Urzędy celno-skarbowe oraz podległe im oddziały celne, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1590 i 1598) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Czynności przewidziane przepisami prawa celnego, w zależności od rodzaju towarów, mogą być dokonywane we wszystkich urzędach celno-skarbowych oraz podległych im oddziałach celnych, z zastrzeżeniem § 3-4a.
§  2. 
Wykaz urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Towary, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową, mogą być zgłaszane do procedury wywozu w urzędach celno-skarbowych oraz podległych im oddziałach celnych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Przepisów ust. 1 nie stosuje się do towarów umieszczanych w magazynach żywności oraz podmiotów korzystających z procedury przewidzianej w art. 34 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 186 z 17.07.2009, str. 1, z późn. zm.) 2 .
§  4. 
Wykaz urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych właściwych dla tranzytu unijnego ropy naftowej, gazu i energii elektrycznej realizowanego za pomocą stałych urządzeń przesyłowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  4a. 
W odniesieniu do towarów, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1131 z dnia 2 lipca 2019 r. ustanawiającym narzędzie celne w celu wykonania art. 14a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 oraz art. 24a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 (Dz. Urz. UE L 179 z 03.07.2019, str. 12), właściwym dla przyjęcia zgłoszenia do powrotnego wywozu, zarejestrowania powiadomienia o powrotnym wywozie lub wywozowej deklaracji skróconej oraz przyjęcia poświadczenia odbioru jest Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku podległy Pomorskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Gdyni.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH, W KTÓRYCH SĄ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PROCEDUR CELNYCH, KTÓRYMI MOGĄ BYĆ OBEJMOWANE TOWARY

Objaśnienia:

Podane w 4 rubryce rodzaje procedur celnych oznaczone zostały następującymi cyframi:

1 - dopuszczenie do obrotu, końcowe przeznaczenie,

2 - tranzyt,

3 - składowanie celne,

4 - uszlachetnianie czynne,

5 - odprawa czasowa,

6 - uszlachetnianie bierne,

7 - wywóz,

8 - wolny obszar celny.

Lp. Urząd Oddział Kod identyfikacyjny urzędu oddziału Procedury celne Uwagi
1 2 3 4 5
I Lubelski Urząd Celno- -Skarbowy w Białej Podlaskiej 308000
1 Oddział Celny w Białej Podlaskiej 301010 1,2,3,4,5,6,7
2 Oddział Celny w Małaszewiczach 301020 1,2,3,4,5,6,7,8 towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym, z możliwością zastosowania do przesyłek przywożonych w obrocie pocztowym wyłącznie procedury tranzytu;

ograniczenie dotyczące transportu kolejowego nie dotyczy towarów przywożonych lub wywożonych

z zastosowaniem procedury składowania celnego i wolnego obszaru celnego, w tym obejmowanie procedurami dopuszczalnymi dla towarów wprowadzanych

i wyprowadzanych z wolnego obszaru celnego oraz towarów klasyfikowanych do działu 27

i 29 Taryfy celnej obejmowanych procedurą dopuszczenia do obrotu lub końcowego przeznaczenia

3 Oddział Celny w Koroszczynie 301040 1,2,3,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych

z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych

4 Oddział Celny w Terespolu 301050 1,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
5 Oddział Celny Drogowy w Terespolu 301060 1,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
6 Oddział Celny w Sławatyczach 301070 1,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
7 Oddział Celny w Lublinie 302010 1,2,3,4,5,6,7
8 (uchylony)
9 Oddział Celny w Chełmie 302040 1,2,3,4,5,6,7,8
10 Oddział Celny w Dorohusku 302050 1,2,3,4,5,6,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych
11 Oddział Celny Drogowy w Dorohusku 302060 1,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia
12 Oddział Celny Port Lotniczy

Lublin

302070 1,2,3,4,5,6,7,8
12a Oddział Celny Pocztowy w Lublinie 302080 1,2,3,4,5,6,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym
13 Oddział Celny w Zamościu 303010 1,2,3,4,5,6,7
14 Oddział Celny w Hrebennem 303020 1,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia
15 Oddział Celny w Hrubieszowie 303030 1,2,3,4,5,6,7 towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym
16 Oddział Celny w Zosinie 303040 1,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
17 Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim 303080 1,2,3,4,5,6,7
18 Oddział Celny w Dołhobyczowie 303091 1,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
II Podlaski Urząd Celno- -Skarbowy w Białymstoku 318000
1 Oddział Celny w Białymstoku 311010 1,2,3,4,5,6,7
2 Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy 311020 1,2,3,4,5,6,7
3 Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy 311030 1,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia
4 Oddział Celny w Siemianówce 311050 1,2,3,4,5,6,7
5 Oddział Celny w Połowcach 311060 1,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
6 Oddział Celny w Bobrownikach 311070 1,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia
7 Oddział Celny w Łomży 312010 1,2,3,4,5,6,7
8 Oddział Celny w Suwałkach 313010 1,2,3,4,5,6,7
9 Oddział Celny w Augustowie 313020 1,2,3,4,5,6,7
III Pomorski Urząd Celno- -Skarbowy w Gdyni 328000
1 Oddział Celny "Basen V" w Gdyni 321010 1,2,3,4,5,6,7
2 Oddział Celny "Baza

Kontenerowa" w Gdyni

321030 1,2,3,4,5,6,7
3 Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni 321050 1,2,3,4,5,6,7
4 Oddział Celny "Nabrzeże Bułgarskie" w Gdyni 321070 1,2,3,4,5,6,7
5 Oddział Celny "Opłotki" w Gdańsku 322010 1,2,3,4,5,6,7
6 (uchylony)
7 Oddział Celny "Port Gdańsk" 322030 1,2,3,4,5,6,7,8
8 Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo 322050 1,2,3,4,5,6,7,8
9 Oddział Celny w Tczewie 322060 1,2,3,4,5,6,7
10 Oddział Celny w Kwidzynie 322070 1,2,3,4,5,6,7
11 Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku 322080 1,2,3,4,5,6,7,8
12 Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim 322090 1,2,3,4,5,6,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym
13 Oddział Celny w Słupsku 323010 1,2,3,4,5,6,7
14

(uchylony)

IV Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach 338000
1 (uchylony)
2 Oddział Celny w Tychach 331020 1,2,3,4,5,6,7
3 Oddział Celny w Sławkowie 331030 1,2,3,4,5,6,7
4 Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice 331040 1,2,3,4,5,6,7,8
5 Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice 331050 1,2,3,4,5,6,7,8
6 Oddział Celny w Gliwicach 332010 1,2,3,4,5,6,7,8
7 (uchylony)
8 Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu 332040 1,2,3,4,5,6,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym
9 Oddział Celny w Częstochowie 333010 1,2,3,4,5,6,7
10 Oddział Celny

w Czechowicach-Dziedzicach

335010 1,2,3,4,5,6,7
11 (uchylony)
V Świętokrzyski Urząd Celno- -Skarbowy w Kielcach 348000
1 Oddział Celny w Kielcach 341010 1,2,3,4,5,6,7,8
2 Oddział Celny w Starachowicach 341020 1,2,3,4,5,6,7,8
3 Oddział Celny w Sandomierzu 341030 1,2,3,4,5,6,7,8
VI Małopolski Urząd Celno- -Skarbowy w Krakowie 358000
1 Oddział Celny II w Krakowie 351020 1,2,3,4,5,6,7,8
2 Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice 351030 1,2,3,4,5,6,7,8 towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie lotniczym
3 Oddział Celny w Chyżnem 351050 1,2,3,4,5,6,7
4 Oddział Celny w Andrychowie 351060 1,2,3,4,5,6,7
5 Oddział Celny w Nowym Sączu 353010 1,2,3,4,5,6,7
6 Oddział Celny w Tarnowie 353030 1,2,3,4,5,6,7
VII Łódzki Urząd Celno- -Skarbowy w Łodzi 368000
1 Oddział Celny I w Łodzi 361010 1,2,3,4,5,6,7
2 Oddział Celny w Sieradzu 361030 1,2,3,4,5,6,7
3 Oddział Celny II w Łodzi 362010 1,2,3,4,5,6,7
4 Oddział Celny w Kutnie 362030 1,2,3,4,5,6,7
5 Oddział Celny Port Lotniczy Łódź-Lublinek 362040 1,2,3,4,5,6,7,8
6 Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim 363010 1,2,3,4,5,6,7
VIII Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie 378000
1 Oddział Celny w Olsztynie 371010 1,2,3,4,5,6,7,8
2 Oddział Celny w Korszach 371020 1,2,3,4,5,6,7,8
3 Oddział Celny w Bezledach 371030 1,2,3,4,5,6,7,8 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych
4 Oddział Celny w Bartoszycach 371040 1,2,3,4,5,6,7,8
5 Oddział Celny w Ełku 371050 1,2,3,4,5,6,7
6 Oddział Celny w Gołdapi 371060 1,2,3,4,5,6,7,8 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych
7 Oddział Celny w Elblągu 372010 1,2,3,4,5,6,7,8
8 Oddział Celny w Braniewie 372020 1,2,3,4,5,6,7,8
9 Oddział Celny w Gronowie 372030 1,2,3,4,5,6,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych
10 Oddział Celny w Iławie 372040 1,2,3,4,5,6,7,8
11 Oddział Celny w Grzechotkach 372050 1,2,3,4,5,6,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych
IX Opolski Urząd Celno- -Skarbowy w Opolu 388000
1 Oddział Celny w Opolu 381010 1,2,3,4,5,6,7
2 (uchylony)
3 Oddział Celny w Nysie 381040 1,2,3,4,5,6,7
X Wielkopolski Urząd Celno- -Skarbowy w Poznaniu 398000
1 Oddział Celny w Poznaniu 391010 1,2,3,4,5,6,7
2 Oddział Celny "MTP" w Poznaniu 391020 1,2,3,4,5,6,7 wyłącznie towary

z przeznaczeniem na imprezy targowe i wystawy oraz towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

3 Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica 391030 1,2,3,4,5,6,7,8
4 Oddział Celny w Gądkach 391040 1,2,3,4,5,6,7
5 Oddział Celny w Pile 392010 1,2,3,4,5,6,7
6 Oddział Celny w Lesznie 393010 1,2,3,4,5,6,7
7 Oddział Celny w Nowym Tomyślu 393020 1,2,3,4,5,6,7
8 Oddział Celny w Kaliszu 394010 1,2,3,4,5,6,7
9 Oddział Celny w Koninie 394020 1,2,3,4,5,6,7
XI Podkarpacki Urząd Celno- -Skarbowy w Przemyślu 408000
1 Oddział Celny w Przemyślu 401010 1,2,3,4,5,6,7,8
2 Oddział Celny w Medyce 401030 1,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia
3 Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-Medyka 401040 1,2,5,7,8
4 Oddział Celny w Jarosławiu 401050 1,2,3,4,5,6,7,8
5 Oddział Celny w Korczowej 401060 1,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych

z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia

6 Oddział Celny w Budomierzu 401080 1,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych w transporcie kolejowym, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych
6a Oddział Celny Pocztowy w Przemyślu 401090 1,2,3,4,5,6,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym
7 Oddział Celny w Rzeszowie 402010 1,2,3,4,5,6,7,8
8 Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka 402020 1,2,3,4,5,6,7,8
9 Oddział Celny w Dębicy 402040 1,2,3,4,5,6,7,8
10 Oddział Celny w Stalowej Woli 402050 1,2,3,4,5,6,7,8
11 Oddział Celny w Mielcu 402060 1,2,3,4,5,6,7,8
12 Oddział Celny w Krośnie 404010 1,2,3,4,5,6,7,8
13 Oddział Celny w Krościenku 404030 1,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych w transporcie kolejowym, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych
XII Lubuski Urząd Celno- -Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim 418000
1 Oddział Celny w Zielonej Górze 411010 1,2,3,4,5,6,7,8
2 Oddział Celny w Olszynie 411020 1,2,3,4,5,6,7,8
3 Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim 412010 1,2,3,4,5,6,7,8
4 Oddział Celny w Świecku 412020 1,2,3,4,5,6,7,8
XIII Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie 428000
1 Oddział Celny w Szczecinie 421010 1,2,3,4,5,6,7
2 Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie 421030 1,2,3,4,5,6,7,8
3 Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów 421050 1,2,3,4,5,6,7,8
4

(uchylony)

5 Oddział Celny w Świnoujściu 421080 1,2,3,4,5,6,7,8
6 Oddział Celny w Koszalinie 422010 1,2,3,4,5,6,7
7 Oddział Celny w Kołobrzegu 422020 1,2,3,4,5,6,7
8 Oddział Celny w Szczecinku 422030 1,2,3,4,5,6,7
XIV Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu 438000
1 Oddział Celny II w Bydgoszczy 431020 1,2,3,4,5,6,7,8
2 Oddział Celny w Inowrocławiu 431030 1,2,3,4,5,6,7
3 Oddział Celny w Toruniu 432010 1,2,3,4,5,6,7
4 Oddział Celny we Włocławku 432030 1,2,3,4,5,6,7
5 Oddział Celny w Grudziądzu 432040 1,2,3,4,5,6,7
6 Oddział Celny Port Lotniczy Bydgoszcz 431040 1,2,3,4,5,6,7
XV Mazowiecki Urząd Celno- -Skarbowy w Warszawie 448000
1 Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie 441010 1,2,3,4,5,6,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym
2 (uchylony)
3 (uchylony)
4 Oddział Celny VI w Warszawie 442020 1,2,3,4,5,6,7
5 Oddział Celny Osobowy w Warszawie 443010 1,2,3,4,5,6,7,8
6 Oddział Celny Towarowy I w Warszawie 443020 1,2,3,4,5,6,7,8
7 Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin 443050 1,2,3,4,5,6,7,8
8 Oddział Celny w Radomiu 444010 1,2,3,4,5,6,7,8
9 Oddział Celny w Grójcu 444020 1,2,3,4,5,6,7,8
10 Oddział Celny I w Pruszkowie 445010 1,2,3,4,5,6,7,8
11 Oddział Celny w Płocku 445050 1,2,3,4,5,6,7
12 Oddział Celny w Siedlcach 446010 1,2,3,4,5,6,7,8
13 (uchylony)
14 Oddział Celny w Ciechanowie 447010 1,2,3,4,5,6,7
15 (uchylony)
XVI Dolnośląski Urząd Celno-

-Skarbowy we Wrocławiu

458000
1 Oddział Celny I we Wrocławiu 451010 1,2,3,4,5,6,7
2 (uchylony)
3 Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice 451030 1,2,3,4,5,6,7,8
4 Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice 451040 1,2,3,4,5,6,7,8
5 Oddział Celny w Legnicy 452010 1,2,3,4,5,6,7,8
6 Oddział Celny w Polkowicach 452020 1,2,3,4,5,6,7
7 Oddział Celny w Żarskiej Wsi 452030 1,2,3,4,5,6,7
8 Oddział Celny w Wałbrzychu 454010 1,2,3,4,5,6,7,8

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH, W KTÓRYCH MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE DO PROCEDURY WYWOZU TOWARY, CO DO KTÓRYCH SKŁADANY JEST WNIOSEK O REFUNDACJĘ WYWOZOWĄ

Lp. Urząd Oddział Kod identyfikacyjny urzędu oddziału Zakres uprawnień
1 2 3 4
I Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej 308000
1 Oddział Celny w Białej Podlaskiej 301010 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

2 Oddział Celny w Małaszewiczach 301020 pełny zakres
3 Oddział Celny w Koroszczynie 301040 pełny zakres
4 Oddział Celny w Lublinie 302010 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
5

(uchylony)

6 Oddział Celny w Chełmie 302040 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

7 Oddział Celny w Dorohusku 302050 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

8 Oddział Celny Drogowy w Dorohusku 302060 pełny zakres
9 Oddział Celny w Zamościu 303010 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

10 Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim 303080 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

II Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku 318000
1 Oddział Celny w Białymstoku 311010 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
2 Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy 311020 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

3 Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy 311030 pełny zakres
4 Oddział Celny w Siemianówce 311050 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

5 Oddział Celny w Łomży 312010 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
6 Oddział Celny w Suwałkach 313010 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
7 Oddział Celny w Augustowie 313020 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

III Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni 328000
1 Oddział Celny "Basen V" w Gdyni 321010 pełny zakres
2 Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni 321030 pełny zakres
3 Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni 321050 z wyjątkiem zbóż oraz towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
4 Oddział Celny "Opłotki" w Gdańsku 322010 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

5 (uchylony)
6 Oddział Celny "Port Gdańsk" 322030 pełny zakres
7 Oddział Celny w Tczewie 322060 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

8 Oddział Celny w Kwidzynie 322070 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

9 Oddział Celny "Terminal

Kontenerowy" w Gdańsku

322080 pełny zakres
10 Oddział Celny w Słupsku 323010 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

11 (uchylony)
IV Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach 338000
1 (uchylony)
2 Oddział Celny w Tychach 331020 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

3 Oddział Celny w Sławkowie 331030 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

4 Oddział Celny w Gliwicach 332010 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
5

(uchylony)

6 Oddział Celny w Częstochowie 333010 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

7 Oddział Celny w Czechowicach-

-Dziedzicach

335010 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

8 (uchylony)
V Świętokrzyski Urząd Celno- -Skarbowy w Kielcach 348000
1 Oddział Celny w Kielcach 341010 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

2 Oddział Celny w Starachowicach 341020 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
3 Oddział Celny w Sandomierzu 341030 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

VI Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie 358000
1 Oddział Celny II w Krakowie 351020 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
2 Oddział Celny w Chyżnem 351050 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
3 Oddział Celny w Andrychowie 351060 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

4 Oddział Celny w Nowym Sączu 353010 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
5 Oddział Celny w Tarnowie 353030 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

VII Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi 368000
1 Oddział Celny I w Łodzi 361010 pełny zakres
VIII Warmińsko-Mazurski Urząd Celno- -Skarbowy w Olsztynie 378000
1 Oddział Celny w Olsztynie 371010 pełny zakres
2 Oddział Celny w Korszach 371020 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
3 Oddział Celny w Bezledach 371030 pełny zakres
4 Oddział Celny w Bartoszycach 371040 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

5 Oddział Celny w Ełku 371050 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

6 Oddział Celny w Elblągu 372010 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

7 Oddział Celny w Braniewie 372020 pełny zakres
8 Oddział Celny w Iławie 372040 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
IX Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu 388000
1 Oddział Celny w Opolu 381010 pełny zakres
2 (uchylony)
3 Oddział Celny w Nysie 381040 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

X Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu 398000
1 Oddział Celny w Poznaniu 391010 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

2 Oddział Celny w Gądkach 391040 pełny zakres
3 Oddział Celny w Pile 392010 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

4 Oddział Celny w Lesznie 393010 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

5 Oddział Celny w Nowym Tomyślu 393020 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

6 Oddział Celny w Kaliszu 394010 pełny zakres
7 Oddział Celny w Koninie 394020 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

XI Podkarpacki Urząd Celno- -Skarbowy w Przemyślu 408000
1 Oddział Celny w Przemyślu 401010 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

2 Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-

-Medyka

401040 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

3 Oddział Celny w Jarosławiu 401050 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

4 Oddział Celny w Korczowej 401060 pełny zakres
5 Oddział Celny w Rzeszowie 402010 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
6 Oddział Celny w Dębicy 402040 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

7 Oddział Celny w Stalowej Woli 402050 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
8 Oddział Celny w Mielcu 402060 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

9 Oddział Celny w Krośnie 404010 pełny zakres
XII Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim 418000
1 Oddział Celny w Zielonej Górze 411010 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

2 Oddział Celny w Olszynie 411020 pełny zakres
3 Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim 412010 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

4 Oddział Celny w Świecku 412020 pełny zakres
XIII Zachodniopomorski Urząd Celno-

-Skarbowy w Szczecinie

428000
1 Oddział Celny w Szczecinie 421010 pełny zakres
2 Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie 421030 pełny zakres
3 (uchylony)
4 Oddział Celny w Świnoujściu 421080 pełny zakres
5 Oddział Celny w Koszalinie 422010 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

6 Oddział Celny w Kołobrzegu 422020 pełny zakres
7 Oddział Celny w Szczecinku 422030 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

XIV Kujawsko-Pomorski Urząd Celno- -Skarbowy w Toruniu 438000
1 Oddział Celny II w Bydgoszczy 431020 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
2 Oddział Celny w Inowrocławiu 431030 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

3 Oddział Celny w Toruniu 432010 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

4 Oddział Celny we Włocławku 432030 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

5 Oddział Celny w Grudziądzu 432040 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

6 Oddział Celny Port Lotniczy Bydgoszcz 431040 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

XV Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie 448000
1 (uchylony)
2 Oddział Celny VI w Warszawie 442020 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

3 Oddział Celny Towarowy I w Warszawie 443020 pełny zakres
4 Oddział Celny w Radomiu 444010 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

5 Oddział Celny w Grójcu 444020 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

6 Oddział Celny I w Pruszkowie 445010 pełny zakres
7 Oddział Celny w Płocku 445050 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
8 Oddział Celny w Siedlcach 446010 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

9 (uchylony)
10 Oddział Celny w Ciechanowie 447010 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

11 (uchylony)
XVI Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu 458000
1 Oddział Celny I we Wrocławiu 451010 pełny zakres
2 Oddział Celny w Legnicy 452010 pełny zakres
3 Oddział Celny w Polkowicach 452020 tylko objęcie procedurą wywozu

w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

4 Oddział Celny w Żarskiej Wsi 452030 pełny zakres
5 Oddział Celny w Wałbrzychu 454010 pełny zakres

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH WŁAŚCIWYCH DLA TRANZYTU UNIJNEGO ROPY NAFTOWEJ, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REALIZOWANEGO ZA POMOCĄ STAŁYCH URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH

Lp. Urząd Oddział Kod identyfikacyjny urzędu oddziału Zakres uprawnień
1 2 3 4
I Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej 308000
1 Oddział Celny w Zamościu 303010 procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
II Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku 318000
1 Oddział Celny w Siemianówce 311050 procedura tranzytu unijnego ropy naftowej
III Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni 328000
1 Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku 322080 procedura tranzytu unijnego ropy naftowej
IV Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach 338000
1 Oddział Celny w Tychach 331020 procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
V Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach 348000
1 Oddział Celny w Kielcach 341010 procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
VI Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu 388000
1 Oddział Celny w Opolu 381010 procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
VII Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu 398000
1 Oddział Celny w Poznaniu 391010 procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
VIII Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim 418000
1 Oddział Celny w Zielonej Górze 411010 procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
2 Oddział Celny w Olszynie 411020 procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
3 Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim 412010 procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
4 Oddział Celny w Świecku 412020 procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
IX Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie 448000
1 (uchylony)
2 Oddział Celny I w Pruszkowie 445010 procedura tranzytu unijnego ropy naftowej; procedura tranzytu unijnego gazu; procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
1 Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).
2 Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art. 11 lit. b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2835 z dnia 10 października 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przepisów dotyczących przywozu w sektorach ryżu, zbóż, cukru i chmielu oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 3330/94, (WE) nr 2810/95, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 972/2006, (WE) nr 504/2007, (WE) nr 1375/2007, (WE) nr 402/2008, (WE) nr 1295/2008, (WE) nr 1312/2008 i (UE) nr 642/2010, (EWG) nr 1361/76, (EWG) nr 1842/81, (EWG) nr 3556/87, (EWG) nr 3846/87, (EWG) nr 815/89, (WE) nr 765/2002, (WE) nr 1993/2005, (WE) nr 1670/2006, (WE) nr 1731/2006, (WE) nr 1741/2006, (WE) nr 433/2007, (WE) nr 1359/2007, (WE) nr 1454/2007, (WE) nr 508/2008, (WE) nr 903/2008, (WE) nr 147/2009, (WE) nr 612/2009, (UE) nr 817/2010, (UE) nr 1178/2010, (UE) nr 90/2011 i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1373/2013 (Dz. Urz. UE L 2023/2835 z 21.12.2023), które weszło w życie z dniem 28 grudnia 2023 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. z 2016 r. poz. 595, 643 i 1442), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.898 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Urzędy celno-skarbowe oraz podległe im oddziały celne, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.
Data aktu: 21/02/2017
Data ogłoszenia: 18/06/2024
Data wejścia w życie: 01/03/2017