Udzielanie pomocy na zieloną transformację miast w obszarze ochrony środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w obszarze ochrony środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju(Dz. U. z 2024 r. poz. 324 i 862) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach inwestycji B3.4.1. "Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast" wskazanej w komponencie B "Zielona energia i zmniejszenie energochłonności" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, następujących rodzajów pomocy:
1)
pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę ładowania lub tankowania,
2)
pomocy inwestycyjnej na zakup pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych oraz na doposażenie pojazdów,
3)
pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach,
4)
pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach,
5)
pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji,
6)
pomocy inwestycyjnej na remediację szkód wyrządzonych środowisku, rekultywację siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, ochronę lub odbudowę bioróżnorodności i wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej,
7)
pomocy inwestycyjnej na system ciepłowniczy i chłodniczy,
8)
pomocy na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych

- zwanych dalej "pomocą", do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", a także podmiot udzielający tej pomocy.

§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
biogazie - oznacza to biogaz w rozumieniu art. 2 pkt 117b rozporządzenia nr 651/2014;
2)
biopaliwach - oznacza to biopaliwa w rozumieniu art. 2 pkt 117a rozporządzenia nr 651/2014;
3)
biopłynach - oznacza to biopłyny w rozumieniu art. 2 pkt 117c rozporządzenia nr 651/2014;
4)
bioróżnorodności - oznacza to bioróżnorodność w rozumieniu art. 2 pkt 121d rozporządzenia nr 651/2014;
5)
efektywności energetycznej - oznacza to efektywność energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia nr 651/2014;
6)
efektywnym energetycznie systemie ciepłowniczym i chłodniczym - oznacza to efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w rozumieniu art. 2 pkt 124 rozporządzenia nr 651/2014;
7)
ekosystemie - oznacza to ekosystem w rozumieniu art. 2 pkt 121c rozporządzenia nr 651/2014;
8)
energii ze źródeł odnawialnych - oznacza to energię ze źródeł odnawialnych w rozumieniu art. 2 pkt 109 rozporządzenia nr 651/2014;
9)
infrastrukturze ładowania - oznacza to infrastrukturę ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 102a rozporządzenia nr 651/2014;
10)
infrastrukturze tankowania - oznacza to infrastrukturę tankowania w rozumieniu art. 2 pkt 102b rozporządzenia nr 651/2014;
11)
intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;
12)
magazynowaniu energii cieplnej - oznacza to magazynowanie energii cieplnej w rozumieniu art. 2 pkt 130d rozporządzenia nr 651/2014;
13)
magazynowaniu energii elektrycznej - oznacza to magazynowanie energii elektrycznej w rozumieniu art. 2 pkt 130c rozporządzenia nr 651/2014;
14)
odbudowie - oznacza to odbudowę w rozumieniu art. 2 pkt 123d rozporządzenia nr 651/2014;
15)
paliwach z biomasy - oznacza to paliwa z biomasy w rozumieniu art. 2 pkt 117d rozporządzenia nr 651/2014;
16)
pojeździe - oznacza to pojazd w rozumieniu art. 2 pkt 102h rozporządzenia nr 651/2014;
17)
pojeździe bezemisyjnym - oznacza to pojazd bezemisyjny w rozumieniu art. 2 pkt 102g rozporządzenia nr 651/2014;
18)
pojeździe ekologicznie czystym - oznacza to pojazd ekologicznie czysty w rozumieniu art. 2 pkt 102f rozporządzenia nr 651/2014;
19)
przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
20)
rekultywacji - oznacza to rekultywację w rozumieniu art. 2 pkt 121b rozporządzenia nr 651/2014;
21)
remediacji - oznacza to remediację w rozumieniu art. 2 pkt 121a rozporządzenia nr 651/2014;
22)
rozwiązaniu opartym na zasobach przyrody - oznacza to rozwiązanie oparte na zasobach przyrody w rozumieniu art. 2 pkt 123c rozporządzenia nr 651/2014;
23)
ruchomym wyposażeniu do obsługi naziemnej - oznacza to ruchome wyposażenie do obsługi naziemnej w rozumieniu art. 2 pkt 102i rozporządzenia nr 651/2014;
24)
ruchomym wyposażeniu terminalowym - oznacza to ruchome wyposażenie terminalowe w rozumieniu art. 2 pkt 102j rozporządzenia nr 651/2014;
25)
systemach ciepłowniczych i chłodniczych - oznacza to systemy ciepłownicze i chłodnicze w rozumieniu art. 2 pkt 124b rozporządzenia nr 651/2014;
26)
wodorze odnawialnym - oznacza to wodór odnawialny w rozumieniu art. 2 pkt 102c rozporządzenia nr 651/2014;
27)
wysokosprawnej kogeneracji - oznacza to wysokosprawną kogenerację w rozumieniu art. 2 pkt 107 rozporządzenia nr 651/2014.
§  3. 
1. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
3. 
Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, nie udziela się w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 2 zdanie trzecie rozporządzenia nr 651/2014.
4. 
Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie pierwsze oraz ust. 2a i 2b rozporządzenia nr 651/2014.
5. 
Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 4, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 2, 4 i 10 rozporządzenia nr 651/2014.
6. 
Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 6, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 45 ust. 3 i 4 oraz ust. 5 zdanie pierwsze i czwarte rozporządzenia nr 651/2014, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 5 zdanie trzecie i piąte tego rozporządzenia.
7. 
Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 7, nie udziela się w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.
8. 
Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 8, nie udziela się w przypadku, o którym mowa w art. 49 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
§  4. 
1. 
Podmiotem udzielającym pomocy jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
2. 
Pomoc jest udzielana:
1)
zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
w formie pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, udzielanych z uwzględnieniem warunku, o którym mowa w tym przepisie.
§  5. 
Pomoc ma na celu wsparcie odbudowy i zwiększenie odporności kraju przez wspieranie przedsięwzięć w ramach inwestycji, o której mowa w § 1, w obszarze zielonej transformacji, o którym mowa w art. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, z późn. zm.), i jest udzielana na:
1)
inwestycje w infrastrukturę ładowania lub tankowania, zgodnie z art. 36a rozporządzenia nr 651/2014;
2)
inwestycje w zakup pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych oraz doposażenie pojazdów zgodnie z art. 36b rozporządzenia nr 651/2014;
3)
inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach zgodnie z art. 38 rozporządzenia nr 651/2014;
4)
inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom poprawę efektywności energetycznej w budynkach zgodnie z art. 38a rozporządzenia nr 651/2014;
5)
inwestycje na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr 651/2014;
6)
inwestycje na remediację szkód wyrządzonych środowisku, rekultywację siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, ochronę lub odbudowę bioróżnorodności i wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej zgodnie z art. 45 rozporządzenia nr 651/2014;
7)
inwestycje w:
a)
efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy,
b)
system ciepłowniczy i chłodniczy, który stanie się efektywny energetycznie

- zgodnie z art. 46 rozporządzenia nr 651/2014;

8)
badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych bezpośrednio związane z inwestycjami, o których mowa w pkt 1-7, zgodnie z art. 49 rozporządzenia nr 651/2014.
§  6. 
Do obliczania intensywności pomocy oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia nr 651/2014.
§  7. 
Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
§  8. 
Pomoc, o której mowa w § 1:
1)
pkt 1, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. sb rozporządzenia nr 651/2014,
2)
pkt 2, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014,
3)
pkt 3 i 4, z wyjątkiem pomocy inwestycyjnej na połączone usprawnienia efektywności energetycznej i środowiskowej budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc rozporządzenia nr 651/2014, udzielanej zgodnie z art. 38a ust. 7 tego rozporządzenia, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s tego rozporządzenia,
4)
pkt 4 w zakresie pomocy inwestycyjnej na połączone usprawnienia efektywności energetycznej i środowiskowej budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc rozporządzenia nr 651/2014, udzielanej zgodnie z warunkami określonymi w art. 38a ust. 7 tego rozporządzenia, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc tego rozporządzenia,
5)
pkt 5, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014,
6)
pkt 6, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014,
7)
pkt 7, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. w rozporządzenia nr 651/2014,
8)
pkt 8, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014

- stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

Rozdział  2

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę ładowania lub tankowania

§  9. 
1. 
Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę ładowania lub tankowania jest udzielana na infrastrukturę ładowania lub infrastrukturę tankowania, które dostarczają pojazdom, ruchomemu wyposażeniu terminalowemu lub ruchomemu wyposażeniu do obsługi naziemnej energię elektryczną lub wodór.
2. 
Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę tankowania wodoru jest udzielana, jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie zapewni spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 36a ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
W przypadku instalacji do wytwarzania na miejscu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub wodoru odnawialnego pomoc inwestycyjna na infrastrukturę ładowania lub tankowania jest udzielana, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 36a ust. 3 zdanie czwarte rozporządzenia nr 651/2014.
4. 
W przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 13 rozporządzenia nr 651/2014, pomoc inwestycyjna na infrastrukturę ładowania lub tankowania jest udzielana, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w tym przepisie.
§  10. 
Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę ładowania lub tankowania jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 36a ust. 3 zdanie pierwsze, drugie i trzecie rozporządzenia nr 651/2014.
§  11. 
Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę ładowania lub tankowania jest udzielana:
1)
w drodze procedury, o której mowa w art. 2 pkt 38 rozporządzenia nr 651/2014, przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 36a ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
bez zastosowania procedury, o której mowa w art. 2 pkt 38 rozporządzenia nr 651/2014.
§  12. 
1. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę ładowania lub tankowania w przypadku, o którym mowa w § 11 pkt 1, określa się zgodnie z art. 36a ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę ładowania lub tankowania w przypadku, o którym mowa w § 11 pkt 2:
1)
określa się zgodnie z art. 36a ust. 6 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;
2)
można zwiększyć zgodnie z art. 36a ust. 6 zdanie trzecie rozporządzenia nr 651/2014;
3)
można zwiększyć również o:
a)
5 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola,
b)
15 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.
§  13. 
Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę ładowania lub tankowania jest udzielana, jeżeli infrastruktura ładowania lub infrastruktura tankowania są udostępniane zgodnie z art. 36a ust. 8, 9 i 12 rozporządzenia nr 651/2014.
§  14. 
1. 
Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę ładowania lub tankowania jest udzielana, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 36a ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 10 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, konieczność udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, jest ustalana w sposób określony w art. 36a ust. 10 zdanie pierwsze i drugie, z zastrzeżeniem art. 36a ust. 10 zdanie trzecie i ust. 11 rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
W razie przekroczenia procentowego udziału pojazdów napędzanych wyłącznie energią elektryczną w przypadku infrastruktury ładowania lub pojazdów napędzanych przynajmniej częściowo wodorem w przypadku infrastruktury tankowania, o którym mowa w art. 36a ust. 11 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, w całkowitej liczbie pojazdów tej samej kategorii zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji weryfikuje konieczność udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, w drodze otwartych konsultacji społecznych lub niezależnego badania rynku, o których mowa w art. 36a ust. 10 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, i przekazuje uzyskaną w ten sposób informację podmiotowi udzielającemu pomocy.

Rozdział  3

Pomoc inwestycyjna na zakup pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych oraz na doposażenie pojazdów

§  15. 
1. 
Pomoc inwestycyjna na zakup pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych oraz na doposażenie pojazdów jest udzielana na:
1)
zakup pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych przeznaczonych do transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego i morskiego;
2)
doposażenie pojazdów innych niż statki powietrzne, aby umożliwić ich zakwalifikowanie jako pojazdy ekologicznie czyste lub pojazdy bezemisyjne.
2. 
Pomoc inwestycyjna na zakup pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych oraz na doposażenie pojazdów jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 36b ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.
§  16. 
Pomoc inwestycyjna na zakup pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych oraz na doposażenie pojazdów jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 36b ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.
§  17. 
Pomoc inwestycyjna na zakup pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych oraz na doposażenie pojazdów jest udzielana:
1)
w drodze procedury, o której mowa w art. 2 pkt 38 rozporządzenia nr 651/2014, przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 36b ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
bez zastosowania procedury, o której mowa w art. 2 pkt 38 rozporządzenia nr 651/2014.
§  18. 
1. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na zakup pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych oraz na doposażenie pojazdów w przypadku, o którym mowa w § 17 pkt 1, określa się zgodnie z art. 36b ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na zakup pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych oraz na doposażenie pojazdów w przypadku, o którym mowa w § 17 pkt 2:
1)
określa się zgodnie z art. 36b ust. 6 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;
2)
można zwiększyć zgodnie z art. 36b ust. 6 zdanie trzecie rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na zakup pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych oraz na doposażenie pojazdów w przypadku, o którym mowa w § 17 pkt 2, dla przedsiębiorstw wskazanych w art. 36b ust. 7 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014:
1)
określa się zgodnie z art. 36b ust. 7 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;
2)
można zwiększyć zgodnie z art. 36b ust. 7 zdanie trzecie rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział  4

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach

§  19. 
Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach jest udzielana na warunkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.
§  20. 
Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 3 albo 8 rozporządzenia nr 651/2014.
§  21. 
1. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach określa się zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach można zwiększyć w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach można zwiększyć również o:
1)
5 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarach należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;
2)
15 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.
4. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach można określić również zgodnie z art. 38 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.
5. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach określoną zgodnie z ust. 1-3 pomniejsza się o 50 % w przypadku kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział  5

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach

§  22. 
1. 
Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach jest udzielana na warunkach, o których mowa w art. 38a ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach jest udzielana również na warunkach, o których mowa w art. 38a ust. 3 lub 7-9 rozporządzenia nr 651/2014.
§  23. 
Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38a ust. 5 lub 7 rozporządzenia nr 651/2014.
§  24. 
1. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach określa się zgodnie z art. 38a ust. 11-13 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach można zwiększyć w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 14 rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach można zwiększyć również o:
1)
5 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarach należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;
2)
15 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.
4. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach można zwiększyć również w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział  6

Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji

§  25. 
1. 
Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji, z wyjątkiem energii elektrycznej produkowanej z wodoru odnawialnego, jest udzielana na przedsięwzięcia w zakresie:
1)
produkcji albo produkcji i magazynowania energii elektrycznej lub energii cieplnej ze źródeł odnawialnych, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 1a rozporządzenia nr 651/2014;
2)
produkcji albo produkcji i magazynowania biopaliw, biopłynów, biogazu, w tym biometanu, lub paliw z biomasy, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;
3)
produkcji albo produkcji i przesyłu, dystrybucji lub magazynowania wodoru odnawialnego, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;
4)
jednostek wysokosprawnej kogeneracji, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 4a rozporządzenia nr 651/2014;
5)
magazynowania energii elektrycznej i magazynowania energii cieplnej bezpośrednio połączone z jednostką wysokosprawnej kogeneracji opartą na odnawialnych źródłach energii, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 4 i 4a rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana z uwzględnieniem art. 41 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
§  26. 
Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 41 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.
§  27. 
1. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji określa się zgodnie z art. 41 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji można zwiększyć w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji można określić zgodnie z art. 41 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział  7

Pomoc inwestycyjna na remediację szkód wyrządzonych środowisku, rekultywację siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, ochronę lub odbudowę bioróżnorodności i wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej

§  28. 
Pomoc inwestycyjna jest udzielana na przedsięwzięcia w zakresie:
1)
remediacji szkód wyrządzonych środowisku, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014;
2)
rekultywacji zdegradowanych siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 651/2014;
3)
ochrony lub odbudowy bioróżnorodności lub ekosystemów, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 651/2014;
4)
wdrażania rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 651/2014.
§  29. 
Pomoc inwestycyjna na:
1)
remediację szkód wyrządzonych środowisku oraz rekultywację zdegradowanych siedlisk przyrodniczych i ekosystemów - jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 45 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 tego rozporządzenia;
2)
ochronę lub odbudowę bioróżnorodności i wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej - jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 45 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
§  30. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na:
1)
remediację szkód wyrządzonych środowisku oraz rekultywację zdegradowanych siedlisk przyrodniczych i ekosystemów - określa się zgodnie z art. 45 ust. 9 lit. a rozporządzenia nr 651/2014;
2)
ochronę lub odbudowę bioróżnorodności i wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej:
a)
określa się zgodnie z art. 45 ust. 9 lit. b rozporządzenia nr 651/2014,
b)
można zwiększyć zgodnie z art. 45 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział  8

Pomoc inwestycyjna na system ciepłowniczy i chłodniczy

§  31. 
Pomoc inwestycyjna na system ciepłowniczy i chłodniczy jest udzielana na budowę, rozbudowę lub modernizację efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego, w tym budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji wytwarzających energię cieplną lub chłodniczą, rozwiązań w zakresie magazynowania energii cieplnej lub sieci dystrybucji.
§  32. 
1. 
Pomoc inwestycyjna na system ciepłowniczy i chłodniczy jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 46 ust. 2 zdanie pierwsze, ust. 3, ust. 4 zdanie drugie i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w § 5 pkt 7 lit. b, pomoc może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca zobowiąże się do spełnienia warunku, o którym mowa w art. 46 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.
§  33. 
Pomoc inwestycyjna na system ciepłowniczy i chłodniczy jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 46 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.
§  34. 
1. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na system ciepłowniczy i chłodniczy:
1)
określa się zgodnie z art. 46 ust. 7 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014;
2)
można zwiększyć zgodnie z art. 46 ust. 7 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na system ciepłowniczy i chłodniczy można zwiększyć również o 15 punktów procentowych w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na system ciepłowniczy i chłodniczy można określić zgodnie z art. 46 ust. 9 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 46 ust. 9 zdanie drugie i trzecie rozporządzenia nr 651/2014.
4. 
Maksymalną wielkość pomocy inwestycyjnej na system ciepłowniczy i chłodniczy można określić również zgodnie z art. 46 ust. 9 zdanie czwarte rozporządzenia nr 651/2014, przy zastosowaniu procedury, o której mowa w art. 2 pkt 38 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział  9

Pomoc na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych

§  35. 
Pomoc na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych jest udzielana na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych bezpośrednio związane z inwestycjami, o których mowa w rozdziałach 2-8.
§  36. 
Pomoc na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 49 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 49 ust. 2a rozporządzenia nr 651/2014.
§  37. 
Maksymalną intensywność pomocy na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych:
1)
określa się zgodnie z art. 49 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
można zwiększyć zgodnie z art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział  10

Tryb udzielania pomocy

§  38. 
1. 
Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwany dalej "wnioskiem", do Banku Gospodarstwa Krajowego.
2. 
Pomoc może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
W przypadku pomocy inwestycyjnej na:
1)
remediację szkód wyrządzonych środowisku oraz rekultywację siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, jeżeli koszty remediacji szkód wyrządzonych środowisku lub rekultywacji siedlisk przyrodniczych i ekosystemów przekraczają wzrost wartości gruntu lub innej nieruchomości, o którym mowa w art. 45 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014, ocenionemu zgodnie z art. 45 ust. 7 tego rozporządzenia,
2)
ochronę lub odbudowę bioróżnorodności i wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej

- pomoc może być również udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek po rozpoczęciu prac nad projektem lub rozpoczęciu działalności, o których mowa w art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

4. 
Wniosek zawiera:
1)
informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;
2)
inne informacje, wskazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, niezbędne do dokonania oceny wniosku.
5. 
Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).
6. 
Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy o objęciu przedsięwzięcia wsparciem zwrotnym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Rozdział  11

Przepisy końcowe

§  39. 
Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2026 r.
§  40. 
1. 
Do umów o objęciu przedsięwzięcia wsparciem zwrotnym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, na podstawie których udzielono pomocy, o której mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Do umów o objęciu przedsięwzięcia wsparciem zwrotnym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zawieranych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie wniosków złożonych w postępowaniach wszczętych przed tym dniem, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
3. 
Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia lub poprawienia w zakresie wynikającym z przepisów niniejszego rozporządzenia uzupełnia się lub poprawia na wezwanie podmiotu udzielającego pomocy, o której mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, w terminie wyznaczonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 14 dni od dnia przekazania wezwania.
§  41. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 2187).
§  42. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy bez poprawek Senatu

Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Renata Krupa-Dąbrowska 10.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 09.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024
Rząd zmienia przepisy o układach zbiorowych pracy

Katalog spraw regulowanych w układzie zbiorowym pracy będzie otwarty i będzie mógł obejmować sprawy dotyczące w szczególności wymiaru i norm czasu pracy, systemów i rozkładów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, wymiaru urlopu wypoczynkowego, warunków wynagradzania czy organizacji pracy. Do uzgodnień międzyresortowych trafił dziś projekt zupełnie nowej ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Jego autorzy zakładają, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Grażyna J. Leśniak 25.06.2024