Zmiana załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1129/2011
z dnia 11 listopada 2011 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności 1 , w szczególności jego art. 10 oraz art. 30 ust. 1 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1333/2008 przewiduje ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunków ich stosowania.

(2) Dodatki do żywności dopuszczone aktualnie do stosowania w żywności na podstawie dyrektywy 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych 2 , dyrektywy 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych 3 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące 4 należy włączyć do załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 po zakończeniu przeglądu ich zgodności z art. 6, 7 i 8 tego rozporządzenia. Przegląd ten nie powinien obejmować ponownej oceny ryzyka przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej "Urzędem"). Dodatków do żywności oraz ich zastosowań, które stały się zbędne, nie włącza się do załącznika II do tego rozporządzenia.

(3) Tylko dodatki do żywności uwzględnione w unijnym wykazie w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane w żywności na warunkach określonych w tym załączniku. Dodatki takie powinny być wyszczególnione w wykazie według kategorii żywności, do której mogą być dodawane. Dla ułatwienia transferu i zwiększenia przejrzystości procedury wydawania zezwoleń należy opracować nowy system kategorii żywności. System taki będzie stanowił podstawę dla załącznika II.

(4) Za punkt wyjścia do opracowania unijnego systemu posłużyła ogólna norma Kodeksu żywnościowego dotycząca dodatków do żywności 5 , obejmująca klasyfikację żywności według kategorii. System ten wymaga jednak dostosowania pozwalającego uwzględnić specyfikę aktualnie obowiązujących w Unii zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności. Uwzględniono aktualnie obowiązujące unijne przepisy sektorowe w zakresie żywności. Określenie kategorii miało na celu wyłącznie wyszczególnienie dopuszczonych dodatków do żywności oraz warunków ich stosowania.

(5) Dla zapewnienia przejrzystości dodatki do żywności muszą zostać zaklasyfikowane do grup dodatków w celu dopuszczenia do stosowania w określonej żywności. Należy także dostarczyć wskazówki dotyczące opisu poszczególnych kategorii w celu zapewnienia jednolitości interpretacji. W koniecznych przypadkach decyzje dotyczące interpretacji można przyjmować zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, w celu sprecyzowania, czy dany środek spożywczy należy do określonej kategorii żywności.

(6) Azotyny (E 249-250) wymagane są jako substancja konserwująca w produktach mięsnych, hamująca potencjalny wzrost niebezpiecznych bakterii, w szczególności Clostridium botulinum. Z drugiej jednak strony w następstwie zastosowania azotynów w mięsie mogą tworzyć się nitrozoaminy, mające działanie rakotwórcze. W aktualnie obowiązującym zezwoleniu na stosowanie azotynów jako dodatków do żywności zapewniono odpowiednie zrównoważenie takich skutków, w oparciu o opinię naukową Urzędu oraz potrzebę utrzymania niektórych tradycyjnych środków spożywczych w obrocie. Dla niektórych tradycyjnie wytwarzanych produktów mięsnych w załączniku III do dyrektywy 95/2/WE ustalone zostały najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości. Takie poziomy należy utrzymać dla produktów odpowiednio oznaczonych i zidentyfikowanych, przy czym konieczne jest sprecyzowanie, że poziomy takie mają zastosowanie na końcu procesu produkcji. Oprócz tego Komisja zasięgnie opinii państw członkowskich, zainteresowanych stron oraz Urzędu w celu omówienia ewentualnego obniżenia aktualnie obowiązujących maksymalnych poziomów dla wszystkich produktów mięsnych oraz dalszego uproszczenia przepisów dotyczących produktów wytwarzanych tradycyjnie. W zależności od wyniku takich konsultacji Komisja rozważy, czy należy zaproponować dostosowanie maksymalnych poziomów azotynów, które mogą być dodawane do niektórych produktów mięsnych.

(7) W przypadku preparowanych wód stołowych wchodzących w zakres kategorii 14.1.1 jedynymi dopuszczonymi dodatkami powinny być kwas fosforowy i fosforany. Biorąc pod uwagę fakt, że załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ma na celu dalszą harmonizację stosowania dodatków do żywności w Unii oraz zapewnienie skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego, sole mineralne dodawane do wód preparowanych ze względu na potrzeby standaryzacji nie powinny być uważane za dodatki, a tym samym nie powinny wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia.

(8) Wszystkie aktualnie dopuszczone dodatki do żywności podlegają ponownej ocenie przez Urząd zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 257/2010 6 ustanawiającym program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności. Ponowną ocenę dodatków do żywności przeprowadza się zgodnie z priorytetami określonymi w tymże rozporządzeniu.

(9) W styczniu 2008 r. Urząd przyjął opinię dotyczącą likopenu 7 , w której ustalił wartość akceptowanego dziennego pobrania (ADI) likopenu (E 160d) ze wszystkich rodzajów źródeł na 0,5 mg/kg m.c./dobę oraz określił, że potencjalnie takie akceptowane dzienne pobranie może być przekroczone, szczególnie w przypadku dzieci. W związku z tym należy ograniczyć stosowanie likopenu jako barwnika spożywczego.

(10) We wrześniu 2009 r. Urząd przyjął opinie naukowe dotyczące barwników: żółcień pomarańczowa FCF (E 110) 8 , żółcień chinolinowa (E 104) 9 i pąs 4R (E 124) 10 . Na podstawie zawartej w opiniach naukowych oceny narażenia poprzez pobranie z żywnością Urząd stwierdził, że w przypadku żółcieni chinolinowej i pąsu 4R przy maksymalnym poziomie zastosowania szacowany poziom pobrania dla środkowego i górnego percentyla ogólnie przekracza akceptowane dzienne pobranie. Również w przypadku żółcieni pomarańczowej stopień narażenia może być za wysoki, zwłaszcza dla dzieci w wieku l-10 lat. Szacowane wielkości pobrania określone są na podstawie danych o poziomie zastosowania dostarczonych przez przemysł spożywczy w 2009 r. Komisja dokonuje obecnie przeglądu aktualnie dopuszczonych zastosowań i poziomów zastosowania w celu sprawdzenia, czy poziom narażenia na powyższe substancje jest bezpieczny dla konsumenta, a wniosek w sprawie takich zweryfikowanych poziomów zamierza przygotować do lipca 2011 r.

(11) W przyjętej w dniu 22 maja 2008 r. opinii dotyczącej bezpieczeństwa glinu pobieranego z żywnością Urząd stwierdził, że w przypadku znacznej części ludności europejskiej narażenie na ten pierwiastek może być za wysokie. Urząd nie potrafił jednoznacznie wskazać źródła glinu w danym rodzaju żywności, tj. ilości tego pierwiastka naturalnie obecnej w danej żywności, ilości pochodzących z zastosowania dodatków do żywności oraz ilości wprowadzonych do danej żywności podczas obróbki i przechowywania, pochodzących z zawierających glin folii, pojemników lub przyborów. W celu zmniejszenia narażenia na glin należy ograniczyć stosowanie niektórych dodatków do żywności zawierających glin. Komisja opracowuje środki mające na celu ograniczenie narażenia na glin pochodzący z dodatków do żywności, a wniosek w sprawie zmienionych poziomów zamierzają przygotować do września 2011 r.

(12) Zainteresowane strony poproszono o przedstawienie informacji na temat stosowania i potrzeby stosowania barwników spożywczych wymienionych w załączniku V do dyrektywy 94/36/WE. Aktualnie część spośród tych barwników nie jest stosowana w niektórych kategoriach żywności wymienionych w tym załączniku. Należy jednak zaznaczyć, że część spośród takich dopuszczonych do stosowania barwników należy zachować w wykazie, ponieważ mogą one być potrzebne jako całkowity lub częściowy zamiennik barwników, które Urząd mógłby uznać za problematyczne przy ponownej ocenie. Na tym etapie można zmniejszyć liczbę dopuszczonych barwników spożywczych w następujących kategoriach żywności: sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, konserwy z czerwonych owoców, pasty rybne i pasty ze skorupiaków, wstępnie obgotowane skorupiaki oraz wędzone ryby.

(13) Barwnik spożywczy E 160f, tj. ester etylowy kwasu beta-apo-8'-karotenowego (C 30), nie znajduje się już w ofercie producenta, w związku z czym podmioty gospodarcze nie są już zainteresowane ponowną oceną tej substancji przez Urząd. W związku z tym barwnika tego nie należy umieszczać w unijnym wykazie.

(14) Stosowanie barwnika E 161g, tj. kantaksantyny, dopuszczone jest wyłącznie w Saucisses de Strasbourg. Komisja została powiadomiona, że barwnik ten nie jest już stosowany. W związku z powyższym w wykazie unijnym nie należy wymieniać tego dodatku jako dopuszczonego do stosowania w Saucisses de Strasbourg. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/35/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczniczych 11 stanowi, że w odniesieniu do barwienia produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania przez ludzi i do użytku weterynaryjnego państwa członkowskie nie dopuszczają substancji barwiących innych niż objęte załącznikiem I do dyrektywy 94/36/WE. Aktualnie kantaksantyna stosowana jest w niektórych produktach leczniczych. W związku z tym dodatek ten powinien pozostać w wykazie dopuszczonych dodatków.

(15) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 884/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających stosowanie E 128 czerwień 2G jako barwnika żywności 12 wstrzymano stosowanie tego barwnika i wprowadzanie do obrotu zawierającej go żywności. W związku z tym barwnika czerwień 2G (E 128) nie należy umieszczać w unijnym wykazie.

(16) Podczas ponownej oceny przez Urząd okazało się, że barwnik spożywczy brąz FK (E 154), dopuszczony do stosowania wyłącznie w Kippers, nie jest już stosowany. Ze względu na braki w dostępnych danych dotyczących toksyczności Urząd nie mógł jednak ustalić bezpieczeństwa tej substancji 13 . W związku z tym barwnika tego nie należy umieszczać w unijnym wykazie.

(17) Na podstawie dyrektywy 95/2/WE dopuszczone są aktualnie różnorodne zastosowania dwutlenku krzemu jako substancji przeciwzbrylającej E 551. Dla tego dodatku Komitet Naukowy ds. Żywności ustalił, w opinii z dnia 18 maja 1990 r., akceptowane dzienne pobranie (ADI) jako "nieokreślone" ("not specified") 14 . Ze względów technologicznych konieczne jest zwiększenie poziomu stosowania tego dodatku w stosunku do poziomu aktualnie dopuszczonego dla substytutów soli. Byłoby to korzystne dla konsumenta, ponieważ w ten sposób do obrotu w europejskich krajach o klimacie cechującym się wysokimi temperaturami i wilgotnością powietrza mogłyby zostać wprowadzone substytuty soli, które nie ulegają zbryleniu (obecnie efekt zbrylania utrudnia, a często uniemożliwia stosowanie substytutów soli). W związku z powyższym należy dopuścić podwyższenie maksymalnego poziomu dla substytutów soli.

(18) Urząd dokonał oceny informacji dotyczących bezpieczeństwa zasadowego kopolimeru metakrylanu stosowanego w charakterze substancji glazurującej/powlekającej w suplementach diety w postaci stałej. W opinii z dnia 10 lutego 2010 r. Urząd uznał, że zastosowanie takie nie budzi obaw pod względem bezpieczeństwa, ponieważ zasadowy kopolimer metakrylanu podany doustnie praktycznie nie jest wchłaniany z przewodu pokarmowego. Oczekuje się, że technologiczne znaczenie tego dodatku będzie polegać na ochronie przed wilgocią i maskowaniu smaku różnych składników odżywczych oraz szybkim uwalnianiu danego składnika odżywczego w żołądku. Należy zatem dopuścić stosowanie zasadowego kopolimeru metakrylanu jako substancji glazurującej/powlekającej w suplementach diety w postaci stałej, zgodnie z definicją w art. 2 dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 15 , na poziomie 100 000 mg/kg. Numer E, jaki należy przydzielić takiemu nowemu dodatkowi do żywności, to E 1205.

(19) Niezbędne jest uregulowanie stosowania dodatków do słodzików stołowych, zdefiniowanych w art. 3 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Takie preparaty zawierające dozwolone substancje słodzące przeznaczone są do sprzedaży konsumentowi końcowemu jako substytut cukru. Zapotrzebowanie na dodatki może być różne w zależności od postaci (płynu, proszku, tabletek).

(20) Transfer dodatków do żywności do załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 należy uznać za zakończony zgodnie z art. 34 tego rozporządzenia, począwszy od daty rozpoczęcia stosowania zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem. Do tego czasu w dalszym ciągu powinny być stosowane przepisy art. 2 ust. 1, 2 i 4 dyrektywy 94/35/WE, art. 2 ust. 1-6 i 8-10 dyrektywy 94/36/WE oraz art. 2 i 4 dyrektywy 95/2/WE, a także przepisy załączników do wymienionych dyrektyw.

(21) Transfer do unijnego wykazu nie powinien mieć wpływu na aktualne zastosowania dodatków objęte przepisami art. 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Należy jednak przewidzieć okres przejściowy umożliwiający podmiotom gospodarczym dostosowanie się do przepisów niniejszego rozporządzenia.

(22) Należy sprecyzować wyjątek od zasady przenoszenia w przypadku wieloskładnikowego środka spożywczego innego niż środki spożywcze określone w załączniku II, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit a) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. W art. 3 dyrektywy 95/2/WE i art. 3 dyrektywy 94/36/WE wyjątek ten miał zastosowanie do żywności wymienionej obecnie odpowiednio w tabeli 1 i 2. W przypadku pozostałej wieloskładnikowej żywności należącej do kategorii wymienionych w części E (tj. zupy, sosy, sałatki itp.) należy w dalszym ciągu stosować zasadę przenoszenia.

(23) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i nie spotkały się ze sprzeciwem Parlamentu Europejskiego ani Rady,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1333/2008

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Przepisy przejściowe

1.
Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, zmieniony niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 1 czerwca 2013 r.
2.
W drodze odstępstwa od ust. 1 następujące pozycje załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, zmienionego niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:
a)
w części B pkt 3 pozycja dotycząca zasadowego kopolimeru metakrylanu (E 1205);
b)
w części E pkt 12.1.2 pozycja dotycząca stosowania dwutlenku krzemu (E 551) w substytutach soli;
c)
w części E pkt 17.1 pozycja dotycząca stosowania zasadowego kopolimeru metakrylanu (E 1205) w suplementach diety dostarczanych w postaci stałej.
3.
Artykuł 2 ust. 1, 2 i 4 dyrektywy 94/35/WE, art. 2 ust. 1-6 oraz 8, 9 i 10 dyrektywy 94/36/WE oraz art. 2 i 4 dyrektywy 95/2/WE, a także załączniki do tych dyrektyw, przestaje się stosować od dnia 1 czerwca 2013 r.
4.
W drodze odstępstwa od ust. 3 pozycję załącznika IV do dyrektywy 95/2/WE dotyczącą stosowania dwutlenku krzemu (E 551) w substytutach soli przestaje się stosować od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
5.
Żywność wprowadzona do obrotu zgodnie z prawem przed dniem 1 czerwca 2013 r., ale niezgodna z przepisami niniejszego rozporządzenia, może pozostawać w obrocie do upływu daty jej minimalnej trwałości lub przydatności do użycia.
Artykuł  3

Rozporządzenie (WE) nr 884/2007 traci moc z dniem 1 czerwca 2013 r.

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 16

"ZAŁĄCZNIK II

Unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania

CZĘŚĆ A

1. Wprowadzenie

Niniejszy unijny wykaz zawiera:

- nazwę dodatku do żywności i jego numer E,

- określenie żywności, do której dany dodatek może być dodawany,

- warunki stosowania dodatku,

- ograniczenia sprzedaży dodatku do żywności bezpośrednio konsumentom końcowym.

2. Przepisy ogólne dotyczące dotatków do żywności zawartych w wykazie oraz warunków ich stosowania

1. Tylko substancje wymienione w części B mogą być stosowane jako dodatki do żywności.

2. Dodatki mogą być stosowane wyłącznie w żywności i na warunkach określonych w części E niniejszego załącznika.

3. W części E niniejszego załącznika wymieniono żywność w oparciu o kategorie żywności zawarte w części D niniejszego załącznika; dodatki pogrupowano na podstawie definicji określonych w części C niniejszego załącznika.

4. Laki glinowe wytwarzane z barwników zawartych w wykazie są dopuszczone do stosowania.

5. Barwniki E 123, E 127, E 160b, E 173 i E 180 nie mogą być sprzedawane bezpośrednio konsumentowi.

6. Substancje zawarte w wykazie pod numerami E 407, E 407a i E 440 mogą być standaryzowane cukrami, pod warunkiem że taka informacja będzie dodana do ich numeru i określenia.

7. Określenie "do stosowania w żywności" oznacza, że azotyn może być sprzedawany tylko w mieszance z solą lub substytutem soli.

8. Zasada przenoszenia określona w art. 18 ust. 1) lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 nie ma zastosowania do żywności wymienionej w tabeli 1 w odniesieniu do żadnego rodzaju dodatków do żywności i w tabeli 2 w odniesieniu do barwników.

Tabela 1

Żywność, w której obecność dodatku nie może być dopuszczana na podstawie zasady przenoszenia określonej w art. 18 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008

1 Żywność nieprzetworzona w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008
2 Miód w rozumieniu dyrektywy Rady 2001/110/WE (1)
3 Niezemulgowane oleje i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
4 Masło
5 Mleko pasteryzowane i sterylizowane (włączając sterylizację UHT), bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, i śmietanka pasteryzowana bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyłączeniem śmietanki o obniżonej zawartości tłuszczu)
6 Fermentowane przetwory mleczne bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, niepoddane obróbce cieplnej po fermentacji
7 Maślanka bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyłączeniem maślanki sterylizowanej)
8 Naturalna woda mineralna w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE (2) oraz woda źródlana i wszystkie inne wody w butelkach lub innych opakowaniach
9 Kawa i ekstrakty kawy (z wyłączeniem kawy instant z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi)
10 Herbata liściasta bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących
11 Cukry w rozumieniu dyrektywy Rady 2001/111/WE (3)
12 Suchy makaron, z wyłączeniem makaronów bezglutenowych lub makaronów przeznaczonych do diet niskobiałkowych, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE (4)
(1) Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 47.

(2) Dz.U. L 164 z 26.6.2009, s. 45.

(3) Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 53.

(4) Dz.U. L 124 z 20.5.2009, s. 21.

Tabela 2

Żywność, w której obecność barwników spożywczych nie może być dopuszczana na podstawie zasady przenoszenia określonej w art. 18 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008

1 Żywność nieprzetworzona w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008
2 Wszystkie wody w butelkach i innych opakowaniach
3 Mleko, pełnotłuste, półtłuste i odtłuszczone, pasteryzowane lub sterylizowane (włączając sterylizację UHT) (bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących)
4 Mleko czekoladowe
5 Mleko fermentowane (bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących)
6 Mleko konserwowane, o którym mowa w dyrektywie Rady 2001/114/WE (1) (bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących)
7 Maślanka (bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących)
8 Śmietanka oraz śmietanka w proszku (bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących)
9 Oleje i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
10 Sery dojrzewające i niedojrzewające (bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących)
11 Masło z mleka owczego i koziego
12 Jaja i produkty jajeczne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004
13 Mąka i inne produkty przemiału zbóż oraz skrobie
14 Chleb i produkty podobne
15 Makarony i gnocchi
16 Cukier, włączając wszystkie mono- i disacharydy
17 Pasta pomidorowa oraz pomidory w puszkach i słoikach
18 Sosy na bazie pomidorów
19 Soki owocowe i nektary owocowe w rozumieniu dyrektywy Rady 2001/112/WE (2) oraz soki warzywne i nektary warzywne
20 Owoce, warzywa (włączając ziemniaki) i grzyby - w puszkach, w słoikach lub suszone; przetworzone owoce, warzywa (włączając ziemniaki) i grzyby
21 Dżemy ekstra, galaretki ekstra i przecier z kasztanów w rozumieniu dyrektywy Rady 2001/113/WE (3); crème de pruneaux
22 Ryby, mięczaki i skorupiaki, mięso, drób i dziczyzna oraz ich przetwory, z wyjątkiem gotowych posiłków zawierających te składniki
23 Wyroby kakaowe i składniki czekoladowe w wyrobach czekoladowych, o których mowa w dyrektywie 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4)
24 Kawa palona, herbata, napary ziołowe i owocowe, cykoria; ekstrakty herbaty, naparów ziołowych i owocowych oraz cykorii; herbata, napary ziołowe i owocowe oraz preparaty ze zbóż do przygotowywania naparów, a także mieszanki i mieszanki rozpuszczalne (instant) tych produktów
25 Sól, substytuty soli, przyprawy i mieszanki przypraw
26 Wino i inne produkty objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 (5), wymienione w części XII załącznika I do tego rozporządzenia
27 Napoje spirytusowe zdefiniowane w pkt 1-14 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (6), okowity (uzupełnione nazwą owocu) otrzymywane w wyniku maceracji i destylacji, London gin (odpowiednio pkt 16 i 22 załącznika II)

Sambuca, Maraschino, Marrasquino lub Maraskino i Mistrà zdefiniowane odpowiednio w pkt 38, 39 i 43 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 110/2008

28 Sangria, Clarea i Zurra w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 1601/91 (7)
29 Ocet winny objęty rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007, wymieniony w części XII załącznika I do tego rozporządzenia
30 Żywność dla niemowląt i małych dzieci w rozumieniu dyrektywy 2009/39/WE, włączając żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci
31 Miód w rozumieniu dyrektywy 2001/110/WE
32 Słód i produkty słodowe
(1) Dz.U. L 15 z 17.1.2002, s. 19.

(2) Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 58.

(3) Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 67.

(4) Dz.U. L 197 z 3.8.2000, s. 19.

(5) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(6) Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16.

(7) Dz.U. L 149 z 14.6.1991, s. 1.

CZĘŚĆ B

WYKAZ WSZYSTKICH DODATKÓW

1. Barwniki

Numer E Nazwa
E 100 Kurkumina
E 101 Ryboflawiny
E 102 Tartrazyna
E 104 Żółcień chinolinowa
E 110 Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy
E 122 Azorubina, karmoizyna
E 123 Amarant
E 124 Pąs 4 R, czerwień koszenilowa A
E 127 Erytrozyna
E 129 Czerwień Allura AC
E 131 Błękit patentowy V
E 132 Indygotyna, indygokarmin
E 133 Błękit brylantowy FCF
E 140 Chlorofile i chlorofiliny
E 141 Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin
E 142 Zieleń S
E 150a Karmel (1)
E 150b Karmel siarczynowy
E 150c Karmel amoniakalny
E 150d Karmel amoniakalno-siarczynowy
E 151 Czerń brylantowa BN, czerń PN
E 153 Węgiel roślinny
E 155 Brąz HT
E 160a Karoteny
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna
E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina
E 160d Likopen
E 160e Beta-apo-8'-karotenal (C 30)
E 161b Luteina
E 161g Kantaksantyna (*)
E 162 Czerwień buraczana, betanina
E 163 Antocyjany
E 170 Węglan wapnia
E 171 Dwutlenek tytanu
E 172 Tlenki i wodorotlenki żelaza
E 173 Glin
E 174 Srebro
E 175 Złoto
E 180 Czerwień litolowa BK
(1) Termin karmel odnosi się do produktów o barwie brązowej o różnej intensywności, przeznaczonych do barwienia. Nie odnosi się do słodkiego aromatycznego produktu uzyskiwanego po podgrzaniu cukrów i stosowanego do aromatyzowania żywności (np. wyrobów cukierniczych, pieczywa słodkiego, napojów alkoholowych).

(*) Kantaksantyna nie jest dopuszczona w kategoriach żywności wymienionych w częściach D i E. Substancja ta znajduje się w wykazie B1, ponieważ jest stosowana w produktach leczniczych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/35/WE (Dz.U. L 109 z 30.9.2009, s. 10).

2. Substancje słodzące

Numer E Nazwa
E 420 Sorbitole
E 421 Mannitol
E 950 Acesulfam K
E 951 Aspartam
E 952 Cyklaminiany
E 953 Izomalt
E 954 Sacharyny
E 955 Sukraloza
E 957 Taumatyna
E 959 Neohesperydyna DC
E 961 Neotam
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu
E 965 Maltitole
E 966 Laktitol
E 967 Ksylitol
E 968 Erytrytol

3. Dodatki inne niż barwniki i substancje słodzące

Numer E Nazwa
E 170 Węglan wapnia
E 200 Kwas sorbowy
E 202 Sorbinian potasu
E 203 Sorbinian wapnia
E 210 Kwas benzoesowy (1)
E 211 Benzoesan sodu (1)
E 212 Benzoesan potasu (1)
E 213 Benzoesan wapnia (1)
E 214 p-hydroksybenzoesan etylu
E 215 Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu
E 218 p-hydroksybenzoesan metylu
E 219 Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu
E 220 Dwutlenek siarki (bezwodnik kwasu siarkawego)
E 221 Siarczyn sodu
E 222 Wodorosiarczyn sodu
E 223 Pirosiarczyn sodu
E 224 Pirosiarczyn potasu
E 226 Siarczyn wapnia
E 227 Wodorosiarczyn wapnia
E 228 Wodorosiarczyn potasu
E 234 Nizyna
E 235 Natamycyna
E 239 Heksametylenoczteroamina
E 242 Dimetylodiwęglan
E 249 Azotyn potasu
E 250 Azotyn sodu
E 251 Azotan sodu
E 252 Azotan potasu
E 260 Kwas octowy
E 261 Octan potasu
E 262 Octany sodu
E 263 Octan wapnia
E 270 Kwas mlekowy
E 280 Kwas propionowy
E 281 Propionian sodu
E 282 Propionian wapnia
E 283 Propionian potasu
E 284 Kwas borowy
E 285 Czteroboran sodu (boraks)
E 290 Dwutlenek węgla
E 296 Kwas jabłkowy
E 297 Kwas fumarowy
E 300 Kwas askorbinowy
E 301 Askorbinian sodu
E 302 Askorbinian wapnia
E 304 Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego
E 306 Mieszanina tokoferoli
E 307 Alfa-tokoferol
E 308 Gamma-tokoferol
E 309 Delta-tokoferol
E 310 Galusan propylu
E 311 Galusan oktylu
E 312 Galusan dodecylu
E 315 Kwas izoaskorbinowy (kwas erytrobowy)
E 316 Izoaskorbinian sodu
E 319 Tert-butylohydrochinon (TBHQ)
E 320 Butylohydroksyanizol (BHA)
E 321 Butylohydroksytoluen (BHT)
E 322 Lecytyny
E 325 Mleczan sodu
E 326 Mleczan potasu
E 327 Mleczan wapnia
E 330 Kwas cytrynowy
E 331 Cytryniany sodu
E 332 Cytryniany potasu
E 333 Cytryniany wapnia
E 334 Kwas winowy (L(+)-)
E 335 Winiany sodu
E 336 Winiany potasu
E 337 Winian potasowo-sodowy
E 338 Kwas fosforowy
E 339 Fosforany sodu
E 340 Fosforany potasu
E 341 Fosforany wapnia
E 343 Fosforany magnezu
E 350 Jabłczany sodu
E 351 Jabłczan potasu
E 352 Jabłczany wapnia
E 353 Kwas metawinowy
E 354 Winian wapnia
E 355 Kwas adypinowy
E 356 Adypinian sodu
E 357 Adypinian potasu
E 363 Kwas bursztynowy
E 380 Cytrynian triamonowy
E 385 Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego (sól wapniowo-disodowa EDTA)
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)
E 400 Kwas alginowy
E 401 Alginian sodu
E 402 Alginian potasu
E 403 Alginian amonu
E 404 Alginian wapnia
E 405 Alginian glikolu propylenowego
E 406 Agar
E 407a Przetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma
E 407 Karagen
E 410 Mączka chleba świętojańskiego
E 412 Guma guar
E 413 Tragakanta
E 414 Guma arabska (guma akacjowa)
E 415 Guma ksantanowa
E 416 Guma karaya
E 417 Guma tara
E 418 Guma gellan
E 422 Glicerol
E 425 Konjac
E 426 Hemiceluloza sojowa
E 427 Guma kasja
E 431 Stearynian polioksyetylenu (40)
E 432 Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20)
E 433 Monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80)
E 434 Monopalmitynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 40)
E 435 Monostearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 60)
E 436 Tristearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 65)
E 440 Pektyny
E 442 Fosfatydy amonu
E 444 Octan izomaślanu sacharozy
E 445 Estry glicerolu i żywicy roślinnej
E 450 Difosforany
E 451 Trifosforany
E 452 Polifosforany
E 459 Beta-cyklodekstryna
E 460 Celuloza
E 461 Metyloceluloza
E 462 Etyloceluloza
E 463 Hydroksypropyloceluloza
E 464 Hydroksypropylometyloceluloza
E 465 Etylometyloceluloza
E 466 Karboksymetyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy, guma celulozowa
E 468 Sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, guma celulozowa usieciowana
E 469 Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza, enzymatycznie zhydrolizowana guma celulozowa
E 470a Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych
E 470b Sole magnezowe kwasów tłuszczowych
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych
E 472a Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym
E 472b Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym
E 472c Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym
E 472d Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowym
E 472e Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym
E 472f Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane mieszaniną kwasu octowego i winowego
E 473 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych
E 474 Sacharoglicerydy
E 475 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu
E 476 Polirycynooleinian poliglicerolu
E 477 Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego
E 479b Termoutleniony olej sojowy z mono- i diglicerydami kwasów tłuszczowych
E 481 Stearoilomleczan sodu
E 482 Stearoilomleczan wapnia
E 483 Winian stearylu
E 491 Monostearynian sorbitolu
E 492 Tristearynian sorbitolu
E 493 Monolaurynian sorbitolu
E 494 Monooleinian sorbitolu
E 495 Monopalmitynian sorbitolu
E 500 Węglany sodu
E 501 Węglany potasu
E 503 Węglany amonu
E 504 Węglany magnezu
E 507 Kwas chlorowodorowy (kwas solny)
E 508 Chlorek potasu
E 509 Chlorek wapnia
E 511 Chlorek magnezu
E 512 Chlorek cynawy
E 513 Kwas siarkowy
E 514 Siarczany sodu
E 515 Siarczany potasu
E 516 Siarczan wapnia
E 517 Siarczan amonu
E 520 Siarczan glinu
E 521 Siarczan glinowo-sodowy
E 522 Siarczan glinowo-potasowy
E 523 Siarczan amonowo-glinowy
E 524 Wodorotlenek sodu
E 525 Wodorotlenek potasu
E 526 Wodorotlenek wapnia
E 527 Wodorotlenek amonu
E 528 Wodorotlenek magnezu
E 529 Tlenek wapnia
E 530 Tlenek magnezu
E 535 Żelazocyjanek sodu
E 536 Żelazocyjanek potasu
E 538 Żelazocyjanek wapnia
E 541 Fosforan glinowo-sodowy, kwaśny
E 551 Dwutlenek krzemu
E 552 Krzemian wapnia
E 553a Krzemian magnezu
E 553b Talk
E 554 Krzemian glinowo-sodowy
E 555 Krzemian glinowo-potasowy
E 556 Krzemian glinowo-wapniowy
E 558 Bentonit
E 559 Krzemian glinu (kaolin)
E 570 Kwasy tłuszczowe
E 574 Kwas glukonowy
E 575 Lakton kwasu glukonowego
E 576 Glukonian sodu
E 577 Glukonian potasu
E 578 Glukonian wapnia
E 579 Glukonian żelazawy
E 585 Mleczan żelazawy
E 586 4-heksylorezorcynol
E 620 Kwas glutaminowy
E 621 Glutaminian monosodowy
E 622 Glutaminian monopotasowy
E 623 Diglutaminian wapnia
E 624 Glutaminian monoamonowy
E 625 Diglutaminian magnezu
E 626 Kwas guanylowy
E 627 Guanylan disodowy
E 628 Guanylan dipotasowy
E 629 Guanylan wapnia
E 630 Kwas inozynowy
E 631 Inozynian disodowy
E 632 Inozynian dipotasowy
E 633 Inozynian wapnia
E 634 5'-rybonukleotydy wapnia
E 635 5'-rybonukleotydy disodowe
E 640 Glicyna i jej sól sodowa
E 650 Octan cynku
E 900 Dimetylopolisiloksan
E 901 Wosk pszczeli, biały i żółty
E 902 Wosk candelilla
E 903 Wosk carnauba
E 904 Szelak
E 905 Wosk mikrokrystaliczny
E 907 Uwodorniony poli-1-deken
E 912 Estry kwasu montanowego
E 914 Wosk polietylenowy utleniony
E 920 L-cysteina
E 927b Karbamid
E 938 Argon
E 939 Hel
E 941 Azot
E 942 Podtlenek azotu
E 943a Butan
E 943b Izobutan
E 944 Propan
E 948 Tlen
E 949 Wodór
E 999 Ekstrakt Quillaia
E 1103 Inwertaza
E 1105 Lizozym
E 1200 Polidekstroza
E 1201 Poliwinylopirolidon
E 1202 Poliwinylopolipirolidon
E 1203 Alkohol poliwinylowy (PVA)
E 1204 Pullulan
E 1205 Zasadowy kopolimer metakrylanu
E 1404 Skrobia utleniona
E 1410 Fosforan monoskrobiowy
E 1412 Fosforan diskrobiowy
E 1413 Fosforanowany fosforan diskrobiowy
E 1414 Acetylowany fosforan diskrobiowy
E 1420 Skrobia acetylowana
E 1422 Acetylowany adypinian diskrobiowy
E 1440 Hydroksypropyloskrobia
E 1442 Hydroksypropylofosforan diskrobiowy
E 1450 Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego
E 1451 Acetylowana skrobia utleniona
E 1452 Sól glinowa oktenylobursztynianu skrobiowego
E 1505 Cytrynian trietylowy
E 1517 Dioctan glicerolu (diacetyna)
E 1518 Trioctan glicerolu (triacetyna)
E 1519 Alkohol benzylowy
E 1520 Propano-1,2-diol (glikol propylenowy)
E 1521 Glikol polietylenowy
(1) Kwas benzoesowy może być obecny w niektórych produktach fermentowanych; jego obecność jest wynikiem procesów fermentacji wynikających z dobrej praktyki produkcyjnej.

CZĘŚĆ C

DEFINICJE GRUP DODATKÓW

1) Grupa I

Numer E Nazwa Szczegółowy maksymalny poziom
E 170 Węglan wapnia quantum satis
E 260 Kwas octowy quantum satis
E 261 Octan potasu quantum satis
E 262 Octany sodu quantum satis
E 263 Octan wapnia quantum satis
E 270 Kwas mlekowy quantum satis
E 290 Dwutlenek węgla quantum satis
E 296 Kwas jabłkowy quantum satis
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis
E 301 Askorbinian sodu quantum satis
E 302 Askorbinian wapnia quantum satis
E 304 Estry kwasów tłuszczowych i kwasu L-askorbinowego quantum satis
E 306 Mieszanina tokoferoli quantum satis
E 307 Alfa-tokoferol quantum satis
E 308 Gamma-tokoferol quantum satis
E 309 Delta-tokoferol quantum satis
E 322 Lecytyny quantum satis
E 325 Mleczan sodu quantum satis
E 326 Mleczan potasu quantum satis
E 327 Mleczan wapnia quantum satis
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis
E 331 Cytryniany sodu quantum satis
E 332 Cytryniany potasu quantum satis
E 333 Cytryniany wapnia quantum satis
E 334 Kwas winowy (L(+)-) quantum satis
E 335 Winiany sodu quantum satis
E 336 Winiany potasu quantum satis
E 337 Winian potasowo-sodowy quantum satis
E 350 Jabłczany sodu quantum satis
E 351 Jabłczan potasu quantum satis
E 352 Jabłczany wapnia quantum satis
E 354 Winian wapnia quantum satis
E 380 Cytrynian triamonowy quantum satis
E 400 Kwas alginowy quantum satis (1)
E 401 Alginian sodu quantum satis (1)
E 402 Alginian potasu quantum satis (1)
E 403 Alginian amonu quantum satis (1)
E 404 Alginian wapnia quantum satis (1)
E 406 Agar quantum satis (1)
E 407 Karagen quantum satis (1)
E 407a Przetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma quantum satis (1)
E 410 Mączka chleba świętojańskiego quantum satis (1)(2)
E 412 Guma guar quantum satis (1)(2)
E 413 Tragakanta quantum satis (1)
E 414 Guma arabska (guma akacjowa) quantum satis (1)
E 415 Guma ksantanowa quantum satis (1)(2)
E 417 Guma tara quantum satis (1)(2)
E 418 Guma gellan quantum satis (1)
E 422 Glicerol quantum satis
E 425 Konjac

(i) Guma Konjac

(ii) Glukomannan Konjac

10 g/kg, pojedynczo lub łącznie (1)(3)
E 440 Pektyny quantum satis (1)
E 460 Celuloza quantum satis
E 461 Metyloceluloza quantum satis
E 462 Etyloceluloza quantum satis
E 463 Hydroksypropyloceluloza quantum satis
E 464 Hydroksypropylometyloceluloza quantum satis
E 465 Etylometyloceluloza quantum satis
E 466 Karboksymetyloceluloza quantum satis
E 469 Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza quantum satis
E 470a Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych quantum satis
E 470b Sole magnezowe kwasów tłuszczowych quantum satis
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych quantum satis
E 472a Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym quantum satis
E 472b Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym quantum satis
E 472c Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym quantum satis
E 472d Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowym quantum satis
E 472e Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i diacetylowinowym quantum satis
E 472f Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane mieszaniną kwasu octowego i winowego quantum satis
E 500 Węglany sodu quantum satis
E 501 Węglany potasu quantum satis
E 503 Węglany amonu quantum satis
E 504 Węglany magnezu quantum satis
E 507 Kwas chlorowodorowy (kwas solny) quantum satis
E 508 Chlorek potasu quantum satis
E 509 Chlorek wapnia quantum satis
E 511 Chlorek magnezu quantum satis
E 513 Kwas siarkowy quantum satis
E 514 Siarczany sodu quantum satis
E 515 Siarczany potasu quantum satis
E 516 Siarczan wapnia quantum satis
E 524 Wodorotlenek sodu quantum satis
E 525 Wodorotlenek potasu quantum satis
E 526 Wodorotlenek wapnia quantum satis
E 527 Wodorotlenek amonu quantum satis
E 528 Wodorotlenek magnezu quantum satis
E 529 Tlenek wapnia quantum satis
E 530 Tlenek magnezu quantum satis
E 570 Kwasy tłuszczowe quantum satis
E 574 Kwas glukonowy quantum satis
E 575 Lakton kwasu glukonowego quantum satis
E 576 Glukonian sodu quantum satis
E 577 Glukonian potasu quantum satis
E 578 Glukonian wapnia quantum satis
E 640 Glicyna i jej sól sodowa quantum satis
E 920 L-cysteina quantum satis
E 938 Argon quantum satis
E 939 Hel quantum satis
E 941 Azot quantum satis
E 942 Podtlenek azotu quantum satis
E 948 Tlen quantum satis
E 949 Wodór quantum satis
E 1103 Inwertaza quantum satis
E 1200 Polidekstroza quantum satis
E 1404 Skrobia utleniona quantum satis
E 1410 Fosforan monoskrobiowy quantum satis
E 1412 Fosforan diskrobiowy quantum satis
E 1413 Fosforanowany fosforan diskrobiowy quantum satis
E 1414 Acetylowany fosforan diskrobiowy quantum satis
E 1420 Skrobia acetylowana quantum satis
E 1422 Acetylowany adypinian diskrobiowy quantum satis
E 1440 Hydroksypropyloskrobia quantum satis
E 1442 Hydroksypropylofosforan diskrobiowy quantum satis
E 1450 Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego quantum satis
E 1451 Acetylowana skrobia utleniona quantum satis
E 620 Kwas glutaminowy 10 g/kg, pojedynczo lub łącznie, podano w przeliczeniu na kwas glutaminowy
E 621 Glutaminian monosodowy
E 622 Glutaminian monopotasowy
E 623 Diglutaminian wapnia
E 624 Glutaminian monoamonowy
E 625 Diglutaminian magnezu
E 626 Kwas guanylowy 500 mg/kg, pojedynczo lub łącznie, podane w przeliczeniu na kwas guanylowy
E 627 Guanylan disodowy
E 628 Guanylan dipotasowy
E 629 Guanylan wapnia
E 630 Kwas inozynowy
E 631 Inozynian disodowy
E 632 Inozynian dipotasowy
E 633 Inozynian wapnia
E 634 5'-rybonukleotydy wapnia
E 635 5'-rybonukleotydy disodowe
E 420 Sorbitole quantum satis (w celu innym niż słodzenie)
E 421 Mannitol
E 953 Izomalt
E 965 Maltitole
E 966 Laktitol
E 967 Ksylitol
E 968 Erytrytol
(1) Nie może być stosowany w minikubeczkach żelowych.

(2) May not be used to produce dehydrated foods intended to rehydrate on ingestion.

(3) May not be used in jelly confectionery.

2) Grupa II: Barwniki spożywcze dopuszczone na poziomie quantum satis

Numer E Nazwa
E 101 Ryboflawiny
E 140 Chlorofile, chlorofiliny
E 141 Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin
E 150a Karmel
E 150b Karmel siarczynowy
E 150c Karmel amoniakalny
E 150d Karmel amoniakalno-siarczynowy
E 153 Węgiel roślinny
E 160a Karoteny
E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina
E 162 Czerwień buraczana, betanina
E 163 Antocyjany
E 170 Węglan wapnia
E 171 Dwutlenek tytanu
E 172 Tlenki i wodorotlenki żelaza

3) Grupa III: Barwniki spożywcze o łącznym maksymalnym poziomie

Numer E Nazwa
E 100 Kurkumina
E 102 Tartrazyna
E 104 Żółcień chinolinowa
E 110 Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy
E 122 Azorubina, karmoizyna
E 124 Pąs 4 R, czerwień koszenilowa A
E 129 Czerwień Allura AC
E 131 Błękit patentowy V
E 132 Indygotyna, indygokarmin
E 133 Błękit brylantowy FCF
E 142 Zieleń S
E 151 Czerń brylantowa BN, czerń PN
E 155 Brąz HT
E 160e Beta-apo-8'-karotenal (C 30)
E 161b Luteina

4) Grupa IV: Poliole

Numer E Nazwa
E 420 Sorbitole
E 421 Mannitol
E 953 Izomalt
E 965 Maltitole
E 966 Laktitol
E 967 Ksylitol
E 968 Erytrytol

5) Inne dodatki, które mogą być uregulowane łącznie

a) E 200-203: Kwas sorbowy - sorbiniany (SA)

Numer E Nazwa
E 200 Kwas sorbowy
E 202 Sorbinian potasu
E 203 Sorbinian wapnia

b) E 210-213: Kwas benzoesowy - benzoesany (BA)

Numer E Nazwa
E 210 Kwas benzoesowy
E 211 Benzoesan sodu
E 212 Benzoesan potasu
E 213 Benzoesan wapnia

c) E 200-213: Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany (SA + BA)

Numer E Nazwa
E 200 Kwas sorbowy
E 202 Sorbinian potasu
E 203 Sorbinian wapnia
E 210 Kwas benzoesowy
E 211 Benzoesan sodu
E 212 Benzoesan potasu
E 213 Benzoesan wapnia

d) E 200-219: Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany; p-hydroksybenzoesany (SA + BA + PHB)

Numer E Nazwa
E 200 Kwas sorbowy
E 202 Sorbinian potasu
E 203 Sorbinian wapnia
E 210 Kwas benzoesowy
E 211 Benzoesan sodu
E 212 Benzoesan potasu
E 213 Benzoesan wapnia
E 214 p-hydroksybenzoesan etylu
E 215 Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu
E 218 p-hydroksybenzoesan metylu
E 219 Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu

e) E 200-203; 214-219: Kwas sorbowy - sorbiniany; p-hydroksybenzoesany (SA + PHB)

Numer E Nazwa
E 200 Kwas sorbowy
E 202 Sorbinian potasu
E 203 Sorbinian wapnia
E 214 p-hydroksybenzoesan etylu
E 215 Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu
E 218 p-hydroksybenzoesan metylu
E 219 Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu

f) E 214-219: p-hydroksybenzoesany (PHB)

Numer E Nazwa
E 214 p-hydroksybenzoesan etylu
E 215 Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu
E 218 p-hydroksybenzoesan metylu
E 219 Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu

g) E 220-228: Dwutlenek siarki - siarczyny

Numer E Nazwa
E 220 Dwutlenek siarki
E 221 Siarczyn sodu
E 222 Wodorosiarczyn sodu
E 223 Pirosiarczyn sodu
E 224 Pirosiarczyn potasu
E 226 Siarczyn wapnia
E 227 Wodorosiarczyn wapnia
E 228 Wodorosiarczyn potasu

h) E 249-250: Azotyny

Numer E Nazwa
E 249 Azotyn potasu
E 250 Azotyn sodu

i) E 251-252: Azotany

Numer E Nazwa
E 251 Azotan sodu
E 252 Azotan potasu

j) E 280-283: Kwas propionowy - propioniany

Numer E Nazwa
E 280 Kwas propionowy
E 281 Propionian sodu
E 282 Propionian wapnia
E 283 Propionian potasu

k) E 310-320: Galusany, TBHQ i BHA

Numer E Nazwa
E 310 Galusan propylu
E 311 Galusan oktylu
E 312 Galusan dodecylu
E 319 Tert-butylohydrochinon (TBHQ)
E 320 Butylohydroksyanizol (BHA)

l) E 338-341, E 343 i E 450-452: Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri- i polifosforany

Numer E Nazwa
E 338 Kwas fosforowy
E 339 Fosforany sodu
E 340 Fosforany potasu
E 341 Fosforany wapnia
E 343 Fosforany magnezu
E 450 Difosforany
E 451 Trifosforany
E 452 Polifosforany

m) E 355-357: Kwas adypinowy - adypiniany

Numer E Nazwa
E 355 Kwas adypinowy
E 356 Adypinian sodu
E 357 Adypinian potasu

n) E 432-436: Polisorbaty

Numer E Nazwa
E 432 Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20)
E 433 Monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80)
E 434 Monopalmitynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 40)
E 435 Monostearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 60)
E 436 Tristearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 65)

o) E 473-474: Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, sacharoglicerydy

Numer E Nazwa
E 473 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych
E 474 Sacharoglicerydy

p) E 481-482: Stearoilomleczany

Numer E Nazwa
E 481 Stearoilomleczan sodu
E 482 Stearoilomleczan wapnia

q) E 491-495: Estry sorbitolu

Numer E Nazwa
E 491 Monostearynian sorbitolu
E 492 Tristearynian sorbitolu
E 493 Monolaurynian sorbitolu
E 494 Monooleinian sorbitolu
E 495 Monopalmitynian sorbitolu

r) E 520-523: Siarczany glinu

Numer E Nazwa
E 520 Siarczan glinu
E 521 Siarczan glinowo-sodowy
E 522 Siarczan glinowo-potasowy
E 523 Siarczan amonowo-glinowy

s) E 551-559: Dwutlenek krzemu - krzemiany

Numer E Nazwa
E 551 Dwutlenek krzemu
E 552 Krzemian wapnia
E 553a Krzemian magnezu
E 553b Talk
E 554 Krzemian glinowo-sodowy
E 555 Krzemian glinowo-potasowy
E 556 Krzemian glinowo-wapniowy
E 559 Krzemian glinu (kaolin)

t) E 620-625: Kwas glutaminowy - glutaminiany

Numer E Nazwa
E 620 Kwas glutaminowy
E 621 Glutaminian monosodowy
E 622 Glutaminian monopotasowy
E 623 Diglutaminian wapnia
E 624 Glutaminian monoamonowy
E 625 Diglutaminian magnezu

u) E 626-635: Rybonukleotydy

Numer E Nazwa
E 626 Kwas guanylowy
E 627 Guanylan disodowy
E 628 Guanylan dipotasowy
E 629 Guanylan wapnia
E 630 Kwas inozynowy
E 631 Inozynian disodowy
E 632 Inozynian dipotasowy
E 633 Inozynian wapnia
E 634 5'-rybonukleotydy wapnia
E 635 5'-rybonukleotydy disodowe

CZĘŚĆ D

KATEGORIE ŻYWNOŚCI

Numer Nazwa
0. Wszystkie kategorie żywności
01. Produkty mleczne i ich analogi
01.1 Mleko pasteryzowane i sterylizowane (włączając sterylizację UHT), bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących
01.2 Fermentowane przetwory mleczne bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, włączając maślankę naturalną bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyjątkiem maślanki sterylizowanej), niepoddane obróbce cieplnej po fermentacji
01.3 Fermentowane przetwory mleczne bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, poddane obróbce cieplnej po fermentacji
01.4 Fermentowane przetwory mleczne z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, włącznie z produktami poddanymi obróbce cieplnej
01.5 Mleko odwodnione w rozumieniu dyrektywy 2001/114/WE
01.6 Śmietanka oraz śmietanka w proszku
01.6.1 Śmietanka pasteryzowana bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyłączeniem śmietanki o obniżonej zawartości tłuszczu)
01.6.2 Fermentowane produkty śmietanowe i ich substytuty zawierające żywe kultury bakterii, bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, o zawartości tłuszczu poniżej 20 %
01.6.3 Pozostałe śmietanki
01.7 Sery i produkty serowe
01.7.1 Sery niedojrzewające, z wyłączeniem produktów należących do kategorii 16
01.7.2 Sery dojrzewające
01.7.3 Jadalne skórki serów
01.7.4 Ser serwatkowy
01.7.5 Sery topione
01.7.6 Produkty serowe, z wyłączeniem produktów należących do kategorii 16
01.8 Analogi produktów mlecznych, włączając zabielacze do napojów
02. Tłuszcze i oleje, emulsje tłuszczowe i olejowe
02.1 Tłuszcze i oleje zasadniczo bezwodne, wyłączając bezwodny tłuszcz mleczny
02.2 Emulsje tłuszczowe i olejowe, głównie typu W/O ("woda w oleju")
02.2.1 Masło i koncentrat masła oraz olej maślany i bezwodny tłuszcz mleczny
02.2.2 Pozostałe emulsje tłuszczowe i olejowe, włączając tłuszcze do smarowania w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, i emulsje ciekłe
02.3 Olej roślinny do natłuszczania form do pieczenia, w aerozolu
03. Lody spożywcze
04. Warzywa i owoce
04.1 Owoce i warzywa nieprzetworzone
04.1.1 Całe świeże owoce i warzywa
04.1.2 Owoce i warzywa obrane, krojone i rozdrobnione
04.1.3 Owoce i warzywa mrożone
04.2 Owoce i warzywa przetworzone
04.2.1 Owoce i warzywa suszone
04.2.2 Owoce i warzywa w occie, oleju lub solance
04.2.3 Owoce i warzywa w puszkach lub w słoikach
04.2.4 Przetwory owocowe i warzywne, wyłączając produkty objęte pkt 5.4
04.2.4.1 Przetwory owocowe i warzywne, z wyłączeniem owoców w wodnym roztworze cukru, poddanych obróbce cieplnej
04.2.4.2 Owoce w wodnym roztworze cukru, poddane obróbce cieplnej, z wyłączeniem produktów objętych kategorią 16
04.2.5 Dżemy, galaretki, marmolady i produkty podobne
04.2.5.1 Dżemy ekstra i galaretki ekstra w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE
04.2.5.2 Dżemy, galaretki i marmolady oraz słodzony przecier z kasztanów w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE
04.2.5.3 Inne podobne owocowe lub warzywne produkty do smarowania
04.2.5.4 Masła orzechowe i produkty do smarowania z orzechów
04.2.6 Przetworzone produkty z ziemniaków
05. Wyroby cukiernicze
05.1 Wyroby kakaowe i czekoladowe objęte dyrektywą 2000/36/WE
05.2 Pozostałe wyroby cukiernicze, w tym pastylki i drażetki odświeżające oddech
05.3 Guma do żucia
05.4 Dekoracje, powłoki i nadzienia, z wyjątkiem nadzień owocowych objętych kategorią 4.2.4
06. Zboża i produkty zbożowe
06.1 Ziarna całe, łamane lub płatkowane
06.2 Mąki i inne produkty przemiału zbóż oraz skrobie
06.2.1 Mąka
06.2.2 Skrobie
06.3 Śniadaniowe przetwory zbożowe
06.4 Makarony
06.4.1 Świeży makaron
06.4.2 Suchy makaron
06.4.3 Świeże makarony wstępnie obgotowane
06.4.4 Gnocchi ziemniaczane
06.4.5 Nadzienia do makaronów nadziewanych (pierożków ravioli i produktów podobnych)
06.5 Makarony typu noodle
06.6 Ciasto o luźnej konsystencji
06.7 Produkty zbożowe wstępnie obgotowane lub przetworzone
07. Wyroby piekarskie
07.1 Chleb i bułki
07.1.1 Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub zakwas, sól
07.1.2 Pain courant francais; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
07.2 Pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie
08. Mięso
08.1 Mięso nieprzetworzone
08.1.1 Mięso nieprzetworzone inne niż surowe wyroby mięsne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004
08.1.2 Surowe wyroby mięsne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004
08.2 Mięso przetworzone
08.2.1 Mięso przetworzone niepoddane obróbce cieplnej
08.2.2 Mięso przetworzone poddane obróbce cieplnej
08.2.3 Osłonki i powłoki oraz dekoracje mięsa
08.2.4 Tradycyjnie peklowane produkty mięsne, objęte przepisami szczególnymi dotyczącymi azotynów i azotanów
08.2.4.1 Tradycyjne produkty mięsne peklowane zalewowo (produkty mięsne zanurzane w roztworze peklującym zawierającym azotyny lub azotany, sól i inne składniki)
08.2.4.2 Tradycyjne produkty mięsne peklowane na sucho (peklowanie na sucho polega na nałożeniu na sucho mieszanki peklującej, zawierającej azotyny lub azotany, sól i inne składniki, na powierzchnię mięsa, po czym mięso poddaje się stabilizacji/dojrzewaniu)
08.2.4.3 Inne tradycyjne produkty mięsne peklowane (peklowanie w zalewie i na sucho stosowane łącznie lub gdy azotyn lub azotan jest zawarty w produkcie złożonym, lub gdy produkt jest nastrzykiwany roztworem peklującym przed gotowaniem)
09. Ryby i produkty rybołówstwa
09.1 Nieprzetworzone ryby i produkty rybołówstwa
09.1.1 Nieprzetworzone ryby
09.1.2 Nieprzetworzone mięczaki i skorupiaki
09.2 Przetworzone ryby i produkty rybołówstwa, w tym mięczaki i skorupiaki
09.3 Ikra rybia
10. Jaja i produkty jajeczne
10.1 Nieprzetworzone jaja
10.2 Przetworzone jaja i produkty jajeczne
11. Cukry, syropy, miód i słodziki stołowe
11.1 Cukry i syropy w rozumieniu dyrektywy 2001/111/WE
11.2 Inne cukry i syropy
11.3 Miód w rozumieniu dyrektywy 2001/110/WE
11.4 Słodziki stołowe
11.4.1 Słodziki stołowe w postaci płynnej
11.4.2 Słodziki stołowe w postaci proszku
11.4.3 Słodziki stołowe w tabletkach
12. Sole, przyprawy, zupy, sosy, sałatki i produkty białkowe
12.1 Sól i substytuty soli
12.1.1 Sól
12.1.2 Substytuty soli
12.2 Zioła, przyprawy, przyprawy kulinarne
12.2.1 Zioła i przyprawy
12.2.2 Przyprawy kulinarne i dodatki do potraw
12.3 Octy
12.4 Musztarda
12.5 Zupy i buliony
12.6 Sosy
12.7 Sałatki i produkty smakowe do smarowania pieczywa
12.8 Drożdże i produkty z drożdży
12.9 Produkty białkowe, z wyłączeniem produktów objętych kategorią 1.8
13. Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu dyrektywy 2009/39/WE
13.1 Żywność dla niemowląt i małych dzieci
13.1.1 Preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu dyrektywy Komisji 2006/141/WE (1)
13.1.2 Preparaty do dalszego żywienia niemowląt w rozumieniu dyrektywy 2006/141/WE
13.1.3 Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci, w rozumieniu dyrektywy Komisji 2006/125/WE (2)
13.1.4 Inna żywność dla małych dzieci
13.1.5 Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci, w rozumieniu dyrektywy Komisji 1999/21/WE (3) i specjalne preparaty dla niemowląt
13.1.5.1 Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i specjalne preparaty dla niemowląt
13.1.5.2 Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci, w rozumieniu dyrektywy 1999/21/WE
13.2 Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu dyrektywy 1999/21/WE (z wyłączeniem produktów objętych kategorią 13.1.5)
13.3 Dietetyczne środki spożywcze stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała, całkowicie zastępujące dzienne posiłki lub poszczególne posiłki (całość lub część całkowitej dziennej diety)
13.4 Żywność przeznaczona dla osób z nietolerancją glutenu, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) 41/2009 (4)
14. Napoje
14.1 Napoje bezalkoholowe
14.1.1 Woda, w tym naturalna woda mineralna w rozumieniu dyrektywy 2009/54/WE oraz woda źródlana i wszystkie inne wody w butelkach lub innych opakowaniach
14.1.2 Soki owocowe w rozumieniu dyrektywy 2001/112/WE oraz soki warzywne
14.1.3 Nektary owocowe w rozumieniu dyrektywy 2001/112/WE oraz nektary warzywne i produkty podobne
14.1.4 Napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
14.1.5 Kawa, herbata, napary ziołowe i owocowe, cykoria; ekstrakty herbaty, naparów ziołowych i owocowych oraz cykorii; preparaty z herbaty, roślin, owoców i zbóż do przygotowywania naparów oraz mieszanki i mieszanki rozpuszczalne (instant) tych produktów
14.1.5.1 Kawa, ekstrakty kawy
14.1.5.2 Inne
14.2 Napoje alkoholowe, w tym ich odpowiedniki bezalkoholowe i o niskiej zawartości alkoholu
14.2.1 Piwo i napoje słodowe
14.2.2 Wina i inne produkty zdefiniowane w rozporządzeniu (EWG) nr 1234/2007 oraz ich odpowiedniki bezalkoholowe
14.2.3 Cydr i perry
14.2.4 Wino owocowe i made wine
14.2.5 Miód pitny
14.2.6 Napoje spirytusowe w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 110/2008
14.2.7 Aromatyzowane produkty na bazie wina w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 1601/91
14.2.7.1 Wina aromatyzowane
14.2.7.2 Aromatyzowane napoje na bazie wina
14.2.7.3 Aromatyzowane koktajle na bazie wina
14.2.8 Inne napoje alkoholowe, w tym mieszanki napojów alkoholowych z bezalkoholowymi i napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %
15. Przekąski gotowe do spożycia
15.1 Przekąski na bazie ziemniaków, zbóż, mąki lub skrobi
15.2 Przetworzone orzechy
16. Desery z wyłączeniem produktów objętych kategoriami 1, 3 i 4
17. Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5)z wyłączeniem suplementów diety dla niemowląt i małych dzieci
17.1 Suplementy diety w postaci stałej, w tym w postaci kapsułek i tabletek oraz w podobnych postaciach, z wyłączeniem postaci do żucia
17.2 Suplementy diety w postaci płynnej
17.3 Suplementy diety w postaci syropu lub do żucia
18. Przetworzona żywność nieobjęta kategoriami 1 do 17, z wyłączeniem żywności dla niemowląt i małych dzieci
(1) Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 1.

(2) Dz.U. L 339 z 6.12.2006, s. 16.

(3) Dz.U. L 91 z 7.4.1999, s. 29.

(4) Dz.U. L 16 z 21.1.2009, s. 3.

(5) Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51.

CZĘŚĆ E

DOPUSZCZONE DODATKI DO ŻYWNOŚCI ORAZ WARUNKI ICH STOSOWANIA W KATEGORIACH ŻYWNOŚCI

Numer kategorii Numer E Nazwa Maksymalny poziom

(odpowiednio mg/l lub mg/kg)

Przypisy Ograniczenia/wyjątki
0. Dodatki do żywności dopuszczone we wszystkich kategoriach żywności
E 290 Dwutlenek węgla quantum satis
E 938 Argon quantum satis
E 939 Hel quantum satis
E 941 Azot quantum satis
E 942 Podtlenek azotu quantum satis
E 948 Tlen quantum satis
E 949 Wodór quantum satis
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 10 000 (1) (4) (57) Tylko żywność suszona, w postaci proszku (tj. żywność suszona podczas procesu produkcji i jej mieszanki), z wyłączeniem żywności wymienionej w tabeli 1 części A niniejszego załącznika
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany 10 000 (1) (57) Tylko żywność suszona, w postaci proszku (tj. żywność suszona podczas procesu produkcji i jej mieszanki), z wyłączeniem żywności wymienionej w tabeli 1 części A niniejszego załącznika
E 459 Beta-cyklodekstryna quantum satis Tylko żywność w postaci tabletek i tabletek powlekanych, z wyłączeniem żywności wymienionej w tabeli 1 części A niniejszego załącznika
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany quantum satis (1) Tylko żywność w postaci tabletek i tabletek powlekanych, z wyłączeniem żywności wymienionej w tabeli 1 części A niniejszego załącznika
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(57): Zastosowanie ma poziom maksymalny, chyba że w pkt 01-18 niniejszego załącznika w odniesieniu do konkretnej żywności lub kategorii żywności podano inny poziom.
01 Produkty mleczne i ich analogi
01.1 Mleko pasteryzowane i sterylizowane (włączając sterylizację UHT), bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących
E 331 Cytryniany sodu 4 000 Tylko mleko kozie UHT
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 1 000 (1) (4) Tylko mleko sterylizowane i mleko UHT
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5
01.2 Fermentowane przetwory mleczne bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, włączając maślankę naturalną bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyjątkiem maślanki sterylizowanej), niepoddawane obróbce cieplnej po fermentacji
01.3 Fermentowane przetwory mleczne bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, poddane obróbce cieplnej po fermentacji
Grupa I Dodatki
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 1 000 (1) (2) koagulat mleczny
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
01.4 Fermentowane przetwory mleczne z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, włącznie z produktami poddanymi obróbce cieplnej
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 150
Grupa IV Poliole quantum satis Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 10
E 160d Likopen 30
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 300 (1) (2) Tylko desery na bazie produktów mlecznych niepoddawane obróbce cieplnej
E 297 Kwas fumarowy 4 000 Tylko desery z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 3 000 (1) (4)
E 355-357 Kwas adypinowy - adypiniany 1 000 Tylko desery z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 363 Kwas bursztynowy 6 000
E 416 Guma karaya 6 000
E 427 Guma kasja 2 500
E 432-436 Polisorbaty 1 000
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 5 000
E 475 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu 2 000
E 477 Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego 5 000
E 481-482 Stearoilomleczany 5 000
E 483 Winian stearylu 5 000
E 491-495 Estry sorbitolu 5 000
E 950 Acesulfam K 350 Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951 Aspartam 1 000 Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa 250 (51) Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 100 (52) Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955 Sukraloza 400 Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 957 Taumatyna 5 Tylko jako wzmacniacz smaku
E 959 Neohesperydyna DC 50 Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 350 (11)a (49) (50) Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961 Neotam 32 Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
01.5 Mleko odwodnione w rozumieniu dyrektywy 2001/114/WE
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis Z wyjątkiem produktów bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis
E 301 Askorbinian sodu quantum satis
E 304 Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego quantum satis
E 310-320 Galusany, TBHQ i BHA 200 (1) Tylko mleko w proszku do automatów
E 322 Lecytyny quantum satis
E 331 Cytryniany sodu quantum satis
E 332 Cytryniany potasu quantum satis
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 1 000 (1) (4) Tylko mleko zagęszczone o zawartości suchej masy poniżej 28 %
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 1 500 (1) (4) Tylko mleko zagęszczone o zawartości suchej masy powyżej 28 %
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 2 500 (1) (4) Tylko mleko w proszku i mleko w proszku odtłuszczone
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 200 (41) (46) Tylko mleko w proszku do automatów
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 30 (46) Tylko mleko w proszku do produkcji lodów
E 407 Karagen quantum satis
E 500(ii) Wodorowęglan sodu quantum satis
E 501(ii) Wodorowęglan potasu quantum satis
E 509 Chlorek wapnia quantum satis
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
01.6 Śmietanka oraz śmietanka w proszku
01.6.1 Śmietanka pasteryzowana bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyłączeniem śmietanki o obniżonej zawartości tłuszczu)
E 401 Alginian sodu quantum satis
E 402 Alginian potasu quantum satis
E 407 Karagen quantum satis
E 466 Karboksymetyloceluloza quantum satis
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych quantum satis
01.6.2 Fermentowane produkty śmietanowe i ich substytuty zawierające żywe kultury bakterii, bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, o zawartości tłuszczu poniżej 20 %
E 406 Agar quantum satis
E 407 Karagen quantum satis
E 410 Mączka chleba świętojańskiego quantum satis
E 412 Guma guar quantum satis
E 415 Guma ksantanowa quantum satis
E 440 Pektyny quantum satis
E 460 Celuloza quantum satis
E 466 Karboksymetyloceluloza quantum satis
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych quantum satis
E 1404 Skrobia utleniona quantum satis
E 1410 Fosforan monoskrobiowy quantum satis
E 1412 Fosforan diskrobiowy quantum satis
E 1413 Fosforanowany fosforan diskrobiowy quantum satis
E 1414 Acetylowany fosforan diskrobiowy quantum satis
E 1420 Skrobia acetylowana quantum satis
E 1422 Acetylowany adypinian diskrobiowy quantum satis
E 1440 Hydroksypropyloskrobia quantum satis
E 1442 Hydroksypropylofosforan diskrobiowy quantum satis
E 1450 Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego quantum satis
E 1451 Acetylowana skrobia utleniona quantum satis
01.6.3 Pozostałe śmietanki
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis Tylko śmietanki z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
Grupa III Barwniki o połączonym maksymalnym poziomie 150 Tylko śmietanki z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 234 Nizyna 10 Tylko clotted cream
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1) (4) Tylko śmietanka sterylizowana, pasteryzowana, UHT oraz ubita
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 5 000 (1) Tylko śmietanka sterylizowana oraz śmietanka sterylizowana o obniżonej zawartości tłuszczu
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
01.7 Sery i produkty serowe
01.7.1 Sery niedojrzewające, z wyłączeniem produktów należących do kategorii 16
Grupa I Dodatki Z wyjątkiem sera mozzarella oraz fermentowanych serów niedojrzewających zawierających żywe kultury bakterii, bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis Tylko sery niedojrzewające z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 150 Tylko sery niedojrzewające z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 1 000 (1) (2)
E 234 Nizyna 10 Tylko ser mascarpone
E 260 Kwas octowy quantum satis Tylko ser mozzarella
E 270 Kwas mlekowy quantum satis Tylko ser mozzarella
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis Tylko ser mozzarella
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 2 000 (1) (4) Z wyjątkiem sera mozzarella
E 460(ii) Celuloza sproszkowana quantum satis Tylko ser mozzarella w plasterkach i utarty
E 575 Lakton kwasu glukonowego quantum satis Tylko ser mozzarella
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
01.7.2 Sery dojrzewające
E 1105 Lizozym quantum satis
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy 125 Tylko red marbled ser
E 140 Chlorofile, chlorofiliny quantum satis Tylko ser sage derby
E 141 Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin quantum satis Tylko ser sage derby
E 153 Węgiel roślinny quantum satis Tylko ser morbier
E 160a Karoteny quantum satis Tylko ser dojrzewający pomarańczowy, żółty oraz lekko dobarwiany
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 15 Tylko ser dojrzewający pomarańczowy, żółty oraz lekko dobarwiany
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 50 Tylko ser red Leicester
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 35 Tylko ser Mimolette
E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina quantum satis Tylko ser dojrzewający pomarańczowy, żółty oraz lekko dobarwiany
E 163 Antocyjany quantum satis Tylko red marbled ser
E 170 Węglan wapnia quantum satis
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 1 000 (1) (2) Tylko sery, pakowane, w plasterkach i krojone; sery dojrzewające przekładane i sery z dodatkiem środków spożywczych
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany quantum satis Tylko do stosowania na powierzchnię produktów serowych dojrzewających
E 234 Nizyna 12,5 (29)
E 235 Natamycyna 1 (8) Tylko do stosowania na powierzchnię serów twardych, półtwardych i półmiękkich
E 239 Heksametylenoczteroamina 25 mg/kg jako pozostałość, w przeliczeniu na formaldehyd Tylko ser Provolone
E 251-252 Azotany 150 (30) Tylko sery twarde, półtwarde i półmiękkie
E 280-283 Kwas propionowy - propioniany quantum satis Tylko do stosowania na powierzchnię
E 460 Celuloza sproszkowana quantum satis Tylko sery dojrzewające w plasterkach i utarte
E 500(ii) Wodorowęglan sodu quantum satis Tylko sery z mleka ukwaszonego
E 504 Węglany magnezu quantum satis
E 509 Chlorek wapnia quantum satis
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany 10 000 (1) Tylko sery twarde i półtwarde w plasterkach lub utarte
E 575 Lakton kwasu glukonowego quantum satis
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(8): mg/dm2 powierzchni, nieobecne w powierzchniowej 5 mm warstwie produktu.
(29): Substancja może występować naturalnie w niektórych serach jako wynik procesu fermentacji.
(30): W mleku do produkcji sera lub poziom równoważny w przypadku dodania po usunięciu serwatki i dodaniu wody.
01.7.3 Jadalne skórki serów
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie quantum satis
E 160d Likopen 30
E 180 Czerwień litolowa BK quantum satis
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 20
01.7.4 Ser serwatkowy
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 1 000 (1), (2) Tylko sery, pakowane, w plasterkach; sery przekładane i sery z dodatkiem środków spożywczych
E 251-252 Azotany 150 (30) Tylko mleko do produkcji serów twardych, półtwardych i półmiękkich
E 260 Kwas octowy quantum satis
E 270 Kwas mlekowy quantum satis
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis
E 460(ii) Celuloza sproszkowana quantum satis Tylko ser utarty i w plasterkach
E 575 Lakton kwasu glukonowego quantum satis
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(30): W mleku do produkcji sera lub poziom równoważny w przypadku dodania po usunięciu serwatki i dodaniu wody.
01.7.5 Sery topione
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 100 Kurkumina 100 (33) Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 102 Tartrazyna 100 (33) Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 104 Żółcień chinolinowa 100 (33) Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 110 Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S 100 (33) Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy 100 (33) Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 122 Azorubina, karmoizyna 100 (33) Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 124 Pąs 4R, czerwień koszenilowa A 100 (33) Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 160c Beta-apo-8'-karotenal (C 30) 100 (33) Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 161b Luteina 100 (33) Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 160d Likopen 5 Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 160a Karoteny quantum satis
E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina quantum satis
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 15
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 2 000 (1) (2)
E 234 Nizyna 12,5 (29)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 20 000 (1) (4)
E 427 Guma kasja 2 500
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany 10 000 (1)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(29): Substancja może występować naturalnie w niektórych serach jako wynik procesu fermentacji.
(33): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 100, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 160e, E 161b.
01.7.6 Produkty serowe, z wyłączeniem produktów należących do kategorii 16
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis Tylko produkty niedojrzewające z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 100 Tylko produkty niedojrzewające z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 1105 Lizozym quantum satis Tylko produkty dojrzewające
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy 125 Tylko produkty red marbled
E 160a Karoteny quantum satis Tylko produkty dojrzewające pomarańczowe, żółte oraz lekko dobarwiane
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 15 Tylko produkty dojrzewające pomarańczowe, żółte oraz lekko dobarwiane
E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina quantum satis Tylko produkty dojrzewające pomarańczowe, żółte oraz lekko dobarwiane
E 163 Antocyjany quantum satis Tylko produkty red marbled
E 170 Węglan wapnia quantum satis Tylko produkty dojrzewające
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 1 000 (1) (2) Tylko produkty niedojrzewające; produkty dojrzewające, pakowane, w plasterkach; produkty dojrzewające przekładane i dojrzewające z dodatkiem środków spożywczych
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany quantum satis Tylko do stosowania na powierzchnię produktów dojrzewających
E 234 Nizyna 12,5 (29) Tylko produkty dojrzewające i topione
E 235 Natamycyna 1 mg/dm2powierzchni(nieobecnew powierzchniowej5 mm warstwieproduktu) Tylko do stosowania na powierzchnię produktów twardych, półtwardych i półmiękkich
E 251-252 Azotany 150 (30) Tylko produkty serowe dojrzewajace twarde, półtwarde i półmiękkie
E 280-283 Kwas propionowy - propioniany quantum satis Tylko do stosowania na powierzchnię produktów dojrzewających
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 2 000 (1) (4) Tylko produkty niedojrzewające
E 460 Celuloza sproszkowana quantum satis Tylko produkty utarte i w plasterkach, dojrzewające i niedojrzewające Tylko produkty dojrzewające i niedojrzewające, utarte i w plasterkach
E 504 Węglany magnezu quantum satis Tylko produkty dojrzewające
E 509 Chlorek wapnia quantum satis Tylko produkty dojrzewające
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany 10 000 (1) Tylko produkty twarde i półtwarde w plasterkach lub utarte
E 575 Lakton kwasu glukonowego quantum satis Tylko produkty dojrzewające
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(29): Substancja może występować naturalnie w pewnych produktach jako wynik procesu fermentacji.
(30): W mleku do produkcji sera lub poziom równoważny w przypadku dodania po usunięciu serwatki i dodaniu wody.
01.8 Analogi produktów mleczarskich, włączając zabielacze do napojów
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany quantum satis (1) (2) Tylko analogi serów (tylko do stosowania na powierzchnię)
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 2 000 (1) (2) Tylko białkowe analogi serów
E 251-252 Azotany 150 (30) Tylko analogi serów na bazie produktów mleczarskich
E 280-283 Kwas propionowy - propioniany quantum satis Tylko analogi serów (tylko do stosowania na powierzchnię)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1) (4) Tylko analogi bitej śmietanki
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 20 000 (1) (4) Tylko analogi sera topionego
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 30 000 (1) (4) Tylko zabielacze do napojów
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 50 000 (1) (4) Tylko zabielacze do napojów przeznaczone do automatów
E 432-436 Polisorbaty 5 000 (1) Tylko analogi mleka i śmietanki
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 5 000 (1) Tylko analogi śmietanki
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 20 000 (1) Tylko zabielacze do napojów
E 475 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu 5 000 Tylko analogi mleka i śmietanki
E 475 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu 500 Tylko zabielacze do napojów
E 477 Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego 1 000 Tylko zabielacze do napojów
E 477 Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego 5 000 Tylko analogi mleka i śmietanki
E 481-482 Stearoilomleczany 3 000 (1) Tylko zabielacze do napojów
E 491-495 Estry sorbitolu 5 000 (1) Tylko analogi mleka i śmietanki; zabielacze do napojów
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany 10 000 (1) Tylko analogi sera utarte lub w plasterkach oraz analogi sera topionego; zabielacze do napojów
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(30): W mleku do produkcji sera lub poziom równoważny w przypadku dodania po usunięciu serwatki i dodaniu wody.
02 Tłuszcze i oleje, emulsje tłuszczowe i olejowe
02.1 Tłuszcze i oleje zasadniczo bezwodne, wyłączając bezwodny tłuszcz mleczny
E 100 Kurkumina quantum satis Tylko tłuszcze
E 160a Karoteny quantum satis Tylko tłuszcze
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 10 Tylko tłuszcze
E 270 Kwas mlekowy quantum satis Tylko do gotowania lub smażenia lub przygotowania sosów
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis Tylko do gotowania lub smażenia lub przygotowania sosów
E 304 Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego quantum satis Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 306 Mieszanina tokoferoli quantum satis Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 307 Alfa-tokoferol quantum satis Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 307 Alfa-tokoferol 200 Tylko rafinowana oliwa z oliwek oraz oliwa z wytłoków oliwek
E 308 Gamma-tokoferol quantum satis Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 309 Delta-tokoferol quantum satis Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 310-320 Galusany, TBHQ i BHA, indywidualnie lub w połączeniu 200 (1) (41) Tylko tłuszcze i oleje przeznaczone do przemysłowej produkcji żywności poddawanej obróbce cieplnej; olej i tłuszcz do smażenia, z wyłączeniem oliwy z wytłoków oliwnych, oraz smalec, olej rybi, tłuszcz wołowy, drobiowy i owczy
E 321 Butylohydroksytoluen (BHT) 100 (41) Tylko tłuszcze i oleje przeznaczone do przemysłowej produkcji żywności poddawanej obróbce cieplnej; olej i tłuszcz do smażenia, z wyłączeniem oliwy z oliwek i oliwy z wytłoków oliwnych, oraz smalec, olej rybi, tłuszcz wołowy, drobiowy i owczy
E 322 Lecytyny 30 000 Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 331 Cytryniany sodu quantum satis Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 332 Cytryniany potasu quantum satis Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 333 Cytryniany wapnia quantum satis Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 30 (41) (46) Tylko oleje roślinne (z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin) oraz tłuszcze, w których zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych jest wyższa niż 15 % m/m kwasów tłuszczowych ogółem, do stosowania w produktach żywnościowych niepoddawanych obróbce cieplnej
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 50 (41) (46) Tylko olej rybi i olej z alg; smalec, tłuszcz wołowy, drobiowy, owczy i wieprzowy; tłuszcze i oleje przeznaczone do przemysłowej produkcji żywności poddawanej obróbce cieplnej; oleje i tłuszcze do smażenia, z wyłączeniem oliwy z oliwek i oliwy z wytłoków oliwnych
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 10 000 Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 472c Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemcytrynowym quantum satis Tylko do gotowania lub smażenia lub przygotowania sosów
E 900 Dimetylopolisiloksan 10 Tylko oleje i tłuszcze do smażenia
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
02.2 Emulsje tłuszczowe i olejowe, głównie typu W/O ("woda w oleju")
02.2.1 Masło i koncentrat masła oraz olej maślany i bezwodny tłuszcz mleczny
E 160a Karoteny quantum satis Z wyjątkiem masła z mleka owczego i koziego
E 500 Węglany sodu quantum satis Masło ze śmietanki ukwaszonej (śmietany)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 2 000 (1) (4) Masło ze śmietanki ukwaszonej (śmietany)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
02.2.2 Pozostałe emulsje tłuszczowe i olejowe, w tym tłuszcze do smarowania w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, i emulsje ciekłe
Grupa I Dodatki
E 100 Kurkumina quantum satis Z wyjątkiem masła o obniżonej zawartości tłuszczu
E 160a Karoteny quantum satis
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 10 Z wyjątkiem masła o obniżonej zawartości tłuszczu
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 1 000 (1) (2) Tylko emulsje tłuszczowe (z wyłączeniem masła) o zawartości tłuszczu 60 % lub wyższej
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 2 000 (1) (2) Tylko emulsje tłuszczowe o zawartości tłuszczu poniżej 60 %
E 310-320 Galusany, TBHQ i BHA, indywidualnie lub w połączeniu 200 (1) (2) Tylko tłuszcz do smażenia
E 321 Butylohydroksytoluen (BHT) 100 Tylko tłuszcz do smażenia
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1) (4) Tylko tłuszcze do smarowania
E 385 Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego (sól wapniowo-disodowa EDTA) 100 Tylko tłuszcze do smarowania zgodne z definicją podaną w art. 115 i załączniku XV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, o zawartości tłuszczu 41 % lub niższej
E 405 Alginian glikolu propylenowego 3 000
E 432-436 Polisorbaty 10 000 (1) Tylko emulsje tłuszczowe do pieczenia
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 10 000 (1) Tylko emulsje tłuszczowe do pieczenia
E 475 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu 5 000
E 476 Polirycynooeinian poliglicerolu 4 000 Tylko tłuszcze do smarowania zgodne z definicją podaną w art. 115 i załączniku XV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, o zawartości tłuszczu 41 % lub niższej, oraz podobne produkty do smarowania o zawartości tłuszczu poniżej 10 %
E 477 Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego 10 000 Tylko emulsje tłuszczowe do pieczenia
E 479b Termoutleniony olej sojowy z mono-i diglicerydami kwasów tłuszczowych 5 000 Tylko emulsje tłuszczowe do smażenia
E 481-482 Stearoilomleczany 10 000 (1)
E 491-495 Estry sorbitolu 10 000 (1)
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany 30 000 (1) Tylko produkty do natłuszczania blach
E 900 Dimetylopolisiloksan 10 Tylko oleje i tłuszcze do smażenia
E 959 Neohesperydyna DC 5 Tylko jako wzmacniacz smaku, tylko w grupach tłuszczów B i C z załącznika XV do rozporządzenia 1234/2007
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
02.3 Olej roślinny do natłuszczania form do pieczenia, w aerozolu
Grupa I Dodatki
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 30 000 (1) (4) Tylko emulsje wodne w aerozolu do pokrywania blach i form piekarskich
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 50 (41) (46) Tylko tłuszcze i oleje do przemysłowej produkcji żywności poddawanej obróbce cieplnej
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany 30 000 (1) Tylko produkty do natłuszczania blach
E 943a Butan quantum satis Tylko olej roślinny w aerozolu do natłuszczania patelni (wyłącznie do profesjonalnego użytku) i emulsje wodne w aerozolu
E 943b Izobutan quantum satis Tylko olej roślinny w aerozolu do natłuszczania patelni (wyłącznie do profesjonalnego użytku) i emulsje wodne w aerozolu
E 944 Propan quantum satis Tylko olej roślinny w aerozolu do natłuszczania patelni (wyłącznie do profesjonalnego użytku) i emulsje wodne w aerozolu
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
03 Lody spożywcze
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 150 (25)
Grupa IV Poliole quantum satis Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 20
E 160d Likopen 40
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 1 000 (1) (4)
E 405 Alginian glikolu propylenowego 3 000 Tylko lody spożywcze na bazie wody
E 427 Guma kasja 2 500
E 432-436 Polisorbaty 1 000 (1)
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 5 000 (1)
E 477 Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego 3 000
E 491-495 Estry sorbitolu 500 (1)
E 901 Wosk pszczeli, biały i żółty quantum satis Tylko pakowane wafle zawierające lody
E 950 Acesulfam K 800 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951 Aspartam 800 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 100 (52) Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955 Sukraloza 320 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 957 Taumatyna 50 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959 Neohesperydyna DC 50 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961 Neotam 26 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 800 (11)b (49) (50) Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(25): Ilość każdego z następujących barwników E 110, E 122, E 124 i E 155 nie może przekroczyć 50 mg/kg lub mg/l.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
04 Owoce i warzywa
04.1 Owoce i warzywa nieprzetworzone
04.1.1 Całe świeże owoce i warzywa
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 20 Tylko do stosowania na powierzchnię świeżych nieobranych owoców cytrusowych
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 10 (3) Tylko winogrona stołowe, świeże owoce liczi (pomiar w częściach jadalnych) oraz borówka amerykańska (Vaccinium corymbosum)
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 100 (3) Tylko kukurydza cukrowa pakowana próżniowo
E 445 Estry glicerolu i żywicy roślinnej 50 Tylko do stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy quantum satis (1) Tylko świeże owoce, do stosowania na powierzchnię
E 901 Wosk pszczeli, biały i żółty quantum satis Tylko do stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych, melonów, jabłek, gruszek, brzoskwiń i ananasów oraz jako substancja glazurująca w przypadku orzechów
E 902 Wosk candelilla quantum satis Tylko do stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych, melonów, jabłek, gruszek, brzoskwiń i ananasów oraz jako substancja glazurująca w przypadku orzechów
E 903 Wosk carnauba 200 Tylko do stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych, melonów, jabłek, gruszek, brzoskwiń i ananasów oraz jako substancja glazurująca w przypadku orzechów
E 904 Szelak quantum satis Tylko do stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych, melonów, jabłek, gruszek, brzoskwiń i ananasów oraz jako substancja glazurująca w przypadku orzechów
E 905 Wosk mikrokrystaliczny quantum satis Tylko do stosowania na powierzchnię melonów, papai, mango i awokado
E 912 Estry kwasu montanowego quantum satis Tylko do stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych, melonów, papai, mango, awokado i ananasów
E 914 Wosk polietylenowy utleniony quantum satis Tylko do stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych, melonów, papai, mango, awokado i ananasów
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
04.1.2 Owoce i warzywa obrane, krojone i rozdrobnione
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 (3) Tylko ziemniaki obrane
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 300 (3) Tylko pulpa cebuli, czosnku i szalotek
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 800 (3) Tylko pulpa chrzanu
E 296 Kwas jabłkowy quantum satis Tylko pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis Tylko schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki
E 301 Askorbinian sodu quantum satis Tylko schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki
E 302 Askorbinian wapnia quantum satis Tylko schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis Tylko schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki
E 331 Cytryniany sodu quantum satis Tylko schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki
E 332 Cytryniany potasu quantum satis Tylko schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki
E 333 Cytryniany wapnia quantum satis Tylko schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
04.1.3 Owoce i warzywa mrożone
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 (3) Tylko warzywa białe, włączając grzyby i białe nasiona roślin strączkowych
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 100 (3) Tylko ziemniaki mrożone i głęboko zamrożone
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis
E 301 Askorbinian sodu quantum satis
E 302 Askorbinian wapnia quantum satis
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis
E 331 Cytryniany sodu quantum satis
E 332 Cytryniany potasu quantum satis
E 333 Cytryniany wapnia quantum satis
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
04.2 Owoce i warzywa przetworzone
04.2.1 Owoce i warzywa suszone
Grupa I Dodatki E 410, E 412, E 415 E 417 nie mogą być stosowane do produkcji odwodnionej żywności przeznaczonej do uwodnienia w momencie spożywania
E 101 Ryboflawiny quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 122 Azorubina, karmoizyna 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 124 Pąs 4R, czerwień koszenilowa A 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 129 Czerwień Allura AC 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 131 Błękit patentowy V 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 133 Błękit brylantowy FCF 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 140 Chlorofile, chlorofiliny quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 141 Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 150a-d Karmele quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 160a Karoteny quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 162 Czerwień buraczana, betanina quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 163 Antocyjany quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 1 000 (1) (2) Tylko suszone owoce
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 (3) Tylko suszone orzechy kokosowe
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 (3) Tylko warzywa białe, przetworzone, włączając nasiona roślin strączkowych
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 100 (3) Tylko suszone grzyby
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 150 (3) Tylko suszony imbir
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 200 (3) Tylko suszone pomidory
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 400 (3) Tylko warzywa białe, suszone
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 500 (3) Tylko suszone owoce i orzechy w łupinach, z wyłączeniem suszonych jabłek, gruszek, bananów, moreli, brzoskwiń, winogron, śliwek i fig
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 600 (3) Tylko suszone jabłka i gruszki
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 1 000 (3) Tylko suszone banany
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 2 000 (3) Tylko suszone morele, brzoskwinie, winogrona, śliwki i figi
E 907 Uwodorniony poli-1-deken 2 000 Tylko suszone owoce jako substancja glazurująca
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(34): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.
04.2.2 Owoce i warzywa w occie, oleju lub solance
Grupa I Dodatki
E 101 Ryboflawiny quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 122 Azorubina, karmoizyna 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 124 Pąs 4R, czerwień koszenilowa A 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 129 Czerwień Allura AC 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 131 Błękit patentowy V 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 133 Błękit brylantowy FCF 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 140 Chlorofile, chlorofiliny quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 141 Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 150a-d Karmele quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 160a Karoteny quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 162 Czerwień buraczana, betanina quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 163 Antocyjany quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 101 Ryboflawiny quantum satis Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 140 Chlorofile, chlorofiliny quantum satis Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 141 Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin quantum satis Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 150a-d Karmele quantum satis Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 160a Karoteny quantum satis Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 162 Czerwień buraczana, betanina quantum satis Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 163 Antocyjany quantum satis Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 2 000 (1) (2) Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 1 000 (1) (2) Tylko oliwki i produkty na bazie oliwek
E 210-213 Kwas benzoesowy - benzoesany 500 (1) (2) Tylko oliwki i produkty na bazie oliwek
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 1 000 (1) (2) Tylko oliwki i produkty na bazie oliwek
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 100 (3) Z wyjątkiem oliwek i żółtej papryki w solance
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 500 (3) Tylko żółta papryka w solance
E 579 Glukonian żelazawy 150 (56) Tylko oliwki ciemniejące w wyniku utleniania
E 585 Mleczan żelazawy 150 (56) Tylko oliwki ciemniejące w wyniku utleniania
E 950 Acesulfam K 200 Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne
E 951 Aspartam 300 Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 160 (52) Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne
E 955 Sukraloza 180 Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne
E 959 Neohesperydyna DC 100 Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne
E 961 Neotam 10 Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 200 (11)a (49) (50) Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(34): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950)
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(56): W przeliczeniu na Fe.
04.2.3 Owoce i warzywa w puszkach lub w słoikach
E 101 Ryboflawiny quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 122 Azorubina, karmoizyna 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 124 Pąs 4R, czerwień koszenilowa A 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 129 Czerwień Allura AC 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 131 Błękit patentowy V 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 133 Błękit brylantowy FCF 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 140 Chlorofile, chlorofiliny quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 141 Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 150a-d Karmele quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 160a Karoteny quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 162 Czerwień buraczana, betanina quantum satis Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 163 Antocyjany quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 102 Tartrazyna 100 Tylko groszek przetworzony (purée) i groszek ogrodowy (w puszkach)
E 133 Błękit brylantowy FCF 20 Tylko groszek przetworzony (purée) i groszek ogrodowy (w puszkach)
E 142 Zieleń S 10 Tylko groszek przetworzony (purée) i groszek ogrodowy (w puszkach)
E 127 Erytrozyna 200 Tylko wiśnie i czereśnie koktajlowe oraz wiśnie i czereśnie kandyzowane
E 127 Erytrozyna 150 Tylko wiśnie Bigarreaux w syropie i koktajlach
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 (3) Tylko warzywa białe, włączając nasiona roślin strączkowych
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 250 (3) Tylko cytryny w plastrach, w opakowaniach szklanych
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 100 (3) Tylko czereśnie o białym miąższu, w opakowaniach szklanych; kukurydza cukrowa pakowana próżniowo
E 260 Kwas octowy quantum satis
E 261 Octan potasu quantum satis
E 262 Octany sodu quantum satis
E 263 Octan wapnia quantum satis
E 270 Kwas mlekowy quantum satis
E 296 Kwas jabłkowy quantum satis
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis
E 301 Askorbinian sodu quantum satis
E 302 Askorbinian wapnia quantum satis
E 325 Mleczan sodu quantum satis
E 326 Mleczan potasu quantum satis
E 327 Mleczan wapnia quantum satis
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis
E 331 Cytryniany sodu quantum satis
E 332 Cytryniany potasu quantum satis
E 333 Cytryniany wapnia quantum satis
E 334 Kwas winowy (L(+)-) quantum satis
E 335 Winiany sodu quantum satis
E 336 Winiany potasu quantum satis
E 337 Winian potasowo-sodowy quantum satis
E 385 Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego (sól wapniowo-disodowa EDTA) 250 Tylko nasiona roślin strączkowych, strąki, grzyby i karczochy
E 410 Mączka chleba świętojańskiego quantum satis Tylko jadalne kasztany w zalewie
E 412 Guma guar quantum satis Tylko jadalne kasztany w zalewie
E 415 Guma ksantanowa quantum satis Tylko jadalne kasztany w zalewie
E 509 Chlorek wapnia quantum satis
E 512 Chlorek cynawy 25 (55) Tylko białe szparagi
E 575 Lakton kwasu glukonowego quantum satis
E 579 Glukonian żelazawy 150 (56) Tylko oliwki ciemniejące w wyniku utleniania
E 585 Mleczan żelazawy 150 (56) Tylko oliwki ciemniejące w wyniku utleniania
E 900 Dimetylopolisiloksan 10
E 950 Acesulfam K 350 Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951 Aspartam 1 000 Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa 1 000 (51) Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 200 (52) Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955 Sukraloza 400 Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959 Neohesperydyna DC 50 Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961 Neotam 32 Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 350 (11)a (49) (50) Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(34): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(55): W przeliczeniu na Sn.
(56): W przeliczeniu na Fe.
04.2.4 Przetwory owoce i warzywne, wyłączając produkty objęte pkt 5.4
04.2.4.1 Przetwory owocowe i warzywne, z wyłączeniem owoców w wodnym roztworze cukru, poddanych obróbce cieplnej
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis Tylko mostarda di frutta
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 200 Tylko mostarda di frutta
Grupa IV Poliole quantum satis Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru, z wyjątkiem tych, które przeznaczone są do produkcji napojów na bazie soków owocowych
E 101 Ryboflawiny quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 122 Azorubina, karmoizyna 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 124 Pąs 4R, czerwień koszenilowa A 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 129 Czerwień Allura AC 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 131 Błękit patentowy V 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 133 Błękit brylantowy FCF 200 (34) Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 140 Chlorofile, chlorofiliny quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 141 Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 150a-d Karmele quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 160a Karoteny quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 162 Czerwień buraczana, betanina quantum satis Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 163 Antocyjany quantum satis Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 1 000 (1) (2) Tylko przetwory owocowe i warzywne, włączając przetwory na bazie wodorostów morskich, sosy na bazie owoców, auszpik (galaretę), z wyłączeniem purée, musów, owoców w wodnym roztworze cukru poddanych obróbce cieplnej, sałatek i produktów podobnych, w puszkach i słoikach
E 210-213 Kwas benzoesowy - benzoesany 500 (1) (2) Tylko preparaty z wodorostów morskich, oliwki i preparaty na bazie oliwek
E 210-213 Kwas benzoesowy - benzoesany 2 000 (1) (2) Tylko buraki ćwikłowe gotowane
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 1 000 (1) (2) Tylko preparaty na bazie oliwek
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 (3) Tylko białe warzywa przetworzone i grzyby
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 100 (3) Tylko uwodnione owoce suszone i owoce liczi, mostarda di frutta
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 300 (3) Tylko pulpa cebuli, czosnku i szalotek
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 800 (3) Tylko pulpa chrzanu
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 800 (3) Żelujące ekstrakty owocowe, płynna pektyna do sprzedaży konsumentowi końcowemu
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 800 (1) (4) Tylko przetwory owocowe
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 4 000 (1) (4) Tylko glazury do produktów warzywnych
E 405 Alginian glikolu propylenowego 5 000
E 481-482 Stearoilomleczany 2 000 (1) Tylko mostarda di frutta
E 950 Acesulfam K 350 Tylko o obniżonej wartości energetycznej
E 951 Aspartam 1 000 Tylko o obniżonej wartości energetycznej
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa 250 (51) Tylko o obniżonej wartości energetycznej
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 200 (52) Tylko o obniżonej wartości energetycznej
E 955 Sukraloza 400 Tylko o obniżonej wartości energetycznej
E 959 Neohesperydyna DC 50 Tylko o obniżonej wartości energetycznej
E 961 Neotam 32 Tylko o obniżonej wartości energetycznej
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 350 (11)a (49) (50) Tylko o obniżonej wartości energetycznej
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(34): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
04.2.4.2 Owoce w wodnym roztworze cukru, poddane obróbce cieplnej, wyłączając produkty objęte kategorią 16
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis
E 301 Askorbinian sodu quantum satis
E 302 Askorbinian wapnia quantum satis
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis
E 331 Cytryniany sodu quantum satis
E 332 Cytryniany potasu quantum satis
E 333 Cytryniany wapnia quantum satis
E 440 Pektyny quantum satis Tylko owoce w wodnym roztworze cukru, poddane obróbce cieplnej, inne niż jabłka
E 509 Chlorek wapnia quantum satis Tylko owoce w wodnym roztworze cukru, poddane obróbce cieplnej, inne niż jabłka
04.2.5 Dżemy, galaretki, marmolady i produkty podobne
04.2.5.1 Dżemy ekstra i galaretki ekstra w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE
Grupa IV Poliole quantum satis Tylko dżemy, galaretki, marmolady o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 1 000 (1) (2) Tylko niskocukrowe i podobne produkty niskokaloryczne lub bez dodatku cukru, mermeladas
E 210-213 Kwas benzoesowy - benzoesany 500 (1) (2) Tylko niskocukrowe i podobne produkty niskokaloryczne lub bez dodatku cukru, mermeladas
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 100 (3) Tylko dżemy, galaretki i marmeladas wyprodukowane z owoców sulfitowanych
E 270 Kwas mlekowy quantum satis
E 296 Kwas jabłkowy quantum satis
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis
E 327 Mleczan wapnia quantum satis
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis
E 331 Cytryniany sodu quantum satis
E 333 Cytryniany wapnia quantum satis
E 334 Kwas winowy (L(+)-) quantum satis
E 335 Winiany sodu quantum satis
E 350 Jabłczany sodu quantum satis
E 440 Pektyny quantum satis
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych quantum satis
E 950 Acesulfam K 1 000 Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 951 Aspartam 1 000 Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa 1 000 Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 200 (51) Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 955 Sukraloza 400 (52) Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 959 Neohesperydyna DC 50 Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 961 Neotam 32 Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 961 Neotam 2 Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej, jako wzmacniacz smaku
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 1 000 (11)b (49) (50) Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
04.2.5.2 Dżemy, galaretki i marmolady oraz słodzony przecier z kasztanów w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE
Grupa IV Poliole quantum satis Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 100 Kurkumina quantum satis Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 104 Żółcień chinolinowa 100 (31) Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 110 Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S 100 (31) Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy 100 (31) Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 124 Pąs 4R, czerwień koszenilowa A 100 (31) Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 140 Chlorofile, chlorofiliny quantum satis Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 141 Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin quantum satis Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 142 Zieleń S 100 (31) Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 150a-d Karmele quantum satis Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 160a Karoteny quantum satis Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina quantum satis Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 160d Likopen 10 (31) Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 161b Luteina 100 (31) Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 162 Czerwień buraczana, betanina quantum satis Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 163 Antocyjany quantum satis Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 1 000 (1) (2) Tylko produkty do smarowania niskocukrowe i podobne produkty niskokaloryczne lub bez dodatku cukru, mermeladas
E 210-213 Kwas benzoesowy - benzoesany 500 (1) (2) Tylko niskocukrowe i podobne produkty niskokaloryczne lub bez dodatku cukru, mermeladas
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 (3)
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 100 (3) Tylko dżemy, galaretki i marmolady wyprodukowane z owoców sulfitowanych
E 270 Kwas mlekowy quantum satis
E 296 Kwas jabłkowy quantum satis
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis
E 327 Mleczan wapnia quantum satis
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis
E 331 Cytryniany sodu quantum satis
E 333 Cytryniany wapnia quantum satis
E 334 Kwas winowy (L(+)-) quantum satis
E 335 Winiany sodu quantum satis
E 350 Jabłczany sodu quantum satis
E 400-404 Kwas alginowy - alginiany 10 000 (32)
E 406 Agar 10 000 (32)
E 407 Karagen 10 000 (32)
E 410 Mączka chleba świętojańskiego 10 000 (32)
E 412 Guma guar 10 000 (32)
E 415 Guma ksantanowa 10 000 (32)
E 418 Guma gellan 10 000 (32)
E 440 Pektyny quantum satis
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych quantum satis
E 493 Monolaurynian sorbitolu 25 Tylko marmolada galaretkowa
E 509 Chlorek wapnia quantum satis
E 524 Wodorotlenek sodu quantum satis
E 900 Dimetylopolisiloksan 10
E 950 Acesulfam K 1 000 Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 951 Aspartam 1 000 Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa 1 000 (51) Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 200 (52) Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 955 Sukraloza 400 Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 959 Neohesperydyna DC 50 Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 959 Neohesperydyna DC 5 Tylko galaretki owocowe, jako wzmacniacz smaku
E 961 Neotam 32 Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 961 Neotam 2 Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej, jako wzmacniacz smaku
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 1 000 (11)b (49) (50) Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(31): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 104, E 110, E 120, E 124, E 142, E 160d i E 161b.
(32): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 400-404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 i E 418.
04.2.5.3 Inne podobne owocowe lub warzywne produkty do smarowania
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis Z wyjątkiem crème de pruneaux
Grupa IV Poliole quantum satis Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 100 Kurkumina quantum satis Z wyjątkiem crème de pruneaux
E 104 Żółcień chinolinowa 100 (31) Z wyjątkiem crème de pruneaux
E 110 Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S 100 (31) Z wyjątkiem crème de pruneaux
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy 100 (31) Z wyjątkiem crème de pruneaux
E 124 Pąs 4R, czerwień koszenilowa A 100 (31) Z wyjątkiem crème de pruneaux
E 142 Zieleń S 100 (31) Z wyjątkiem crème de pruneaux
E 160d Likopen 10 (31) Z wyjątkiem crème de pruneaux
E 161b Luteina 100 (31) Z wyjątkiem crème de pruneaux
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 1 000 (1) (2) Inne produkty do smarowania na bazie owoców, mermeladas
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 1 500 (1) (2) Tylko marmelada
E 210-213 Kwas benzoesowy - benzoesany 500 (1) (2) Inne produkty do smarowania na bazie owoców, mermeladas
E 210-213 Kwas benzoesowy - benzoesany 1 000 (1) (2) Tylko dulce de membrillo
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 (3)
E 270 Kwas mlekowy quantum satis
E 296 Kwas jabłkowy quantum satis
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis
E 327 Mleczan wapnia quantum satis
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis
E 331 Cytryniany sodu quantum satis
E 333 Cytryniany wapnia quantum satis
E 334 Kwas winowy (L(+)-) quantum satis
E 335 Winiany sodu quantum satis
E 350 Jabłczany sodu quantum satis
E 400-404 Kwas alginowy - alginiany 10 000 (32)
E 406 Agar 10 000 (32)
E 407 Karagen 10 000 (32)
E 410 Mączka chleba świętojańskiego 10 000 (32)
E 412 Guma guar 10 000 (32)
E 415 Guma ksantanowa 10 000 (32)
E 418 Guma gellan 10 000 (32)
E 440 Pektyny quantum satis
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych quantum satis
E 509 Chlorek wapnia quantum satis
E 524 Wodorotlenek sodu quantum satis
E 900 Dimetylopolisiloksan 10
E 950 Acesulfam K 1 000 Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951 Aspartam 1 000 Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa 500 (51) Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 200 (52) Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955 Sukraloza 400 Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959 Neohesperydyna DC 50 Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961 Neotam 32 Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 1 000 (11)b (49) (50) Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(31): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 104, E 110, E 120, E 124, E 142, E 160d i E 161b.
(32): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 400-404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 i E 418.
04.2.5.4 Masła orzechowe i produkty do smarowania z orzechów
Grupa I Dodatki
E 310-320 Galusany, TBHQ i BHA 200 (1) (41) Tylko orzechy przetworzone
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1), (4) Tylko tłuszcze do smarowania, z wyłączeniem masła
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 200 (41) (46)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
04.2.6 Przetworzone produkty z ziemniaków
Grupa I Dodatki
E 100 Kurkumina quantum satis Tylko suszone ziemniaki w postaci granulatu i płatków
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 2 000 (1) (2) Tylko ciasto ziemniaczane i wstępnie obsmażone ziemniaki w plasterkach
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 400 (3) Tylko odwodnione produkty ziemniaczane
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 100 (3)
E 310-320 Galusany, TBHQ i BHA 25 (1) Tylko odwodnione ziemniaki (susz ziemniaczany)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1) (4) Łącznie z ziemniakami wstępnie obsmażonymi, mrożonymi i głęboko mrożonymi
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 200 (46) Tylko odwodnione produkty ziemniaczane
E 426 Hemiceluloza sojowa 10 000 Tylko pakowane przetworzone produkty ziemniaczane
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
05 Wyroby cukiernicze
05.1 Wyroby kakaowe i czekoladowe objęte dyrektywą 2000/36/WE
Grupa I Dodatki Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
Grupa IV Poliole quantum satis Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 170 Węglan wapnia 70 000 (*)
E 322 Lecytyny quantum satis
E 330 Kwas cytrynowy 5 000
E 334 Kwas winowy (L(+)-) 5 000
E 414 Guma arabska (guma akacjowa) quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 422 Glicerol (gliceryna) quantum satis
E 440 Pektyny quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 442 Fosfatydy amonu 10 000
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych quantum satis
E 472c Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemcytrynowym quantum satis
E 476 Polirycynooeinian poliglicerolu 5 000
E 492 Tristearynian sorbitolu 10 000
E 500-504 Węglany 70 000 (*)
E 524-528 Wodorotlenki 70 000 (*)
E 530 Tlenek magnezu 70 000 (*)
E 901 Wosk pszczeli, biały i żółty quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 902 Wosk candelilla quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 903 Wosk carnauba 500 Tylko jako substancja glazurująca
E 904 Szelak quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 950 Acesulfam K 500 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951 Aspartam 2 000 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 500 (52) Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955 Sukraloza 800 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 957 Taumatyna 50 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959 Neohesperydyna DC 100 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961 Neotam 65 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 500 (11)a (49) (50) Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
(*) E 170, E 500-504, E 524-528 and E 530: 7 % w przeliczeniu na suchą masę beztłuszczową, wyrażone jako węglany potasu.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
05.2 Pozostałe wyroby cukiernicze, w tym pastylki i drażetki odświeżające oddech
Grupa I Dodatki Substancje wymienione pod numerami E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418, E 425 i E 440 nie mogą być używane w żelowych minikubeczkach zdefiniowanych do celów niniejszego rozporządzenia jako wyroby cukiernicze żelowe o zwartej konsystencji, zawarte w półsztywnych minikubeczkach lub minikapsułkach, przeznaczone do spożycia pojedynczym kęsem przez wywarcie nacisku na minikubeczek lub minikapsułkę, aby ich zawartość znalazła się w jamie ustnej; substancje E 410, E 412, E 415, E 417 nie mogą być używane do produkcji odwodnionej żywności, przeznaczonej do uwodnienia w trakcie spożywania. Substancja E425 nie może być stosowana w wyrobach cukierniczych żelowych.
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 300 (25) Z wyjątkiem kandyzowanych owoców i warzyw
Grupa III Barwniki o połączonym maksymalnym poziomie 200 Tylko kandyzowane owoce i warzywa
Grupa IV Poliole quantum satis Tylko bez dodatku cukru
Grupa IV Poliole quantum satis Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
Grupa IV Poliole quantum satis Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao lub suszonych owoców, na bazie mleka lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
Grupa IV Poliole quantum satis Tylko wyroby cukiernicze na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
Grupa IV Poliole quantum satis Tylko do owoców krystalizowanych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 160d Likopen 30
E 173 Glin quantum satis Tylko zewnętrzne powłoki wyrobów cukierniczych do dekoracji ciast i pieczywa słodkiego
E 174 Srebro quantum satis Tylko zewnętrzne powłoki wyrobów cukierniczych
E 175 Złoto quantum satis Tylko zewnętrzne powłoki wyrobów cukierniczych
E 200-219 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany; p-hydroksybenzoesany 1 500 (1) (2) (5) Z wyjątkiem kandyzowanych, krystalizowanych i lukrowanych owoców i warzyw
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 1 000 (1) (2) Tylko kandyzowane, krystalizowane lub lukrowane owoce i warzywa
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 100 (3) Tylko kandyzowane, krystalizowane lub lukrowane owoce, warzywa, dzięgiel i skórka cytrusów
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 (3) Tylko wyroby cukiernicze na bazie syropu glukozowego (tylko jako pozostałość z syropu glukozowego)
E 297 Kwas fumarowy 1 000 Tylko wyroby cukiernicze
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1) (4) Tylko wyroby cukiernicze, z wyjątkiem owoców kandyzowanych
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 800 (1) (4) Tylko owoce kandyzowane
E 405 Alginian glikolu propylenowego 1 500 Tylko wyroby cukiernicze
E 426 Hemiceluloza sojowa 10 000 Tylko wyroby cukiernicze żelowe, z wyjątkiem minikubeczków żelowych
E 432-436 Polisorbaty 1 000 (1) Tylko wyroby cukiernicze
E 442 Fosfatydy amonu 10 000 Tylko wyroby cukiernicze na bazie kakao
E 459 Beta-cyklodekstryna quantum satis Tylko żywność w postaci tabletek i tabletek powlekanych
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 5 000 Tylko wyroby cukiernicze
E 475 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu 2 000 Tylko wyroby cukiernicze
E 476 Polirycynooeinian poliglicerolu 5 000 Tylko wyroby cukiernicze na bazie kakao
E 477 Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego 5 000 Tylko wyroby cukiernicze
E 481-482 Stearoilomleczany 5 000 (1) Tylko wyroby cukiernicze
E 491-495 Estry sorbitolu 5 000 (1) Tylko wyroby cukiernicze
E 492 Tristearynian sorbitolu 10 000 Tylko wyroby cukiernicze na bazie kakao
E 520-523 Siarczany glinu 200 (1) (38) Tylko kandyzowane, krystalizowane lub lukrowane owoce i warzywa
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany quantum satis (1) Tylko do stosowania na powierzchnię
E 900 Dimetylopolisiloksan 10
E 901 Wosk pszczeli, biały i żółty quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 902 Wosk candelilla quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 903 Wosk carnauba 500 Tylko jako substancja glazurująca
E 904 Szelak quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 905 Wosk mikrokrystaliczny quantum satis Tylko do stosowania na powierzchnię
E 907 Uwodorniony poli-1-deken 2 000 Tylko jako substancja glazurująca w wyrobach cukierniczych
E 950 Acesulfam K 500 Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951 Aspartam 2 000 Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 500 Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955 Sukraloza 800 Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 957 Taumatyna 50 Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959 Neohesperydyna DC 100 Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961 Neotam 65 Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 500 (11)a Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 950 Acesulfam K 500 Tylko wyroby cukiernicze o obniżonej wartości energetycznej, w formie tabliczek i tabletek
E 955 Sukraloza 200 Tylko wyroby cukiernicze o obniżonej wartości energetycznej, w formie tabliczek i tabletek
E 961 Neotam 15 Tylko wyroby cukiernicze o obniżonej wartości energetycznej, w formie tabliczek i tabletek
E 950 Acesulfam K 1 000 Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951 Aspartam 1 000 Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa 500 (51) Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 200 (52) Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955 Sukraloza 400 Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959 Neohesperydyna DC 50 Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961 Neotam 32 Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 1 000 (11)b (49) (50) Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 950 Acesulfam K 1 000 Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951 Aspartam 2 000 Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 300 (52) Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955 Sukraloza 1 000 Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959 Neohesperydyna DC 150 Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961 Neotam 65 Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961 Neotam 2 Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru, jako wzmacniacz smaku
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 1 000 (11)a (49) (50) Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 950 Acesulfam K 500 Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 951 Aspartam 1 000 Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 500 (52) Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 955 Sukraloza 1 000 Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 957 Taumatyna 50 Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 959 Neohesperydyna DC 100 Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 961 Neotam 32 Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 500 (11)a (49) (50) Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 950 Acesulfam K 2 500 Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru
E 951 Aspartam 6 000 Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 3 000 (52) Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru
E 955 Sukraloza 2 400 Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru
E 959 Neohesperydyna DC 400 Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru
E 961 Neotam 200 Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru
E 961 Neotam 3 Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech oraz silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło, bez dodatku cukru, jako wzmacniacz smaku
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 2 500 (11)a (49) (50) Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru
E 951 Aspartam 2 000 Tylko silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło, bez dodatku cukru
E 955 Sukraloza 1 000 Tylko silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło, bez dodatku cukru
E 961 Neotam 65 Tylko silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło, bez dodatku cukru
E 1204 Pullulan quantum satis Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, w postaci listków
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(5): E 214 - 219: p-hydroksybenzoesany (PHB), maksymalnie 300 mg/kg.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(25): Ilość każdego z następujących barwników E 110, E 122, E 124 i E 155 nie może przekroczyć 50 mg/kg lub mg/l.
(38): Podano w przeliczeniu na glin.
05.3 Guma do żucia
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o połączonym maksymalnym poziomie 300 (25)
Grupa IV Poliole quantum satis Tylko bez dodatku cukru
E 160d Likopen 300
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 1 500 (1) (2)
E 297 Kwas fumarowy 2 000
E 310-321 Galusany, TBHQ i BHA i BHT 400 (1)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany quantum satis (1) (4)
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 200 (46)
E 405 Alginian glikolu propylenowego 5 000
E 416 Guma karaya 5 000
E 432-436 Polisorbaty 5 000 (1)
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 10 000 (1)
E 475 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu 5 000
E 477 Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego 5 000
E 481-482 Stearoilomleczany 2 000 (1)
E 491-495 Estry sorbitolu 5 000 (1)
E 551 Dwutlenek krzemu quantum satis Tylko do stosowania na powierzchnię
E 552 Krzemian wapnia quantum satis Tylko do stosowania na powierzchnię
E 553a Krzemian magnezu quantum satis Tylko do stosowania na powierzchnię
E 553b Talk quantum satis
E 650 Octan cynku 1 000
E 900 Dimetylopolisiloksan 100
E 901 Wosk pszczeli, biały i żółty quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 902 Wosk candelilla quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 903 Wosk carnauba 1 200 (47) Tylko jako substancja glazurująca
E 904 Szelak quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 905 Wosk mikrokrystaliczny quantum satis Tylko do stosowania na powierzchnię
E 907 Uwodorniony poli-1-deken 2 000 Tylko jako substancja glazurująca
E 927b Karbamid 30 000 Tylko bez dodatku cukru
E 950 Acesulfam K 800 (12) Tylko z dodatkiem cukru lub polioli, jako wzmacniacz smaku
E 951 Aspartam 2 500 (12) Tylko z dodatkiem cukru lub polioli, jako wzmacniacz smaku
E 959 Neohesperydyna DC 150 (12) Tylko z dodatkiem cukru lub polioli, jako wzmacniacz smaku
E 957 Taumatyna 10 (12) Tylko z dodatkiem cukru lub polioli, jako wzmacniacz smaku
E 961 Neotam 3 (12) Tylko z dodatkiem cukru lub polioli, jako wzmacniacz smaku
E 950 Acesulfam K 2 000 Tylko bez dodatku cukru
E 951 Aspartam 5 500 Tylko bez dodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 1 200 (52) Tylko bez dodatku cukru
E 955 Sukraloza 3 000 Tylko bez dodatku cukru
E 957 Taumatyna 50 Tylko bez dodatku cukru
E 959 Neohesperydyna DC 400 Tylko bez dodatku cukru
E 961 Neotam 250 Tylko bez dodatku cukru
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 2 000 (11)a (49) (50) Tylko bez dodatku cukru
E 1518 Trioctan glicerolu (triacetyna) quantum satis
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(12): Jeżeli substancje E 950, E 951, E 957, E 959 i E 961 są stosowane łącznie do gumy do żucia, maksymalny poziom każdego z nich jest proporcjonalnie zredukowany.
(25): Ilość każdego z następujących barwników E 110, E 122, E 124 i E 155 nie może przekroczyć 50 mg/kg lub mg/l.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
(47): Maksymalny poziom odnosi się do wszystkich zastosowań objętych niniejszym rozporządzeniem, włącznie z przepisami określonymi w załączniku III.
05.4 Dekoracje, powłoki i nadzienia, z wyjątkiem nadzień owocowych objętych kategorią 4.2.4
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 500 Tylko dekoracje, powłoki i sosy, z wyjątkiem nadzień
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 300 (25) Tylko nadzienia
Grupa IV Poliole quantum satis Tylko dekoracje, powłoki i nadzienia bez dodatku cukru
Grupa IV Poliole quantum satis Tylko sosy
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 20 Tylko dekoracje i powłoki
E 160d Likopen 30 Z wyjątkiem czerwonych powłok wyrobów cukierniczych czekoladowych z twardą powłoką cukrową
E 160d Likopen 200 Tylko czerwone powłoki wyrobów cukierniczych czekoladowych z twardą powłoką cukrową
E 173 Glin quantum satis Tylko zewnętrzne powłoki wyrobów cukierniczych do dekoracji ciast i pieczywa słodkiego
E 174 Srebro quantum satis Tylko dekoracje czekolad
E 175 Złoto quantum satis Tylko dekoracje czekolad
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 1 000 (1) (2) Tylko polewy (syropy do naleśników, aromatyzowane syropy do koktajli mlecznych i lodów spożywczych; produkty podobne)
E 200-219 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany; p-hydroksybenzoesany 1 500 (1) (2) (5)
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 (3) Tylko wyroby cukiernicze na bazie syropu glukozowego (tylko jako pozostałość z syropu glukozowego)
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 40 (3) Tylko polewy (syropy do naleśników, aromatyzowane syropy do koktajli mlecznych i lodów spożywczych; produkty podobne)
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 100 (3) Tylko nadzienia owocowe do ciast i pieczywa słodkiego
E 297 Kwas fumarowy 1 000
E 297 Kwas fumarowy 2 500 Tylko nadzienia i polewy do pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1) (4)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 3 000 (1) (4) Tylko polewy (syropy do naleśników, aromatyzowane syropy do koktajli mlecznych i lodów spożywczych; produkty podobne)
E 355-357 Kwas adypinowy - adypiniany 2 000 (1) Tylko nadzienia i polewy do pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 100 (41) (46) Tylko sosy
E 405 Alginian glikolu propylenowego 1 500
E 405 Alginian glikolu propylenowego 5 000 Tylko nadzienia, polewy i powłoki do pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich oraz deserów
E 416 Guma karaya 5 000 Tylko nadzienia, polewy i powłoki do pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich oraz deserów
E 426 Hemiceluloza sojowa 10 000 Tylko wyroby cukiernicze żelowe (inne niż minikubeczki żelowe)
E 427 Guma kasja 2 500 Tylko nadzienia, polewy i powłoki do pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich oraz deserów
E 432-436 Polisorbaty 1 000 (1)
E 442 Fosfatydy amonu 10 000 Tylko wyroby cukiernicze na bazie kakao
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 5 000
E 475 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu 2 000
E 476 Polirycynooeinian poliglicerolu 5 000 Tylko wyroby cukiernicze na bazie kakao
E 477 Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego 5 000
E 477 Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego 30 000 Ubite polewy do deserów inne niż śmietanka
E 481-482 Stearoilomleczany 5 000 (1)
E 491-495 Estry sorbitolu 5 000 (1)
E 492 Tristearynian sorbitolu 10 000 Tylko wyroby cukiernicze na bazie kakao
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany quantum satis Tylko do stosowania na powierzchnię
E 900 Dimetylopolisiloksan 10
E 901 Wosk pszczeli, biały i żółty quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 902 Wosk candelilla quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 903 Wosk carnauba 500 Tylko jako substancja glazurująca
E 903 Wosk carnauba 200 Tylko jako substancja glazurująca do pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich, z powłoką czekoladową
E 904 Szelak quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 905 Wosk mikrokrystaliczny quantum satis Tylko do stosowania na powierzchnię
E 907 Uwodorniony poli-1-deken 2 000 Tylko jako substancja glazurująca
E 950 Acesulfam K 1 000 Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951 Aspartam 2 000 Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 300 (52) Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955 Sukraloza 1 000 Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959 Neohesperydyna DC 150 Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961 Neotam 65 Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961 Neotam 2 Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru, jako wzmacniacz smaku
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 1 000 (11)a (49) (50) Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 950 Acesulfam K 500 Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 951 Aspartam 1 000 Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 500 (52) Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 955 Sukraloza 1 000 Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 957 Taumatyna 50 Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 959 Neohesperydyna DC 100 Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 961 Neotam 32 Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 500 (11)a (49) (50) Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 950 Acesulfam K 500 Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951 Aspartam 2 000 Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 500 (52) Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955 Sukraloza 800 Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 957 Taumatyna 50 Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959 Neohesperydyna DC 100 Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961 Neotam 65 Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 500 (11)a (49) (50) Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 950 Acesulfam K 350 Tylko sosy
E 951 Aspartam 350 Tylko sosy
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 160 (52) Tylko sosy
E 955 Sukraloza 450 Tylko sosy
E 959 Neohesperydyna DC 50 Tylko sosy
E 961 Neotam 12 Tylko sosy
E 961 Neotam 2 Tylko sosy jako wzmacniacz smaku
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 350 (11)b (49) (50) Tylko sosy
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(5): E 214 - 219: p-hydroksybenzoesany (PHB), maksymalnie 300 mg/kg.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(25): Ilość każdego z następujących barwników E 110, E 122, E 124 i E 155 nie może przekroczyć 50 mg/kg lub mg/l.
06 Zboża i produkty zbożowe
06.1 Ziarna całe, łamane lub płatkowane
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 30 (3) Tylko sago i kasza perłowa (jęczmienna)
E 553b Talk quantum satis Tylko ryż
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
06.2 Mąka i inne produkty przemiału zbóż oraz skrobie
06.2.1 Mąka
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 2 500 (1) (4)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 20 000 (1) (4) Tylko mąka z dodatkiem środków spulchniających
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis
E 920 L-cysteina quantum satis
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
06.2.2 Skrobie
Grupa I Dodatki
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 (3) Wyłączając skrobię w preparatach do początkowego żywienia niemowląt, preparatach do dalszego żywienia niemowląt oraz w żywności przetworzonej na bazie zbóż i żywności dla niemowląt
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
06.3 Śniadaniowe przetwory zbożowe
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe inne niż ekstrudowane, spęcznione lub z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
Grupa IV Poliole quantum satis Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe lub produkty na bazie zbóż, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy 200 (53) Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 150c Karmel amoniakalny quantum satis Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe ekstrudowane, spęcznione lub z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 160a Karoteny quantum satis Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe ekstrudowane, spęcznione lub z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 25 Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe ekstrudowane, spęcznione lub z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina quantum satis Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe ekstrudowane, spęcznione lub z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 162 Czerwień buraczana, betanina 200 (53) Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 163 Antocyjany 200 (53) Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 310-320 Galusany, TBHQ i BHA 200 (1) (13) Tylko produkty zbożowe wstępnie obgotowane
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1) (4)
E 475 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu 10 000 Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe typu "Granola"
E 481-482 Stearoilomleczany 5 000 (1)
E 950 Acesulfam K 1 200 Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe o zawartości błonnika powyżej 15 %i zawierające co najmniej 20 % otrębów, o obniżonej wartości energetycznej lub bezdodatku cukru
E 951 Aspartam 1 000 Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe o zawartości błonnika powyżej 15 %i zawierające co najmniej 20 % otrębów, o obniżonej wartości energetycznej lub bezdodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 100 (52) Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe o zawartości błonnika powyżej 15 %i zawierające co najmniej 20 % otrębów, o obniżonej wartości energetycznej lub bezdodatku cukru
E 955 Sukraloza 400 Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe o zawartości błonnika powyżej 15 %i zawierające co najmniej 20 % otrębów, o obniżonej wartości energetycznej lub bezdodatku cukru
E 959 Neohesperydyna DC 50 Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe o zawartości błonnika powyżej 15 %i zawierające co najmniej 20 % otrębów, o obniżonej wartości energetycznej lub bezdodatku cukru
E 961 Neotam 32 Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe o zawartości błonnika powyżej 15 %i zawierające co najmniej 20 % otrębów, o obniżonej wartości energetycznej lub bezdodatku cukru
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 1 000 (11)b (49) (50) Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe o zawartości błonnika powyżej 15 %i zawierające co najmniej 20 % otrębów, o obniżonej wartości energetycznej lub bezdodatku cukru
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(13): Maksymalny poziom w przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(53): E 120, E 162 i E 163 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie.
06.4 Makarony
06.4.1 Świeży makaron
E 270 Kwas mlekowy quantum satis
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis
E 301 Askorbinian sodu quantum satis
E 322 Lecytyny quantum satis
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis
E 334 Kwas winowy (L(+)-) quantum satis
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych quantum satis
E 575 Lakton kwasu glukonowego quantum satis
06.4.2 Suchy makaron
Grupa I Dodatki Tylko makarony bezglutenowe lub makarony przeznaczone do diet niskobiałkowych, zgodnie z dyrektywą 2009/39/WE
06.4.3 Świeże makarony wstępnie obgotowane
E 270 Kwas mlekowy quantum satis
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis
E 301 Askorbinian sodu quantum satis
E 322 Lecytyny quantum satis
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis
E 334 Kwas winowy (L(+)-) quantum satis
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych quantum satis
E 575 Lakton kwasu glukonowego quantum satis
06.4.4 Gnocchi ziemniaczane
Grupa I Dodatki
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 1 000 (1)
06.4.5 Nadzienia do makaronów nadziewanych (pierożków ravioli i produktów podobnych)
Grupa I Dodatki
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 1 000 (1) (2)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
06.5 Makarony typu noodle
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 2 000 (1) (4)
E 426 Hemiceluloza sojowa 10 000 Tylko pakowane makarony orientalne typu noodle gotowe do spożycia, przeznaczone do sprzedaży detalicznej
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
06.6 Ciasto o luźnej konsystencji
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o połączonym maksymalnym poziomie 500 Tylko ciasto o luźnej konsystencji do panierowania
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 20 Tylko ciasto o luźnej konsystencji do panierowania
E 160d Likopen 30 Tylko ciasto o luźnej konsystencji do panierowania
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 2 000 (1) (2)
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 2 000 (1) (2)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 12 000 (1) (4)
E 900 Dimetylopolisiloksan 10
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
06.7 Produkty zbożowe wstępnie obgotowane lub przetworzone
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 200 (1) (2) Tylko polenta
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 2 000 (1) (2) Tylko semmelknödelteig
E 310-320 Galusany, TBHQ i BHA 200 (1) Tylko produkty zbożowe wstępnie obgotowane
E 426 Hemiceluloza sojowa 10 000 Tylko pakowany, gotowy do spożycia ryż i produkty z ryżu przeznaczone do sprzedaży detalicznej
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych quantum satis Tylko ryż błyskawiczny
E 472a Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemoctowym quantum satis Tylko ryż błyskawiczny
E 481-482 Stearoilomleczany 4 000 (2) Tylko ryż błyskawiczny
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
07 Wyroby piekarskie
07.1. Chleb i bułki
Grupa I Dodatki Z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 7.1.1 i 7.1.2
E 150a-d Karmele quantum satis Tylko chleb słodowy
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 2 000 (1) (2) Tylko chleb pakowany krojony i chleb żytni, częściowo upieczone pakowane wyroby piekarskie przeznaczone do sprzedaży detalicznej i chleb o obniżonej wartości energetycznej przeznaczony do sprzedaży detalicznej
E 280-283 Kwas propionowy - propioniany 3 000 (1) (6) Tylko chleb pakowany krojony i chleb żytni
E 280-283 Kwas propionowy - propioniany 2 000 (1) (6) Tylko chleb o obniżonej wartości energetycznej, częściowo upieczone pakowane chleb, bułki oraz pieczywo typu pitta, pakowane pølsebrød, boller i danske flutes
E 280-283 Kwas propionowy - propioniany 1 000 (1) (6) Tylko chleb pakowany
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 20 000 (1) (4) Tylko soda bread
E 481-482 Stearoilomleczany 3 000 (1) Z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 7.1.1 i 7.1.2
E 483 Winian stearylu 4 000 Z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 7.1.1 i 7.1.2
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(6): Kwas propionowy i jego sole mogą być obecne w niektórych sfermentowanych produktach stanowiących wynik fermentacji zgodnie z dobrą praktyką wytwarzania.
07.1.1 Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub zakwas, sól
E 260 Kwas octowy quantum satis
E 261 Octan potasu quantum satis
E 262 Octany sodu quantum satis
E 263 Octan wapnia quantum satis
E 270 Kwas mlekowy quantum satis
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis
E 301 Askorbinian sodu quantum satis
E 302 Askorbinian wapnia quantum satis
E 304 Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego quantum satis
E 322 Lecytyny quantum satis
E 325 Mleczan sodu quantum satis
E 326 Mleczan potasu quantum satis
E 327 Mleczan wapnia quantum satis
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych quantum satis
E 472a Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemoctowym quantum satis
E 472d Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemwinowym quantum satis
E 472e Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemmono- i diacetylowinowym quantum satis
E 472f Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane mieszaninąkwasu octowego i winowego quantum satis
07.1.2 Pain courant francais; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 260 Kwas octowy quantum satis
E 261 Octan potasu quantum satis Tylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 262 Octany sodu quantum satis Tylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 263 Octan wapnia quantum satis Tylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 270 Kwas mlekowy quantum satis Tylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis
E 301 Askorbinian sodu quantum satis Tylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 302 Askorbinian wapnia quantum satis Tylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 304 Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego quantum satis Tylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 322 Lecytyny quantum satis
E 325 Mleczan sodu quantum satis Tylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 326 Mleczan potasu quantum satis Tylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 327 Mleczan wapnia quantum satis Tylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych quantum satis
07.2 Pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o połączonym maksymalnym poziomie 200 (25)
Grupa IV Poliole quantum satis Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 10
E 160d Likopen 25
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 2 000 (1) (2) Tylko o aktywności wody większej niż 0,65
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 Tylko suche herbatniki
E 280-283 Kwas propionowy - propioniany 2 000 (1) (6) Tylko pakowane pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie o aktywności wody powyżej 0,65
E 310-320 Galusany, TBHQ i BHA 200 (1) Tylko ciasta w proszku
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 20 000 (1) (4)
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 200 (41) (46)
E 405 Alginian glikolu propylenowego 2 000
E 426 Hemiceluloza sojowa 10 000 Tylko pakowane pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie przeznaczone do sprzedaży detalicznej
E 432-436 Polisorbaty 3 000 (1)
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 10 000 (1)
E 475 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu 10 000
E 477 Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego 5 000
E 481-482 Stearoilomleczany 5 000 (1)
E 483 Winian stearylu 4 000
E 491-495 Estry sorbitolu 10 000 (1)
E 541 Fosforan glinowo-sodowy, kwaśny 1 000 '(38) Tylko scones i wyroby typu sponge
E 901 Wosk pszczeli, biały i żółty ąuantum satis Tylko jako substancja glazurująca do małych form pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich oblewanych czekoladą
E 902 Wosk candelilla ąuantum satis Tylko jako substancja glazurująca do małych form pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich oblewanych czekoladą
E 903 Wosk carnauba 200 Tylko jako substancja glazurująca do małych form pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich oblewanych czekoladą
E 904 Szelak ąuantum satis Tylko jako substancja glazurująca do małych form pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich oblewanych czekoladą
E 950 Acesulfam K 2 000 Tylko rożki waflowe i wafle, do lodów, bez dodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 800 (52) Tylko rożki waflowe i wafle, do lodów, bez dodatku cukru
E 955 Sukraloza 800 Tylko rożki waflowe i wafle, do lodów, bez dodatku cukru
E 959 Neohesperydyna DC 50 Tylko rożki waflowe i wafle, do lodów, bez dodatku cukru
E 961 Neotam 60 Tylko rożki waflowe i wafle, do lodów, bez dodatku cukru
E 950 Acesulfam K 2 000 Tylko Essoblaten - cienkie wafle (oblaty)
E 951 Aspartam 1 000 Tylko Essoblaten - cienkie wafle (oblaty)
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 800 (52) Tylko Essoblaten - cienkie wafle (oblaty)
E 955 Sukraloza 800 Tylko Essoblaten - cienkie wafle (oblaty)
E 961 Neotam 60 Tylko Essoblaten - cienkie wafle (oblaty)
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 1 000 (11)b (49) (50) Tylko Essoblaten - cienkie wafle (oblaty)
E 950 Acesulfam K 1 000 Tylko pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego przeznaczenia żywieniowego
E 951 Aspartam 1 700 Tylko pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego przeznaczenia żywieniowego
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa 1 600 (51) Tylko pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego przeznaczenia żywieniowego
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 170 (52) Tylko pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego przeznaczenia żywieniowego
E 955 Sukraloza 700 Tylko pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego przeznaczenia żywieniowego
E 959 Neohesperydyna DC 150 Tylko pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego przeznaczenia żywieniowego
E 961 Neotam 55 Tylko pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego przeznaczenia żywieniowego
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 1 000 (11)a (49) (50) Tylko pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego przeznaczenia żywieniowego
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(6): Kwas propionowy i jego sole mogą być obecne w niektórych sfermentowanych produktach stanowiących wynik fermentacji zgodnie z dobrą praktyką wytwarzania.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(25): Ilość każdego z następujących barwników E 110, E 122, E 124 i E 155 nie może przekroczyć 50 mg/kg lub mg/l.
(38): Podano w przeliczeniu na glin.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
08 Mięso
08.1 Mięso nieprzetworzone
08.1.1 Mięso nieprzetworzone inne niż surowe wyroby mięsne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004
E 129 Czerwień Allura AC quantum satis Tylko do celu umieszczenia znaku jakości zdrowotnej
E 133 Błękit brylantowy FCF quantum satis Tylko do celu umieszczenia znaku jakości zdrowotnej
E 155 Brąz HT quantum satis Tylko do celu umieszczenia znaku jakości zdrowotnej
08.1.2 Surowe wyroby mięsne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy 100 Tylko breakfast sausages o zawartości zboża nie mniejszej niż 6 % i burger meat o zawartości warzyw lub zboża nie mniejszej niż 4 %, zmieszanych z mięsem; w przypadku tych produktów mięso mielone jest w taki sposób, że następuje całkowite rozdrobnienie tkanki mięśniowej i tłuszczowej, w wyniku czego włókna mięśniowe tworzą emulsję z tłuszczem, co nadaje tym produktom typowy dla nich wygląd.
E 129 Czerwień Allura AC 25 Tylko breakfast sausages o zawartości zboża nie mniejszej niż 6 % i burger meat o zawartości warzyw lub zboża nie mniejszej niż 4 %, zmieszanych z mięsem; w przypadku tych produktów mięso mielone jest w taki sposób, że następuje całkowite rozdrobnienie tkanki mięśniowej i tłuszczowej, w wyniku czego włókna mięśniowe tworzą emulsję z tłuszczem, co nadaje tym produktom typowy dla nich wygląd.
E 150a-d Karmele quantum satis Tylko breakfast sausages o zawartości zboża nie mniejszej niż 6 % i burger meat o zawartości warzyw lub zboża nie mniejszej niż 4 %, zmieszanych z mięsem; w przypadku tych produktów mięso mielone jest w taki sposób, że następuje całkowite rozdrobnienie tkanki mięśniowej i tłuszczowej, w wyniku czego włókna mięśniowe tworzą emulsję z tłuszczem, co nadaje tym produktom typowy dla nich wygląd.
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 450 (1) (3) Tylko breakfast sausages; burger meat o zawartości warzyw lub zboża nie mniejszej niż 4 %, zmieszanych z mięsem
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 450 (1) (3) Tylko salsicha fresca, longaniza fresca, butifarra fresca
E 261 Octan potasu quantum satis Tylko pakowane wyroby mięsne ze świeżego mięsa mielonego
E 262 Octany sodu quantum satis Tylko pakowane wyroby mięsne ze świeżego mięsa mielonego
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis Tylko gehakt i pakowane wyroby mięsne ze świeżego mięsa mielonego
E 301 Askorbinian sodu quantum satis Tylko gehakt i pakowane wyroby mięsne ze świeżego mięsa mielonego
E 302 Askorbinian wapnia ąuantum satis Tylko gehakt i pakowane wyroby mięsne ze świeżego mięsa mielonego
E 325 Mleczan sodu ąuantum satis Tylko pakowane wyroby mięsne ze świeżego mięsa mielonego
E 326 Mleczan potasu ąuantum satis Tylko pakowane wyroby mięsne ze świeżego mięsa mielonego
E 330 Kwas cytrynowy ąuantum satis Tylko gehakt i pakowane wyroby mięsne ze świeżego mięsa mielonego
E 331 Cytryniany sodu ąuantum satis Tylko gehakt i pakowane wyroby mięsne ze świeżego mięsa mielonego
E 332 Cytryniany potasu ąuantum satis Tylko gehakt i pakowane wyroby mięsne ze świeżego mięsa mielonego
E 333 Cytryniany wapnia ąuantum satis Tylko gehakt i pakowane wyroby mięsne ze świeżego mięsa mielonego
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1) (4) Tylko breakfast sausages; w przypadku tych produktów mięso mielone jest w taki sposób, że następuje całkowite rozdrobnienie tkanki mięśniowej i tłuszczowej, w wyniku czego włókna mięśniowe tworzą emulsję z tłuszczem, co nadaje tym produktom typowy dla nich wygląd.
E 553b Talk ąuantum satis Tylko do stosowania na powierzchnię kiełbas
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
08.2 Mięso przetworzone
08.2.1 Mięso przetworzone niepoddane obróbce cieplnej
Grupa I Dodatki
E 100 Kurkumina 20 Tylko kiełbasy
E 100 Kurkumina ąuantum satis Tylko pasturmas
E 101 Ryboflawiny ąuantum satis Tylko pasturmas
E 110 Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S 135 Tylko sobrasada
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy 100 Tylko kiełbasy
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy 200 Tylko kiełbasa chorizo/salchichon
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy quantum satis Tylko pasturmas
E 124 Pąs 4R, czerwień koszenilowa A 250 Tylko kiełbasa chorizo/salchichon
E 124 Pąs 4R, czerwień koszenilowa A 200 Tylko sobrasada
E 150a-d Karmele quantum satis Tylko kiełbasy
E 160a Karoteny 20 Tylko kiełbasy
E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina 10 Tylko kiełbasy
E 162 Czerwień buraczana, betanina quantum satis Tylko kiełbasy
E 200-219 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany; p-hydroksybenzoesany quantum satis (1) (2) Tylko na powierzchnię suszonych produktów mięsnych
E 235 Natamycyna 1 (8) Tylko na powierzchnię kiełbas suszonych peklowanych
E 249-250 Azotyny 150 (7)
E 251-252 Azotany 150 (7)
E 315 Kwas erytrobowy (kwas izoaskorbinowy) 500 Tylko peklowane produkty mięsne i konserwowane produkty mięsne
E 316 Izoaskorbinian sodu 500 Tylko peklowane produkty mięsne i konserwowane produkty mięsne
E 310-320 Galusany, TBHQ i BHA 200 (1) (13) Tylko mięso suszone
E 315 Kwas erytrobowy (kwas izoaskorbinowy) 500 (9) Tylko produkty peklowane i produkty konserwowane
E 316 Izoaskorbinian sodu 500 (9) Tylko produkty peklowane i produkty konserwowane
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1) (4)
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 100 (46) Tylko kiełbasy suszone
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 150 (41) (46) Wyłączając kiełbasy suszone
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 150 (46) Tylko mięso suszone
E 553b Talk quantum satis Na powierzchnię kiełbas
E 959 Neohesperydyna DC 5 Tylko jako wzmacniacz smaku
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(7): Maksymalna ilość, jaką można dodać w trakcie produkcji.
(8): mg/dm2 powierzchni, nie występuje na głębokości 5 mm.
(9): E 315 i E 316 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie, maksymalny poziom podano jako zawartość kwasu erytrobowego.
(13): Maksymalny poziom w przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
08.2.2 Mięso przetworzone poddane obróbce cieplnej
Grupa I Dodatki Z wyjątkiem foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
E 100 Kurkumina 20 Tylko kiełbasy i pasztety
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy 100 Tylko kiełbasy i pasztety
E 129 Czerwień Allura AC 25 Tylko luncheon meat
E 150a-d Karmele quantum satis Tylko kiełbasy i pasztety
E 160a Karoteny 20 Tylko kiełbasy i pasztety
E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina 10 Tylko kiełbasy i pasztety
E 162 Czerwień buraczana, betanina quantum satis Tylko kiełbasy i pasztety
E 200-203; 214-219 Kwas sorbowy - sorbiniany; p-hydroksybenzoesany 1 000 (1) (2) Tylko pasztety
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 1 000 (1) (2) Tylko auszpik (galareta)
E 210-213 Kwas benzoesowy - benzoesany 500 (1) (2) Tylko auszpik (galareta)
E 249-250 Azotyny 150 (7) (59) Z wyjątkiem sterylizowanych produktów mięsnych (Fo > 3,00)
E 249-250 Azotyny 100 (7) (58) (59) Tylko sterylizowane produkty mięsne (Fo > 3,00)
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis Tylko foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras / Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
E 301 Askorbinian sodu quantum satis Tylko foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras / Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
E 315 Kwas erytrobowy (kwas izoaskorbinowy) 500 (9) Tylko peklowane produkty mięsne i konserwowane produkty mięsne
E 316 Izoaskorbinian sodu 500 (9) Tylko peklowane produkty mięsne i konserwowane produkty mięsne
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1) (4) Z wyjątkiem foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
E 385 Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego (sól wapniowo-disodowa EDTA) 250 Tylko libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 150 (41) (46) Wyłączając kiełbasy suszone
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 100 (46) Tylko kiełbasy suszone
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 150 (46) Tylko mięso suszone
E 427 Guma kasja 1 500
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 5 000 (1), (41) Z wyjątkiem foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
E 481-482 Stearoilomleczany 4 000 (1) Tylko produkty mięsne w puszkach, z mięsa zmielonego i krojonego w kostkę
E 553b Talk quantum satis Tylko do stosowania na powierzchnię kiełbas
E 959 Neohesperydyna DC 5 Tylko jako wzmacniacz smaku, z wyjątkiem foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(7): Maksymalna ilość, jaką można dodać w trakcie produkcji.
(9): E 315 i E 316 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie, maksymalny poziom podano jako zawartość kwasu erytrobowego.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
(58): Wartość Fo 3 jest równoważna ogrzewaniu przez 3 min. w temperaturze 121 °C (redukcja obciążenia bakteryjnego z miliarda przetrwalników na każdy tysiąc puszek do jednego przetrwalnika na tysiąc puszek).
(59): Azotany mogą być obecne w niektórych produktach mięsnych poddanych obróbce cieplnej w wyniku naturalnej przemiany azotynów w azotany w środowisku o niskiej kwasowości.
08.2.3 Osłonki i powłoki oraz dekoracje mięsa
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis Z wyjątkiem jadalnych zewnętrznych powłok pasturmas
Grupa III Barwniki o połączonym maksymalnym poziomie 500 Tylko dekoracje i powłoki, z wyjątkiem jadalnych zewnętrznych powłok pasturmas
Grupa III Barwniki o połączonym maksymalnym poziomie quantum satis Tylko jadalne osłonki
E 100 Kurkumina quantum satis Tylko jadalne zewnętrzne powłoki pasturmas
E 101 Ryboflawiny quantum satis Tylko jadalne zewnętrzne powłoki pasturmas
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy quantum satis Tylko jadalne zewnętrzne powłoki pasturmas
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 20
E 160d Likopen 500 Tylko dekoracje i powłoki, z wyjątkiem jadalnych zewnętrznych powłok pasturmas
E 160d Likopen 30 Tylko jadalne osłonki
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany quantum satis Tylko osłonki kolagenowe o aktywności wody większej niż 0,6
E 200-203; 214-219 Kwas sorbowy - sorbiniany; p-hydroksybenzoesany 1 000 (1) (2) Tylko żelowe powłoki produktów mięsnych (parzonych, peklowanych lub suszonych)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 4 000 (1) (4) Tylko glazury do mięsa
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
08.2.4 Tradycyjnie peklowane produkty mięsne, objęte przepisami szczególnymi dotyczącymi azotynów i azotanów
08.2.4.1 Tradycyjne produkty mięsne peklowane zalewowo (produkty mięsne zanurzane w roztworze peklującym zawierającym azotyny lub azotany, sól i inne składniki)
E 249-250 Azotyny 175 (39) Tylko Wiltshire bacon i produkty podobne: Mięso nastrzykiwane jest roztworem peklującym, a następnie zanurzane w zalewie peklującej na 3-10 dni. Solanka peklująca zawiera także mikrobiologiczne kultury startowe.
E 251-252 Azotany 250 (39) (59) Tylko Wiltshire bacon i produkty podobne: Mięso nastrzykiwane jest roztworem peklującym, a następnie zanurzane w zalewie peklującej na 3-10 dni. Solanka peklująca zawiera także mikrobiologiczne kultury startowe.
E 249-250 Azotyny 100 (39) Tylko Wiltshire ham i produkty podobne: Mięso nastrzykiwane jest roztworem peklującym, a następnie zanurzane w zalewie peklującej na 3-10 dni. Solanka peklująca zawiera także mikrobiologiczne kultury startowe.
E 251-252 Azotany 250 (39) (59) Tylko Wiltshire ham i produkty podobne: Mięso nastrzykiwane jest roztworem peklującym, a następnie zanurzane w zalewie peklującej na 3-10 dni. Solanka peklująca zawiera także mikrobiologiczne kultury startowe.
E 249-250 Azotyny 175 (39) Tylko Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado i produkty podobne: Peklowane zalewowo przez 3-5 dni. Produkt nie jest poddawany obróbce cieplnej i cechuje się wysoką aktywnością wody.
E 251-252 Azotany 250 (39) (59) Tylko Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado i produkty podobne: Peklowane zalewowo przez 3-5 dni. Produkt nie jest poddawany obróbce cieplnej i cechuje się wysoką aktywnością wody.
E 249-250 Azotyny 50 (39) Tylko cured tongue. Peklowane w zalewie przez co najmniej 4 dni i wstępnie obgotowane.
E 251-252 Azotany 10 (39) (59) Tylko cured tongue. Peklowane w zalewie przez co najmniej 4 dni i wstępnie obgotowane.
E 249-250 Azotyny 150 (7) Tylko kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött. Mięso nastrzykiwane jest roztworem peklującym, a następnie zanurzane w zalewie peklującej. Czas peklowania wynosi 14-21 dni, po czym następuje dojrzewanie poprzez wędzenie na zimno przez 4-5 tygodni.
E 251-252 Azotany 300 (7) Tylko kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött. Mięso nastrzykiwane jest roztworem peklującym, a następnie zanurzane w zalewie peklującej. Czas peklowania wynosi 14-21 dni, po czym następuje dojrzewanie poprzez wędzenie na zimno przez 4-5 tygodni.
E 249-250 Azotyny 150 (7) Tylko bacon, filet de bacon i produkty podobne. Peklowane w zalewie przez 4-5 dni w temp. 5-7 °C, dojrzewa zwykle przez 24-40 godzin w temp. 22 °C, mogą być wędzone przez 24 godziny w temp. 20-25 °C i przechowywane przez 3-6 tygodni w temp. 12-14 °C.
E 251-252 Azotany 250 (7) (40) (59) Tylko bacon, filet de bacon i produkty podobne. Peklowane w zalewie przez 4-5 dni w temp. 5-7 °C, dojrzewa zwykle przez 24-40 godzin w temp. 22 °C, mogą być wędzone przez 24 godziny w temp. 20-25 °C i przechowywane przez 3-6 tygodni w temp. 12-14 °C.
E 249-250 Azotyny 50 (39) Tylko Rohschinken, nassgepökelt i produkty podobne. Czas peklowania zależy od kształtu i masy kawałków mięsa i wynosi około 2 dni/kg, po czym następuje stabilizacja/dojrzewanie.
E 251-252 Azotany 250 (39) Tylko Rohschinken, nassgepökelt i produkty podobne. Czas peklowania zależy od kształtu i masy kawałków mięsa i wynosi około 2 dni/kg, po czym następuje stabilizacja/dojrzewanie.
(7): Maksymalna ilość dodatku.
(39): Maksymalna ilość pozostałości, poziom pozostałości przy końcu procesu produkcji.
(40): Bez dodatku azotynów.
(59): Azotany mogą być obecne w niektórych produktach mięsnych poddanych obróbce cieplnej w wyniku naturalnej przemiany azotynów w azotany w środowisku o niskiej kwasowości.
08.2.4.2 Tradycyjne produkty mięsne peklowane na sucho (peklowanie na sucho polega na nałożeniu na sucho mieszanki peklującej, zawierającej azotyny lub azotany, sól i inne składniki, na powierzchnię mięsa, po czym mięso poddaje się stabilizacji/dojrzewaniu).
E 249-250 Azotyny 175 (39) Tylko dry cured bacon i produkty podobne. Peklowanie na sucho, a następnie dojrzewanie przez co najmniej 4 dni
E 251-252 Azotany 250 (39) (59) Tylko dry cured bacon i produkty podobne. Peklowanie na sucho, a następnie dojrzewanie przez co najmniej 4 dni
E 249-250 Azotyny 100 (39) Tylko dry cured ham i produkty podobne. Peklowanie na sucho, a następnie dojrzewanie przez co najmniej 4 dni
E 251-252 Azotany 250 (39) (59) Tylko dry cured ham i produkty podobne. Peklowanie na sucho, a następnie dojrzewanie przez co najmniej 4 dni
E 251-252 Azotany 250 (39) (59) Tylko jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina i produkty podobne. Peklowanie na sucho z okresem stabilizacji wynoszącym co najmniej 10 dni i okresem dojrzewania przekraczającym 45 dni
E 249-250 Azotyny 100 (39) Tylko presunto, presunto da pá i paio do lombo oraz produkty podobne.Peklowane na sucho przez 10-15 dni, następnie poddawane procesowi stabilizacji przez 30-45 dni i procesowi dojrzewania przez co najmniej 2 miesiące
E 251-252 Azotany 250 (39) (59) Tylko presunto, presunto da pá i paio do lombo oraz produkty podobne.Peklowane na sucho przez 10-15 dni, następnie poddawane procesowi stabilizacji przez 30-45 dni i procesowi dojrzewania przez co najmniej 2 miesiące
E 251-252 Azotany 250 (39) (40) (59) Tylko jambon sec, jambon sel i inne podobne produkty peklowane na sucho.Peklowane na sucho przez 3 dni + 1 dzień/kg, a następnie okres po soleniu 1 tydzień i okres dojrzewania od 45 dni do 18 miesięcy
E 249-250 Azotyny 50 (39) Tylko Rohschinken, trockengepökelt i produkty podobne. Czas peklowania zależy od kształtu i masy kawałków mięsa i wynosi około 10-14 dni, po czym następuje stabilizacja/dojrzewanie
E 251-252 Azotany 250 (39) (59) Tylko Rohschinken, trockengepökelt i produkty podobne. Czas peklowania zależy od kształtu i masy kawałków mięsa i wynosi około 10-14 dni, po czym następuje stabilizacja/dojrzewanie
(39): Maksymalna ilość pozostałości, poziom pozostałości przy końcu procesu produkcji.
(40): Bez dodatku azotynów.
(59): Azotany mogą być obecne w niektórych produktach mięsnych poddanych obróbce cieplnej w wyniku naturalnej przemiany azotynów w azotany w środowisku o niskiej kwasowości.
08.2.4.3 Inne tradycyjne produkty mięsne peklowane (peklowanie w zalewie i na sucho stosowane łącznie lub gdy azotyn lub azotan jest zawarty w produkcie złożonym lub gdy produkt jest nastrzykiwany roztworem peklującym przed gotowaniem)
E 249-250 Azotyny 50 (39) Tylko Rohschinken, trocken-/nassgepökelt i produkty podobne. Peklowanie na sucho i w zalewie stosowane łącznie (bez nastrzykiwania roztworem peklującym). Czas peklowania zależy od kształtu i wagi kawałków mięsa i wynosi około 14-35 dni, po czym następuje stabilizacja/dojrzewanie.
E 251-252 Azotany 250 (39) (59) Tylko Rohschinken, trocken-/nassgepökelt i produkty podobne. Peklowanie na sucho i w zalewie stosowane łącznie (bez nastrzykiwania roztworem peklującym). Czas peklowania zależy od kształtu i wagi kawałków mięsa i wynosi około 14-35 dni, po czym następuje stabilizacja/dojrzewanie.
E 249-250 Azotyny 50 (39) Tylko jellied veal and brisket: Nastrzykiwanie roztworem peklującym, a następnie, po co najmniej 2 dniach, gotowanie we wrzątku do 3 godzin.
E 251-252 Azotany 10 (39) (59) Tylko jellied veal and brisket: Nastrzykiwanie roztworem peklującym, a następnie, po co najmniej 2 dniach, gotowanie we wrzątku do 3 godzin
E 251-252 Azotany 300 (40) (7) Tylko Rohwürste (Salami i Kantwurst): Produkt poddawany procesowi dojrzewania przez minimum 4 tygodnie; stosunek wody do białka poniżej 1,7
E 251-252 Azotany 250 (40) (7) (59) Tylko Salchichon y chorizo traducionales de larga curacion i produkty podobne.Okres dojrzewania co najmniej 30 dni
E 249-250 Azotyny 180 (7) Tylko Vysočina, Selský salám, Turistický trvanlivý salám, Poličan, Herkules, Lovecký salám, Dunajská klobása, Paprikáš i produkty podobne. Suszony produkt gotowany w 70 °C, a następnie poddawany przez 8-12 dni procesowi suszenia i wędzenia. Fermentowany produkt jest poddawany 14-30-dniowemu, trzystopniowemu procesowi fermentacji, a następnie procesowi wędzenia.
E 251-252 Azotany 250 (40) (7) (59) Tylko Saucissons secs i produkty podobne. Surowe, fermentowane, suszone kiełbasy bez dodatku azotynów. Produkt jest poddawany fermentacji w temperaturze w zakresie 18-22 °C lub niższej (10-12 °C), a następnie co najmniej trzytygodniowemu okresowi dojrzewania. Stosunek wody do białka poniżej 1,7.
(7): Maksymalna ilość dodatku.
(39): Maksymalna ilość pozostałości, poziom pozostałości przy końcu procesu produkcji.
(40): Bez dodatku azotynów.
(59): Azotany mogą być obecne w niektórych produktach mięsnych poddanych obróbce cieplnej w wyniku naturalnej przemiany azotynów w azotany w środowisku o niskiej kwasowości.
09 Ryby i produkty rybołówstwa
09.1 Nieprzetworzone ryby i produkty rybołówstwa
09.1.1 Nieprzetworzone ryby
Grupa IV Poliole quantum satis Tylko mrożone i głęboko mrożone nieprzetworzone ryby, do celów innych niż słodzenie
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis
E 301 Askorbinian sodu ąuantum satis
E 302 Askorbinian wapnia ąuantum satis
E 315 Kwas erytrobowy 1 500 (9) Tylko mrożone i głęboko mrożone nieprzetworzone ryby z czerwoną skórą
E 316 Izoaskorbinian sodu 1 500 (9) Tylko mrożone i głęboko mrożone nieprzetworzone ryby z czerwoną skórą
E 330 Kwas cytrynowy ąuantum satis
E 331 Cytryniany sodu ąuantum satis
E 332 Cytryniany potasu ąuantum satis
E 333 Cytryniany wapnia ąuantum satis
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1) (4) Tylko mrożone i głęboko mrożone filety z ryb
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(9): E 315 i E 316 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie, maksymalny poziom podano w przeliczeniu na kwas erytrobowy.
09.1.2 Nieprzetworzone mięczaki i skorupiaki
Grupa IV Poliole ąuantum satis Tylko mrożone i głęboko mrożone nieprzetworzone skorupiaki, mięczaki i głowonogi; do celów innych niż słodzenie
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 150 (3) (10) Tylko świeże, mrożone i głęboko mrożone głowonogi i skorupiaki z rodzin Penaeidae, Solenoceridae i Aristaeidae do 80 jednostek
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 200 (3) (10) Tylko skorupiaki z rodzin Penaeidae, Solenoceridae i Aristaeidae od 80 do 120 jednostek
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 300 (3) (10) Tylko skorupiaki z rodzin Penaeidae, Solenoceridae i Aristaeidae powyżej 120 jednostek
E 300 Kwas askorbinowy ąuantum satis
E 301 Askorbinian sodu ąuantum satis
E 302 Askorbinian wapnia quantum satis
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis
E 331 Cytryniany sodu quantum satis
E 332 Cytryniany potasu quantum satis
E 333 Cytryniany wapnia quantum satis
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1) (4) Tylko mrożone i głęboko mrożone mięczaki i skorupiaki
E 385 Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego (sól wapniowo-disodowa EDTA) 75 Tylko mrożone i głęboko mrożone skorupiaki
E 586 4-heksylorezorcynol 2 (42) Tylko w świeżym, mrożonym lub głęboko mrożonym mięsie skorupiaków
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(10): Maksymalne poziomy w częściach jadalnych.
(42): Jako pozostałość.
09.2 Przetworzone ryby i produkty rybołówstwa, w tym mięczaki i skorupiaki
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis Tylko surimi i produkty podobne oraz zamienniki łososia
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 500 Tylko surimi i produkty podobne oraz zamienniki łososia
E 100 Kurkumina quantum satis Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 101 Ryboflawiny quantum satis Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 102 Tartrazyna 100 (35) Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 104 Żółcień chinolinowa 100 (35) Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 110 Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S 100 (35) Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy 100 (35) Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 122 Azorubina, karmoizyna 100 (35) Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 124 Pąs 4R, czerwień koszenilowa A 100 (35) Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 140 Chlorofile, chlorofiliny quantum satis Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 141 Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin quantum satis Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 142 Zieleń S 100 (35) Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 150a-d Karmele quantum satis Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 151 Czerń brylantowa BN, czerń BN 100 (35) Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 153 Węgiel roślinny quantum satis Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 160a Karoteny quantum satis Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina quantum satis Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 160e Beta-apo-8'-karotenal (C 30) 100 (35) Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 161b Luteina 100 (35) Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 162 Czerwień buraczana, betanina quantum satis Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 163 Antocyjany quantum satis Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 170 Węglan wapnia quantum satis Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 171 Dwutlenek tytanu quantum satis Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 172 Tlenki i wodorotlenki żelaza quantum satis Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 100 Kurkumina 250 (36) Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 101 Ryboflawiny quantum satis Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 102 Tartrazyna 250 (36) Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 110 Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S 250 (36) Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy 250 (36) Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 122 Azorubina, karmoizyna 250 (36) Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 124 Pąs 4R, czerwień koszenilowa A 250 (36) Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 129 Czerwień Allura AC 250 (36) Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 140 Chlorofile, chlorofiliny quantum satis Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 141 Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin quantum satis Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 142 Zieleń S 250 (36) Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 150a-d Karmele quantum satis Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 151 Czerń brylantowa BN, czerń BN 250 (36) Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 153 Węgiel roślinny quantum satis Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 155 Brąz HT quantum satis Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 160a Karoteny quantum satis Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina quantum satis Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 160e Beta-apo-8'-karotenal (C 30) 250 (36) Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 161b Luteina 250 (36) Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 162 Czerwień buraczana, betanina quantum satis Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 163 Antocyjany quantum satis Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 171 Dwutlenek tytanu quantum satis Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 100 Kurkumina quantum satis Tylko wędzone ryby
E 101 Ryboflawiny quantum satis Tylko wędzone ryby
E 102 Tartrazyna 100 (37) Tylko wędzone ryby
E 110 Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S 100 (37) Tylko wędzone ryby
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy 100 (37) Tylko wędzone ryby
E 124 Pąs 4R, czerwień koszenilowa A 100 (37) Tylko wędzone ryby
E 141 Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin quantum satis Tylko wędzone ryby
E 151 Czerń brylantowa BN, czerń PN 100 (37) Tylko wędzone ryby
E 153 Węgiel roślinny quantum satis Tylko wędzone ryby
E 160a Karoteny quantum satis Tylko wędzone ryby
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 10 Tylko wędzone ryby
E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina quantum satis Tylko wędzone ryby
E 160e Beta-apo-8'-karotenal (C 30) 100 (37) Tylko wędzone ryby
E 171 Dwutlenek tytanu quantum satis
E 172 Tlenki i wodorotlenki żelaza quantum satis
E 163 Antocyjany quantum satis (37) Tylko wędzone ryby
E 160d Likopen 10 Tylko zamienniki łososia
E 160d Likopen 30 Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków, wstępnie obgotowane skorupiaki, surimi, wędzone ryby
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 1 000 (1) (2) Auszpik (galareta)
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 200 (1) (2) Tylko ryby solone i suszone
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 2 000 (1) (2) Tylko częściowo utrwalone ryby i produkty rybołówstwa, w tym skorupiaki, mięczaki, surimi i pasty rybne / pasty ze skorupiaków; gotowane skorupiaki i mięczaki
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 6 000 Tylko gotowane Crangon crangon i Crangon vulgaris
E 210-213 Kwas benzoesowy - benzoesany 1 000 (1) (2) Tylko gotowane skorupiaki i mięczaki
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 (3) (10) Tylko gotowane skorupiaki i głowonogi
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 135 (3) (10) Tylko gotowane skorupiaki z rodzin Penaeidae, Solenoceridae i Aristaeidae do 80 jednostek
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 180 (3) (10) Tylko gotowane skorupiaki z rodzin Penaeidae, Solenoceridae i Aristaeidae od 80 do 120 jednostek
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 200 (3) Tylko suszone, solone ryby z gatunków Gadidae
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 270 (3) (10) Tylko gotowane skorupiaki z rodzin Penaeidae, Solenoceridae i Aristaeidae ponad 120 jednostek
E 251-252 Azotany 500 Tylko marynowany śledź i szprot
E 315 Kwas erytrobowy (kwas izoaskorbinowy) 1 500 (9) Tylko utrwalone i częściowo utrwalone przetwory rybne
E 316 Izoaskorbinian sodu 1 500 (9) Tylko utrwalone i częściowo utrwalone przetwory rybne
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 150 (41) (46)
E 950 Acesulfam K 200 Tylko słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki
E 951 Aspartam 300 Tylko słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 160 Tylko słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki
E 955 Sukraloza 120 Tylko słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki
E 959 Neohesperydyna DC 30 Tylko słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki
E 961 Neotam 10 Tylko słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 200 (11)a Tylko słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 1 000 (1) (4) Tylko przetwory ze skorupiaków (w puszkach); surimi i produkty podobne
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1) (4) Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków oraz w przetworzonych mrożonych i głęboko mrożonych mięczakach i skorupiakach
E 385 Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego (sól wapniowo-disodowa EDTA) 75 Tylko ryby, skorupiaki i mięczaki w puszkach i słoikach
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(9): E 315 i E 316 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie, maksymalny poziom podano w przeliczeniu na kwas erytrobowy.
(10): Maksymalne poziomy w częściach jadalnych.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(35): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 142, E 151, E 160e, E 161b.
(36): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 102, E 110, E 120, E 122, E 124, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b.
(37): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 102, E 110, E 120, E 124, E 151, E 160e.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
09.3 Ikra rybia
Grupa I Dodatki Tylko przetworzona ikra rybia
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis Z wyjątkiem ikry jesiotra (kawioru)
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 300 Z wyjątkiem ikry jesiotra (kawioru)
E 123 Amarant 30 Z wyjątkiem ikry jesiotra (kawioru)
E 160d Likopen 30 Z wyjątkiem ikry jesiotra (kawioru)
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 2 000 (1) (2) Tylko częściowo utrwalone przetwory rybne, łącznie z produktami z ikry ryb
E 284 Kwas borowy 4 000 (54) Tylko ikra jesiotra (kawior)
E 285 Czteroboran sodu (boraks) 4 000 (54) Tylko ikra jesiotra (kawior)
E 315 Kwas erytrobowy 1 500 (9) Tylko utrwalone i częściowo utrwalone przetwory rybne
E 316 Izoaskorbinian sodu 1 500 (9) Tylko utrwalone i częściowo utrwalone przetwory rybne
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(9): E 315 i E 316 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie, maksymalny poziom podano w przeliczeniu na kwas erytrobowy.
(54): Podano w przeliczeniu na kwas borowy.
10 Jaja i produkty jajeczne
10.1 Nieprzetworzone jaja
Barwniki spożywcze wymienione w załączniku II część B 1 mogą być wykorzystywane do dekoracyjnego barwienia skorupek jaj oraz do stemplowania skorupek jaj, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 589/2008.
10.2 Przetworzone jaja i produkty jajeczne
Barwniki spożywcze wymienione w części B 1 niniejszego załącznika mogą być wykorzystywane do dekoracyjnego barwienia skorupek jaj
Grupa I Dodatki
E 1505 Cytrynian trietylowy quantum satis Tylko suszone białko jaja
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 1 000 (1) (2) Tylko odwodnione i skoncentrowane, mrożone lub głęboko mrożone produkty jajeczne
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 5 000 (1) (2) Tylko płynna masa jajowa (białko, żółtko lub całe jajo)
E 234 Nizyna 6,25 Tylko pasteryzowana płynna masa jajowa (białko, żółtko lub całe jajo)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 10 000 (1) (4) Tylko płynna masa jajowa (białko, żółtko lub całe jajo)
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 200 (46)
E 426 Hemiceluloza sojowa 10 000 Tylko odwodnione i skoncentrowane, mrożone lub głęboko mrożone produkty jajeczne
E 475 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu 1 000
E 520-523 Siarczany glinu 30 (1) (38) Tylko białko jaja
E 1505 Cytrynian trietylowy quantum satis
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(38): Podano w przeliczeniu na glin.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
11 Cukry, syropy, miód i słodziki stołowe
11.1 Cukry i syropy w rozumieniu dyrektywy 2001/111/WE
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 10 (3) Tylko cukry, z wyjątkiem syropu glukozowego
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 20 (3) Tylko syrop glukozowy, także odwodniony
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 10 000 (4) Tylko suszona żywność w proszku
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany quantum satis (1) Tylko żywność w postaci tabletek i tabletek powlekanych
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany 10 000 (1) Tylko suszona żywność w proszku
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
11.2 Inne cukry i syropy
Grupa I Dodatki
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 40 (3)
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 70 (3) Tylko syrop i melasa
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
11.3 Miód w rozumieniu dyrektywy 2001/110/WE
11.4 Słodziki stołowe
11.4.1 Słodziki stołowe w postaci płynnej
Grupa IV Poliole quantum satis
E 950 Acesulfam K quantum satis
E 951 Aspartam quantum satis
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa quantum satis
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa quantum satis
E 955 Sukraloza quantum satis
E 957 Taumatyna quantum satis
E 959 Neohesperydyna DC quantum satis
E 961 Neotam quantum satis
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu quantum satis
E 200-219 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany; p-hydroksybenzoesany 500 (1) (2) Tylko jeśli zawartość wody jest wyższa niż 75 %
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis
E 331 Cytryniany sodu quantum satis
E 407 Karagen quantum satis
E 410 Mączka chleba świętojańskiego quantum satis
E 412 Guma guar quantum satis
E 413 Tragakanta quantum satis
E 414 Guma arabska (guma akacjowa) quantum satis
E 415 Guma ksantanowa quantum satis
E 418 Guma gellan quantum satis
E 422 Glicerol (gliceryna) quantum satis
E 440 Pektyny quantum satis
E 460(i) Celuloza mikrokrystaliczna quantum satis
E 463 Hydroksypropyloceluloza quantum satis
E 464 Hydroksypropylometyloceluloza quantum satis
E 465 Etylometyloceluloza quantum satis
E 466 Karboksymetyloceluloza quantum satis
E 500 Węglany sodu quantum satis
E 501 Węglany potasu quantum satis
E 575 Lakton kwasu glukonowego quantum satis
E 640 Glicyna i jej sól sodowa quantum satis
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
11.4.2 Słodziki stołowe w postaci proszku
Grupa IV Poliole quantum satis
E 950 Acesulfam K quantum satis
E 951 Aspartam quantum satis
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa quantum satis
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa quantum satis
E 955 Sukraloza quantum satis
E 957 Taumatyna quantum satis
E 959 Neohesperydyna DC quantum satis
E 961 Neotam quantum satis
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu quantum satis
E 327 Mleczan wapnia quantum satis
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis
E 331 Cytryniany sodu quantum satis
E 336 Winiany potasu quantum satis
E 341 Fosforany wapnia quantum satis
E 407 Karagen quantum satis
E 410 Mączka chleba świętojańskiego quantum satis
E 412 Guma guar quantum satis
E 413 Tragakanta quantum satis
E 414 Guma arabska (guma akacjowa) quantum satis
E 415 Guma ksantanowa quantum satis
E 418 Guma gellan quantum satis
E 440 Pektyny quantum satis
E 460 Celuloza quantum satis
E 461 Metyloceluloza quantum satis
E 463 Hydroksypropyloceluloza quantum satis
E 464 Hydroksypropylometyloceluloza quantum satis
E 465 Etylometyloceluloza quantum satis
E 466 Karboksymetyloceluloza quantum satis
E 468 Sól sodowa karboksymetylocelulozy, usieciowana 50 000
E 500 Węglany sodu quantum satis
E 501 Węglany potasu quantum satis
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany 10 000 (1)
E 575 Lakton kwasu glukonowego quantum satis
E 576 Glukonian sodu quantum satis
E 577 Glukonian potasu quantum satis
E 578 Glukonian wapnia quantum satis
E 640 Glicyna i jej sól sodowa quantum satis
E 1200 Polidekstroza quantum satis
E 1521 Glikol polietylenowy quantum satis
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
11.4.3 Słodziki stołowe w tabletkach
Grupa IV Poliole quantum satis
E 950 Acesulfam K quantum satis
E 951 Aspartam quantum satis
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa quantum satis
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa quantum satis
E 955 Sukraloza quantum satis
E 957 Taumatyna quantum satis
E 959 Neohesperydyna DC quantum satis
E 961 Neotam quantum satis
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu quantum satis
E 296 Kwas jabłkowy quantum satis
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis
E 331 Cytryniany sodu quantum satis
E 334 Kwas winowy (L(+)-) quantum satis
E 336 Winiany potasu quantum satis
E 414 Guma arabska (guma akacjowa) quantum satis
E 440 Pektyny quantum satis
E 460 Celuloza quantum satis
E 460(i) Celuloza mikrokrystaliczna quantum satis
E 460(ii) Celuloza sproszkowana quantum satis
E 461 Metyloceluloza quantum satis
E 463 Hydroksypropyloceluloza quantum satis
E 464 Hydroksypropylometyloceluloza quantum satis
E 465 Etylometyloceluloza quantum satis
E 466 Karboksymetyloceluloza quantum satis
E 468 Sól sodowa karboksymetylocelulozy, usieciowana 50 000
E 470a Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych quantum satis
E 470b Sole magnezowe kwasów tłuszczowych quantum satis
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych quantum satis
E 500 Węglany sodu quantum satis
E 501 Węglany potasu quantum satis
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany quantum satis
E 575 Lakton kwasu glukonowego quantum satis
E 576 Glukonian sodu quantum satis
E 577 Glukonian potasu quantum satis
E 578 Glukonian wapnia quantum satis
E 640 Glicyna i jej sól sodowa quantum satis
E 1200 Polidekstroza quantum satis
E 1201 Poliwinylopirolidon quantum satis
E 1202 Poliwinylopolipirolidon quantum satis
E 1521 Glikol polietylenowy quantum satis
12 Sole, przyprawy, zupy, sosy, sałatki i produkty białkowe
12.1 Sól i substytuty soli
12.1.1 Sól
E 170 Węglan wapnia quantum satis
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 10 000 (1) (4)
E 535-538 Żelazocyjanki 20 (1) (57)
E 500 Węglany sodu quantum satis
E 504 Węglany magnezu quantum satis
E 511 Chlorek magnezu quantum satis Tylko sól morska
E 530 Tlenek magnezu quantum satis
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany 10 000
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(57): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na bezwodny żelazocyjanek potasu.
12.1.2 Substytuty soli
Grupa I Dodatki
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 10 000 (1) (4)
E 535-538 Żelazocyjanki 20 (1) (57)
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany 20 000
E 620-625 Kwas glutaminowy - glutaminiany quantum satis
E 626-635 Rybonukleotydy quantum satis
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(57): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na bezwodny żelazocyjanek potasu.
12.2 Zioła, przyprawy, przyprawy kulinarne
12.2.1 Zioła i przyprawy
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 150 (3) Tylko cynamon (Cinnamomum ceylanicum)
E 460 Celuloza quantum satis Tylko jeżeli suszone
E 470a Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych quantum satis Tylko jeżeli suszone
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
12.2.2 Przyprawy kulinarne i dodatki do potraw
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis Tylko przyprawy kulinarne, na przykład curry sproszkowane, tandoori
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 500 Tylko przyprawy kulinarne, na przykład curry sproszkowane, tandoori
E 160d Likopen 50
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 1 000 (1) (2)
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 200 (3) Tylko przyprawy kulinarne na bazie soku z owoców cytrusowych
E 310-321 Galusany, TBHQ i BHA i BHT 200 (1) (13)
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 200 (41) (46)
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany 30 000 (1) Tylko przyprawy kulinarne
E 620-625 Kwas glutaminowy - glutaminiany quantum satis
E 626-635 Rybonukleotydy quantum satis
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(13): Maksymalny poziom w przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
12.3 Octy
Grupa I Dodatki
E 150a-d Karmele quantum satis
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 170 (3) Tylko ocet fermentacyjny
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
12.4 Musztarda
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 300
Grupa IV Poliole quantum satis
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 1 000 (1) (2)
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 250 (3) Z wyłączeniem musztardy Dijon
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 500 (3) Tylko musztarda Dijon
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 100 (41) (46)
E 950 Acesulfam K 350
E 951 Aspartam 350
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 320 (52)
E 955 Sukraloza 140
E 959 Neohesperydyna DC 50
E 961 Neotam 12
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 350 (11)b (49) (50)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
12.5 Zupy i buliony
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 50
E 160d Likopen 20
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 500 (1) (2) Tylko zupy i buliony w płynie (z wyłączeniem tych w puszkach)
E 310-320 Galusany, TBHQ i BHA 200 (1) (13) Tylko odwodnione zupy i buliony
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 3 000 (1) (4)
E 363 Kwas bursztynowy 5 000
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 50 (46)
E 427 Guma kasja 2 500 Tylko odwodnione zupy i buliony
E 432-436 Polisorbaty 1 000 (1) Tylko zupy
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 2 000 (1)
E 900 Dimetylopolisiloksan 10
E 950 Acesulfam K 110 Tylko zupy o obniżonej wartości energetycznej
E 951 Aspartam 110 Tylko zupy o obniżonej wartości energetycznej
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 110 (52) Tylko zupy o obniżonej wartości energetycznej
E 955 Sukraloza 45 Tylko zupy o obniżonej wartości energetycznej
E 959 Neohesperydyna DC 50 Tylko zupy o obniżonej wartości energetycznej
E 961 Neotam 5 Tylko zupy o obniżonej wartości energetycznej
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 110 (11)b (49) (50) Tylko zupy o obniżonej wartości energetycznej
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(13): Maksymalny poziom w przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
12.6 Sosy
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis Z wyłączeniem sosów na bazie pomidorów
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 500 W tym pikle, dodatki zaostrzające smak, chutney i picalilli; z wyłączeniem sosów na bazie pomidorów
Grupa IV Poliole quantum satis
E 160d Likopen 50 Z wyłączeniem sosów na bazie pomidorów
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 2 000 (1) (2) Tylko zemulgowane sosy o zawartości tłuszczu poniżej 60 %
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 1 000 (1) (2) Tylko zemulgowane sosy o zawartości tłuszczu 60 % lub wyższej
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 1 000 (1) (2) Tylko zemulgowane sosy o zawartości tłuszczu 60 % lub wyższej; sosy niezemulgowane
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 2 000 (1) (2) Tylko zemulgowane sosy o zawartości tłuszczu poniżej 60 %
E 210-213 Kwas benzoesowy - benzoesany 1 000 (1) (2) Tylko zemulgowane sosy o zawartości tłuszczu poniżej 60 %
E 210-213 Kwas benzoesowy - benzoesany 500 (1) (2) Tylko zemulgowane sosy o zawartości tłuszczu 60 % lub wyższej
E 310-320 Galusany, TBHQ i BHA 200 (1) (13)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1) (4)
E 385 Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego (sól wapniowo-disodowa EDTA) 75 Tylko zemulgowane sosy
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 100 (41) (46)
E 427 Guma kasja 2 500
E 405 Alginian glikolu propylenowego 8 000
E 416 Guma karaya 10 000 Tylko zemulgowane sosy
E 426 Hemiceluloza sojowa 30 000 Tylko zemulgowane sosy
E 432-436 Polisorbaty 5 000 (1) Tylko zemulgowane sosy
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 10 000 (1)
E 476 Polirycynooeinian poliglicerolu 4 000 Tylko dressingi
E 491-495 Estry sorbitolu 5 000 (1) Tylko zemulgowane sosy
E 950 Acesulfam K 350
E 951 Aspartam 350
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 160 (52)
E 955 Sukraloza 450
E 959 Neohesperydyna DC 50
E 961 Neotam 12
E 961 Neotam 2 Tylko jako wzmacniacz smaku
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 350 (11)b (49) (50)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(13): Maksymalny poziom w przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
12.7 Sałatki i produkty smakowe do smarowania pieczywa
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 1 500 (1) (2)
E 950 Acesulfam K 350 Tylko Feinkostsalat
E 951 Aspartam 350 Tylko Feinkostsalat
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 160 (52) Tylko Feinkostsalat
E 955 Sukraloza 140 Tylko Feinkostsalat
E 959 Neohesperydyna DC 50 Tylko Feinkostsalat
E 961 Neotam 12 Tylko Feinkostsalat
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 350 (11)b (49) (50) Tylko Feinkostsalat
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
12.8 Drożdże i produkty z drożdży
Grupa I Dodatki
E 491 - 495 Estry sorbitolu quantum satis Tylko suche drożdże i drożdże piekarskie
12.9 Produkty białkowe, z wyłączeniem produktów objętych kategorią 1.8
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 100 Tylko analogi mięsa i ryb produkowane na bazie białek roślinnych
E 160d Likopen 30 Tylko analogi mięsa i ryb produkowane na bazie białek roślinnych
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 2 000 (1) (2) Tylko analogi mięsa, ryb, skorupiaków i głowonogów oraz sera produkowane na bazie białek
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 200 (3) Tylko analogi mięsa, ryb, skorupiaków i głowonogów
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 (3) Tylko żelatyna
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 20 000 (1) (4) Tylko napoje na bazie białek roślinnych
E 959 Neohesperydyna DC 5 Tylko produkty z białka roślinnego, tylko jako wzmacniacz smaku
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
13 Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego zdefiniowana w dyrektywie 2009/39/WE
13.1 Żywność dla niemowląt i małych dzieci
CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA, MAJĄCA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH KATEGORII
Maksymalne wskazane poziomy stosowania odnoszą się do żywności gotowej do spożycia przygotowanej według instrukcji producenta.
E 307, E 325, E 330, E 331, E 332, E 333, E 338, E 340, E 410, E472c i E 1450 stosuje się zgodnie z dopuszczalnymi poziomami określonymi w załącznikach do dyrektywy 2006/141/WE
13.1.1 Preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu dyrektywy 2006/141/WE
Uwaga: używanie niepatogennych kultur wytwarzających kwas mlekowy L(+) jest dozwolone w produkcji mleka ukwaszonego.
E 270 Kwas mlekowy quantum satis Tylko w postaci L(+)
E 304(i) Palmitynian L-askorbylu 10
E 306 Mieszanina tokoferoli 10 (16)
E 307 Alfa-tokoferol 10 (16)
E 308 Gamma-tokoferol 10 (16)
E 309 Delta-tokoferol 10 (16)
E 322 Lecytyny 1 000 (14)
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis
E 331 Cytryniany sodu 2 000 (43)
E 332 Cytryniany potasu (43)
E 338 Kwas fosforowy 1 000 (4) (44)
E 339 Fosforany sodu 1 000 (4) (15)
E 340 Fosforany potasu (4) (15)
E 412 Guma guar 1 000 Tylko w produktach w postaci płynnej zawierających częściowo zhydrolizowane białka
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 4 000 (14)
E 472c Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemcytrynowym 7 500 (14) Tylko przy sprzedaży w postaci sproszkowanej
E 472c Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemcytrynowym 9 000 (14) Tylko przy sprzedaży jako produkt w postaci płynnej, zawierający częściowo zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy
E 473 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych 120 (14) Tylko produkty zawierające zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(14): Jeżeli do środka spożywczego dodaje się więcej niż jedną z substancji E 322, E 471, E 472c i E 473, to maksymalny poziom ustalony dla każdej z tych substancji w danym środku spożywczym jest obniżany proporcjonalnie do występowania wszystkich pozostałych substancji razem w tym środku spożywczym.
(15): E 339 i E 340 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie i zgodnie z dopuszczalnymi poziomami określonymi w dyrektywach 2006/141/WE, 2006/125/WE, 1999/21/WE.
(16): E 306, E 307, E 308 i E 309 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie.
(43): E 331 i E 332 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie i zgodnie z dopuszczalnymi poziomami określonymi w dyrektywach 2006/141/WE, 2006/125/WE, 1999/21/WE.
(44): Zgodnie z dopuszczalnymi poziomami określonymi w dyrektywach 2006/141/WE, 2006/125/WE, 1999/21/WE.
13.1.2 Preparaty do dalszego żywienia niemowląt w rozumieniu dyrektywy 2006/141/WE
Uwaga: używanie niepatogennych kultur wytwarzających kwas mlekowy L(+) jest dozwolone w produkcji mleka ukwaszonego.
E 270 Kwas mlekowy quantum satis Tylko w postaci L(+)
E 304(i) Palmitynian L-askorbylu 10
E 306 Mieszanina tokoferoli 10 (16)
E 307 Alfa-tokoferol 10 (16)
E 308 Gamma-tokoferol 10 (16)
E 309 Delta-tokoferol 10 (16)
E 322 Lecytyny 1 000 (14)
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis
E 331 Cytryniany sodu 2 000 (43)
E 332 Cytryniany potasu quantum satis (43)
E 338 Kwas fosforowy (4) (44)
E 339 Fosforany sodu 1 000 (4) (15)
E 340 Fosforany potasu (4) (15)
E 407 Karagen 300 (17)
E 410 Mączka chleba świętojańskiego 1 000 (17)
E 412 Guma guar 1 000 (17)
E 440 Pektyny 5 000 Tylko w zakwaszonych preparatach do dalszego żywienia niemowląt
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 4 000 (14)
E 472c Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemcytrynowym 7 500 (14) Tylko przy sprzedaży w postaci sproszkowanej
E 472c Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemcytrynowym 9 000 (14) Tylko przy sprzedaży produktu w postaci płynnej, zawierającego częściowo zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy
E 473 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych 120 (14) Tylko produkty zawierające zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(14): Jeżeli do środka spożywczego dodaje się więcej niż jedną z substancji E 322, E 471, E 472c i E 473, to maksymalny poziom ustalony dla każdej z tych substancji w danym środku spożywczym jest obniżany proporcjonalnie do występowania wszystkich pozostałych substancji razem w tym środku spożywczym.
(15): E 339 i E 340 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie i zgodnie z dopuszczalnymi poziomami określonymi w dyrektywach 2006/141/WE, 2006/125/WE, 1999/21/WE.
(16): E 306, E 307, E 308 i E 309 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie.
(17): Jeżeli do środka spożywczego dodaje się więcej niż jedną z substancji E 407, E 410 i E 412, to maksymalny poziom ustalony dla każdej z wymienionych substancji w danym środku spożywczym jest obniżony proporcjonalnie do występowania łącznie pozostałych dwóch substancji w tym produkcie.
(43): E 331 i E 332 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie i zgodnie z dopuszczalnymi poziomami określonymi w dyrektywach 2006/141/WE, 2006/125/WE, 1999/21/WE.
(44): Zgodnie z dopuszczalnymi poziomami określonymi w dyrektywach 2006/141/WE, 2006/125/WE, 1999/21/WE.
13.1.3 Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci w rozumieniu dyrektywy 2006/125/WE
E 170 Węglan wapnia quantum satis Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH
E 260 Kwas octowy quantum satis Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH
E 261 Octan potasu quantum satis Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH
E 262 Octany sodu quantum satis Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH
E 263 Octan wapnia quantum satis Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH
E 270 Kwas mlekowy quantum satis Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH, tylko w postaci L(+)
E 296 Kwas jabłkowy quantum satis Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH, tylko w postaci L(+)
E 300 Kwas askorbinowy 200 (18) Tylko żywność na bazie zbóż zawierająca tłuszcze, łącznie z herbatnikami i sucharkami, oraz żywność dla dzieci
E 301 Askorbinian sodu 200 (18) Tylko żywność na bazie zbóż zawierająca tłuszcze, łącznie z herbatnikami i sucharkami, oraz żywność dla dzieci
E 302 Askorbinian wapnia 200 (18) Tylko żywność na bazie zbóż zawierająca tłuszcze, łącznie z herbatnikami i sucharkami, oraz żywność dla dzieci
E 304(i) Palmitynian L-askorbylu 100 (19) Tylko żywność na bazie zbóż zawierająca tłuszcze, łącznie z herbatnikami i sucharkami, oraz żywność dla dzieci
E 306 Mieszanina tokoferoli 100 (19) Tylko żywność na bazie zbóż zawierająca tłuszcze, łącznie z herbatnikami i sucharkami, oraz żywność dla dzieci
E 307 Alfa-tokoferol 100 (19) Tylko żywność na bazie zbóż zawierająca tłuszcze, łącznie z herbatnikami i sucharkami, oraz żywność dla dzieci
E 308 Gamma-tokoferol 100 (19) Tylko żywność na bazie zbóż zawierająca tłuszcze, łącznie z herbatnikami i sucharkami, oraz żywność dla dzieci
E 309 Delta-tokoferol 100 (19) Tylko żywność na bazie zbóż zawierająca tłuszcze, łącznie z herbatnikami i sucharkami, oraz żywność dla dzieci
E 322 Lecytyny 10 000 Tylko herbatniki i sucharki, żywność na bazie zbóż, żywność dla dzieci
E 325 Mleczan sodu quantum satis Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH, tylko w postaci L(+)
E 326 Mleczan potasu quantum satis Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH, tylko w postaci L(+)
E 327 Mleczan wapnia quantum satis Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH, tylko w postaci L(+)
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH
E 331 Cytryniany sodu quantum satis Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH
E 332 Cytryniany potasu quantum satis Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH
E 333 Cytryniany wapnia quantum satis Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH
E 334 Kwas winowy (L(+)-) 5 000 (42) Tylko w postaci L(+); tylko herbatniki i sucharki oraz żywność dla dzieci
E 335 Winiany sodu 5 000 (42) Tylko w postaci L(+); tylko herbatniki i sucharki oraz żywność dla dzieci
E 336 Winiany potasu 5 000 (42) Tylko w postaci L(+); tylko herbatniki i sucharki oraz żywność dla dzieci
E 338 Kwas fosforowy 1 000 (4) Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH
E 339 Fosforany sodu 1 000 (4) (20) Tylko przetwory zbożowe
E 340 Fosforany potasu 1 000 (4) (20) Tylko przetwory zbożowe
E 341 Fosforany wapnia 1 000 (4) (20) Tylko przetwory zbożowe
E 341 Fosforany wapnia 1 000 (4) Tylko w deserach na bazie owoców
E 354 Winiany wapnia 5 000 (42) Tylko w postaci L(+); tylko herbatniki i sucharki
E 400 Kwas alginowy 500 (23) Tylko desery i puddingi
E 401 Alginian sodu 500 (23) Tylko desery i puddingi
E 402 Alginian potasu 500 (23) Tylko desery i puddingi
E 404 Alginian wapnia 500 (23) Tylko desery i puddingi
E 410 Mączka chleba świętojańskiego 10 000 (21) Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci
E 412 Guma guar 10 000 (21) Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci
E 414 Guma arabska (guma akacjowa) 10 000 (21) Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci
E 415 Guma ksantanowa 10 000 (21) Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci
E 440 Pektyna 10 000 (21) Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci
E 410 Mączka chleba świętojańskiego 20 000 (21) Tylko żywność bezglutenowa oparta na zbożach
E 412 Guma guar 20 000 (21) Tylko żywność bezglutenowa oparta na zbożach
E 414 Guma arabska (guma akacjowa) 20 000 (21) Tylko żywność bezglutenowa oparta na zbożach
E 415 Guma ksantanowa 20 000 (21) Tylko żywność bezglutenowa oparta na zbożach
E 440 Pektyna 20 000 (21) Tylko żywność bezglutenowa oparta na zbożach
E 450 Difosforany 5 000 (4) (42) Tylko herbatniki i sucharki
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 5 000 (22) Tylko i sucharki, żywność na bazie zbóż, żywność dla dzieci
E 472a Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemoctowym 5 000 (22) Tylko herbatniki i sucharki, żywność na bazie zbóż, żywność dla dzieci
E 472b Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemmlekowym 5 000 (22) Tylko herbatniki i sucharki, żywność na bazie zbóż, żywność dla dzieci
E 472c Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemcytrynowym 5 000 (22) Tylko herbatniki i sucharki, żywność na bazie zbóż, żywność dla dzieci
E 500 Węglany sodu quantum satis Tylko jako substancja spulchniająca
E 501 Węglany potasu quantum satis Tylko jako substancja spulchniająca
E 503 Węglany amonu quantum satis Tylko jako substancja spulchniająca
E 507 Kwas chlorowodorowy (kwas solny) quantum satis Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH
E 524 Wodorotlenek sodu quantum satis Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH
E 525 Wodorotlenek potasu quantum satis Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH
E 526 Wodorotlenek wapnia quantum satis Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH
E 551 Dwutlenek krzemu 2 000 Tylko suche przetwory zbożowe
E 575 Lakton kwasu glukonowego 5 000 (42) Tylko herbatniki i sucharki
E 920 L-cysteina 1 000 Tylko herbatniki dla niemowląt i małych dzieci
E 1404 Skrobia utleniona 50 000 Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci
E 1410 Fosforan monoskrobiowy 50 000 Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci
E 1412 Fosforan diskrobiowy 50 000 Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci
E 1413 Fosforowany fosforan diskrobiowy 50 000 Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci
E 1414 Acetylowany fosforan diskrobiowy 50 000 Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci
E 1420 Skrobia acetylowana 50 000 Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci
E 1422 Acetylowany adypinian diskrobiowy 50 000 Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci
E 1450 Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego 50 000 Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci
E 1451 Acetylowana skrobia utleniona 50 000 Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci
E 300 Kwas askorbinowy 300 (18) Tylko napoje, soki i żywność dla dzieci na bazie owoców i warzyw
E 301 Askorbinian sodu 300 (18) Tylko napoje, soki i żywność dla dzieci na bazie owoców i warzyw
E 302 Askorbinian wapnia 300 (18) Tylko napoje, soki i żywność dla dzieci na bazie owoców i warzyw
E 333 Cytryniany wapnia quantum satis Tylko produkty o niskiej zawartości cukru, na bazie owoców
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(18): E 300, E 301 i E 302 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie, poziomy podano w przeliczeniu na kwas askorbinowy.
(19): E 304, E 306, E 307, E 308 i E 309 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie.
(20): E 339, E 340 i E 341 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie.
(21): E 410, E 412, E 414, E 415 i E 440 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie.
(22): E 471, E 472a, E 472b i E 472c są dopuszczone pojedynczo lub łącznie.
(23): E 400, E 401, E 402 i E 404 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie.
(42): Jako pozostałość.
13.1.4 Inna żywność dla małych dzieci
Uwaga: używanie niepatogennnych kultur wytwarzających kwas mlekowy L(+) jest dozwolone w produkcji mleka ukwaszonego.
E 270 Kwas mlekowy quantum satis Tylko w postaci L(+)
E 304(i) Palmitynian L-askorbylu 100 (19)
E 306 Mieszanina tokoferoli 100 (19)
E 307 Alfa-tokoferol 100 (19)
E 308 Gamma-tokoferol 100 (19)
E 309 Delta-tokoferol 100 (19)
E 322 Lecytyny 10 000 (14)
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis
E 331 Cytryniany sodu 2 000
E 332 Cytryniany potasu
E 338 Kwas fosforowy (1) (4)
E 339 Fosforany sodu 1 000 (1) (4) (15)
E 340 Fosforany potasu 1 000 (1) (4) (15)
E 407 Karagen 300
E 410 Mączka chleba świętojańskiego 10 000 (21)
E 412 Guma guar 10 000 (21)
E 414 Guma arabska (guma akacjowa) 10 000 (21)
E 415 Guma ksantanowa 10 000 (21)
E 440 Pektyny 5 000 (21)
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 4 000 (14)
E 472c Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemcytrynowym 7 500 (14) Tylko przy sprzedaży w postaci sproszkowanej
E 472c Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemcytrynowym 9 000 (14) Tylko przy sprzedaży produktu w postaci płynnej, zawierającego częściowo zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy
E 473 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych 120 (14) Tylko w produktach zawierających zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy
E 500 Węglany sodu quantum satis
E 501 Węglany potasu quantum satis
E 503 Węglany amonu quantum satis
E 507 Kwas chlorowodorowy (kwas solny) quantum satis Tylko do regulacji pH
E 524 Wodorotlenek sodu quantum satis Tylko do regulacji pH
E 525 Wodorotlenek potasu quantum satis Tylko do regulacji pH
E 1404 Skrobia utleniona 50 000
E 1410 Fosforan monoskrobiowy 50 000
E 1412 Fosforan diskrobiowy 50 000
E 1413 Fosforowany fosforan diskrobiowy 50 000
E 1414 Acetylowany fosforan diskrobiowy 50 000
E 1420 Skrobia acetylowana 50 000
E 1422 Acetylowany adypinian diskrobiowy 50 000
E 1450 Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego 50 000
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(14): Jeżeli do środka spożywczego dodaje się więcej niż jedną z substancji E 322, E 471, E 472c i E 473, to maksymalny poziom ustalony dla każdej z tych substancji w danym środku spożywczym jest obniżany proporcjonalnie do występowania wszystkich pozostałych substancji razem w tym środku spożywczym.
(15): E 339 i E 340 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie i zgodnie z dopuszczalnymi poziomami określonymi w dyrektywach 2006/141/WE, 2006/125/WE, 1999/21/WE.
(16): E 304, E 306, E 307, E 308 i E 309 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie.
(21): E 410, E 412, E 414, E 415 i E 440 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie.
13.1.5 Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci w rozumieniu dyrektywy 1999/21/WE i specjalne preparaty dla niemowląt
13.1.5.1 Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i specjalne preparaty dla niemowląt
Zastosowanie mają dodatki z kategorii 13.1.1 i 13.1.2
E 170 Węglan wapnia quantum satis
E 304(i) Palmitynian L-askorbylu 100
E 331 Cytryniany sodu quantum satis
E 332 Cytryniany potasu quantum satis
E 333 Cytryniany wapnia quantum satis
E 338 Kwas fosforowy 1 000 (1) (4) Tylko do regulacji pH
E 339 Fosforany sodu 1 000 (1) (4) (20)
E 340 Fosforany potasu 1 000 (1) (4) (20)
E 341 Fosforany wapnia 1 000 (1) (4) (20)
E 401 Alginian sodu 1 000 Od czwartego miesiąca życia, w specjalnych produktach żywnościowycho odpowiednio dobranym składzie, stosowanych przy zaburzeniach metabolizmuoraz ogólnie do karmienia sondą
E 405 Alginian glikolu propylenowego 200 Od 12 miesiąca życia, w dietach specjalnych przeznaczonych dla małych dzieci, które nie tolerują mleka krowiego lub mają wrodzone zaburzenia metabolizmu
E 410 Mączka chleba świętojańskiego 10 000 Począwszy od urodzenia, w produktach zmniejszających refluks żołądkowo-przełykowy
E 412 Guma guar 10 000 Począwszy od urodzenia, w produktach w postaci płynnej zawierających zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy
E 415 Guma ksantanowa 1 200 Począwszy od urodzenia, do stosowania w produktach na bazie aminokwasów lub peptydów, dla pacjentów z upośledzeniem przewodu pokarmowego, zaburzeniami przyswajania białka lub wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu
E 440 Pektyny 10 000 Począwszy od urodzenia, w produktach używanych w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych
E 466 Karboksymetyloceluloza 10 000 Począwszy od urodzenia, w produktach przeznaczonych do dietetycznego żywienia w przypadku zaburzeń metabolizmu
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 5 000 Począwszy od urodzenia, w dietach specjalnych, szczególnie bezbiałkowych
E 472c Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemcytrynowym 7 500 Tylko przy sprzedaży w postaci sproszkowanej; począwszy od urodzenia
E 472c Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemcytrynowym 9 000 Tylko przy sprzedaży w postaci płynnej; począwszy od urodzenia
E 473 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych 120 Tylko produkty zawierające zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy
E 500 Węglany sodu quantum satis Tylko jako substancja spulchniająca
E 501 Węglany potasu quantum satis Tylko jako substancja spulchniająca
E 507 Kwas chlorowodorowy (kwas solny) quantum satis Tylko jako substancja spulchniająca
E 524 Wodorotlenek sodu quantum satis Tylko do regulacji pH
E 525 Wodorotlenek potasu quantum satis Tylko do regulacji pH
E 526 Wodorotlenek wapnia quantum satis Tylko do regulacji pH
E 1450 Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego 20 000 Tylko w preparatach do początkowego żywienia i dalszego żywienia niemowląt
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(20): E 339, E 340 i E 341 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie.
13.1.5.2 Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu dyrektywy 1999/21/WE dla niemowląt i małych dzieci
Zastosowanie mają dodatki z kategorii 13.1.3, z wyjątkiem E 270, E 333, E 341
E 401 Alginian sodu 1 000 Od czwartego miesiąca życia, w specjalnych produktach żywnościowycho odpowiednio dobranym składzie, stosowanych przy zaburzeniach metabolizmuoraz ogólnie do karmienia sondą
E 405 Alginian glikolu propylenowego 200 Od 12 miesiąca życia, w dietach specjalnych przeznaczonych dla małych dzieci, które nie tolerują mleka krowiego lub mają wrodzone zaburzenia metabolizmu
E 410 Mączka chleba świętojańskiego 10 000 Począwszy od urodzenia, w produktach zmniejszających refluks żołądkowo-przełykowy
E 412 Guma guar 10 000 Począwszy od urodzenia, w produktach w postaci płynnej zawierających zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy
E 415 Guma ksantanowa 1 200 Począwszy od urodzenia, do stosowania w produktach na bazie aminokwasów lub peptydów, dla pacjentów z upośledzeniem przewodu pokarmowego, zaburzeniami przyswajania białka lub wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu
E 440 Pektyny 10 000 Począwszy od urodzenia, w produktach używanych w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych
E 466 Karboksymetyloceluloza 10 000 Począwszy od urodzenia, w produktach przeznaczonych do leczenia dietetycznego zaburzeń metabolizmu
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 5 000 Począwszy od urodzenia, w dietach specjalnych, szczególnie bezbiałkowych
E 472c Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemcytrynowym 7 500 Tylko przy sprzedaży w postaci sproszkowanej; począwszy od urodzenia
E 472c Mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemcytrynowym 9 000 Tylko przy sprzedaży w postaci płynnej; począwszy od urodzenia
E 473 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych 120 Tylko produkty zawierające zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy
E 1450 Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego 20 000
13.2 Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu dyrektywy 1999/21/WE (z wyłączeniem produktów z kategorii żywności 13.1.5)
Produkty z tej kategorii mogą także zawierać dodatki dopuszczone w odpowiadających im kategoriach żywności
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 50
Grupa IV Poliole quantum satis
E 160d Likopen 30
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 1 500 (1) (2)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1) (4)
E 405 Alginian glikolu propylenowego 1 200
E 406 Agar quantum satis Tylko żywność w postaci tabletek i tabletek powlekanych
E 432-436 Polisorbaty 1 000 (1)
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 5 000 (1)
E 475 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu 5 000
E 477 Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego 1 000
E 481-482 Stearoilomleczany 2 000 (1)
E 491-495 Estry sorbitolu 5 000 (1)
E 950 Acesulfam K 450
E 951 Aspartam 1 000
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa 400 (51)
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 200 (52)
E 955 Sukraloza 400
E 959 Neohesperydyna DC 100
E 961 Neotam 32
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 450 (11)a (49) (50)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
13.3 Dietetyczne środki spożywcze stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała, całkowicie zastępujące dzienne posiłki lub poszczególne posiłki (całość lub część całkowitej dziennej diety)
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 50
Grupa IV Poliole quantum satis
E 160d Likopen 30
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 1 500 (1) (2)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1) (4)
E 405 Alginian glikolu propylenowego 1 200
E 432-436 Polisorbaty 1 000 (1)
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 5 000 (1)
E 475 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu 5 000
E 477 Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego 1 000
E 481-482 Stearoilomleczany 2 000 (1)
E 491-495 Estry sorbitolu 5 000 (1)
E 950 Acesulfam K 450
E 951 Aspartam 800
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa 400 (51)
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 240 (52)
E 955 Sukraloza 320
E 959 Neohesperydyna DC 100
E 961 Neotam 26
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 450 (11)a (49) (50)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy użycia podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy użycia podano w przeliczeniu na wolny imid.
13.4 Żywność przeznaczona dla osób z nietolerancją glutenu, w rozumieniu rozporządzenia (WE) 41/2009
W przypadku produktów z tej kategorii można także stosować dodatki dopuszczone w odpowiadających im kategoriach żywności.
Grupa I Dodatki W tym suchy makaron
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa IV Poliole quantum satis
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1) (4)
Dopuszczone są także wszystkie dodatki w odpowiednikach zawierających gluten.
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
14 Napoje
14.1 Napoje bezalkoholowe
14.1.1 Woda, w tym naturalna woda mineralna w rozumieniu dyrektywy 2009/54/WE oraz woda źródlana i wszystkie inne wody w butelkach lub innych opakowaniach
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 500 (1) (4) Tylko preparowane wody stołowe
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(48): Sole mineralne dodawane do preparowanych wód stołowych w celu standaryzacji nie zostały zaklasyfikowane jako dodatki.
14.1.2 Soki owocowe w rozumieniu dyrektywy 2001/112/WE oraz soki warzywne
Grupa I Dodatki Tylko soki warzywne
E 170 Węglan wapnia quantum satis Tylko sok winogronowy
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 500 (1) (2) Tylko Sød....saft i sødet...saft
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 2 000 (1) (2) Tylko sok winogronowy, niesfermentowany, do użytku w obrzędach religijnych
E 210-213 Kwas benzoesowy - benzoesany 200 (1) (2) Tylko Sød...saft i sødet...saft
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 2 000 (3) Tylko zagęszczony sok winogronowy przeznaczony do domowego wyrobu wina
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 (3) Tylko sok pomarańczowy, grejpfrutowy, jabłkowy i ananasowy w dużych opakowaniach przeznaczonych do dystrybucji w zakładach gastronomicznych
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 350 (3) Tylko sok limonowy i cytrynowy
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 70 (3) Tylko sok winogronowy, niesfermentowany, do użytku w obrzędach religijnych
E 296 Kwas jabłkowy 3 000 Tylko sok ananasowy
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis
E 330 Kwas cytrynowy 3 000
E 336 Winiany potasu quantum satis Tylko sok winogronowy
E 440 Pektyny 3 000 Tylko sok z ananasa i passiflory
E 900 Dimetylopolisiloksan 10 Tylko sok ananasowy i Sød...saft i sødet...saft
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas..
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
14.1.3 Nektary owocowe w rozumieniu dyrektywy 2001/112/WE oraz nektary warzywne i produkty podobne
Grupa I Dodatki Tylko nektary warzywne; E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 i E 968 nie mogą być stosowane.
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 300 (1) (2) Tylko tradycyjne szwedzkie i fińskie syropy owocowe
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 250 (1) (2) Tylko tradycyjne szwedzkie syropy owocowe, maksymalny poziom ma również zastosowanie, jeśli zastosowano jednocześnie substancje E 210-213, kwas benzoesowy - benzoesany.
E 210-213 Kwas benzoesowy - benzoesany 150 (1) (2) Tylko tradycyjne szwedzkie i fińskie syropy owocowe
E 270 Kwas mlekowy 5 000
E 296 Kwas jabłkowy quantum satis Tylko tradycyjne szwedzkie i fińskie syropy owocowe
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis
E 330 Kwas cytrynowy 5 000
E 440 Pektyny 3 000 Tylko z ananasa i passiflory
E 466 Karboksymetyloceluloza quantum satis Tylko tradycyjne szwedzkie i fińskie syropy owocowe z owoców cytrusowych
E 950 Acesulfam K 350 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951 Aspartam 600 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa 250 (51) Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 80 (52) Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955 Sukraloza 300 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959 Neohesperydyna DC 30 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961 Neotam 20 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 350 (11)a (49) (50) Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
14.1.4 Napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
Grupa I Dodatki E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 i E 968 nie mogą być stosowane.
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis Z wyłączeniem mleka czekoladowego i produktów słodowych
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 100 (25) Z wyłączeniem mleka czekoladowego i produktów słodowych
E 160d Likopen 12 Z wyłączeniem koncentratów napojów
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 300 (1) (2) Z wyłączeniem napojów na bazie produktów mlecznych
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 250 (1) (2) Maksymalny poziom ma zastosowanie, jeśli zastosowano jednocześnie substancje E 210-213, kwas benzoesowy - benzoesany.
E 210-213 Kwas benzoesowy - benzoesany 150 (1) (2) Z wyłączeniem napojów na bazie produktów mlecznych
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 20 (3) Tylko wniesione z koncentratami w napojach bezalkoholowych z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi zawierających sok owocowy
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 (3) Tylko bezalkoholowe napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi zawierające co najmniej 235 g/1 syropu glukozowego
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 350 (3) Tylko koncentraty na bazie soków owocowych i zawierające nie mniej niż 2,5 % jęczmienia (woda jęczmienna)
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 250 (3) Tylko inne koncentraty na bazie soków owocowych lub rozdrobnionych owoców; capilé, groselha
E 242 Dimetylodiwęglan 250 (24)
E 297 Kwas fumarowy 1 000 Tylko proszki do sporządzania napojów na bazie owoców
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 700 (1) (4)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 500 (1) (4) Tylko napoje dla sportowców
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 4 000 (1) (4) Tylko napoje dla sportowców zawierające białko z serwatki
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 20 000 (1) (4) Tylko napoje zawierające białka roślinne
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 2 000 (1) (4) Tylko napoje czekoladowe i słodowe na bazie produktów mlecznych
E 355-357 Kwas adypinowy - adypiniany 10 000 (1) Tylko proszki do domowego przygotowywania napojów
E 363 Kwas bursztynowy 3 000 Tylko proszki do domowego przygotowywania napojów
E 405 Alginian glikolu propylenowego 300
E 426 Hemiceluloza sojowa 5 000 Tylko napoje na bazie produktów mlecznych przeznaczone do sprzedaży detalicznej
E 444 Octan izomaślanu sacharozy 300 Tylko napoje nieklarowne (zmętnione)
E 445 Estry glicerolu i żywicy roślinnej 100 Tylko napoje nieklarowne (zmętnione)
E 459 Beta-cyklodekstryna 500 Tylko napoje w proszku z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 5 000 (1) Tylko napoje na bazie nasion anyżu i produktów mlecznych oraz napoje kokosowe i migdałowe
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 10 000 (1) Tylko proszki do przyrządzania napojów gorących
E 481-482 Stearoilomleczany sodu i wapnia 2 000 (1) Tylko proszki do przyrządzania napojów gorących
E 900 Dimetylopolisiloksan 10
E 950 Acesulfam K 350 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951 Aspartam 600 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa 250 (51) Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 80 (52) Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 100 (52) Tylko gaseosa o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955 Sukraloza 300 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959 Neohesperydyna DC 30 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru, z wyjątkiem napojów z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi na bazie mleka i pochodnych mleka
E 959 Neohesperydyna DC 50 Tylko napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi na bazie mleka i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 957 Taumatyna 0,5 Tylko napoje bezalkoholowe z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi na bazie wody; tylko jako wzmacniacz smaku
E 961 Neotam 20 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961 Neotam 2 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru; jako wzmacniacz smaku
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 350 (11)a (49) (50) Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 999 Ekstrakt Quillaia 200 (45)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(24): Ilość wprowadzona, pozostałości niewykrywalne.
(25): Ilość każdego z następujących barwników E 110, E 122, E 124 i E 155 nie może przekroczyć 50 mg/kg lub mg/l.
(45): W przeliczeniu na bezwodny ekstrakt.
14.1.5 Kawa, herbata, napary ziołowe i owocowe, cykoria; ekstrakty herbaty, naparów ziołowych i owocowych oraz cykorii; preparaty z herbaty, roślin, owoców i zbóż do przygotowywania naparów oraz mieszanki i mieszanki rozpuszczalne (instant) tych produktów
14.1.5.1 Kawa, ekstrakty kawy
E 901 Wosk pszczeli, biały i żółty quantum satis Tylko ziarna kawy, jako substancja glazurująca
E 902 Wosk candelilla quantum satis Tylko ziarna kawy, jako substancja glazurująca
E 903 Wosk carnauba 200 Tylko ziarna kawy, jako substancja glazurująca
E 904 Szelak quantum satis Tylko ziarna kawy, jako substancja glazurująca
14.1.5.2 Inne
Grupa I Dodatki Z wyłączeniem herbaty liściastej bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących; w tym kawa rozpuszczalna z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi; substancje E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 i E 968 nie mogą być stosowane w napojach.
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 600 (1) (2) Tylko płynne koncentraty herbaty i płynne koncentraty naparów owocowych i ziołowych
E 242 Dimetylodiwęglan 250 (24) Tylko płynne koncentraty herbaty
E 297 Kwas fumarowy 1 000 Tylko produkty w proszku do przygotowywania herbaty i naparów ziołowych z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 2 000 (1) (4) Tylko napoje na bazie kawy do sprzedaży w automatach; napary herbaciane i ziołowe w proszku
E 355-357 Kwas adypinowy - adypiniany 10 000 (1) Tylko proszki do domowego przygotowywania napojów
E 363 Kwas bursztynowy 3 000 Tylko proszki do domowego przygotowywania napojów
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 1 000 (1) Tylko płynna kawa puszkach
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 10 000 (1) Tylko proszki do przyrządzania napojów gorących
E 481-482 Stearoilomleczany sodu i wapnia 2 000 (1) Tylko proszki do przyrządzania napojów gorących
E 491-495 Estry sorbitolu 500 (1) Tylko płynne koncentraty herbaty i płynne koncentraty naparów owocowych i ziołowych
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(24): Ilość wprowadzona, pozostałości niewykrywalne.
14.2 Napoje alkoholowe, w tym ich odpowiedniki bezalkoholowe i o niskiej zawartości alkoholu
14.2.1 Piwo i napoje słodowe
E 150a-d Karmele quantum satis Tylko piwo
E 210-213 Kwas benzoesowy - benzoesany 200 (1) (2) Tylko piwo bezalkoholowe, piwo w beczce zawierające więcej niż 0,5 % dodanego cukru fermentującego lub soków owocowych albo koncentratów z owoców
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 200 (1) (2) Tylko piwo w beczce zawierające więcej niż 0,5 % dodanego cukru fermentującego lub soków owocowych albo koncentratów z owoców
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 20 (3)
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 Tylko piwo wtórnie fermentujące w beczkach
E 270 Kwas mlekowy quantum satis
E 300 Kwas askorbinowy quantum satis
E 301 Askorbinian sodu quantum satis
E 330 Kwas cytrynowy quantum satis
E 405 Alginian glikolu propylenowego 100
E 414 Guma arabska (guma akacjowa) quantum satis
E 950 Acesulfam K 350 Tylko piwo bezalkoholowe lub z zawartością alkoholu nieprzekraczającą 1,2 % obj.; "Bière de table/Tafelbier/Table beer" (pierwotna zawartość brzeczki poniżej 6 %) z wyjątkiem "Obergäriges Einfachbier"; piwa o kwasowości minimalnej 30 miliekwiwalentów podanej w przeliczeniu na NaOH; piwa ciemne typu "oud bruin"
E 951 Aspartam 600 Tylko piwo bezalkoholowe lub z zawartością alkoholu nieprzekraczającą 1,2 % obj.; "Bière de table/Tafelbier/Table beer" (pierwotna zawartość brzeczki poniżej 6 %) z wyjątkiem "Obergäriges Einfachbier"; piwa o kwasowości minimalnej 30 miliekwiwalentów podanej w przeliczeniu na NaOH; piwa ciemne typu "oud bruin"
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 80 (52) Tylko piwo bezalkoholowe lub z zawartością alkoholu nieprzekraczającą 1,2 % obj.; "Bière de table/Tafelbier/Table beer" (pierwotna zawartość brzeczki poniżej 6 %) z wyjątkiem "Obergäriges Einfachbier"; piwa o kwasowości minimalnej 30 miliekwiwalentów podanej w przeliczeniu na NaOH; piwa ciemne typu "oud bruin"
E 955 Sukraloza 250 Tylko piwo bezalkoholowe lub z zawartością alkoholu nieprzekraczającą 1,2 % obj.; "Bière de table/Tafelbier/Table beer" (pierwotna zawartość brzeczki poniżej 6 %) z wyjątkiem "Obergäriges Einfachbier"; piwa o kwasowości minimalnej 30 miliekwiwalentów podanej w przeliczeniu na NaOH; piwa ciemne typu "oud bruin"
E 959 Neohesperydyna DC 10 Tylko piwo bezalkoholowe lub z zawartością alkoholu nieprzekraczającą 1,2 % obj.; "Bière de table/Tafelbier/Table beer" (pierwotna zawartość brzeczki poniżej 6 %) z wyjątkiem "Obergäriges Einfachbier"; piwa o kwasowości minimalnej 30 miliekwiwalentów podanej w przeliczeniu na NaOH; piwa ciemne typu "oud bruin"
E 961 Neotam 20 Tylko piwo bezalkoholowe lub z zawartością alkoholu nieprzekraczającą 1,2 % obj.; "Bière de table/Tafelbier/Table beer" (pierwotna zawartość brzeczki poniżej 6 %) z wyjątkiem "Obergäriges Einfachbier"; piwa o kwasowości minimalnej 30 miliekwiwalentów podanej w przeliczeniu na NaOH; piwa ciemne typu "oud bruin"
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 350 (11)a (49) (50) Tylko piwo bezalkoholowe lub z zawartością alkoholu nieprzekraczającą 1,2 % obj.; "Bière de table/Tafelbier/Table beer" (pierwotna zawartość brzeczki poniżej 6 %) z wyjątkiem "Obergäriges Einfachbier"; piwa o kwasowości minimalnej 30 miliekwiwalentów podanej w przeliczeniu na NaOH; piwa ciemne typu "oud bruin"
E 950 Acesulfam K 25 (52) Tylko piwo o obniżonej wartości energetycznej
E 951 Aspartam 25 Tylko piwo o obniżonej wartości energetycznej
E 955 Sukraloza 10 Tylko piwo o obniżonej wartości energetycznej
E 959 Neohesperydyna DC 10 Tylko piwo o obniżonej wartości energetycznej
E 961 Neotam 1 Tylko piwo o obniżonej wartości energetycznej
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 25 (11)b (49) (50) Tylko piwo o obniżonej wartości energetycznej
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
14.2.2 Wina i inne produkty zdefiniowane w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 oraz ich odpowiedniki bezalkoholowe
Stosowanie dodatków jest dopuszczone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007, decyzją Rady 2006/232/WE i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 606/2009 oraz środkami wykonawczymi do nich.
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 200 (1) (2) Tylko bezalkoholowe
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 200 (3) Tylko bezalkoholowe
E 242 Dimetylodiwęglan 250 (24) Tylko bezalkoholowe
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(24): Ilość wprowadzona, pozostałości niewykrywalne.
14.2.3 Cydr i perry
Grupa I Dodatki E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 i E 968 nie mogą być stosowane.
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis Z wyjątkiem cidre bouché
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 200 Z wyjątkiem cidre bouché
E 150a-d Karmele quantum satis Tylko cidre bouché
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 200 (1) (2)
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 200 (3)
E 242 Dimetylodiwęglan 250 (24)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 1 000 (1) (4)
E 405 Alginian glikolu propylenowego 100 Z wyjątkiem cidre bouché
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 5 000 (1)
E 900 Dimetylopolisiloksan 10 Z wyjątkiem cidre bouché
E 950 Acesulfam K 350
E 951 Aspartam 600
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 80 (52)
E 955 Sukraloza 50
E 959 Neohesperydyna DC 20
E 961 Neotam 20
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 350 (11)a (49) (50)
E 999 Ekstrakt Quillaia 200 (45) Z wyjątkiem cidre bouché
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(24): Ilość wprowadzona, pozostałości niewykrywalne.
(45): W przeliczeniu na bezwodny ekstrakt.
14.2.4 Wino owocowe i made wine
Grupa I Dodatki E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 i E 968 nie mogą być stosowane.
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 200
E 160d Likopen 10
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 200 (1) (2)
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 200 (3)
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 260 (3) Tylko made wine
E 242 Dimetylodiwęglan 250 (24) Tylko wina owocowe i wino o obniżonej zawartości alkoholu
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 1 000 (1) (4)
E 353 Kwas metawinowy 100 Tylko made wine
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 5 000
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(24): Ilość wprowadzona, pozostałości niewykrywalne.
14.2.5 Miód pitny
Grupa I Dodatki E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 i E 968 nie mogą być stosowane.
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 200 (1) (2)
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 200 (3)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 1 000 (1) (4)
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych -sacharoglicerydy 5 000 (24)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(24): Ilość wprowadzona, pozostałości niewykrywalne.
14.2.6 Napoje spirytusowe w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 110/2008
Grupa I Dodatki Z wyjątkiem whisky lub whiskey; E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 i E 968 nie mogą być stosowane z wyjątkiem likierów.
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis Z wyjątkiem: napojów spirytusowych w rozumieniu art. 5 ust. 1 i nazw handlowych wymienionych w pkt 1-14 załącznika II do rozporządzenia 110/2008 oraz okowit (uzupełnionych nazwą owocu) otrzymywanych w wyniku maceracji i destylacji, London gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino lub Maraskino i Mistrà
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 200 Z wyjątkiem: napojów spirytusowych w rozumieniu art. 5 ust. 1 i nazw handlowych wymienionych w pkt 1-14 załącznika II do rozporządzenia 110/2008 oraz okowit (uzupełnionych nazwą owocu) otrzymywanych w wyniku maceracji i destylacji, London gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino lub Maraskino i Mistrà
E 123 Amarant 30 Z wyjątkiem: napojów spirytusowych w rozumieniu art. 5 ust. 1 i nazw handlowych wymienionych w pkt 1-14 załącznika II do rozporządzenia 110/2008 oraz okowit (uzupełnionych nazwą owocu) otrzymywanych w wyniku maceracji i destylacji, London gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino lub Maraskino i Mistrà
E 150a-d Karmele quantum satis Z wyjątkiem: napojów spirytusowych owocowych i okowit (uzupełnionych nazwą owocu) otrzymywanych w wyniku maceracji i destylacji, London gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino lub Maraskino i Mistrà. Whisky i whiskey mogą zawierać tylko substancję E 150a
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 10 Tylko likiery
E 174 Srebro quantum satis Tylko likiery
E 175 Złoto quantum satis Tylko likiery
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 (3) Tylko destylowane napoje alkoholowe zawierające całe gruszki
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 1 000 (1) (4) Z wyjątkiem: whisky, whiskey
E 405 Alginian glikolu propylenowego 10 000 Tylko zemulgowane likiery
E 416 Guma karaya 10 000 Tylko likiery na bazie jaj
E 445 Estry glicerolu i żywicy roślinnej 100 Tylko napoje spirytusowe nieklarowne (zmętnione)
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 5 000 (1) Z wyjątkiem: whisky, whiskey
E 475 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu 5 000 Tylko zemulgowane likiery
E 481-482 Stearoilomleczany 8 000 (1) Tylko zemulgowane likiery
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
14.2.7 Aromatyzowane produkty na bazie wina w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 1601/91
14.2.7.1 Wina aromatyzowane
Grupa I Dodatki E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 i E 968 nie mogą być stosowane.
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis Z wyjątkiem americano i bitter vino
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 200 Z wyjątkiem americano i bitter vino
E 150a-d Karmele quantum satis
E 100 Kurkumina 100 (26) (27) Tylko americano i bitter vino
E 101 Ryboflawiny 100 (26) (27) Tylko americano i bitter vino
E 102 Tartrazyna 100 (26) (27) Tylko americano i bitter vino
E 104 Żółcień chinolinowa 100 (26) (27) Tylko americano i bitter vino
E 110 Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S 100 '(27) Tylko bitter vino
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy 100 (26) (27) Tylko americano i bitter vino
E 122 Azorubina, karmoizyna 100 (26) (27) Tylko americano i bitter vino
E 123 Amarant 100 (26) (27) Tylko americano i bitter vino
E 124 Pąs 4R, czerwień koszenilowa A 100 (26) (27) Tylko americano i bitter vino
E 129 Czerwień Allura AC 100 (27) Tylko bitter vino
E 123 Amarant 30 Tylko aperitify na bazie wina
E 150a-d Karmele quantum satis Tylko americano i bitter vino
E 160d Likopen 10
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 200 (1) (2)
E 242 Dimetylodiwęglan 250 (24)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 1 000 (1) (4)
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 5 000 (1)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(24): Ilość wprowadzona, pozostałości niewykrywalne.
(26): W americano E 100, E 101, E 102, E 104, E 120, E 122, E 123, E 124 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie.
(27): W bitter vino E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie.
14.2.7.2 Aromatyzowane napoje na bazie wina
Grupa I Dodatki E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 i E 968 nie mogą być stosowane.
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis Z wyjątkiem bitter soda, sangria, claria, zurra
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 200 Z wyjątkiem bitter soda, sangria, claria, zurra
E 100 Kurkumina 100 (28) Tylko bitter soda
E 101 Ryboflawiny 100 (28) Tylko bitter soda
E 102 Tartrazyna 100 (28) Tylko bitter soda
E 104 Żółcień chinolinowa 100 (28) Tylko bitter soda
E 110 Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S 100 (28) Tylko bitter soda
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy 100 (28) Tylko bitter soda
E 122 Azorubina, karmoizyna 100 (28) Tylko bitter soda
E 123 Amarant 100 (28) Tylko bitter soda
E 124 Pąs 4R, czerwień koszenilowa A 100 (28) Tylko bitter soda
E 129 Czerwień Allura AC 100 (28) Tylko bitter soda
E 150a-d Karmele quantum satis Tylko bitter soda
E 160d Likopen 10
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 200 (1) (2)
E 242 Dimetylodiwęglan 250 (24)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 1 000 (1) (4)
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 5 000 (1)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(24): Ilość wprowadzona, pozostałości niewykrywalne.
(28): W bitter soda E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie.
14.2.7.3 Aromatyzowane koktajle na bazie wina
Grupa I Dodatki E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 i E 968 nie mogą być stosowane
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 200
E 160d Likopen 10
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 200 (1) (2)
E 242 Dimetylodiwęglan 250 (24)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 1 000 (1) (4)
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 5 000 (1)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(24): Ilość wprowadzona, pozostałości niewykrywalne.
14.2.8 Inne napoje alkoholowe, w tym mieszanki napojów alkoholowych z bezalkoholowymi i napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %
Grupa I Dodatki E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 i E 968 nie mogą być stosowane.
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 200 Tylko napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %
E 123 Amarant 30 Tylko napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 10 Tylko napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %
E 160d Likopen 30
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 200 (1) (2) Tylko napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %
E 210-213 Kwas benzoesowy - benzoesany 200 (1) (2) Tylko napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %
E 242 Dimetylodiwęglan 250 (24) Tylko napoje na bazie wina
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 1 000 (1) (4)
E 444 Octan izomaślanu sacharozy 300 Tylko napoje alkoholowe nieklarowne (zmętnione) z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi o zawartości alkoholu poniżej 15 %
E 445 Estry glicerolu i żywicy roślinnej 100 Tylko napoje alkoholowe nieklarowne (zmętnione) z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi o zawartości alkoholu poniżej 15 %
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 5 000 (1)
E 481-482 Stearoilomleczany 8 000 (1) Tylko napoje alkoholowe z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi o zawartości alkoholu poniżej 15 %
E 950 Acesulfam K 350
E 951 Aspartam 600
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa 250 (51) Tylko mieszanki napojów alkoholowych z bezalkoholowymi
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 80 (52)
E 955 Sukraloza 250
E 959 Neohesperydyna DC 30
E 961 Neotam 20
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 350 (11)a (49) (50)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(24): Ilość wprowadzona, pozostałości niewykrywalne.
15 Przekąski gotowe do spożycia
15.1 Przekąski na bazie ziemniaków, zbóż, mąki lub skrobi
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 100 Z wyłączeniem przekąsek ekstrudowanych lub ekspandowanych
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 200 Tylko przekąski ekstrudowane lub ekspandowane
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 10 Z wyłączeniem przekąsek ekstrudowanych lub ekspandowanych
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 20 Tylko przekąski ekstrudowane lub ekspandowane
E 160d Likopen 30
E 200-203; 214-219 Kwas sorbowy - sorbiniany; p-hydroksybenzoesany 1 000 (1) (2) (5)
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 (3) Tylko przekąski na bazie zbóż i ziemniaków
E 310-320 Galusany, TBHQ i BHA 200 (1) Tylko przekąski na bazie zbóż
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1) (4)
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 50 (41) (46)
E 405 Alginian glikolu propylenowego 3 000 Tylko przekąski na bazie zbóż i ziemniaków
E 416 Guma karaya 5 000 Tylko przekąski na bazie zbóż i ziemniaków
E 481-482 Stearoilomleczany 2 000 (1) Tylko przekąski na bazie zbóż
E 481-482 Stearoilomleczany 5 000 (1) Tylko przekąski na bazie zbóż i ziemniaków
E 901 Wosk pszczeli biały i żółty quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 902 Wosk candelilla quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 903 Wosk carnauba 200 Tylko jako substancja glazurująca
E 904 Szelak quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 950 Acesulfam K 350
E 951 Aspartam 500
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 100 (52)
E 955 Sukraloza 200
E 959 Neohesperydyna DC 50
E 961 Neotam 18
E 961 Neotam 2 Tylko jako wzmacniacz smaku
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 500 (11)b (49) (50)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(5): E 214-219: p-hydroksybenzoesany (PHB), maksymalnie 300 mg/kg.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
15.2 Przetworzone orzechy
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 100 Tylko orzechy powlekane
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 10 Tylko orzechy powlekane
E 160d Likopen 30
E 200-203; 214-219 Kwas sorbowy - sorbiniany; p-hydroksybenzoesany 1 000 (1) (2) (5) Tylko orzechy powlekane
E 220-228 Dwutlenek siarki - siarczyny 50 (3) Tylko orzechy marynowane
E 310-320 Galusany, TBHQ i BHA 200 (1) (13)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 5 000 (1) (4)
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 200 (41) (46)
E 416 Guma karaya 10 000 Tylko do powlekania orzechów
E 901 Wosk pszczeli biały i żółty quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 902 Wosk candelilla quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 903 Wosk carnauba 200 Tylko jako substancja glazurująca
E 904 Szelak quantum satis Tylko jako substancja glazurująca
E 950 Acesulfam K 350
E 951 Aspartam 500
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 100 (52)
E 955 Sukraloza 200
E 959 Neohesperydyna DC 50
E 961 Neotam 18
E 961 Neotam 2 Tylko jako wzmacniacz smaku
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 500 (11)b (49) (50)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(5): E 214 - 219: p-hydroksybenzoesany (PHB), maksymalnie 300 mg/kg.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(13): Maksymalny poziom w przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
16 Desery z wyłączeniem produktów objętych kategorią 1, 3 i 4
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 150
Grupa IV Poliole quantum satis Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna 10
E 160d Likopen 30
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 1 000 (1) (2) Tylko frugtgrød, rote Grütze i pasha
E 200-203 Kwas sorbowy - sorbiniany 2 000 (1) (2) Tylko ostkaka
E 200-213 Kwas sorbowy. sorbiniany; kwas benzoesowy. benzoesany 300 (1) (2) Tylko desery na bazie produktów mlecznych niepoddawane obróbce cieplnej
E 210-213 Kwas benzoesowy - benzoesany 500 (1) (2) Tylko frugtgrød i rote Grütze
E 234 Nizyna 3 Tylko puddingi z semoliny i tapioki oraz produkty podobne
E 280 - 283 Kwas propionowy - propioniany 1 000 (1) (6) Tylko pudding bożonarodzeniowy
E 297 Kwas fumarowy 4 000 Tylko desery galaretkopodobne, desery z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi i mieszanki deserowe w proszku
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 3 000 (1) (4)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany 7 000 (1) (4) Tylko mieszanki deserowe w proszku
E 355-357 Kwas adypinowy - adypiniany 1 000 (1) Tylko mieszanki deserowe w proszku
E 355-357 Kwas adypinowy - adypiniany 6 000 (1) Tylko desery galaretkopodobne
E 355-357 Kwas adypinowy - adypiniany 1 000 (1) Tylko desery z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 363 Kwas bursztynowy 6 000
E 416 Guma karaya 6 000
E 427 Guma kasja 2 500 Tylko desery na bazie produktów mlecznych oraz produkty podobne
E 432-436 Polisorbaty 3 000 (1)
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy 5 000 (1)
E 475 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu 2 000
E 477 Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego 5 000
E 481-482 Stearoilomleczany 5 000 (1)
E 483 Winian stearylu 5 000
E 491-495 Estry sorbitolu 5 000 (1)
E 950 Acesulfam K 350 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951 Aspartam 1 000 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa 250 (51) Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 100 (52) Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955 Sukraloza 400 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 957 Taumatyna 5 Tylko jako wzmacniacz smaku
E 959 Neohesperydyna DC 50 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961 Neotam 32 Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 350 (11)a (49) (50) Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(6): Kwas propionowy i jego sole mogą być obecne w niektórych sfermentowanych produktach stanowiących wynik fermentacji zgodnie z dobrą praktyką wytwarzania.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
17 Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE z wyłączeniem suplementów diety dla niemowląt i małych dzieci
17.1 Suplementy diety w postaci stałej, w tym w postaci kapsułek i tabletek, oraz w podobnych postaciach, z wyłączeniem postaci do żucia
Grupa I Dodatki E 410, E 412, E 415 E 417 nie mogą być stosowane do produkcji odwodnionej żywności przeznaczonej do uwodnienia w momencie spożywania.
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 300
Grupa IV Poliole quantum satis
E 160d Likopen 30
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 1 000 (1) (2) Tylko suplementy w postaci suchej i zawierające preparaty witaminy A lub połączenie witaminy A i D
E 310-321 Galusany, TBHQ i BHA i BHT 400 (1)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany quantum satis
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 400 (46)
E 405 Alginian glikolu propylenowego 1 000
E 416 Guma karaya quantum satis
E 426 Hemiceluloza sojowa 1 500
E 432-436 Polisorbaty quantum satis
E 459 Beta-cyklodekstryna quantum satis Tylko żywność w postaci tabletek i tabletek powlekanych
E 468 Sól sodowa karboksymetylocelulozy, usieciowana 30 000
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy quantum satis (1)
E 475 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu quantum satis
E 491-495 Estry sorbitolu quantum satis (1)
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany 10 000
E 901 Wosk pszczeli biały i żółty quantum satis
E 902 Wosk candelilla quantum satis
E 903 Wosk carnauba 200
E 904 Szelak quantum satis
E 950 Acesulfam K 500
E 951 Aspartam 2 000
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa 500 (51)
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 500 (52)
E 955 Sukraloza 800
E 959 Neohesperydyna DC 100
E 961 Neotam 60
E 961 Neotam 2 Tylko jako wzmacniacz smaku
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 500 (11)a (49) (50)
E 1201 Poliwinylopirolidon quantum satis Tylko żywność w postaci tabletek i tabletek powlekanych
E 1202 Poliwinylopolipirolidon quantum satis Tylko żywność w postaci tabletek i tabletek powlekanych
E 1203 Alkohol poliwinylowy (PVA) 18 000 Tylko w postaci kapsułek i tabletek
E 1204 Pullulan quantum satis Tylko w postaci kapsułek i tabletek
E 1205 Zasadowy kopolimer metakrylanu 100 000
E 1505 Cytrynian trietylowy 3 500 Tylko w postaci kapsułek i tabletek
E 1521 Glikol polietylenowy 10 000 Tylko w postaci kapsułek i tabletek
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
17.2 Suplementy diety w postaci płynnej
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 100
E 160d Likopen 30
E 200-213 Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany 2 000 (1) (2)
E 310-321 Galusany, TBHQ i BHA i BHT 400 (1)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany quantum satis
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 400 (46)
E 405 Alginian glikolu propylenowego 1 000
E 416 Guma karaya quantum satis
E 426 Hemiceluloza sojowa 1 500
E 432-436 Polisorbaty quantum satis
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy quantum satis (1)
E 475 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu quantum satis
E 491-495 Estry sorbitolu quantum satis
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany 10 000
E 950 Acesulfam K 350
E 951 Aspartam 600
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa 400 (51)
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 80 (52)
E 955 Sukraloza 240
E 959 Neohesperydyna DC 50
E 961 Neotam 20
E 961 Neotam 2 Tylko jako wzmacniacz smaku
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 350 (11)a (49) (50)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
17.3 Suplementy diety w postaci syropu lub do żucia
Grupa I Dodatki
Grupa II Barwniki na poziomie quantum satis quantum satis
Grupa IV Poliole quantum satis
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 300 Tylko suplementy żywnościowe w postaci stałej
Grupa III Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie 100 Tylko suplementy żywnościowe w postaci płynnej
E 160d Likopen 30
E 310-321 Galusany, TBHQ i BHA i BHT 400 (1)
E 338-452 Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany quantum satis
E 392 Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu) 400 (46)
E 405 Alginian glikolu propylenowego 1 000
E 416 Guma karaya quantum satis
E 426 Hemiceluloza sojowa 1 500
E 432-436 Polisorbaty quantum satis
E 473-474 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy quantum satis (1)
E 475 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu quantum satis
E 491-495 Estry sorbitolu quantum satis
E 551-559 Dwutlenek krzemu - krzemiany 10 000
E 901 Wosk pszczeli biały i żółty quantum satis
E 902 Wosk candelilla quantum satis
E 903 Wosk carnauba 200
E 904 Szelak quantum satis
E 950 Acesulfam K 2 000
E 951 Aspartam 5 500
E 952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa 1 250 (51)
E 954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 1 200 (52)
E 955 Sukraloza 2 400
E 957 Taumatyna 400
E 959 Neohesperydyna DC 400
E 961 Neotam 185
E 961 Neotam 2 Tylko suplementy żywnościowe na bazie witamin lub mikroelementów, jako wzmacniacz smaku
E 962 Sól aspartamu i acesulfamu 2 000 (11)a (49) (50)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
18 Przetworzona żywność nieobjęta kategoriami 1 do 17, z wyłączeniem żywności dla niemowląt i małych dzieci
Grupa I Dodatki"
1 Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.
2 Dz.U. L 237 z 10.9.1994, s. 3.
3 Dz.U. L 237 z 10.9.1994, s. 13.
4 Dz.U. L 61 z 18.3.1995, s. 1.
5 GSFA, Codex STAN 192-1995.
6 Dz.U. L 80 z 26.3.2010, s. 19.
7 EFSA Journal (2008) 674, s. 1.
8 EFSA Journal 2009;7(11):1330.
9 EFSA Journal 2009;7(11):1329.
10 EFSA Journal 2009;7(11):1328.
11 Dz.U. L 109 z 30.4.2009, s. 10.
12 Dz.U. L 195 z 27.7.2007, s. 8.
13 EFSA Journal 2010; 8(4):1535.
14 Opinia Komitetu Naukowego ds. Żywności. "First Series of Food Additives for various technological functions", Reports of SCF (25th series, 1991).
15 Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51.
16 Załącznik zmieniony przez sprostowanie z dnia 21 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.151.26).

Zmiany w prawie

Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021
MEiN: Z powodu epidemii możliwe zmiany w terminach ferii

Sytuacja, którą mamy podczas czwartej fali na Zachodzie, pokazuje, że liczba hospitalizacji ze względu na szczepienia i odporność, którą nabyliśmy po chorobie, nie powoduje konieczności zamykania i przerywania kontaktów społecznych - mówił Przemysław Czarnek. Dodał jednak, że jeżeli liczba zachorowań będzie rosnąć, możliwa będzie zmiana terminów ferii.

Monika Sewastianowicz 08.09.2021
Szkolne doradztwo zawodowe - wystarczą studia podyplomowe

W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego. Może poprowadzić je osoba, która posiada kwalifikacje określone w rozporządzeniu - ukończyła odpowiednie studia i posiada przygotowanie pedagogiczne.

Monika Sewastianowicz 07.09.2021
Już obowiązują nowe etykiety energetyczne dla źródeł światła

Od 1 września na opakowaniach żarówek i innych produktów oświetleniowych nie będzie już widoczne charakterystyczne oznaczenie A++. Zgodnie z najnowszymi normami unijnymi zostały wprowadzone nowe klasy oraz etykiety energetyczne, które mają poprawić efektywność energetyczną i wspomóc konsumentów w zmniejszeniu rachunków za energię.

Krzysztof Sobczak 02.09.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2011.295.1

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności.
Data aktu: 11/11/2011
Data ogłoszenia: 12/11/2011
Data wejścia w życie: 01/06/2013, 02/12/2011