA łącznie. Oświadczenia nie wolno stosować w odniesieniu do żywności przeznaczonej dla dzieci. 2009; 7(9):1263

2010;8(10):1796

506, 517, 527, 538, 1317, 1324, 1325
Kwas eikozapentaenowy/kwas

dokozaheksaenowy (EPA/DHA)

Kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem EPA i DHA zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO KWASÓW TŁUSZCZOWYCH OMEGA-3", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie. 2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527,

538, 703, 1128, 1317,

1324, 1325, 510, 688,

1360

Kwas linolowy (LA) Kwas linolowy (LA) pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie dla żywności zawierającej przynajmniej 1,5 g kwasu linolowego (LA) na 100 g i na 100 kcal.

Podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 10 g LA dziennie.

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899
Kwas oleinowy Zastępowanie w diecie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Kwas oleinowy jest tłuszczem nienasyconym. Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności o wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych zgodnie z oświadczeniem "WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW NIENASYCONYCH", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2011;9(4):2043 673, 728, 729, 1302, 4334
Kwas pantotenowy Kwas pantotenowy przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem kwasu pantotenowego zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1218 56, 59, 60, 64, 171, 172, 208
Kwas pantotenowy Kwas pantotenowy przyczynia się do prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych, witaminy D i niektórych neuroprzekaźników Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem kwasu pantotenowego zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1218 181
Kwas pantotenowy Kwas pantotenowy przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem kwasu pantotenowego zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1758 63
Kwas pantotenowy Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem kwasu pantotenowego zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58
Kwaśny napój bezalkoholowy o zmienionym składzie, zawierający:

- mniej niż 1 g fermentujących węglowodanów na 100 ml (cukry i inne węglowodany z wyjątkiem alkoholi wielowodorotlenowych),

- wapń w przedziale 0,3-0,8 mol/mol regulatora kwasowości,

- wskaźnik pH w zakresie 3,7-4,0.

Zastąpienie zawierających cukier kwaśnych napojów, takich jak napoje bezalkoholowe (zwykle 8-12 g cukru/100 ml) napojami o zmienionym składzie przyczynia się do utrzymania mineralizacji zębów(***) Aby oświadczenie mogło być stosowane, kwaśne napoje o zmienionym składzie są zgodne z opisem żywności będącej przedmiotem wniosku - 2010;8(12):1884 -
Laktaza Laktaza poprawia trawienie laktozy u osób mających trudności z trawieniem laktozy Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do suplementów diety o minimalnej dawce 4 500 jednostek FCC (Food Chemicals Codex - Kodeks substancji chemicznych w żywności) z dołączonymi wskazówkami skierowanymi do populacji docelowej zalecającymi spożycie z każdym posiłkiem zawierającym laktozę. Podaje się także informację dla osób należących do populacji docelowej, że tolerancja laktozy jest zmienna i że powinny one szukać porady odnośnie do roli tej substancji w diecie. 2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818 1974
Laktitol Laktitol przyczynia się do prawidłowej pracy jelit poprzez zwiększenie częstotliwości wypróżniania. Oświadczenie można stosować jedynie w odniesieniu do suplementów diety, które zawierają 10 g laktitolu w pojedynczej porcji określonej ilościowo w ujęciu dziennym. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 10 g laktitolu w jednej dawce dziennej. Oświadczenia nie wolno stosować w odniesieniu do żywności przeznaczonej dla dzieci. 2015; 13(10):4252
Laktuloza Laktuloza przyspiesza pasaż jelitowy Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej 10 g laktulozy na określoną ilościowo, pojedynczą porcję. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania jednorazowo dawki 10 g laktulozy dziennie. 2010;8(10):1806 807
Naturalna inulina z cykorii Inulina z cykorii przyczynia się do prawidłowej pracy jelit poprzez zwiększenie częstotliwości wypróżniania(*******) Konsumentom podaje się informację, że korzystne działanie występuje w przypadku dziennego spożycia 12 g inuliny z cykorii.

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności, która dostarcza dziennej dawki wynoszącej przynajmniej 12 g naturalnej inuliny z cykorii - niefrakcjonowanej mieszaniny monosacharydów (< 10 %), disacharydów, fruktanów typu inuliny i inuliny uzyskanej z cykorii o średnim stopniu polimeryzacji ≥ 9.

2015;13(1):3951
Magnez Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1807 244
Magnez Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1216 238
Magnez Magnez przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1216 240, 247, 248
Magnez Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1216 242
Magnez Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1216 2010;8(10):1807 241, 380, 3083
Magnez Magnez pomaga w prawidłowej syntezie białka Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1216 364
Magnez Magnez pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1807 245, 246
Magnez Magnez pomaga w utrzymaniu zdrowych kości Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1216 239
Magnez Magnez pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1216 239
Magnez Magnez odgrywa rolę w procesie podziału komórek Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1216 365
Mangan Mangan przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem manganu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1217 2010;8(10):1808 311, 405
Mangan Mangan przyczynia się do utrzymania zdrowych kości Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem manganu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1217 310
Mangan Mangan pomaga w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem manganu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1808 404
Mangan Mangan pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem manganu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1217 309
Melatonina Melatonina pomaga w łagodzeniu subiektywnego odczucia zespołu nagłej zmiany strefy czasowej Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej co najmniej 0,5 mg melatoniny na określoną ilościowo porcję. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 0,5 mg krótko przed pójściem spać pierwszego dnia podróży i przez kolejne kilka dni po przybyciu do celu podróży. 2010; 8(2):1467 1953
Melatonina Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej 1 mg melatoniny na określoną ilościowo porcję. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. 2011;9(6):2241 1698, 1780, 4080
Miedź Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem miedzi zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1211 265, 271, 1722
Miedź Miedź przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem miedzi zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079 266, 1729
Miedź Miedź pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem miedzi zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079 267, 1723
Miedź Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem miedzi zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1211 268, 1724
Miedź Miedź pomaga w prawidłowym transporcie żelaza w organizmie Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem miedzi zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1211 269, 270, 1727
Miedź Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem miedzi zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1211 268, 1724
Miedź Miedź pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem miedzi zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079 264, 1725
Miedź Miedź pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem miedzi zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1211 263, 1726
Mięso lub ryby Mięso lub ryby, spożywane wraz z inną żywnością zawierającą żelazo, pomagają w przyswajaniu żelaza Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej co najmniej 50 g mięsa lub ryb na określoną ilościowo, pojedynczą porcję. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 50 g mięsa lub ryb wraz z żywnością zawierającą żelazo niehemowe. 2011;9(4):2040 1223
Molibden Molibden przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu aminokwasów siarkowych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem molibdenu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1745 313
Monascus purpureus (fermentowany czerwony ryż) Monakolina K z fermentowanego czerwonego ryżu pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 10 mg monakoliny K z fermentowanego czerwonego ryżu dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 10 mg monakoliny K z produktów z fermentowanego czerwonego ryżu. 2011;9(7):2304 1648, 1700
Niacyna Niacyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem niacyny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51
Niacyna Niacyna pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem niacyny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1224 44, 53
Niacyna Niacyna pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem niacyny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1757 55
Niacyna Niacyna pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem niacyny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1224 45, 52, 4700
Niacyna Niacyna pomaga zachować zdrową skórę Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem niacyny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700
Niacyna Niacyna przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem niacyny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1757 47
Orzechy włoskie Orzechy włoskie przyczyniają się do poprawy elastyczności naczyń krwionośnych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 30 g orzechów włoskich dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 30 g orzechów włoskich dziennie. 2011;9(4):2074 1155, 1157
Pektyny Pektyny pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 6 g pektyn dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 6 g pektyn dziennie. Należy zawrzeć ostrzeżenie przed ryzykiem zadławienia się w przypadku osób mających trudności z połykaniem lub w przypadku spożycia z niewystarczającą ilością płynu; należy zawrzeć zalecenie spożycia z dużą ilością wody celem zagwarantowania, że substancja dotrze do żołądka. 2010;8(10):1747 818, 4236
Pektyny Spożywanie pektyn wraz z posiłkiem pomaga ograniczyć wzrost poziomu glukozy we krwi po tym posiłku Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej 10 g pektyn na określoną ilościowo porcję. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 10 g pektyn w ramach posiłku. Należy zawrzeć ostrzeżenie przed ryzykiem zadławienia się w przypadku osób mających trudności z połykaniem lub w przypadku spożycia z niewystarczającą ilością płynu; należy zawrzeć zalecenie spożycia z dużą ilością wody celem zagwarantowania, że substancja dotrze do żołądka. 2010;8(10):1747 786
Polifenole w oliwie z oliwek Polifenole w oliwie z oliwek pomagają w ochronie lipidów we krwi przed stresem oksydacyjnym Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do oliwy z oliwek zawierającej przynajmniej 5 mg hydroksytyrozolu i jego pochodnych (np. kompleksu oleuropeiny i tyrozolu) na 20 g oliwy z oliwek. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 20 g oliwy z oliwek dziennie. 2011;9(4):2033 1333, 1638, 1639, 1696, 2865
Potas Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem potasu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010; 8(2):1469 386
Potas Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem potasu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010; 8(2):1469 320
Potas Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem potasu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010; 8(2):1469 321
Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe pomagają utrzymać wytrzymałość podczas długotrwałych ćwiczeń wytrzymałościowych Aby oświadczenie mogło być stosowane, roztwory węglowoda-now-oelektrolitowe powinny zawierać 80-350 kcal z węglowodanów na litr, a co najmniej 75 % energii powinno pochodzić z węglowodanów wywołujących silną odpowiedź glikemiczną, takich jak glukoza, polimery glukozy i sacharoza. Zawartość sodu w tych napojach powinna wahać się między 20 mmol/l (460 mg/l) a 50 mmol/l (1 150 mg/l), a ich osmolalność powinna wynosić 200-330 mOsm/kg wody. 2011;9(6):2211 466, 469
Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe zwiększają wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych Aby oświadczenie mogło być stosowane, roztwory węglowoda-now-oelektrolitowe powinny zawierać 80-350 kcal z węglowodanów na litr, a co najmniej 75 % energii powinno pochodzić z węglowodanów wywołujących silną odpowiedź glikemiczną, takich jak glukoza, polimery glukozy i sacharoza. Zawartość sodu w tych napojach powinna wahać się między 20 mmol/l (460 mg/l) a 50 mmol/l (1 150 mg/l), a ich osmolalność powinna wynosić 200-330 mOsm/kg wody. 2011;9(6):2211 314, 315, 316, 317,

319, 322, 325, 332,

408, 465, 473, 1168,

1574, 1593, 1618,

4302, 4309

Roztwory węglowodanów Roztwory węglowodanów przyczyniają się do poprawy wydolności fizycznej podczas intensywnych i długotrwałych ćwiczeń fizycznych u trenujących osób dorosłych. Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w przypadku roztworów węglowodanów, które - zgodnie z instrukcją stosowania - dostarczają od 30 do 90 g węglowodanów/godzinę, jeśli węglowodany te są glukozą, sacharozą, fruktozą lub maltodekstrynami, pod następującymi warunkami:

a) fruktoza (z fruktozy lub sacharozy) nie powinna stanowić więcej niż 1/3 węglowodanów ogółem; oraz

b) glukoza (z glukozy, sacharozy lub maltodek- stryn) nie powinna przekraczać 60 g/h.

Konsumentowi podaje się informację, że korzystne działanie występuje tylko w przypadku trenujących osób dorosłych wykonujących intensywne (co najmniej 65 % VO2max) i długotrwałe (co najmniej 60 min) ćwiczenia fizyczne.

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w przypadku żywności przeznaczonej dla trenujących osób dorosłych wykonujących intensywne i długotrwałe ćwiczenia fizyczne.
Ryboflawina (witamina B2) Ryboflawina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ryboflawiny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1814 29, 35, 36, 42
Ryboflawina (witamina B2) Ryboflawina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ryboflawiny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1814 213
Ryboflawina (witamina B2) Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ryboflawiny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1814 31
Ryboflawina (witamina B2) Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu czerwonych krwinek Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ryboflawiny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1814 40
Ryboflawina (witamina B2) Ryboflawina pomaga zachować zdrową skórę Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ryboflawiny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1814 31, 33
Ryboflawina (witamina B2) Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ryboflawiny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1814 39
Ryboflawina (witamina B2) Ryboflawina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ryboflawiny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1814 30, 37
Ryboflawina (witamina B2) Ryboflawina pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ryboflawiny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1814 207
Ryboflawina (witamina B2) Ryboflawina przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ryboflawiny zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1814 41
Selen Selen przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem selenu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1220 396
Selen Selen pomaga zachować zdrowe włosy Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem selenu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1727 281
Selen Selen pomaga zachować zdrowe paznokcie Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem selenu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1727 281
Selen Selen pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem selenu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750
Selen Selen pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem selenu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1727 2009;

7(9):1220

279, 282, 286, 410,

1289, 1290, 1291,

1292, 1293

Selen Selen pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem selenu zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292
Skrobia oporna Zastąpienie w posiłku skrobi przyswajalnej skrobią oporną pomaga ograniczyć wzrost poziomu glukozy we krwi po tym posiłku Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności, w której skrobię przyswajalną zastąpiono skrobią oporną tak, by ostateczny udział skrobi opornej w całkowitej zawartości skrobi wynosił 14 %. 2011;9(4):2024 681
Skrobia wolno trawiona Spożycie produktów o wysokiej zawartości skrobi wolno trawionej (SDS) podnosi stężenie glukozy we krwi po posiłku w mniejszym stopniu niż spożycie produktów o niskiej zawartości SDS(****) Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności, gdzie przyswajalne węglowodany dostarczają co najmniej 60 % całkowitej energii oraz gdy przynajmniej 55 % tych węglowodanów stanowi skrobia przyswajalna, z czego co najmniej 40 % to SDS - 2011;9(7):2292 -
Sterole roślinne/stanole roślinne Sterole roślinne/stanole roślinne pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania co najmniej 0,8 g steroli roślinnych/stanoli roślinnych dziennie. 2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713,

1234, 1235, 1466,

1634, 1984, 2909,

3140

568

Substancje zastępujące cukier, tj. substancje o intensywnym działaniu słodzącym; ksylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, izomalt, erytrytol, sukraloza i polidekstroza D-tagatoza i izomaltuloza Spożywanie żywności/napojów zawierających <nazwa substancji zastępującej cukier> zamiast cukru(*) prowadzi do mniejszego wzrostu poziomu glukozy we krwi po ich spożyciu niż po spożyciu żywności/ napojów zawierających cukier Aby oświadczenie mogło być stosowane, cukry w żywności lub napojach powinny być zastąpione substancjami zastępującymi cukier, tj. substancjami o intensywnym działaniu słodzącym, ksylitolem, sorbitolem, mannitolem, maltitolem, laktitolem, izomaltem, erytrytolem, sukralozą lub polidekstrozą, lub ich połączeniami, tak aby obniżenie zawartości cukru w żywności lub napojach odpowiadało przynajmniej poziomowi określonemu w oświadczeniu "O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI [NAZWA SKŁADNIKA ODŻYWCZEGO]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

D-tagatoza i izomaltuloza powinny zastąpić równoważne ilości innych cukrów w takim samym stosunku, co stosunek wymieniony w oświadczeniu "O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI [NAZWA SKŁADNIKA ODŻYWCZEGO]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590,

1762, 2903, 2908,

2920

4298

Substancje zastępujące cukier, tj. substancje o intensywnym działaniu słodzącym; ksylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, izomalt, erytrytol, sukraloza i polidekstroza D-tagatoza i izomaltuloza Spożywanie żywności/napojów zawierających <nazwa substancji zastępującej cukier> zamiast cukru(**) pomaga w zachowaniu mineralizacji zębów Aby oświadczenie mogło być stosowane, cukry w żywności i napojach (które prowadzą do obniżenia pH płytki nazębnej poniżej 5,7) powinny być zastąpione substancjami zastępującymi cukier, tj. substancjami o intensywnym działaniu słodzącym, ksylitolem, sorbitolem, mannitolem, maltitolem, laktitolem, izomaltem, erytrytolem, sukralozą lub polidekstrozą, lub ich połączeniami, i to w takich ilościach, aby spożycie takiej żywności lub takich napojów nie powodowało obniżenia pH płytki nazębnej poniżej 5,7 podczas spożywania i do 30 minut po spożyciu. 2011;9(4):2076 2011;9(6):2229 463, 464, 563, 618,

647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Suszone śliwki - owoce

kultywarów "śliwy" (Prunus domestica L.)

Suszone śliwki pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu jelit Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 100 g suszonych śliwek dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 100 g suszonych śliwek dziennie. 2012;10(6):2712 1164
Tiamina Tiamina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem tiaminy zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1222 21, 24, 28
Tiamina Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem tiaminy zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1222 22, 27
Tiamina Tiamina pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem tiaminy zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1755 205
Tiamina Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem tiaminy zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1222 20
Wapń Wapń przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem wapnia zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1210 230, 236
Wapń Wapń przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem wapnia zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1210 234
Wapń Wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem wapnia zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1210 226, 230, 235
Wapń Wapń pomaga w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem wapnia zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1210 227, 230, 235
Wapń Wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem wapnia zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1210 355
Wapń Wapń bierze udział w procesie podziału i specjalizacji komórek Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem wapnia zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1725 237
Wapń Wapń jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem wapnia zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1210 2009;

7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354,

2731, 3155, 4311,

4312, 4703

4704

Wapń Wapń jest potrzebny do utrzymania zdrowych zębów Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem wapnia zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731,

3099,3155, 4311,

4312, 4703

4704

Węgiel aktywowany Węgiel aktywowany pomaga zmniejszyć występujące po jedzeniu nadmierne wzdęcia Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej 1 g węgla aktywowanego na określoną ilościowo porcję. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 1 g co najmniej 30 minut przed posiłkiem i 1 g krótko po posiłku. 2011;9(4):2049 1938
Węglowodany Węglowodany pomagają w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania mózgu. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 130 g węglowodanów dziennie łącznie ze wszystkich źródeł.

Oświadczenie może być stosowane w odniesieniu do żywności, której określona ilościowo porcja zawiera przynajmniej 20 g węglowodanów metabolizowanych przez ludzi, z wyłączeniem polioli, i która spełnia warunki oświadczenia żywieniowego NISKA ZAWARTOŚĆ CUKRÓW lub BEZ DODATKU CUKRÓW wymienionego w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

Oświadczenie nie może być stosowane w przypadku żywności, która w 100 % składa się z cukrów. 2011;9(6):2226 603,653
Węglowodany Węglowodany przyczyniają się do przywrócenie prawidłowego funkcjonowania mięśni (skurczu) po bardzo wytężonym lub długotrwałym wysiłku fizycznym prowadzącym do zmęczenia mięśni i wyczerpania zapasów glikogenu w mięśniach szkieletowych. Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej węglowodany przyswajalne przez organizm człowieka (z wyłączeniem polioli).

Podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania węglowodanów, ze wszystkich źródeł, przy łącznym spożyciu wynoszącym 4 g na kg masy ciała, w dawkach przyjmowanych w ciągu pierwszych 4 godzin po bardzo wytężonym lub długotrwałym wysiłku fizycznym prowadzącym do zmęczenia mięśni i wyczerpania zapasów glikogenu w mięśniach szkieletowych i nie później niż 6 godzin po takim wysiłku.

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności przeznaczonej dla osób dorosłych, które podjęły bardzo wytężony lub długotrwały wysiłek fizyczny prowadzący do zmęczenia mięśni i wyczerpania zapasów glikogenu w mięśniach szkieletowych. 2013;11(10):3409
Węglowodany niefermentujące Spożywanie żywności/napojów zawierających <nazwa wszystkich stosowanych węglowodanów niefermentujących> zamiast węglowodanów fermentujących pomaga w zachowaniu mineralizacji zębów. Aby oświadczenie mogło być stosowane, węglowodany fermentujące (1**) w żywności lub napojach należy zastąpić węglowodanami niefermentującymi (2***) w takich ilościach, by spożycie takiej żywności lub takich napojów nie powodowało obniżenia pH płytki nazębnej poniżej 5,7 podczas spożywania i do 30 minut po spożyciu.

(1**) Węglowodany fermentujące definiuje się jako węglowodany lub mieszanki węglowodanów spożywane w żywności lub napojach, które poprzez fermentację bakteryjną powodują obniżenie ustalonego in vivo lub in situ w drodze badań telemetrycznych pH płytki nazębnej poniżej wartości 5,7 podczas spożywania i do 30 minut po spożyciu.

(2***) Węglowodany niefermentujące definiuje się jako węglowodany lub mieszanki węglowodanów spożywane w żywności lub napojach, które poprzez fermentację bakteryjną nie powodują obniżenia pH płytki nazębnej, ustalonego in vivo lub in situ w drodze badań telemetrycznych, poniżej zachowawczej wartości 5,7 podczas spożywania i do 30 minut po spożyciu.

2013;11(7):3329
Węglowodany nieprzyswajalne Spożywanie żywności/napojów zawierających <nazwa wszystkich stosowanych węglowodanów nieprzyswajalnych> zamiast cukrów prowadzi do mniejszego wzrostu poziomu glukozy we krwi po ich spożyciu niż po spożyciu żywności/ napojów zawierających cukier. Aby oświadczenie mogło być stosowane, cukry w żywności lub napojach powinny zostać zastąpione węglowodanami nieprzyswajalnymi, które są węglowodanami nietrawionymi ani niewchłanianymi w jelicie cienkim, tak aby obniżenie zawartości cukru w żywności lub napojach odpowiadało przynajmniej poziomowi określonemu w oświadczeniu "O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI [NAZWA SKŁADNIKA ODŻYWCZEGO]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2014;12(1):3513

2014;12(10):3838

2014;12(10):3839

Witamina A Witamina A przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy A zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1221 206
Witamina A Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy A zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702
Witamina A Witamina A pomaga zachować zdrową skórę Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy A zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702
Witamina A Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy A zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754 16, 4239, 4701
Witamina A Witamina A pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy A zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1222 2011;9(4):2021 14, 200, 1462
Witamina A Witamina A odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy A zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1221 14
Witamina B12 Witamina B12 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B12 zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1223 99, 190
Witamina B12 Witamina B12 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B12 zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):4114 95, 97, 98, 100, 102, 109
Witamina B12 Witamina B12 pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B12 zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):4114 96, 103, 106
Witamina B12 Witamina B12 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B12 zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):4114 95, 97, 98, 100, 102, 109
Witamina B12 Witamina B12 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B12 zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1223 92, 101
Witamina B12 Witamina B12 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B12 zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1223 107
Witamina B12 Witamina B12 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B12 zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):4114 108
Witamina B12 Witamina B12 odgrywa rolę w procesie podziału komórek Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B12 zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212
Witamina B6 Witamina B6 pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1759 4283
Witamina B6 Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1759 75, 214
Witamina B6 Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1225 66
Witamina B6 Witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1759 73, 76, 199
Witamina B6 Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1225 65, 70, 71
Witamina B6 Witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1759 77
Witamina B6 Witamina B6 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1225 67, 72, 186
Witamina B6 Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1225 68
Witamina B6 Witamina B6 przyczynia się zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1759 78
Witamina B6 Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1225 69
Witamina C Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego w trakcie intensywnych ćwiczeń fizycznych i po nich Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 200 mg witaminy C dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg witaminy C dziennie powyżej zalecanej dziennej dawki witaminy C. 2009; 7(9):1226 144
Witamina C Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1226 130, 131, 149
Witamina C Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1226 131, 149
Witamina C Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1226 131, 149
Witamina C Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania dziąseł Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1226 131, 136, 149
Witamina C Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1226 131, 137, 149
Witamina C Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zębów Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1226 131, 149
Witamina C Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196
Witamina C Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1226 133
Witamina C Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1815 140
Witamina C Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321
Witamina C Witamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148,

3331

Witamina C Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1815 139, 2622
Witamina C Witamina C pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1815 202
Witamina C Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1226 132, 147
Witamina D Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy D zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1227 152, 157, 215
Witamina D Witamina D pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy D zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157 215
Witamina D Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy D zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1227 150, 151, 158, 350
Witamina D Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy D zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010; 8(2):1468 155
Witamina D Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy D zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1227 151, 158
Witamina D Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy D zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010; 8(2):1468 154, 159
Witamina D Witamina D bierze udział w procesie podziału komórek Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy D zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1227 153
Witamina E Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy E zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1816 160, 162, 1947
Witamina K Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy K zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7 (9):1228 124, 126
Witamina K Witamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych kości Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy K zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7 (9):1228 123, 127, 128, 2879
Woda Woda pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji fizycznych i poznawczych Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że celem uzyskania deklarowanego działania należy spożywać dziennie co najmniej 2,0 l wody z różnych źródeł. Oświadczenie to może być stosowanie wyłącznie w odniesieniu do wody zgodnej z wymogami zawartymi w dyrektywach 2009/54/WE lub 98/83/WE. 2011;9(4):2075 1102, 1209, 1294, 1331
Woda Woda pomaga w utrzymaniu prawidłowej regulacji temperatury organizmu Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że celem uzyskania deklarowanego działania należy spożywać dziennie co najmniej 2,0 l wody z różnych źródeł. Oświadczenie to może być stosowanie wyłącznie w odniesieniu do wody zgodnej z wymogami zawartymi w dyrektywach 2009/54/WE lub 98/83/WE. 2011;9(4):2075 1208
Środek spożywczy zastępujący posiłek, do kontroli masy ciała Zastąpienie jednego głównego posiłku dziennie w diecie niskokalorycznej środkiem spożywczym zastępującym posiłek, do kontroli masy ciała, pomaga w utrzymaniu masy ciała po jej utracie Aby oświadczenie mogło być stosowane, żywność powinna być zgodna z następującymi wymogami:

1. Wartość energetyczna

Wartość energetyczna nie może wynosić mniej niż 200 kcal (840 kJ) ani więcej niż 250 kcal (1 046 kJ) na posiłek (*).

2. Zawartość i skład tłuszczu

Energia pochodząca z tłuszczów nie może przekraczać 30 % całkowitej dostępnej wartości energetycznej produktu.

Zawartość kwasu linolowego (w postaci glicerydów) nie może być mniejsza niż 1 g.

3. Zawartość i skład białka

Białko zawarte w żywności musi dostarczać nie mniej niż 25 % i nie więcej niż 50 % całkowitej wartości energetycznej produktu.

Wskaźnik chemiczny białka musi być równy wskaźnikowi ustalonemu przez Światową Organizację Zdrowia w "Wymaganiach dotyczących wartości energetycznej i białka". Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia FAO/WHO/UNU. Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia, 1985 r. (Seria raportów technicznych WHO, 724):

Schemat wymagań dotyczących aminokwasów (g/100 g białek)

Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta o znaczeniu przyjmowania odpowiedniej ilości płynów w ciągu dnia oraz o tym, że produkty są przydatne dla zamierzonego użycia jedynie w ramach diety niskokalorycznej i że inne środki spożywcze powinny być niezbędną częścią takiej diety.

Aby wystąpiło deklarowane działanie, jeden główny posiłek dziennie należy zastąpić jednym środkiem spożywczym zastępującym posiłek, do kontroli masy ciała.

2010; 8(2):1466

2015; 13(11):4287

1418
Cystyna + metionina 1,7
Histydyna 1,6
Izoleucyna 1,3
Leucyna 1,9
Lizyna 1,6
Fenyloalanina + tyrozyna 1,9
Treonina 0,9
Tryptofan 0,5
Walina 1,3
Pod pojęciem "wskaźnika chemicznego" rozumie się najniższy stosunek między ilością każdego niezbędnego aminokwasu w białku badanym a ilością odpowiadającego mu aminokwasu w białku wzorcowym.

Jeśli wskaźnik chemiczny jest niższy niż 100 % wartości białka wzorcowego, minimalne poziomy białka będą odpowiednio podwyższone. W każdym przypadku wskaźnik chemiczny białka musi być przynajmniej równy 80 % białka wzorcowego.

We wszystkich przypadkach, aminokwasy mogą być dodawane jedynie w celu poprawienia wartości odżywczej białek i wyłącznie w proporcjach niezbędnych dla osiągnięcia tego celu.

4. Witaminy i składniki mineralne

Żywność dostarcza co najmniej 30 % referencyjnych wartości spożycia witamin i składników mineralnych na posiłek, jak określono w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Wymóg ten nie dotyczy fluorku, chromu, chlorku i molibdenu. Dostarczana przez żywność ilość sodu na posiłek wynosi co najmniej 172,5 mg. Dostarczana przez żywność ilość potasu na posiłek wynosi co najmniej 500 mg (**).

Środek spożywczy zastępujący posiłek, do kontroli masy ciała Zastąpienie dwóch głównych posiłków dziennie w diecie niskokalorycznej środkami spożywczymi zastępującymi posiłek, do kontroli masy ciała, pomaga w utracie wagi Aby oświadczenie mogło być stosowane, żywność powinna być zgodna z następującymi wymogami:

1. Wartość energetyczna

Wartość energetyczna nie może wynosić mniej niż 200 kcal (840 kJ) ani więcej niż 250 kcal (1 046 kJ) na posiłek (*).

2. Zawartość i skład tłuszczu

Energia pochodząca z tłuszczów nie może przekraczać 30 % całkowitej dostępnej wartości energetycznej produktu.

Zawartość kwasu linolowego (w postaci glicerydów) nie może być mniejsza niż 1 g.

3. Zawartość i skład białka

Białko zawarte w żywności musi dostarczać nie mniej niż 25 % i nie więcej niż 50 % całkowitej wartości energetycznej produktu.

Wskaźnik chemiczny białka musi być równy wskaźnikowi ustalonemu przez Światową Organizację Zdrowia w "Wymaganiach dotyczących wartości energetycznej i białka". Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia FAO/ WHO/UNU. Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia, 1985 r. (Seria raportów technicznych WHO, 724):

Schemat wymagań dotyczących aminokwasów (g/100 g białek)

Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta o znaczeniu przyjmowania odpowiedniej ilości płynów w ciągu dnia oraz o tym, że produkty są przydatne dla zamierzonego użycia jedynie w ramach diety niskokalorycznej i że inne środki spożywcze powinny być niezbędną częścią takiej diety.

Aby wystąpiło deklarowane działanie, dwa główne posiłki dziennie należy zastąpić środkami spożywczymi zastępującymi posiłek, do kontroli masy ciała.

2010; 8(2):1466

2015; 13(11):4287

1417
Cystyna + metionina 1,7
Histydyna 1,6
Izoleucyna 1,3
Leucyna 1,9
Lizyna 1,6
Fenyloalanina + tyrozyna 1,9
Treonina 0,9
Tryptofan 0,5
Walina 1,3
Pod pojęciem "wskaźnika chemicznego" rozumie się najniższy stosunek między ilością każdego niezbędnego aminokwasu w białku badanym a ilością odpowiadającego mu aminokwasu w białku wzorcowym.

Jeśli wskaźnik chemiczny jest niższy niż 100 % wartości białka wzorcowego, minimalne poziomy białka będą odpowiednio podwyższone. W każdym przypadku wskaźnik chemiczny białka musi być przynajmniej równy 80 % białka wzorcowego.

We wszystkich przypadkach aminokwasy mogą być dodawane jedynie w celu poprawienia wartości odżywczej białek i wyłącznie w proporcjach niezbędnych dla osiągnięcia tego celu.

4. Witaminy i składniki mineralne

Żywność dostarcza co najmniej 30 % referencyjnych wartości spożycia witamin i składników mineralnych na posiłek, jak określono w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Wymóg ten nie dotyczy fluorku, chromu, chlorku i molibdenu. Dostarczana przez żywność ilość sodu na posiłek wynosi co najmniej 172,5 mg. Dostarczana przez żywność ilość potasu na posiłek wynosi co najmniej 500 mg (**).

(1) Maksymalne jednorazowe obciążenie oznacza maksymalny ciężar, jaki dana osoba jest w stanie podnieść, lub maksymalną siłę, jaką jest w stanie wywrzeć, w jednym powtórzeniu.

(*) Od dnia 21 lipca 2016 r. do dnia 14 września 2019 r. wartość energetyczna żywności nie może wynosić mniej niż 200 kcal (840 kJ) ani więcej niż 400 kcal (1 680 kJ).

(**) Od dnia 21 lipca 2016 r. do dnia 14 września 2019 r. żywność musi dostarczać na posiłek przynajmniej 30 % ilości witamin i składników mineralnych określonych w poniższej tabeli:

Witamina A (μg RE) 700
Witamina D (μg) 5
Witamina E (mg) 10
Witamina C (mg) 45
Tiamina (mg) 1,1
Ryboflawina (mg) 1,6
Niacyna (mg-NE) 18
Witamina B6 (mg) 1,5
Folian (μg) 200
Witamina B12 (μg) 1,4
Biotyna (μg) 15
Kwas pantotenowy (mg) 3
Wapń (mg) 700
Fosfor (mg) 550
Żelazo (mg) 16
Cynk (mg) 9,5
Miedź (mg) 1,1
Jod (μg) 130
Selen (μg) 55
Sód (mg) 575
Magnez (mg) 150
Mangan (mg) 1
Od dnia 21 lipca 2016 r. do dnia 14 września 2019 r. ilość potasu w każdym posiłku dostarczanego przez żywność musi wynosić co najmniej 500 mg.
Żelazo Żelazo pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem żelaza zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1215 253
Żelazo Żelazo przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem żelaza zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255
Żelazo Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem żelaza zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889
Żelazo Żelazo pomaga w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem żelaza zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255
Żelazo Żelazo pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem żelaza zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1215 252, 259
Żelazo Żelazo przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem żelaza zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2010;8(10):1740 255, 374, 2889
Żelazo Żelazo odgrywa rolę w procesie podziału komórek Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem żelaza zgodnie z oświadczeniem "ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. 2009; 7(9):1215 368
Żywe kultury jogurtowe Żywe kultury w jogurcie lub mleku fermentowanym poprawiają trawienie zawartej w produkcie laktozy u osób mających trudności z trawieniem laktozy Aby oświadczenie mogło być stosowane, jogurt lub fermentowane mleko powinny zawierać w jednym gramie co najmniej 108 CFU żywych kultur starterowych (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus i Streptococcus thermophilus). 2010;8(10):1763 1143, 2976
Żywność o niskiej lub obniżonej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych Ograniczenie spożywania nasyconych kwasów tłuszczowych pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności spełniającej przynajmniej wymagania dla żywności o niskiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych zgodnie z oświadczeniem "NISKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW NASYCONYCH"

lub w odniesieniu do żywności spełniającej przynajmniej wymagania dla żywności o obniżonej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych zgodnie z oświadczeniem

"O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI [NAZWA SKŁADNIKA ODŻYWCZEGO]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

2011;9(4):2062 620, 671, 4332
Żywność o niskiej lub obniżonej zawartości sodu Ograniczenie spożywania sodu pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności spełniającej przynajmniej wymagania dla żywności o niskiej zawartości sodu/soli zgodnie z oświadczeniem "NISKA ZAWARTOŚĆ SODU/SOLI"

lub żywności spełniającej przynajmniej wymagania dla żywności o obniżonej zawartości sodu/soli zgodnie z oświadczeniem

"O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI [NAZWA SKŁADNIKA ODŻYWCZEGO]", wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

2011;9(6):2237 336, 705, 1148, 1178,

1185, 1420

(*) W przypadku D-tagatozy i izomaltulozy słowo to zastępuje się wyrażeniem "innych cukrów"

(**) W przypadku D-tagatozy i izomaltulozy słowo to zastępuje się wyrażeniem "innych cukrów"

(***) Zezwolenie z dnia 24.9.2013 ograniczone do stosowania przez GlaxoSmithKline Services Unlimited i przedsiębiorstw powiązanych, GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Zjednoczone Królestwo, na okres pięciu lat.

(*****) Zezwolenie z dnia 24 września 2013 r. ograniczone do stosowania przez Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke-Wieze, Belgia, na okres pięciu lat.

(******) Zezwolenie z dnia 21 kwietnia 2015 r. ograniczone do stosowania przez Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke-Wieze, Belgia, na okres pięciu lat.

(*******) Zezwolenie z dnia 1 stycznia 2016 r. ograniczone do stosowania przez BENEO-Orafti SA, Rue L. Maréchal 1, B-4360 Oreye, Belgia, na okres pięciu lat.

1 Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9.
5 Odpowiada pozycjom ID 670 i ID 2902 skonsolidowanego wykazu.
6 Odpowiada pozycji ID 359 skonsolidowanego wykazu.
7 Załącznik:

- zmieniony przez art. 3 rozporządzenia nr 851/2013 z dnia 3 września 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.235.3) zmieniającego nin. rozporządzeniez dniem 24 września 2013 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 536/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.160.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr 40/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.14.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 lutego 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1018/2013 z dnia 23 października 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.282.43) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2014 r.

- zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr (UE) 2015/7 z dnia 6 stycznia 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.3.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2015 r.

- zmieniony przez art. 3 rozporządzenia nr (UE) 2015/539 z dnia 31 marca 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.88.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2015 r.

- zmieniony przez art. 3 rozporządzenia nr (UE) 2015/2314 z dnia 7 grudnia 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.328.46) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.

- zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr (UE) 2016/854 z dnia 30 maja 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.142.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 2016 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2016/1413 z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.230.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2016 r.

- zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr (UE) 2017/672 z dnia 7 kwietnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.97.24) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 2017 r.

- zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr (UE) 2017/676 z dnia 10 kwietnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.98.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2017 r.

- zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr 686/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.143.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 maja 2021 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2012.136.1

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rozporządzenie 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
Data aktu: 16/05/2012
Data ogłoszenia: 25/05/2012
Data wejścia w życie: 14/06/2012, 14/12/2012