Szkolenie potwierdzające kompetencje zawodowe zarządzającego transportem.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie szkolenia potwierdzającego kompetencje zawodowe zarządzającego transportem 2

Na podstawie art. 16b ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres wiedzy, warunki, sposób przeprowadzania i minimalną liczbę godzin szkolenia, o którym mowa w art. 16b ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwanej dalej "ustawą";
2)
wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 16b ust. 4a pkt 1 ustawy, zwanego dalej "szkoleniem";
3)
wzór zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w art. 16b ust. 4a pkt 2 ustawy;
4)
maksymalną wysokość opłaty za przeprowadzenie szkolenia.
§  2. 
1. 
Szkolenie jest prowadzone w formie stacjonarnej.
2. 
Szkolenie trwa minimum 64 godziny lekcyjne. Czas trwania każdego bloku tematycznego, o którym mowa w § 3 ust. 3, wynosi 8 godzin lekcyjnych.
3. 
W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być częściowo prowadzone w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, w wymiarze maksymalnie 32 godzin lekcyjnych.
4. 
Szkolenie w ciągu jednego dnia obejmuje nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych.
5. 
Godzina lekcyjna szkolenia trwa 45 minut.
§  3. 
1. 
Szkolenie jest prowadzone zgodnie ze szczegółowym programem szkolenia wraz z planem jego wykonania oraz metodami nauczania.
2. 
Ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39g ustawy, opracowując program szkolenia, uwzględnia odpowiednio zakres tematyczny, czas trwania szkolenia z podziałem na poszczególne bloki tematyczne oraz formy jego realizacji. Program szkolenia jest podawany do publicznej wiadomości w ośrodku szkolenia.
3. 
Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne:
1)
prawo cywilne;
2)
prawo handlowe;
3)
prawo socjalne;
4)
prawo podatkowe;
5)
działalność gospodarcza i zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie;
6)
dostęp do rynku;
7)
normy techniczne i techniczne aspekty działalności;
8)
bezpieczeństwo drogowe.
4. 
Szczegółowy zakres wiedzy objętej szkoleniem jest określony w części 1 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51, z późn. zm. 3 ).
§  4. 
Szkolenie, o którym mowa w § 2 ust. 3, może być realizowane wyłącznie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39g ustawy, nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat.
§  5. 
1. 
Ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39g ustawy, wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia osobie, która uczestniczyła w szkoleniu w wymiarze co najmniej 48 godzin lekcyjnych, co zostało potwierdzone na liście obecności.
2. 
W przypadku szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 3, potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu dokonuje się w formie adnotacji na liście obecności.
§  6. 
1. 
Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39g ustawy, jest obowiązany przechowywać przez okres 5 lat od dnia zakończenia szkolenia dokumentację szkolenia zawierającą datę rozpoczęcia i datę zakończenia szkolenia, listę obecności, program szkolenia, formy jego realizacji oraz dane osób prowadzących szkolenie.
2. 
Po okresie, o którym mowa w ust. 1, dokumentację szkolenia przekazuje się do wojewody w celu jej archiwizacji.
§  7. 
Maksymalna wysokość opłaty za przeprowadzenie szkolenia nie może być wyższa niż 3000 złotych.
§  8. 
1. 
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydaje się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje uczestnik szkolenia, a drugi dołącza się do dokumentacji szkolenia.
2. 
Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  9. 
Wzór zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego przed komisją egzaminacyjną określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA MAJĄCEGO NA CELU POTWIERDZENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH ZARZĄDZAJĄCEGO TRANSPORTEM Nr ………/……… (rok)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMINU PISEMNEGO MAJĄCEGO NA CELU POTWIERDZENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH ZARZĄDZAJĄCEGO TRANSPORTEM Nr ………/……… (rok)

wzór

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich zmian w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 17).
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 4 z 9.01.2013, str. 46, Dz. Urz. UE L 178 z 10.07.2012, str. 6, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 17.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.230

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szkolenie potwierdzające kompetencje zawodowe zarządzającego transportem.
Data aktu: 20/01/2023
Data ogłoszenia: 02/02/2023
Data wejścia w życie: 03/02/2023