Współpraca wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 4 lipca 2024 r.
w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

Na podstawie art. 7a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 858 i 859) zarządza się, co następuje:
§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych, w tym szczegółowy zakres informacji dotyczących czynności egzekucyjnych i innych czynności podejmowanych przez te podmioty, a także zdarzeń mających wpływ na egzekwowany obowiązek zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.
§  2.  [Definicje]
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
innym organie egzekucyjnym - rozumie się przez to organ egzekucyjny inny niż organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne;
2)
innym uprawnionym organie egzekucyjnym - rozumie się przez to inny organ egzekucyjny uprawniony do stosowania środków egzekucyjnych, do których organ egzekucyjny nie jest uprawniony;
3)
organie egzekucyjnym - rozumie się przez to organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne;
4)
przesyłce rejestrowanej - rozumie się przez to przesyłkę rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467);
5)
publicznej usłudze hybrydowej - rozumie się przez to publiczną usługę hybrydową, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, 1860 i 2699);
6)
publicznej usłudze rejestrowanego doręczenia elektronicznego - rozumie się przez to publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych;
7)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§  3.  [Doręczanie pism]
1. 
Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego wierzyciel, organ egzekucyjny i inny organ egzekucyjny doręczają sporządzone przez siebie pisma i odpisy pism z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
2. 
Wierzyciel przekazuje zawiadomienie, o którym mowa w art. 32aa ustawy, organowi egzekucyjnemu będącemu naczelnikiem urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 26aa § 1 ustawy. Jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przekazanie tego zawiadomienia za pośrednictwem tego systemu, wierzyciel doręcza to zawiadomienie z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo w przypadku wierzyciela będącego naczelnikiem urzędu skarbowego - przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego używanego do obsługi Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.
3. 
Jeżeli nie jest możliwe doręczenie sporządzonego przez wierzyciela, organ egzekucyjny i inny organ egzekucyjny pisma i odpisu pisma w sposób, o którym mowa w ust. 1, oraz zawiadomienia, o którym mowa w art. 32aa ustawy, w sposób, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie, doręczenia dokonuje się za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.
4. 
W przypadku braku możliwości doręczenia sporządzonego przez wierzyciela, organ egzekucyjny i inny organ egzekucyjny pisma i odpisu pisma oraz zawiadomienia, o którym mowa w art. 32aa ustawy, w sposób, o którym mowa w ust. 3, doręczenia dokonuje się przesyłką rejestrowaną.
§  4.  [Treść zawiadomienia o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym]
Wierzyciel podaje w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 32aa § 1 pkt 1 ustawy, wysokość należności pieniężnej pozostałej do wyegzekwowania, a w przypadku:
1)
wyegzekwowania należności pieniężnej przez inny organ egzekucyjny - również datę jej wyegzekwowania oraz nazwę tego organu egzekucyjnego;
2)
korekty dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1 ustawy, powodującej zmniejszenie wysokości należności pieniężnej - również datę dokonania tej korekty;
3)
przedawnienia należności pieniężnej - również jego datę;
4)
zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej - również:
a)
datę uzyskania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia oraz wysokości, w jakich zostały uzyskane,
b)
informację, że zapłaty dokonał podmiot, o którym mowa w art. 71ca § 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy.
§  5.  [Wymiana informacji między organami egzekucyjnymi]
Organ egzekucyjny niezwłocznie zawiadamia inny organ egzekucyjny o:
1)
informacjach, o których mowa w art. 32aa § 1 pkt 1, 4 i 6 oraz art. 26 § 1e pkt 4-4c i 6-8 ustawy, przekazanych przez wierzyciela, chyba że z informacji od wierzyciela wynika, że wierzyciel zawiadomił inny organ egzekucyjny;
2)
wyegzekwowaniu należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;
3)
zawieszeniu postępowania egzekucyjnego albo wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego lub czynności egzekucyjnych;
4)
podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego albo wstrzymanego postępowania egzekucyjnego lub czynności egzekucyjnych;
5)
umorzeniu postępowania egzekucyjnego w całości albo w części.
§  6.  [Wystąpienie do organu egzekucyjnego o podanie wysokości należnych kosztów egzekucyjnych przed zabezpieczeniem należności pieniężnej hipoteką przymusową]
Przed wydaniem dalszego tytułu wykonawczego lub wystawieniem kolejnego tytułu wykonawczego w razie potrzeby zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową, w tym hipoteką morską przymusową, wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego o podanie wysokości należnych kosztów egzekucyjnych.
§  7.  [Przekazanie dalszego tytułu wykonawczego lub kolejnego tytułu wykonawczego innemu uprawnionemu organowi egzekucyjnemu]
1. 
W przypadku, o którym mowa w art. 26c § 1 pkt 1 i art. 26ca § 1 ustawy, wierzyciel przekazuje odpowiednio dalszy tytuł wykonawczy lub kolejny tytuł wykonawczy innemu uprawnionemu organowi egzekucyjnemu, wraz z wnioskiem egzekucyjnym o zastosowanie środków egzekucyjnych, do których organ egzekucyjny nie jest uprawniony.
2. 
Wierzyciel informuje organ egzekucyjny o przekazaniu odpowiednio dalszego tytułu wykonawczego lub kolejnego tytułu wykonawczego oraz wniosku, o którym mowa w ust. 1, innemu uprawnionemu organowi egzekucyjnemu oraz wskazuje nazwę tego organu.
3. 
Wierzyciel niezwłocznie zawiadamia inny uprawniony organ egzekucyjny o informacjach, o których mowa w art. 32aa § 1 pkt 1, 4 i 6 oraz art. 26 § 1e pkt 4a-4c i 6-8 ustawy. Przepisy § 3 ust. 2-4 i § 4 stosuje się odpowiednio.
§  8.  [Wymiana informacji między organami egzekucyjnymi w przypadku przekazania dalszego tytułu wykonawczego lub kolejnego tytułu wykonawczego innemu uprawnionemu organowi egzekucyjnemu]
W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2, organ egzekucyjny niezwłocznie informuje inny uprawniony organ egzekucyjny o:
1)
numerze rachunku bankowego, na który należy przekazać wyegzekwowane lub uzyskane koszty egzekucyjne należne organowi egzekucyjnemu;
2)
wysokości należnych kosztów egzekucyjnych z rozbiciem na ich rodzaje, odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego.
§  9.  [Zawiadomienie organu egzekucyjnego o wyegzekwowanych należnościach, odsetkach i kosztach]
1. 
Inny uprawniony organ egzekucyjny niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o wyegzekwowanych, w całości albo w części, należności pieniężnej, odsetkach z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztach upomnienia i kosztach egzekucyjnych.
2. 
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
rodzaj i datę zastosowania środka egzekucyjnego, w tym datę zawiadomienia zobowiązanego o tym środku egzekucyjnym;
2)
wysokość:
a)
opłat, o których mowa w art. 64cb § 1 pkt 3 ustawy, oraz wydatku egzekucyjnego, o którym mowa w art. 64cb § 1 pkt 4 ustawy, naliczonych lub pobranych przez inny uprawniony organ egzekucyjny,
b)
kosztów egzekucyjnych podlegających przekazaniu organowi egzekucyjnemu, z rozbiciem na ich rodzaje,
c)
należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia podlegających przekazaniu wierzycielowi.
3. 
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera informacji zawartych w planie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości.
4. 
Jeżeli wyegzekwowano należność pieniężną, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie, koszty upomnienia i koszty egzekucyjne na podstawie więcej niż jednego tytułu wykonawczego, informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podaje się odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego.
§  10.  [Zawiadomienie organu egzekucyjnego o zakończeniu egzekucji prowadzonej przez inny uprawniony organ egzekucyjny]
1. 
W przypadku niewyegzekwowania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych inny uprawniony organ egzekucyjny zawiadamia organ egzekucyjny o zakończeniu prowadzonej przez siebie egzekucji oraz wysokości kosztów egzekucyjnych, jeżeli powstały w egzekucji prowadzonej przez ten inny uprawniony organ egzekucyjny. Przepisy § 9 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a oraz ust. 4 stosuje się odpowiednio.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, inny uprawniony organ egzekucyjny zawiadamia wierzyciela niebędącego jednocześnie organem egzekucyjnym o zakończeniu prowadzonej przez siebie egzekucji. Przepis § 9 ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
§  11.  [Przekazanie wniosku egzekucyjnego innemu uprawnionemu organowi egzekucyjnemu w przypadku prowadzenia egzekucji na podstawie na podstawie tytułu wykonawczego uznawanego na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego]
1. 
Organ egzekucyjny, który prowadzi postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 79 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm. 2 ), przekazuje innemu uprawnionemu organowi egzekucyjnemu:
1)
wniosek egzekucyjny o zastosowanie środków egzekucyjnych, do których organ egzekucyjny nie jest uprawniony;
2)
odpis tytułu wykonawczego sporządzony zgodnie z art. 26b § 2 ustawy.
2. 
Wniosek egzekucyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera również:
1)
numer rachunku bankowego, na który należy przekazać wyegzekwowane lub uzyskane należność pieniężną, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie, koszty upomnienia i koszty egzekucyjne;
2)
wysokość należnych na dzień sporządzenia tego wniosku należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych z rozbiciem na ich rodzaje.
3. 
W przypadku gdy wniosek egzekucyjny, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany na podstawie więcej niż jednego tytułu wykonawczego, informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podaje się odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego.
4. 
Do współpracy organu egzekucyjnego, o którym mowa w ust. 1, z innym uprawnionym organem egzekucyjnym przepisy § 9 i § 10 stosuje się odpowiednio.
§  12.  [Współpraca organu egzekucyjnego z innym organem egzekucyjnym przejmującym łączne prowadzenie egzekucji lub będącym organem rekwizycyjnym]
Do współpracy organu egzekucyjnego z innym organem egzekucyjnym:
1)
który przejął łączne prowadzenie egzekucji do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego w wyniku zbiegu egzekucji, przepisy § 9 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 4 oraz § 10 stosuje się odpowiednio;
2)
będącym organem rekwizycyjnym, o którym mowa w art. 31 ustawy, przepisy § 9 i § 10 stosuje się odpowiednio.
§  13.  [Zawiadomienie innego organu egzekucyjnego o zapłacie należności pieniężnej, odsetek lub kosztów]
1. 
W przypadku zapłaty innemu organowi egzekucyjnemu należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych organ ten niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o dokonanej zapłacie, w tym o wysokości uzyskanych i pozostałych do wyegzekwowania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych z rozbiciem na ich rodzaje.
2. 
Organ egzekucyjny niezwłocznie zawiadamia inny organ egzekucyjny o dokonanej do organu egzekucyjnego lub innego organu egzekucyjnego zapłacie należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. Zawiadomienie zawiera wysokość uzyskanych i pozostałych do wyegzekwowania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych z rozbiciem na ich rodzaje.
3. 
W przypadku uzyskania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych dochodzonych na podstawie więcej niż jednego tytułu wykonawczego wysokość uzyskanych i pozostałych do wyegzekwowania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, podaje się odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego.
§  14.  [Podanie właściwemu organowi egzekucyjnemu informacji o opłatach i kosztach egzekucyjnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego ze względu na bezskuteczność dalszej egzekucji]
Właściwy organ egzekucyjny, o którym mowa w art. 61 § 2 zdanie drugie ustawy, występuje do organu egzekucyjnego, który umorzył postępowanie egzekucyjne z przyczyny określonej w art. 59 § 2 ustawy, o podanie wysokości:
1)
opłaty manipulacyjnej i opłaty egzekucyjnej wyegzekwowanej lub uzyskanej w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym;
2)
kosztów egzekucyjnych, o których mowa w art. 64ca § 2 pkt 2 ustawy, z rozbiciem na ich rodzaje, które mogą być dochodzone w ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej.
§  15.  [Obowiązki informacyjne wobec dłużnika zajętej wierzytelności]
Organ egzekucyjny albo inny organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia wierzytelności pieniężnej lub innego prawa majątkowego, niezwłocznie zawiadamia dłużnika zajętej wierzytelności o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację tego zajęcia.
§  16.  [Przekazanie dalszego tytułu wykonawczego lub kolejnego tytułu wykonawczego innemu uprawnionemu organowi egzekucyjnemu w przypadku postępowania egzekucyjnego niezakończonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia]
Do wystawionego przez wierzyciela tytułu wykonawczego, na podstawie którego przed dniem 21 listopada

2013 r. zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, które nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepis § 7, z tym że zamiast dalszego tytułu wykonawczego wierzyciel przekazuje do innego uprawnionego organu egzekucyjnego odpis tytułu wykonawczego.

§  17.  [Treść zawiadomienia o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym - przepis przejściowy]
W postępowaniach egzekucyjnych wszczętych po dniu 19 lutego 2021 r. i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy § 4 pkt 2 i pkt 3 lit. b tiret drugie rozporządzenia uchylanego w § 20.
§  18.  [Przekazanie dalszego tytułu wykonawczego lub kolejnego tytułu wykonawczego innemu uprawnionemu organowi egzekucyjnemu - przepis przejściowy]
1. 
Przepis § 7 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia uchylanego w § 20 może być stosowany przez wierzyciela należności pieniężnych, o których mowa w art. 19 § 4 ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2025 r.
2. 
Przepisy § 7 ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 3 i 4 rozporządzenia uchylanego w § 20 mogą być stosowane przez organ egzekucyjny, o którym mowa w art. 19 § 4 ustawy, do:
1)
przekazywania innemu uprawnionemu organowi egzekucyjnemu dalszego tytułu wykonawczego lub kolejnego tytułu wykonawczego w przypadku, o którym mowa w art. 26c § 1 pkt 1 lub art. 26ca § 1 ustawy, wraz z wnioskiem o zastosowanie środków egzekucyjnych, do których organ egzekucyjny nie jest uprawniony,
2)
wniosku o zastosowanie środków egzekucyjnych, do których organ egzekucyjny nie jest uprawniony - jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2025 r.
§  19.  [Stosowanie dotychczasowych przepisów do doręczeń]
Do doręczeń pomiędzy wierzycielem, organem egzekucyjnym i innym organem egzekucyjnym, dokonywanych przed dniem, w którym ostatni z podmiotów, pomiędzy którymi dokonywane jest doręczenie, stał się obowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  20.  [Derogacja]
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych (Dz. U. poz. 320).
§  21.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2010, str. 35, Dz. Urz. UE L 344 z 29.12.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 149 z 08.06.2012, str. 4, Dz. Urz. UE L 349 z 19.12.2012, str. 45, Dz. Urz. UE L 346 z 20.12.2013, str. 27, Dz. Urz. UE L 366 z 20.12.2014, str. 15, Dz. Urz. UE L 288 z 22.10.2016, str. 58, Dz. Urz. UE L 76 z 22.03.2017, str. 13 oraz Dz. Urz. UE L 54 z 24.02.2018, str. 18.

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy bez poprawek Senatu

Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Renata Krupa-Dąbrowska 10.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 09.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024
Rząd zmienia przepisy o układach zbiorowych pracy

Katalog spraw regulowanych w układzie zbiorowym pracy będzie otwarty i będzie mógł obejmować sprawy dotyczące w szczególności wymiaru i norm czasu pracy, systemów i rozkładów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, wymiaru urlopu wypoczynkowego, warunków wynagradzania czy organizacji pracy. Do uzgodnień międzyresortowych trafił dziś projekt zupełnie nowej ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Jego autorzy zakładają, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Grażyna J. Leśniak 25.06.2024