Uznanie za pomnik historii "Jabłeczna - prawosławny klasztor św. Onufrego".

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Jabłeczna - prawosławny klasztor św. Onufrego"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Uznaje się za pomnik historii "Jabłeczna - prawosławny klasztor św. Onufrego", położony w Jabłecznej, w gminie Sławatycze, w powiecie bialskim, w województwie lubelskim.
§  2. 
Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, naukowe i kulturowe oraz walory krajobrazowo-przestrzenne i przyrodnicze, najstarszego zachowanego klasztoru prawosławnego w Polsce o niezakłóconej ciągłości wyznania, będącego źródłem wiedzy na temat dziejów i tradycji prawosławia, począwszy od XV w., oraz świadectwem bogactwa duchowego i kulturowego Polski.
§  3. 
1. 
Obszar pomnika historii "Jabłeczna - prawosławny klasztor św. Onufrego" obejmuje założenie ogrodowo - krajobrazowe z cerkwią św. Onufrego, kaplicą Świętego Ducha, kaplicą Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, klasztorem, drewnianym budynkiem przyklasztornym, dzwonnicą bramową i murowanym ogrodzeniem.
2. 
Granica pomnika historii biegnie linią prostą, począwszy od północnego narożnika działki nr 608, do zachodniego narożnika działki nr 689 (z wyłączeniem tej działki), północno-wschodnią granicą działek nr 608, nr 609/3, dalej linią łamaną fragmentem wschodniej granicy działki nr 628/2, dochodzi do punktu załamania granicy o współrzędnych: J1 - 5741313.59; 8475126.51, następnie zmierza na zachód linią łamaną, przechodząc przez punkty załamania granicy o współrzędnych: J2 - 5741044.90; 8475016.38, J3 - 5741051.11; 8474917.07, J4 - 5741132.27; 8474796.30, J5 - 5741006.27; 8474632.23, J6 - 5741117.48; 8474238.98, dalej biegnie na północ linią prostą do południowego narożnika działki nr 606 i zachodnią granicą tej działki do południowo-wschodniego narożnika działki nr 593 (z wyłączeniem tej działki), następnie linią łamaną, przechodząc przez punkt załamania granicy o współrzędnych J7 - 5741602.86; 8474353.50, do południowego narożnika działki nr 246 (z wyłączeniem tej działki), fragmentem północnej granicy działki nr 606, północną granicą działki nr 607 i północno-zachodnią granicą działki nr 608, dochodząc do północnego narożnika tej działki. Współrzędne wszystkich punktów podane są w układzie współrzędnych PL-2000, strefa 8.
3. 
Mapa pomnika historii "Jabłeczna - prawosławny klasztor św. Onufrego" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "JABŁECZNA - PRAWOSŁAWNY KLASZTOR ŚW. ONUFREGO"

wzór
Dane identyfikacyjne działek
lp. numer działki ewidencyjnej identyfikator działki ewidencyjnej
1 246 060114_2.0007.246
2 593 060114_2.0001.593
3 606 060114_2.0001.606
4 607 060114_2.0001.607
5 608 060114_2.0001.608
6 609/3 060114_2.0001.609/3
7 628/2 060114_2.0001.628/2
8 689 060114_2.0001.689

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.223

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Uznanie za pomnik historii "Jabłeczna - prawosławny klasztor św. Onufrego".
Data aktu: 26/01/2023
Data ogłoszenia: 02/02/2023
Data wejścia w życie: 03/02/2023