Zmiana rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 24 czerwca 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, z 2020 r. poz. 61, z 2021 r. poz. 325 oraz z 2023 r. poz. 1661) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w odnośniku nr 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 88 z 16.03.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2023/90090 z 14.11.2023).";

2)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1. 
Do dnia 17 stycznia 2025 r. dla związków niklu - w przeliczeniu na Ni - wartość NDS (najwyższego dopuszczalnego stężenia) frakcji wdychalnej wynosi 0,1 mg/m3 i nie stosuje się NDS frakcji respirabilnej.
2. 
Do dnia 4 kwietnia 2025 r. dla:
1)
ftalanu dibutylu wartość NDS wynosi 5 mg/m3;
2)
ftalanu bis(2-etyloheksylu) wartość NDS wynosi 1 mg/m3, a wartość NDSCh (najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego) wynosi 5 mg/m3;
3)
izoprenu wartość NDS wynosi 100 mg/m3, a wartość NDSCh wynosi 300 mg/m3.
3. 
NDS i NDSCh określone dla:
1)
czerwieni zasadowej 9,
2)
N-metyloformamidu,
3)
2-metoksypropan-1-olu,
4)
dekan-1-olu i jego izomerów: dekan-2-olu, dekan-3-olu, dekan-4-olu i dekan-5-olu,
5)
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (masy poreakcyjnej 3:1),
6)
2,6-di-tert-butylo-4-metylofenolu,
7)
1-etylo-2-pirolidonu,
8)
enfluranu,
9)
fosforanu trifenylu,
10)
ftalanu diizobutylu,
11)
metakrylanu 2,3-epoksypropylu,
12)
oksymu butan-2-onu,
13)
1,2-dihydroksybenzenu,
14)
kwasu benzoesowego,
15)
N-nitrozodipropyloaminy,
16)
węglika krzemu, włóknistego - stosuje się od dnia 5 kwietnia 2025 r.
4. 
Do dnia 4 kwietnia 2026 r. dla:
1)
akrylonitrylu wartość NDS wynosi 2 mg/m3, wartość NDSCh wynosi 10 mg/m3 i nie stosuje się wartości wyrażonych w ppm (liczbie cząstek na milion w jednostce objętości powietrza (ml/m3));
2)
benzenu wartość NDS wynosi 1,6 mg/m3 (0,49 ppm).
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

Lp. Nazwa i numer CAS1) substancji chemicznej Najwyższe dopuszczalne stężenie w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej Liczba włókien w cm3 Uwagi:

Oznakowanie substancji notacją "skóra"4)

NDS

(w mg/m3)2)

NDS

(w ppm)3)

NDSCh

(w mg/m3)2)

NDSCh

(w ppm)3)

NDSP

(w mg/m3)2)

NDSP

(w ppm)3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Acetaldehyd [75-07-0] - - - - 45 - - -
2 Acetanilid

- frakcja wdychalna5)

[103-84-4]

6 - - - - - - -
3 Acetofenon [98-86-2] 50 - 100 - - - - -
4 Aceton [67-64-1] 600 - 1800 - - - - -
5 Acetonitryl [75-05-8] 70 - 140 - - - - skóra
6 Adypinian bis(2-etyloheksylu) [103-23-1] 400 - - - - - - -
7 Akrylaldehyd [107-02-8] 0,05 0,02 0,1 0,04 - - - skóra
8 Akrylamid [79-06-1] 0,07 - - - - - - skóra
9 Akrylan butylu [141-32-2] 11 - 30 - - - - -
10 Akrylan 2-etyloheksylu [103-11-7] 35 - 70 - - - - skóra
11 Akrylan etylu [140-88-5] 20 - 40 - - - - skóra
12 Akrylan hydroksypropylu - mieszanina izomerów [25584-83-2] 2,8 - 6 - - - - skóra
13 Akrylan 2-hydroksypropylu [999-61-1] 2,8 - 6 - - - - skóra
14 Akrylan 2-hydroksy-1-metyloetylu [2918-23-2] 2,8 - 6 - - - - skóra
15 Akrylan metylu [96-33-3] 14 - 28 - - - - skóra
16 Akrylonitry16) [107-13-1] 1 0,45 3 1,4 - - - skóra
17 Aldryna7) - rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-

heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen [309-00-2]

0,01 - 0,08 - - - - skóra
18 Alfa-cypermetryna - frakcja wdychalna5), mieszanina izomerów: (1S,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropano-karboksylan(R)-cyjano-(3fenoksyfenylo)metylu; (1R,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropano-karboksylan(S)-cyjano-(3fenoksyfenylo)metylu

[67375-30-8]

1 - - - - - - -
19 Amidosiarczan(VI) amonu

- frakcja wdychalna5)

[7773-06-0]

10 - - - - - - -
20 2-Aminoetanol

[141-43-5]

2,5 - 7,5 - - - - skóra
21 4-Aminofenol

- frakcja wdychalna5)

[123-30-8]

5 - - - - - - -
22 3-Amino-1,2,4-triazol - amitrol

[61-82-5]

0,15 - - - - - - -
23 N, N'-bis(2-aminoetylo)etylenodiamina [112-24-3] 1 - 3 - - - - skóra
24 Amoniak [7664-41-7] 14 - 28 - - - - -
25 Anilina [62-53-3] 1,9 - 3,8 - - - - skóra
26 Antymon [7440-36-0] i jego związki nieorganiczne, z wyjątkiem stibanu - w przeliczeniu na Sb 0,5 - - - - - - -
27 Apatyty i fosforyty -
- frakcja wdychalna5) 6 - - - - - -
- frakcja respirabilna8), 9) 2 - - - - - -
28 Arsan

[7784-42-1]

0,02 - - - - - - -
29 Arsen [7440-38-2] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na As

- frakcja wdychalna5)

0,01 - - - - - - -
30 Asfalt naftowy

- frakcja wdychalna5)

[8052-42-4]

5 - 10 - - - - -
31 Atrazyna - 2-chloro-4-etyloamino-6-izopropyloamino-1,3,5-triazyna [1912-24-9] 5 - - - - - - -
32 Azbest (jeden lub więcej rodzajów azbestu wymienionych poniżej) - włókna respirabilne10):

- aktynolit [77536-66-4]

- antofilit [77536-67-5]

- chryzotyl [12001-29-5; 132207-32-0]

- amozyt [12172-73-5]

- krokidolit [12001-28-4]

- tremolit [77536-68-6]

- - - - - - 0,1 -
33 Azirydyna [151-56-4] 0,62 - - - - - - skóra
34 Azotan 2-etyloheksylu [27247-96-7] 3,5 - 7 - - - - -
35 Azotan(V) propylu [627-13-4] 30 - 100 - - - - -
36 Azydek sodu [26628-22-8] 0,1 - 0,3 - - - - skóra
37 Bar [7440-39-3] i jego związki rozpuszczalne - w przeliczeniu na Ba 0,5 - - - - - - -
38 Benzaldehyd [100-52-7] 10 - 40 - - - - -
39 Benzen

[71-43-2]

0,66 0,2 - - - - - skóra
40 Benzenotiol [108-98-5] 2 - - - - - - skóra
41 Benzo[a]piren [50-32-8] 0,002 - - - - - - skóra
42 p-Benzochinon [106-51-4] 0,1 - 0,4 - - - - -
43 Benzotiazol [95-16-9] 20 - - - - - - skóra
44 Benzydyna [92-87-5] 0 - 0 - - - - skóra
45 Benzyna:

a) ekstrakcyjna11)

[8032-32-4; 8006-61-9; 64742-49-0; 93763-33-8; 101316-56-7]

500 - 1500 - - - - -
b) do lakierów

[8052-41-3;64742-82-1; 64741-92-0; 64742-48-9]

300 - 900 - - - - -
46 Beryl [7440-41-7] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Be

- frakcja wdychalna5), 12)

0,0002 - - - - - - -
47 Bezwodnik ftalowy

- pary i frakcja wdychalna5)

[85-44-9]

1 - 2 - - - - -
48 Bezwodnik maleinowy [108-31-6] 0,5 - 1 - - - - skóra
49 Bezwodnik octowy [108-24-7] 12 - 24 - - - - -
50 Bezwodnik trimelitowy [552-30-7] 0,04 - 0,08 - - - - -
51 Bicyklo[4.4.0]dekan [91-17-8] 100 - 300 - - - - -
52 Bifenyl [92-52-4] 1 - 2 - - - - skóra
53 Bifenylo-4-amina [92-67-1] 0,001 - - - - - - -
54 2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan - bisfenol A

- frakcja wdychalna5)

[80-05-7]

2 - - - - - - -
55 Brom

[7726-95-6]

0,7 - 1,4 - - - - -
56 Bromfenwinfos - fosforan(V) 2-bromo-1-(2,4dichlorofenylo)winylodietylu [33399-00-7] 0,01 - - - - - - skóra
57 Bromian(V) potasu

- frakcja wdychalna5)

[7758-01-2]

0,44 - - - - - - -
58 Bromochlorometan [74-97-5] 1000 - 1300 - - - - -
59 2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroetan

[151-67-7]

40 - 100 - - - - -
60 Bromoetan [74-96-4] 50 - 100 - - - - skóra
61 Bromoeten [593-60-2] 0,4 0,09 - - - - - -
62 Bromoform

[75-25-2]

5 - - - - - - skóra
63 Bromometan

[74-83-9]

5 - 15 - - - - skóra
64 1-Bromopropan

[106-94-5]

42 - - - - - - -
65 Bromowodór

[10035-10-6]

- - - - 6,5 - - -
66 Buta-1,3-dien [106-99-0] 2,2 1 - - - - - -
67 Butan

[106-97-8]

1900 - 3000 - - - - -
68 Butan-2-ol [78-92-2] 300 - 450 - - - - -
69 Butan-1-ol [71-36-3] 50 - 150 - - - - skóra
70 Butan-2-on [78-93-3] 450 - 900 - - - - skóra
71 Butano-2,3-dion - diacetyl [431-03-8] 0,07 0,02 0,36 0,1 - - - -
72 Butano-1-tiol [109-79-5] 1 - 2 - - - - -
73 But-2-enal - mieszanina izomerów [4170-30-3]

(E)-but-2-enal [123-73-9]

(Z)-but-2-enal [15798-64-8]

1 - 2 - - - - skóra
74 1-Butoksy-2,3-epoksypropan

[2426-08-6]

30 - 60 - - - - -
75 2-Butoksyetanol

[111-76-2]

98 - 200 - - - - skóra
76 2-(2-Butoksyetoksy)etanol

[112-34-5]

67 - 100 - - - - -
77 Butyloamina [109-73-9] - - - - 10 - - skóra
78 2,6-Di-tert-butylo-4-metylofenol

[128-37-0]

10 - - - - - - -
79 4-tert-Butylotoluen

[98-51-1]

30 - - - - - - skóra
80 But-2-yno-1,4-diol [110-65-6] 0,25 - 0,5 - - - - skóra
81 Cement portlandzki [65997-15-1] -
- frakcja wdychalna5) 6 - - - - - -
- frakcja respirabilna8), 9) 2 - - - - - -
82 Chinolina [91-22-5] 0,6 - - - - - - skóra
83 Chlor

[7782-50-5]

0,7 - 1,5 - - - - -
84 Chlorek allilu [107-05-1] 2 - - - - - - -
85 Chlorek amonu

- pary i frakcja wdychalna5)

[12125-02-9]

10 - 20 - - - - -
86 Chlorek benzoilu [98-88-4] - - - - 2,8 - - -
87 Chlorek chloroacetylu [79-04-9] 0,2 - 0,6 - - - - skóra
88 Chlorek tionylu [7719-09-7] 1,8 - 3,6 - - - - -
89 Chlorfenwinfos - fosforan(V) 2-chloro-1-(2,4dichlorofenylo)winylo-dietylu [470-90-6] 0,01 - 0,1 - - - - skóra
90 Chloroacetaldehyd [107-20-0] 1 - 3 - - - - -
91 Chloroaceton [78-95-5] - - - - 4 - - skóra
92 2-Chloroanilina

[95-51-2]

3 - 10 - - - - skóra
93 3-Chloroanilina

[108-42-9]

3 - 10 - - - - skóra
94 4-Chloroanilina

[106-47-8]

3 - 10 - - - - skóra
95 Chlorobenzen [108-90-7] 23 - 70 - - - - -
96 2-Chlorobuta-1,3-dien

[126-99-8]

2 - 6 - - - - -
97 Chlorodifluorometan [75-45-6] 3000 - - - - - - -
98 Chlorodinitrobenzen - mieszanina izomerów [25567-67-3] 1 - 3 - - - - -
99 1-Chloro-2,3-epoksypropan

[106-89-8]

1 - - - - - - skóra
100 1-Chloro-4-nitrobenzen

[100-00-5]

0,6 - - - - - - skóra
101 Chloroetan [75-00-3] 200 - - - - - - skóra
102 2-Chloroetanol

[107-07-3]

1 - 3 - - - - skóra
103 Chloroeten - chlorek winylu [75-01-4] 2,6 1 - - - - - -
104 4-Chlorofenol

[106-48-9]

0,5 - 1,5 - - - - skóra
105 Chloromekwatu chlorek [999-81-5] 15 - - - - - - skóra
106 Chloro(fenylo)metan [100-44-7] 3 - 9 - - - - skóra
107 Chloroform [67-66-3] 8 - - - - - - skóra
108 Chlorometan [74-87-3] 20 - - - - - - -
109 Chloronitrobenzen - mieszanina izomerów [25167-93-5] 1 - 3 - - - - -
110 4-Chloro-3-metylofenol

- frakcja wdychalna5)

[59-50-7]

5 - - - - - - -
111 5-Chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H- izotiazol-3-on (masa poreakcyjna 3:1) [55965-84-9] 0,2 - 0,4 - - - - skóra
112 1-Chloro-1-nitropropan

[600-25-9]

10 - - - - - - -
113 4-Chloro-2-toliloamina [95-69-2] i jej chlorowodorek

[3165-93-3] - w przeliczeniu na 4-chloro-2-toliloaminę - frakcja wdychalna5)

0,02 - - - - - - skóra
114 Chlorooctan metylu [96-34-4] 5 - 10 - - - - skóra
115 Chloropiryfos - tiofosforan(V) O, O-dietylo-O-3,5,6-trichloro-2pirydylu [2921-88-2] 0,2 - 0,6 - - - - skóra
116 4-Chlorostyren

[1073-67-2]

50 - 400 - - - - -
117 2-Chlorotoluen

[95-49-8]

100 - 250 - - - - -
118 Chlorowodór [7647-01-0] 5 - 10 - - - - -
119 Chrom metaliczny

[7440-47-3]

Związki chromu(II) - w przeliczeniu na Cr(II)

Związki chromu(III) - w przeliczeniu na Cr(III)

0,5 - - - - - - -
120 Cisplatyna

[15663-27-1]

0,002 - - - - - - skóra
121 Cyjanamid [420-04-2] 0,9 - 1,8 - - - - skóra
122 Cyjanamid wapnia [156-62-7] 1 - - - - - - -
123 2-Cyjanoakrylan etylu

[7085-85-0]

1 - 2 - - - - -
124 2-Cyjanoakrylan metylu

[137-05-3]

2 - 4 - - - - -
125 Cyjanowodór i cyjanki - w przeliczeniu na CN skóra
Cyjanowodór [74-90-8] 1 0,9 - - 5 4,5 -
Cyjanek sodu [143-33-9]

- frakcja wdychalna5)

1 - - - 5 - -
Cyjanek potasu [151-50-8]

- frakcja wdychalna5)

1 - - - 5 - -
Cyjanek wapnia [592-01-8]

- frakcja wdychalna5)

1 - - - 5 - -
126 Cyklofosfamid [50-18-0] 0,01 - - - - - - skóra
127 Cykloheksan [110-82-7] 300 - 1000 - - - - skóra
128 Cykloheksanol [108-93-0] 10 - - - - - - skóra
129 Cykloheksanon [108-94-1] 40 - 80 - - - - skóra
130 Cykloheksen [110-83-8] 300 - 900 - - - - -
131 Cykloheksyloamina [108-91-8] 40 - 80 - - - - skóra
132 Cyklopenta-1,3-dien [542-92-7] 200 - - - - - - -
133 Cyna [7440-31-5] i jej związki nieorganiczne, z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn - frakcja wdychalna5) 2 - - - - - - -
134 Cyrkon [7440-67-7] i jego związki - w przeliczeniu na Zr 5 - 10 - - - - -
135 Czerwień zasadowa 9 [569-61-9] 0,02 - - - - - - -
136 2,4-D - kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy

[94-75-7]

7 - - - - - - -
137 DDT - 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan [50-29-3] 0,1 - 0,8 - - - - skóra
138 Dekaboran(14) [17702-41-9] 0,3 - 0,9 - - - - skóra
139 Dekan-1-ol [112-30-1] i jego izomery:

dekan-2-ol [1120-06-5] dekan-3-ol [1565-81-7] dekan-4-ol [2051-31-2] dekan-5-ol [5205-34-5]

30 - 60 - - - - -
140 Dekasiarczek tetrafosforu [1314-80-3] 1 - 3 - - - - -
141 Dekatlenek tetrafosforu [1314-56-3] 1 - 2 - - - - -
142 Demeton - izomery: demeton-O, demeton-S [8065-48-3] 0,1 - - - - - - skóra
143 Demeton-S metylowy - tiofosforan(V) S-(2-etylo-sulfanylo)etyluO, O-dimetylu

[8022-00-2]

0,1 - 0,8 - - - - skóra
144 Dezfluran [57041-67-5] 125 - - - - - - -
145 Diazotan(V) glikolu etylenowego [628-96-6] 0,3 - 0,4 - - - - skóra
146 Dibenzo[a, h]antracen [53-70-3] 0,004 - - - - - - skóra
147 Dibenzo-1,4-tiazyna [92-84-2] 4 - - - - - - -
148 Diboran(6)

[19287-45-7]

0,1 - 0,2 - - - - -
149 1,2-Dibromoetan

[106-93-4]

0,01 - - - - - - skóra
150 2-(Dibutyloamino)etanol

[102-81-8]

14 - - - - - - skóra
151 Dibromodifluorometan [75-61-6] 600 - 1200 - - - - -
152 Dichlorek cynku

- frakcja wdychalna5)

[7646-85-7]

1 - 2 - - - - -
153 Dichlorek disiarki [10025-67-9] 5 - 15 - - - - -
154 Dichlorfos - fosforan(V) 2,2-dichlorowinylodimetylu (DDVP) [62-73-7] 1 - 3 - - - - skóra
155 3,4-Dichloroanilina

[95-76-1]

5,6 - - - - - - skóra
156 1,2-Dichlorobenzen

[95-50-1]

90 - 180 - - - - skóra
157 1,4-Dichlorobenzen

[106-46-7]

12 2 36 6 - - - skóra
158 Dichlorodifluorometan [75-71-8] 4000 - 6200 - - - - -
159 1,1-Dichloroetan

[75-34-3]

400 - - - - - - skóra
160 1,2-Dichloroetan (dichlorek etylenu)

[107-06-2]

8,2 - - - - - - skóra
161 1,1-Dichloroeten

[75-35-4]

8 2 20 5 - - - -
162 1,2-Dichloroeten - izomery:

sym- [540-59-0], cis- [156-59-2], trans-[156-60-5]

700 - - - - - - -
163 Dichlorofluorometan [75-43-4] 40 - 200 - - - - -
164 Dichlorometan [75-09-2] 88 25 353 100 - - - skóra
165 2,2'-Dichloro-4,4'-metylenodianilina

[101-14-4]

0,01 - - - - - - skóra
166 1,1-Dichloro-1-nitroetan

[594-72-9]

30 - 60 - - - - -
167 1,2-Dichloropropan

[78-87-5]

50 - - - - - - -
168 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroetan

[76-14-2]

5000 - 8750 - - - - -
169 (1,2-Dichlorowinylo)benzen

[6607-45-0]

50 - 150 - - - - -
170 Dieldryna13) - rel-(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8dimetanonaftalen

[60-57-1]

0,01 - 0,08 - - - - skóra
171 Dietyloamina [109-89-7] 15 - 30 - - - - skóra
172 2-(Dietyloamino)etanol

[100-37-8]

13 - 26 - - - - skóra
173 Dietylobenzen - mieszanina izomerów [25340-17-4] 100 - 400 - - - - skóra
174 Difenyloamina

- frakcja wdychalna5)

[122-39-4]

8 - - - - - - -
175 1,2-Dihydroksybenzen

[120-80-9]

10 2,2 20 4,4 - - - skóra
176 Diizocyjanian heksano-1,6-diylu [822-06-0] 0,04 - 0,08 - - - - skóra
177 Diizocyjanian 2,2'-metylenodifenylu [2536-05-2] 0,03 - 0,09 - - - - -
178 Diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu [5873-54-1] 0,03 - 0,09 - - - - -
179 Diizocyjanian metylenodifenylu - mieszanina izomerów [26447-40-5] 0,03 - 0,09 - - - - -
180 Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu [584-84-9] 0,007 - 0,021 - - - - -
181 Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu [91-08-7] 0,007 - 0,021 - - - - -
182 Diizocyjanian toluenodiylu - mieszanina izomerów (2,4- i 2,6-) [26471-62-5] 0,007 - 0,021 - - - - -
183 Dikwatu dibromek - dibromek 1,1'-etyleno-2,2'-dipirydylowy

- frakcja wdychalna5)

[85-00-7]

0,1 - 0,3 - - - - skóra
184 1,2-Dimetoksyetan

[110-71-4]

10 - - - - - - skóra
185 Dimetoat - ditiofosforan(V) S-metylo-karbamoilometylu-O, Odimetylu [60-51-5] 0,2 - 0,6 - - - - skóra
186 3,3'-Dimetoksybenzydyna

[119-90-4]

0,2 - - - - - - -
187 Dimetoksymetan [109-87-5] 1000 - 3500 - - - - -
188 N, N-Dimetyloacetamid [127-19-5] 35 9,7 70 19 - - - skóra
189 Dimetyloamina [124-40-3] 3 - 9 - - - - skóra
190 Dimetyloanilina - mieszanina izomerów (2,3-; 2,4-; 2,5-; 2,6-; 3,4-; 3,5-)

[1300-73-8]

10 - - - - - - skóra
191 N, N-Dimetyloanilina [121-69-7] 12 - 40 - - - - skóra
192 3,3'-Dimetylobenzydyna [119-93-7] i jej sole

- frakcja wdychalna5)

Dichlorowodorek 3,3'-dimetylobenzydyny

[612-82-2]

0,03 - - - - - - skóra
193 N, N-Dimetyloformamid [68-12-2] 15 5 30 10 - - - skóra
194 2,6-Dimetyloheptan-4-on

[108-83-8]

150 - 300 - - - - -
195 1,1-Dimetylohydrazyna

[57-14-7]

0,1 - - - - - - skóra
196 3,7-Dimetylookta-2,6-dienal

[5392-40-5]

27 - 54 - - - - -
197 Dinitrobenzen - mieszanina izomerów [25154-54-5] 1 - 3 - - - - skóra
198 Dinitrofenol - mieszanina izomerów [25550-58-7] 0,5 - - - - - - skóra
199 Dinitrotoluen - mieszanina izomerów [25321-14-6] 0,33 - - - - - - skóra
200 1,4-Dioksan

[123-91-1]

50 - - - - - - -
201 1,3-Dioksolan

[646-06-0]

10 - 50 - - - - -
202 Disiarczek dimetylu [624-92-0] 2,5 - 5 - - - - -
203 Disiarczek węgla [75-15-0] 12,5 - - - - - - skóra
204 Disulfid allilowopropylowy [2179-59-1] 12 - 18 - - - - -
205 Ditlenek azotu [10102-44-0] 0,7 0,35 1,5 0,79 - - - -
206 Ditlenek chloru [10049-04-4] 0,3 - 0,9 - - - - -
207 Ditlenek siarki [7446-09-5] 1,3 0,5 2,7 1 - - - -
208 Ditlenek tytanu

[13463-67-7]

- frakcja wdychalna5), 9)

10 - - - - - - -
209 Ditlenek węgla [124-38-9] 9000 - 27000 - - - - -
210 Diwinylobenzen [1321-74-0] 50 - - - - - - -
211 Doksorubicyna [23214-92-8] i chlorowodorek doksorubicyny

[25136-40-9]

- frakcja wdychalna5)

0,0003 - - - - - - skóra
212 Endosulfan - 3-tlenek-6,7,8,9,10,10-heksachloro-1,5,5a,6,9,9aheksahydro-6,9-metano-2,3,4-benzodioksatiepinu [115-29-7] 0,1 - 0,3 - - - - skóra
213 Endryna - rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR) 1,2,3,4,10,10heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8dimetanonaftalen

[72-20-8]

0,01 - 0,08 - - - - skóra
214 Enfluran

[13838-16-9]

38 - - - - - - -
215 Epoksyetan [75-21-8] 1 0,55 - - - - - skóra
216 1,2-Epoksy-3-fenoksypropan

[122-60-1]

0,6 - 3 - - - - skóra
217 1,2-Epoksy-4-(epoksyetylo)cykloheksan

[106-87-6]

60 - - - - - - skóra
218 1,2-Epoksy-3-izopropoksypropan

[4016-14-2]

240 - 360 - - - - -
219 1,2-Epoksypropan

[75-56-9]

2,4 1 - - - - - -
220 2,3-Epoksypropanol

[556-52-5]

6 - - - - - - -
221 3-(2,3-Epoksypropoksy)propen

[106-92-3]

6 - 12 - - - - -
222 Etanodinitryl [460-19-5] 8 - 20 - - - - -
223 Etanol [64-17-5] 1900 - - - - - - -
224 Etanotiol [75-08-1] 1 - 2 - - - - -
225 Eter bis(2-chloroetylowy) [111-44-4] 10 - 30 - - - - skóra
226 Eter bis(2,3-epoksypropylowy) [2238-07-5] 0,05 - - - - - - skóra
227 Eter bis(2-metoksyetylowy) [111-96-6] 10 - - - - - - skóra
228 Eter dietylowy [60-29-7] 300 - 600 - - - - -
229 Eter difenylowy [101-84-8] 7 1 14 2 - - - -
230 Eter diizopropylowy [108-20-3] 1000 - - - - - - -
231 Eter dimetylowy [115-10-6] 1000 - - - - - - -
232 Eter oktabromodifenylowy - mieszanina izomerów

(2,2',3,3',4,4',5',6-; 2,2',3,3',4,4',6,6'-; 2,2',3,4,4',5,5',6-)

[446255-38-5; 117964-21-3; 337513-72-1; 32536-52-0] - frakcja wdychalna5)

0,1 - - - - - - -
233 Eter pentabromodifenylowy - pochodne pentabromowe eteru difenylowego - mieszanina izomerów [32534-81-9] 0,7 - - - - - - -
234 Eter tert-butylometylowy [1634-04-4] 180 - 270 - - - - -
235 Eter tert-butyloetylowy [637-92-3] 100 - 200 - - - - -
236 4'-Etoksyacetanilid

- frakcja wdychalna5)

[62-44-2]

5 - - - - - - -
237 2-Etoksyetanol

[110-80-5]

8 2 - - - - - skóra
238 Etopozyd

- frakcja wdychalna5)

[33419-42-0]

0,0017 - - - - - - -
239 Etylenodiamina [107-15-3] 20 - 50 - - - - skóra
240 1,3-Etylenotiomocznik

[96-45-7]

0,1 - - - - - - -
241 Etyloamina [75-04-7] 9,4 - 18 - - - - skóra
242 Etylobenzen [100-41-4] 200 - 400 - - - - skóra
243 2-Etyloheksan-1-ol

[104-76-7]

5,4 1 10,8 2 - - - -
244 N-Etylomorfolina [100-74-3] 23 - 46 - - - - skóra
245 1-Etylo-2-pirolidon

[2687-91-4]

30 - 60 - - - - skóra
246 Etylotoluen - mieszanina izomerów [25550-14-5] 100 - - - - - - -
247 Fenitrotion - tiofosforan(V) O-3-metylo-4-nitrofenylu-O, O-dimetylu [122-14-5] 0,02 - 0,1 - - - - -
248 2-Fenoksyetanol

[122-99-6]

230 - - - - - - -
249 Fenol

[108-95-2]

7,8 - 16 - - - - skóra
250 Fenoloftaleina [77-09-8] 8 - - - - - - -
251 Fention - tiofosforan(V) O-3-metylo-4(metylosulfanylo)fenyluO, O-dimetylu

[55-38-9]

0,2 - - - - - - skóra
252 1,4-Fenylenodiamina

[106-50-3]

0,1 - - - - - - skóra
253 Fenylohydrazyna [100-63-0] i jej sole - w przeliczeniu na fenylohydrazynę:

Chlorowodorek fenylohydrazyny

[59-88-1], [27140-08-5]

Siarczan(VI) fenylohydrazyny

[52033-74-6]

1,9 - - - - - - skóra
254 Fenylometanol [100-51-6] 240 - - - - - - -
255 Fenylo(2-naftylo)amina [135-88-6] 0,02 - - - - - - -
256 2-Fenylopropen

[98-83-9]

240 - 480 - - - - -
257 Fluor

[7782-41-4]

0,05 - 0,4 - - - - -
258 Fluorek boru [7637-07-2] - - - - 3 - - -
259 Fluorki - w przeliczeniu na F 2 - - - - - - -
260 Fluorooctan sodu [62-74-8] 0,05 - 0,15 - - - - skóra
261 Fluorouracyl

- frakcja wdychalna5)

[51-21-8]

0,0035 - - - - - - skóra
262 Fluorowodór [7664-39-3] 0,5 - 2 - - - - -
263 Fonofos - etyloditiofosfonian O-etylu-S-fenylu [944-22-9] 0,1 - - - - - - skóra
264 Formaldehyd6) [50-00-0] 0,37 - 0,74 - - - - skóra
265 Formamid

[75-12-7]

23 - - - - - - skóra
266 Fosfan

[7803-51-2]

0,14 - 0,28 - - - - -
267 Fosforan trifenylu [115-86-6] 10 - - - - - - -
268 Fosforan(V) tris(2-tolilu) [78-30-8] 0,1 - 0,3 - - - - -
269 Fosgen [75-44-5] 0,08 - 0,16 - - - - -
270 Ftalan benzylu butylu [85-68-7] 5 - - - - - - -
271 Ftalan dibutylu

- frakcja wdychalna5)

[84-74-2]

0,6 - - - - - - -
272 Ftalan dietylu

- frakcja wdychalna5)

[84-66-2]

3 - - - - - - -
273 Ftalan diizobutylu [84-69-5] 4 - - - - - - -
274 Ftalan dimetylu

- frakcja wdychalna5)

[131-11-3]

5 - - - - - - -
275 Ftalan bis(2-etyloheksylu) [117-81-7] 0,8 - - - - - - -
276 2-Furaldehyd

[98-01-1]

10 - 25 - - - - skóra
277 Furan

[110-00-9]

0,05 - 0,1 - - - - skóra
278 2-Furylometanol

[98-00-0]

30 - 60 - - - - skóra
279 Glicerol

- frakcja wdychalna5)

[56-81-5]

10 - - - - - - -
280 Glifosat

- frakcja wdychalna5)

[1071-83-6]

10 - - - - - - -
281 Glikol etylenowy [107-21-1] 15 - 50 - - - - skóra
282 Glin metaliczny, glin proszek (niestabilizowany) [7429-90-5] -
- frakcja wdychalna5) 2,5 - - - - - -
- frakcja respirabilna8) 1,2 - - - - - -
283 Glutaraldehyd [111-30-8] 0,4 - 0,6 - - - - -
284 Grafit: -
a) grafit naturalny

[7782-42-5]

- frakcja wdychalna5)

4 - - - - - -
- frakcja respirabilna8) 1 - - - - - -
b) grafit syntetyczny

[7440-44-0]

- frakcja wdychalna5)

6 - - - - - -
285 Hafn [7440-58-6] i jego związki - w przeliczeniu na Hf 0,5 - - - - - - -
286 Heksachlorobenzen

- frakcja wdychalna5)

[118-74-1]

0,003 - - - - - - skóra
287 1,2,3,4,5,6-Heksachlorocykloheksan (techniczny)14)

[608-73-1]

0,17 - - - - - - skóra
288 Heksachlorocyklopentadien [77-47-4] 0,1 - - - - - - skóra
289 Heksachloroetan [67-72-1] 10 - 30 - - - - skóra
290 Heksafluorek siarki [2551-62-4] 6000 - - - - - - -
291 Heksafluoropropen [116-15-4] 8 - - - - - - -
292 Heksametylotriamid kwasu fosforowego(V) [680-31-9] 0,05 - - - - - - -
293 Heksan

[110-54-3]

72 - - - - - - skóra
294 n-Heksanal [66-25-1] 40 - 80 - - - - -
295 Heksanu izomery acykliczne nasycone, z wyjątkiem heksanu:

2,2-dimetylobutan [75-83-2]

2,3-dimetylobutan [79-29-8]

3-metylopentan [96-14-0]

2-metylopentan [107-83-5]

400 - 1200 - - - - -
296 Heksano-6-laktam

- pary i frakcja wdychalna5)

[105-60-2]

5 - 15 - - - - -
297 Heksan-2-on [591-78-6] 10 - - - - - - skóra
298 Heptan

[142-82-5]

1200 - 2000 - - - - -
299 Heptan-2-on [110-43-0] 238 - 475 - - - - skóra
300 Heptan-3-on [106-35-4] 95 - - - - - - -
301 Heptan-4-on [123-19-3] 230 - - - - - - -
302 10 Hydrat heptaoksotetraboranu sodu

- frakcja wdychalna5)

[1303-96-4]

0,5 - 2 - - - - -
303 Hydrazyna [302-01-2] 0,013 0,01 0,039 0,03 - - - skóra
304 Hydrochinon [123-31-9] 1 - 2 - - - - -
305 4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on

[123-42-2]

240 - - - - - - -
306 N-Hydroksymocznik

- frakcja wdychalna5)

[127-07-1]

0,01 - - - - - - -
307 2,2'-Iminobis(etyloamina)

[111-40-0]

4 - 12 - - - - skóra
308 2,2'-Iminodietanol

[111-42-2]

9 - - - - - - skóra
309 Itr [7440-65-5] i jego związki - w przeliczeniu na Y 1 - - - - - - -
310 Izobutyroaldehyd [78-84-2] 100 - - - - - - -
311 Izocyjanian cykloheksylu [3173-53-3] 0,04 - - - - - - -
312 Izocyjanian 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu [4098-71-9] 0,04 - - - - - - -
313 Izocyjanian metylu [624-83-9] 0,03 - 0,047 - - - - skóra
314 Izofluran

[26675-46-7]

32 - - - - - - -
315 Izooktan-1-ol - mieszanina izomerów [26952-21-6] 220 - 440 - - - - skóra
316 Izopentan [78-78-4] 3000 - - - - - - -
317 Izopren [78-79-5] 8 2,8 - - - - - -
318 2-Izopropoksyetanol

[109-59-1]

20 - - - - - - skóra
319 Izopropyloamina [75-31-0] 12 - 24 - - - - -
320 2-Izopropylo-4,6-dinitrofenol

[118-95-6]

0,05 - 0,15 - - - - skóra
321 Jod

[7553-56-2]

0,5 - 1 - - - - -
322 Jodometan [74-88-4] 7 - 20 - - - - skóra
323 Kadm [7440-43-9] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Cd

- frakcja wdychalna5)

0,001 - - - - - - -
324 Kamfora syntetyczna - bornan-2-on [76-22-2] 12 - 18 - - - - -
325 Kaolin

[1332-58-7]

- frakcja wdychalna5), 9)

10 - - - - - - -
326 Kaptan - N-(trichlorometylosulfanylo)cykloheks-4-eno-1,2dikarboksyimid [133-06-2] 5 - - - - - - -
327 Karbaminian etylu - uretan [51-79-6] 0,001 - - - - - - skóra
328 Karbaryl - metylokarbaminian 1-naftylu

[63-25-22]

1 - 8 - - - - -
329 Karbendazym - 1H-benzimidazol-2-ilokarbamian metylu [10605-21-7] 10 - - - - - - -
330 Karbofuran - metylokarbaminian 2,2-dimetylo-2,3dihydrobenzo[b]furan-7-ylu [1563-66-2] 0,1 - - - - - - skóra
331 Keten

[463-51-4]

0,5 - 1,5 - - - - -
332 Kobalt [7440-48-4] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Co 0,02 - - - - - - -
333 Krezol - mieszanina izomerów

[95-48-7; 108-39-4; 106-44-5; 1319-77-3]

22 - - - - - - skóra
334 Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna: -
a) ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana

[61790 53-2]

- frakcja wdychalna5)

10 - - - - - -
- frakcja respirabilna8) 2 - - - - - -
b) ziemia okrzemkowa (diatomit) kalcynowana15)

[68855 54-9]

- frakcja wdychalna5)

2 - - - - - -
- frakcja respirabilna8) 1 - - - - - -
c) krzemionka bezpostaciowa syntetyczna (strącona i żel) [112926-00-8]

- frakcja wdychalna5)

10 - - - - - -
- frakcja respirabilna8) 2 - - - - - -
d) krzemionka stopiona (szkło kwarcowe)

[60676-86-0]

- frakcja wdychalna5)

2 - - - - - -
- frakcja respirabilna8) 1 - - - - - -
335 Krzemionka krystaliczna

- frakcja respirabilna8)

0,1 - - - - - - -
336 Ksylen - mieszanina izomerów (1,2-; 1,3-; 1,4-) [95-47-6; 108-38-3; 106-42-3; 1330-20-7] 100 - 200 - - - - skóra
337 Kumen

[98-82-8]

50 - 250 - - - - skóra
338 Kwas adypinowy

- frakcja wdychalna5)

[124-04-9]

5 - 10 - - - - -
339 Kwas akrylowy [79-10-7] 10 3,4 29,5 10,2 - - - skóra
340 Kwas azotowy(V) [7697-37-2] 1,4 - 2,6 - - - - -
341 Kwas benzoesowy [65-85-0] 0,5 0,1 1,5 0,3 - - - skóra
342 Kwas chlorooctowy [79-11-8] 2 - 4 - - - - -
343 Kwas chlorowy(VII) [7601-90-3] 1 - 3 - - - - -
344 Kwas 2,2-dichloropropionowy [75-99-0] i jego sól sodowa [127-20-8] 6 - 12 - - - - -
345 Kwas fosforowy(V) [7664-38-2] 1 - 2 - - - - -
346 Kwas mrówkowy

[64-18-6]

5 - 15 - - - - -
347 Kwas nadoctowy [79-21-0] 0,8 - 1,6 - - - - -
348 Kwas nitrylotrioctowy [139-13-9] i jego sole - frakcja wdychalna5) 3 - - - - - - -
349 Kwas octowy [64-19-7] 25 10 50 20 - - - -
350 Kwas pikrynowy [88-89-1] 0,1 - - - - - - skóra
351 Kwas propionowy [79-09-4] 30 - 45 - - - - -
352 Kwas siarkowy(VI)

- frakcja torakalna16)

[7664-93-9]

0,05 - - - - - - -
353 Kwas szczawiowy [144-62-7] 1 - 2 - - - - -
354 Kwas 2-tioglikolowy [68-11-1] 4 - 8 - - - - skóra
355 Kwas trichlorooctowy [76-03-9] 2 - 4 - - - - -
356 Malation - ditiofosforan(V) S-1,2-bis(etoksykarbonylo)etyluO, O-dimetylu

[121-75-5]

1 - 10 - - - - skóra
357 Mangan [7439-96-5] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Mn -
- frakcja wdychalna5) 0,2 - - - - - -
- frakcja respirabilna8) 0,05 - - - - - -
358 MCPA - kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)octowy

[94-74-6]

1 - 5 - - - - skóra
359 Metakrylan butylu [97-88-1] 100 - 300 - - - - -
360 Metakrylan 2,3-epoksypropylu6) [106-91-2] 0,3 0,05 0,6 0,1 - - - skóra
361 Metakrylan metylu [80-62-6] 100 - 300 - - - - -
362 Metanol [67-56-1] 100 - 300 - - - - skóra
363 Metanotiol [74-93-1] 1 - 2 - - - - -
364 2-Metoksyanilina

[90-04-0]

0,5 - 1 - - - - skóra
365 4-Metoksyanilina

[104-94-9]

0,5 - 1 - - - - skóra
366 Metoksychlor

- frakcja wdychalna5)

[72-43-5]

10 - - - - - - -
367 2-Metoksyetanol

[109-86-4]

3 1 - - - - - skóra
368 2-(2-Metoksyetoksy)etanol

[111-77-3]

50 - - - - - - skóra
369 4-Metoksyfenol

[150-76-5]

5 - - - - - - skóra
370 (2-Metoksymetyloetoksy)propanol - mieszanina izomerów: 1-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-2-ol; 1-(2-metoksy-2metyloetoksy)propan-2-ol; 2-(2-metoksy-1-metyloetoksy) propan-1-ol [34590-94-8] 240 - 480 - - - - skóra
371 1-Metoksypropan-2-ol

[107-98-2]

180 - 360 - - - - skóra
372 2-Metoksypropan-1-ol

[1589-47-5, 148616-44-8]

20 - 40 - - - - skóra
373 Metotreksat - kwas (S)-2-(4-{[(2,4-diaminopterydyn-6ylo)metylo]metyloamino}benzamido)pentanodiowy

- frakcja wdychalna5)

[59-05-2]

0,001 - - - - - - skóra
374 Metylenobis(fenyloizocyjanian) [101-68-8] 0,03 - 0,09 - - - - -
375 Metyloamina [74-89-5] 5 - 15 - - - - -
376 4,4'-Metylenodianilina

[101-77-9]

0,08 - - - - - - skóra
377 N-Metyloanilina [100-61-8] 2 - 4 - - - - skóra
378 2-Metyloazirydyna

[75-55-8]

4,7 - - - - - - skóra
379 3-Metylobutan-1-ol - alkohol izoamylowy

[123-51-3]

18 - 37 - - - - -
380 Metylocykloheksan [108-87-2] 1600 - 3000 - - - - -
381 Metylocykloheksanol - mieszanina izomerów [25639-42-3] 70 - - - - - - -
382 2-Metylocykloheksanon

[583-60-8]

50 - 340 - - - - skóra
383 2-Metylo-4,6-dinitrofenol

[534-52-1]

0,05 - 0,4 - - - - skóra
384 N-Metyloformamid [123-39-7] 3,3 - - - - - - skóra
385 5-Metyloheksan-2-on

[110-12-3]

95 - - - - - - -
386 5-Metyloheptan-3-on

[541-85-5]

50 - 100 - - - - -
387 Metylohydrazyna [60-34-4] 0,02 - 0,1 - - - - skóra
388 N-Metylomorfolina [109-02-4] 15 - 30 - - - - -
389 1-Metylonaftalen

[90-12-0]

30 - - - - - - -
390 2-Metylonaftalen

[91-57-6]

25 - 50 - - - - skóra
391 2-Metylopentano-2,4-diol

- pary i frakcja wdychalna5)

[107-41-5]

50 - 100 - - - - -
392 4-Metylopentan-2-ol

[108-11-2]

100 - 160 - - - - skóra
393 4-Metylopentan-2-on

[108-10-1]

83 - 200 - - - - -
394 4-Metylopent-3-en-2-on

[141-79-7]

20 - 40 - - - - -
395 1-Metylo-2-pirolidon

[872-50-4]

40 10 80 20 - - - skóra
396 2-Metylopropan-1-ol

[78-83-1]

100 - 200 - - - - skóra
397 2-Metylopropan-2-ol

[75-65-0]

300 - 450 - - - - -
398 Miedź [7440-50-8] i jej związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Cu 0,2 - - - - - - -
399 Molibden [7439-98-7] i jego związki - w przeliczeniu na Mo 4 - 10 - - - - -
400 Morfolina [110-91-8] 36 - 72 - - - - skóra
401 Mrówczan etylu [109-94-4] 250 - 500 - - - - -
402 Mrówczan metylu [107-31-3] 100 40 200 80 - - - skóra
403 Nadtlenek dibenzoilowy [94-36-0] 5 - 10 - - - - -
404 Nadtlenek wodoru [7722-84-1] 0,4 - 0,8 - - - - -
405 Nafta

[8008-20-6]

100 - 300 - - - - -
406 Naftalen [91-20-3] 20 - 50 - - - - skóra
407 Naftalenu pochodne chlorowane

[-]

0,5 - 1,5 - - - - -
408 1-Naftyloamina

[134-32-7]

3,5 - - - - - - -
409 2-Naftyloamina [91-59-8] i jej sole - w przeliczeniu na

2-naftyloaminę

0,003 - - - - - - -
410 Neopentan [463-82-1] 3000 - - - - - - -
411 Nikiel metaliczny12) [7440-02-0] 0,25 - - - - - - skóra
412 Nikotyna [54-11-5] 0,5 - - - - - - skóra
413 2-Nitroanilina

[88-74-4]

3 - 10 - - - - skóra
414 3-Nitroanilina

[99-09-2]

3 - 10 - - - - skóra
415 4-Nitroanilina

[100-01-6]

3 - 10 - - - - skóra
416 2-Nitroanizol

[91-23-6]

1,6 - - - - - - -
417 Nitrobenzen [98-95-3] 1 0,2 - - - - - skóra
418 Nitroetan [79-24-3] 62 20 186 27,7 - - - skóra
419 Nitrometan [75-52-5] 30 - 240 - - - - -
420 2-Nitropropan

[79-46-9]

18 5 - - - - - skóra
421 Nitrotoluen - mieszanina izomerów [1321-12-6] 11 - - - - - - skóra
422 2-Nitrotoluen

[88-72-2]

11 - - - - - - skóra
423 3-Nitrotoluen

[99-08-1]

11 - - - - - - skóra
424 4-Nitrotoluen

[99-99-0]

11 - - - - - - skóra
425 N-Nitrozodimetyloamina [62-75-9] 0,0025 - - - - - - skóra
426 N-Nitrozodipropyloamina [621-64-7] 0,045 0,008 - - - - - -
427 Octan 2-butoksyetylu [112-07-2] 100 - 300 - - - - skóra
428 Octan n-butylu [123-86-4] 240 - 720 - - - - -
429 Octan sec-butylu [105-46-4] 240 - 720 - - - - -
430 Octan tert-butylu [540-88-5] 900 - 900 - - - - -
431 Octan 1,3-dimetylobutylu [108-84-9] 300 - - - - - - -
432 Octan 2-etoksyetylu [111-15-9] 11 2 - - - - - skóra
433 Octan etylu [141-78-6] 734 200 1468 400 - - - -
434 Octan izobutylu [110-19-0] 240 - 720 - - - - -
435 Octan izopentylu [123-92-2] 250 - 500 - - - - -
436 Octan izopropylu [108-21-4] 600 - 1000 - - - - -
437 Octan 2-metoksyetylu [110-49-6] 5 1 - - - - - skóra
438 Octan 2-metoksy-1-metyloetylu [108-65-6] 260 - 520 - - - - skóra
439 Octan 2-metoksypropylu [70657-70-4] 100 - 200 - - - - -
440 Octan metylu [79-20-9] 250 - 600 - - - - -
441 Octan pentan-2-ylu [626-38-0] 250 - 500 - - - - -
442 Octan pentan-3-ylu [620-11-1] 250 - 500 - - - - -
443 Octan pentylu [628-63-7] 250 - 500 - - - - -
444 Octan tert-pentylu [625-16-1] 250 - 500 - - - - -
445 Octan propylu [109-60-4] 200 - 400 - - - - -
446 Octan winylu [108-05-4] 10 - 30 - - - - -
447 Ogniotrwałe włókna ceramiczne17) - - - - - - 0,3 -
Ogniotrwałe włókna ceramiczne17)w mieszaninie z innymi sztucznymi włóknami mineralnymi - - - - - - 0,3 -
448 2,2'-Oksydietanol

- frakcja wdychalna5)

[111-46-6]

10 - - - - - - -
449 Oktan

[111-65-9]

1000 - 1800 - - - - -
450 Oksym butan-2-onu6) [96-29-7] 1 0,3 3 0,9 - - - skóra
451 Oleje mineralne wysokorafinowane, z wyłączeniem cieczy obróbkowych18)

- frakcja wdychalna5)

5 - - - - - - -
Oleje mineralne użyte wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania lub schładzania części ruchomych silnika - - - - - - - skóra
452 Ołów [7439-92-1] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Pb

- frakcja wdychalna5)

0,0519) - - - - - - -
453 Ortokrzemian tetraetylu [78-10-4] 44 5 - - - - - -
454 Ozon

[10028-15-6]

0,15 - - - - - - -
455 Parafina stała

- frakcja wdychalna5)

[8002-74-2]

2 - - - - - - -
456 Paration metylowy - tiofosforan(V) O, O-dimetylo-O-4nitrofenylu (metyloparation) [298-00-0] 0,1 - 0,6 - - - - skóra
457 Pentachlorek fosforu [10026-13-8] 0,7 - 1,4 - - - - -
458 Pentachlorofenol [87-86-5] 0,5 - 1,5 - - - - skóra
459 Pentafluorek bromu [7789-30-2] 0,5 - 1 - - - - -
460 Pentan

[109-66-0]

3000 - - - - - - -
461 Pentan-1-ol [71-41-0] i jego izomery:

pentan-2-ol [6032-29-7] pentan-3-ol [584-02-1]

2-metylobutan-1-ol [137-32-6] 2-metylobutan-2-ol [75-85-4]

3-metylobutan-2-ol [598-75-4]

2,2-dimetylopropan-1-ol [75-84-3]

75 - 150 - - - - -
462 Pentan-2-on [107-87-9] 100 - 800 - - - - -
463 Pentanal

[110-62-3]

118 - 300 - - - - -
464 Pentatlenek wanadu

- frakcja wdychalna5)

[1314-62-1]

0,05 - - - - - - -
465 Peroksoboran(III) sodu i jego hydraty

- frakcja wdychalna5)

[11138-47-9; 15120-21-5; 10332-33-9; 10486-00-7; 13517-20-9; 7632-04-4]

4 - 8 - - - - -
466 Peroksodisiarczan(VI) potasu

- frakcja wdychalna5)

[7727-21-1]

0,1 - - - - - - -
467 Piperazyna [110-85-0] 0,1 - 0,3 - - - - -
468 2-Pirydyloamina

[504-29-0]

2 - - - - - - skóra
469 Pirydyna

[110-86-1]

5 - - - - - - skóra
470 Platyna metaliczna [7440-06-4] 1 - - - - - - -
471 Polichlorowane bifenyle [1336-36-3] 1 - - - - - - skóra
472 Propan [74-98-6] 1800 - - - - - - -
473 Propano-1,2-diol

- pary i frakcja wdychalna5)

[57-55-6]

100 - - - - - - -
474 Propan-1-ol [71-23-8] 200 - 600 - - - - skóra
475 Propan-2-ol [67-63-0] 900 - 1200 - - - - skóra
476 Propano-3-lakton [57-57-8] 1 - - - - - - skóra
477 Propano-1,3-sulton [1120-71-4] 0,007 - - - - - - skóra
478 Propen

[115-07-1]

2000 - 8600 - - - - -
479 Prop-2-en-1-ol [107-18-6] 2 - 10 - - - - skóra
480 Propoksur - metylokarbaminian 2-izopropoksyfenylu [114-26-1] 0,5 - 2 - - - - skóra
481 Propyn

[74-99-7]

1500 - 2000 - - - - -
482 Prop-2-yn-1-ol [107-19-7] 3 - - - - - - skóra
483 Pyły drewna

- frakcja wdychalna5)

2 - - - - - - -
484 Pyły mąki

- frakcja wdychalna5)

2 - - - - - - -
485 Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność - frakcja wdychalna5) 10 - - - - - - -
486 Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki -
- frakcja wdychalna5) 4 - - - - - -
- frakcja respirabilna8) 2 - - - - - -
487 Pyretryny

[8003-34-7]

1 - - - - - - -
488 Rezorcynol [108-46-3] 45 - 90 - - - - skóra
489 Rtęć [7439-97-6], pary i jej związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Hg 0,02 - - - - - - skóra
490 Sadza techniczna

[1333-86-4]

- frakcja wdychalna5)

4 - - - - - - -
491 Selan - w przeliczeniu na Se [7783-07-5] 0,05 - 0,1 - - - - -
492 Selen [7782-49-2] i jego związki, z wyjątkiem selanu - w przeliczeniu na Se 0,1 - 0,3 - - - - -
493 Sewofluran

[28523-86-6]

55 - - - - - - -
494 Siarczan(VI) dimetylu [77-78-1] 0,5 - 1 - - - - skóra
495 Siarczan(VI) wapnia (gips)

[7778-18-9]

- frakcja wdychalna5), 9)

10 - - - - - - -
496 Siarkowodór [7783-06-4] 7 - 14 - - - - -
497 Spaliny emitowane z silników Diesla - mierzone jako węgiel elementarny 0,05 - - - - - - -
498 Srebro

[7440-22-4]

- frakcja wdychalna5)

0,05 - - - - - - -
499 Srebra związki nierozpuszczalne - w przeliczeniu na Ag 0,05 - - - - - - -
500 Srebra związki rozpuszczalne - w przeliczeniu na Ag 0,01 - - - - - - -
501 Stiban

[7803-52-3]

0,5 - 1,5 - - - - -
502 Strychnina [57-24-9] 0,15 - - - - - - -
503 Styren

[100-42-5]

50 - 100 - - - - -
504 Sulfotep - ditiopirofosforan O, O, O, O-tetraetylu

[3689-24-5]

0,1 - - - - - - skóra
505 Sztuczne włókna mineralne, z wyjątkiem ogniotrwałych włókien ceramicznych -
- frakcja wdychalna5) 5 - - - - - -
- włókna respirabilne10) - - - - - - 1
506 Tal [7440-28-0] i jego związki - w przeliczeniu na Tl 0,1 - 0,3 - - - - -
507 Talk [14807-96-6] -
- frakcja wdychalna5) 4 - - - - - -
- frakcja respirabilna8), 20) 1 - - - - - -
508 Tantal

[7440-25-7]

5 - - - - - - -
509 Tellur [13494-80-9] i jego związki - w przeliczeniu na Te 0,01 - 0,03 - - - - -
510 Terpentyna [8006-64-2] 112 - 300 - - - - -
511 1,3,5,7-Tetraazaadamantan

[100-97-0]

4 - - - - - - -
512 1,1,2,2-Tetrabromoetan

[79-27-6]

4 - - - - - - -
513 Tetrachlorek węgla [56-23-5] 6,4 1 32 5 - - - skóra
514 1,1,2,2-Tetrachloroetan

[79-34-5]

5 - 35 - - - - skóra
515 Tetrachloroeten [127-18-4] 85 12,3 170 24,6 - - - skóra
516 Tetraetyloplumban [78-00-2] 0,05 - 0,1 - - - - skóra
517 Tetrafluorek siarki [7783-60-0] 0,5 - 1 - - - - -
518 Tetrafosfor - fosfor biały, fosfor żółty [12185-10-3] 0,03 - 0,24 - - - - -
519 Tetrahydrofuran [109-99-9] 150 - 300 - - - - skóra
520 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metanoinden

[77-73-6]

10 - - - - - - -
521 1,2,3,4-Tetrahydronaftalen

[119-64-2]

100 - 300 - - - - -
522 Tetrametylosukcynonitryl [3333-52-6] 2,6 - - - - - - skóra
523 Tetranitrometan [509-14-8] 0,04 - - - - - - -
524 Tetratlenek osmu - w przeliczeniu na Os [20816-12-0] 0,002 - 0,006 - - - - -
525 4,4'-Tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenol)

- frakcja wdychalna5)

[96-69-5]

10 - - - - - - -
526 Tiuram - disulfid tetrametylotiuramu

- frakcja wdychalna5)

[137-26-8]

0,5 - - - - - - -
527 Tlenek azotu [10102-43-9] 2,5 2 - - - - - -
528 Tlenek cynku [1314-13-2] - w przeliczeniu na Zn

- frakcja wdychalna5)

5 - 10 - - - - -
529 Tlenek diazotu [10024-97-2] 90 - - - - - - -
530 Tlenek magnezu [1309-48-4] - frakcja wdychalna5) 10 - - - - - - -
531 Tlenek wapnia [1305-78-8] -
- frakcja wdychalna5) 2 - 6 - - - -
- frakcja respirabilna8) 1 - 4 - - - -
532 Tlenek węgla [630-08-0] 23 20 117 100 - - - -
533 Tlenki żelaza - w przeliczeniu na Fe -
Tlenek żelaza(III) [1309-37-1]

Tlenek żelaza(II) [1345-25-1]

Tetratlenek triżelaza [1309-38-2; 1317-61-9]

- frakcja wdychalna5)

5 - 10 - - - -
- frakcja respirabilna8) 2,5 - 5 - - - -
534 2-Toliloamina (o-toluidyna)

[95-53-4]

0,5 0,1 - - - - - skóra
535 4-Toliloamina (4-aminotoluen)

[106-49-0]

4,4 - 8,8 - - - - skóra
536 Toluen

[108-88-3]

100 - 200 - - - - skóra
537 Tolueno-2,4-diamina [95-80-7] 0,04 - 0,1 - - - - -
538 1,3,5-Triazinano-2,4,6-trion; 1,3,5-triazyno-2,4,6-triol

- frakcja wdychalna5)

[108-80-5]

10 - - - - - - -
539 Triazotan(V) propano-1,2,3-triylu21) [55-63-0] 0,095 0,01 0,19 0,02 - - - skóra
540 Tribromek boru [10294-33-4] - - - - 10 - - -
541 Trichlorek fosforu [7719-12-2] 1 - 2 - - - - -
542 Trichlorek fosforylu [10025-87-3] 0,064 - 0,12 - - - - -
543 Trichlorfon - 2,2,2-trichloro-1-hydroksy-etylofosfonian dimetylu [52-68-6] 0,5 - 2 - - - - skóra
544 Trichlorobenzen - mieszanina izomerów (1,2,3-;-1,2,4- i 1,3,5-) [87-61-6; 120-82-1; 108-70-3] 15 - 30 - - - - skóra
545 1,1,1-Trichloroetan

[71-55-6]

300 - 600 - - - - skóra
546 1,1,2-Trichloroetan

[79-00-5]

40 - - - - - - skóra
547 Trichloroeten [79-01-6] 50 - 100 - - - - skóra
548 Trichlorofluorometan [75-69-4] - - - - 5600 - - -
549 Trichloronaftalen - mieszanina izomerów [1321-65-9] 5 - - - - - - skóra
550 Trichloronitrometan [76-06-2] 0,5 - 1,5 - - - - -
551 1,2,3-Trichloropropan

[96-18-4]

7 - - - - - - skóra
552 2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazyna

- pary i frakcja wdychalna5)

[108-77-0]

0,05 - 0,1 - - - - -
553 Trietyloamina [121-44-8] 3 - 9 - - - - skóra
554 Trimetoksyfosfan [121-45-9] 5 - 10 - - - - skóra
555 Trimetyloamina [75-50-3] 4,9 - 12,5 - - - - -
556 Trimetylobenzen - mieszanina izomerów (1,2,3-; 1,2,4- i 1,3,5-)

[526-73-8; 95-63-6; 108-67-8; 25551-13-7]

100 - 170 - - - - skóra
557 2,5,5-Trimetylocykloheks-2-en-1-on

[78-59-1]

5 - 10 - - - - -
558 2,4,6-Trinitrotoluen

[118-96-7]

1 - 3 - - - - skóra
559 1,3,5-Trinitro-1,3,5-triazinan

[121-82-4]

1 - 3 - - - - -
560 1,3,5-Trioksan

[110-88-3]

15 - 75 - - - - -
561 Tritlenek diboru [1303-86-2]

- frakcja wdychalna5)

10 - - - - - - -
562 Tritlenek glinu [1344-28-1] - w przeliczeniu na Al: -
- frakcja wdychalna5) 2,5 - - - - - -
- frakcja respirabilna8) 1,2 - - - - - -
563 Tritlenek siarki [7446-11-9] 1 - 3 - - - - -
564 Tytan [7440-32-6] i jego związki - w przeliczeniu na Ti 10 - 30 - - - - -
565 Uran [7440-61-1] i jego związki - w przeliczeniu na U: -
a) związki nierozpuszczalne 0,075 - 0,6 - - - -
b) związki rozpuszczalne 0,015 - 0,12 - - - -
566 Uwodornione terfenyle [61788-32-7] 12,5 1,3 48 5 - - - -
567 Węgiel (kamienny, brunatny) -
- frakcja wdychalna5) 10 - - - - - -
- frakcja respirabilna8), 9) 2 - - - - - -
568 Węglan magnezu wapnia - dolomit

[16389-88-1]

- frakcja wdychalna5), 9)

10 - - - - - - -
569 Węglan wapnia

[471-34-1]

- frakcja wdychalna5)

10 - - - - - - -
570 Węglik krzemu, niewłóknisty

[409-21-2]

- frakcja wdychalna5), 9)

10 - - - - - - -
571 Węglik krzemu, włóknisty [409-21-2] -
- frakcja wdychalna5), 9) 10 - - - - - -
- włókna respirabilne10) - - - - - - 0,1
572 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - jako suma iloczynów stężeń i współczynników rakotwórczości

9 rakotwórczych WWA22), 23)

0,002 - - - - - - skóra
573 4-Winylocykloheksen

[100-40-3]

10 - - - - - - -
574 Winylotoluen - mieszanina izomerów [25013-15-4] 100 - 300 - - - - -
575 Wodorek litu

[7580-67-8]

- frakcja wdychalna5)

0,01 - 0,02 - - - - -
576 Wodorotlenek glinu [21645-51-2] - w przeliczeniu na Al -
- frakcja wdychalna5) 2,5 - - - - - -
- frakcja respirabilna8) 1,2 - - - - - -
577 Wodorotlenek potasu [1310-58-3] 0,5 - 1 - - - - -
578 Wodorotlenek sodu [1310-73-2] 0,5 - 1 - - - - -
579 Wodorotlenek wapnia [1305-62-0] -
- frakcja wdychalna5) 2 - 6 - - - -
- frakcja respirabilna8) 1 - 4 - - - -
580 Wolfram

[7440-33-7]

- frakcja wdychalna5)

5 - - - - - - -
581 Wolframu związki nierozpuszczalne - w przeliczeniu na W 5 - - - - - - -
582 Wolframu związki rozpuszczalne - w przeliczeniu na W 1 - - - - - - -
583 Zieleń kwasowa V - 1-[4-(dietyloamino)fenylo][4(dietyloimino)cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno]metylo-6sulfonianonaftaleno-3-sulfonian sodu

[12768-78-4]

10 - - - - - - -
584 Związki chromu(VI) - w przeliczeniu na Cr(VI) 0,005 - - - - - - -
585 Związki niklu12)- w przeliczeniu na Ni skóra
- frakcja respirabilna8) 0,01
- frakcja wdychalna5) 0,05
586 Związki tributylocyny(IV) 0,02 - - - - - - skóra
587 Żelazowanad

- frakcja wdychalna5)

[12604-58-9]

1 - 3 - - - - -
1) CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) jest oznaczeniem numerycznym substancji chemicznej pozwalającym na jej jednoznaczną identyfikację.

2) mg/m3 - jednostka miligramy na metr sześcienny powietrza odnosząca się do pomiaru wykonywanego w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu 101,3 kPa (760 mm słupa rtęci).

3)3) ppm - jednostka oznaczająca liczbę cząstek na milion (ang. parts per milion) w jednostce objętości powietrza (ml/m3).

4) Oznakowanie substancji notacją "skóra" oznacza, że wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową.

5) Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu, określona zgodnie z normą PN-EN 481, wnikająca przez nos i usta, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w drogach oddechowych.

6) Substancja może mieć działanie uczulające na skórę.

7) Czysta substancja ma nazwę zwyczajową "HHDN", a produkt zawierający 85 % HHDN nosi nazwę "aldryna".

8) Frakcja respirabilna - frakcja aerozolu, określona zgodnie z normą PN-EN 481, wnikająca do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej.

9) Równolegle oznacza się frakcję respirabilną krystalicznej krzemionki.

10) Włókna respirabilne - włókna o długości powyżej 5 μm, o maksymalnej średnicy poniżej 3 μm i o stosunku długości do średnicy > 3.

11)11) Równolegle oznacza się stężenie benzenu w powietrzu.

12) Substancja może mieć działanie uczulające na skórę i układ oddechowy.

13) Czysta substancja ma nazwę zwyczajową "HEOD", a produkt zawierający 85 % HEOD nosi nazwę "dieldryna".

14) NDS dotyczy mieszaniny izomerów.

15) Poddana obróbce termicznej powyżej 800 °C.

16) Frakcja torakalna - frakcja aerozolu, określona zgodnie z normą PN-EN 481, wnikająca do dróg oddechowych w obrębie klatki piersiowej, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze tchawiczo-oskrzelowym i obszarze wymiany gazowej.

17) Ogniotrwałe włókna ceramiczne, które są czynnikami rakotwórczymi kategorii 1B w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 156), których średnia geometryczna średnica włókien ważona długością pomniejszona o dwa standardowe błędy geometryczne jest mniejsza niż 6 μm.

18) Oleje mineralne wysokorafinowane to oleje z nieistotną zawartością wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, które nie są sklasyfikowane jako rakotwórcze w Unii Europejskiej.

19) W przypadku związków ołowiu sklasyfikowanych jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ocenę narażenia zawodowego przeprowadza się w odniesieniu do substancji o niższej wartości NDS.

20) Równolegle oznacza się stężenie włókien respirabilnych azbestu.

21) W przypadku obecności w środowisku pracy także diazotanu glikolu etylenowego (nitroglikolu, EGDN), związku o takim samym mechanizmie działania jak nitrogliceryna, uwzględnia się sumę ilorazu średnich stężeń ważonych obu związków do ich wartości NDS, która nie może przekroczyć wartości równej 1.

22) Wartości współczynników rakotwórczości (k) wynoszą dla: dibenzo[a, h]antracenu - 5, benzo[a]pirenu - 1, benzo[a]antracenu - 0,1, benzo[b]fluoroantenu - 0,1, benzo[k]fluoroantenu - 0,1, indeno[1,2,3-c, d]pirenu - 0,1, antracenu - 0,01, benzo[g, h, i]perylenu - 0,01 i chryzenu - 0,01.

23) Oznakowanie "skóra" dotyczy wszystkich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, które są sklasyfikowane jako rakotwórcze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

UWAGA:

Jeżeli NDS dotyczy mieszaniny izomerów, to w przypadku występowania w środowisku pracy jednego z nich należy stosować tę samą wartość NDS (podany numer CAS dotyczy mieszaniny).

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 88 z 16.03.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2023/90090 z 14.11.2023).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy bez poprawek Senatu

Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Renata Krupa-Dąbrowska 10.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 09.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024
Rząd zmienia przepisy o układach zbiorowych pracy

Katalog spraw regulowanych w układzie zbiorowym pracy będzie otwarty i będzie mógł obejmować sprawy dotyczące w szczególności wymiaru i norm czasu pracy, systemów i rozkładów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, wymiaru urlopu wypoczynkowego, warunków wynagradzania czy organizacji pracy. Do uzgodnień międzyresortowych trafił dziś projekt zupełnie nowej ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Jego autorzy zakładają, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Grażyna J. Leśniak 25.06.2024