Zmiana ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

USTAWA
z dnia 15 grudnia 2022 r.
o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 1

Art.  1. 

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1688, 2185 i 2254) wprowadza się następujące zmiany:

1)
uchyla się art. 17c;
2)
w art. 28 w ust. 2b skreśla się wyrazy ", a w przypadku kontroli, o których mowa w art. 17c ust. 1 - w trzech jednobrzmiących egzemplarzach";
3)
w art. 40 uchyla się ust. 4a.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 14 w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 80 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm. 3 ), zwanego dalej "rozporządzeniem 2021/2116";";

2)
w art. 16:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W celu realizacji zadań określonych w art. 14 ust. 1 pkt 13 i 13a Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest uprawniony do:",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zlecania wykonania określonych czynności organom administracji publicznej oraz państwowym jednostkom organizacyjnym i osobom prawnym uprawnionym do przeprowadzania kontroli dokumentów, które mają znaczenie dla realizacji zadań określonych w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116.",

b)
w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W przypadku podmiotów innych niż przeprowadzające kontrole zgodnie z przepisami tytułu V rozdziału III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 lub tytułu IV rozdziału III rozporządzenia 2021/2116 wystąpienie powinno zawierać ponadto wskazanie okoliczności będących podstawą tego wystąpienia.",

c)
uchyla się ust. 4;
3)
po art. 16 dodaje się art. 16a i art. 16b w brzmieniu:

"Art. 16a. 1. Kontrole transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116, są przeprowadzane na zasadach określonych odpowiednio w art. 80-86 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 lub w art. 77-80 rozporządzenia 2021/2116.

2. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w celu przeprowadzenia kontroli transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116, przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje i dokumenty dotyczące tych transakcji.

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje dyrektorom izb administracji skarbowej listę podmiotów, u których zostanie przeprowadzona kontrola transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116.

4. Z przebiegu kontroli transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116, sporządza się protokół, który doręcza się podmiotowi, u którego została przeprowadzona kontrola tych transakcji.

5. Do protokołu, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepis art. 84 ust. 2.

6. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, może złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego protokołu, wskazując równocześnie wnioski dowodowe.

7. Dyrektor izby administracji skarbowej rozpatruje zastrzeżenia lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 6, i zawiadamia podmiot, o którym mowa w ust. 4, o sposobie ich załatwienia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

8. Dyrektor izby administracji skarbowej przekazuje agencji płatniczej, o której mowa w art. 9 rozporządzenia 2021/2116, oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej protokół, o którym mowa w ust. 4, wraz z dokumentacją dotyczącą kontroli transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116, w terminie 60 dni od dnia doręczenia protokołu, o którym mowa w ust. 4.

Art. 16b. W zakresie nieuregulowanym w art. 16 i art. 16a oraz w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 i rozporządzeniu 2021/2116 do przeprowadzania kontroli transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116, stosuje się odpowiednio przepisy:

1) art. 62 ust. 1-2b, 8 i 10, art. 64 ust. 1 pkt 1-5, 7-11 i 17, ust. 3, 4 i 8, art. 72 ust. 1 pkt 1-6 i 8-11 oraz ust. 2, art. 73, art. 76 ust. 1-5, art. 79 ust. 1-3 oraz art. 81 ust. 1-3 i 6;

2) art. 12, art. 143, art. 168 § 3a, art. 180-181a, art. 193a § 1 i 2, art. 194-195, art. 196 § 1-3, art. 197, art. 199 i działu IV rozdziałów 2, 3a, 5, 6, 9, z wyjątkiem art. 171a § 1-3, oraz rozdziałów 14, 16, 22 i 23 Ordynacji podatkowej.";

4)
w art. 25 w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

"5a) przeprowadzanie kontroli transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116;".

Art.  3. 
1. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa i minister właściwy do spraw rynków rolnych oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekażą Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - właściwym miejscowo dyrektorom izb administracji skarbowej wykazy zarchiwizowanych akt spraw dotyczące:
1)
przeprowadzonych kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych,
2)
przeprowadzonych analiz ryzyka w zakresie prawidłowości dokonanych transakcji, o których mowa w pkt 1,
3)
programów kontroli, o których mowa w art. 84 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm. 4 )

- z podziałem na lata, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa i minister właściwy do spraw rynków rolnych oraz organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych udostępniają, na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub dyrektora izby administracji skarbowej, akta spraw dotyczące:
1)
przeprowadzonych kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych;
2)
przeprowadzonych analiz ryzyka w zakresie prawidłowości dokonanych transakcji, o których mowa w pkt 1;
3)
programów kontroli, o których mowa w art. 84 rozporządzenia wymienionego w ust. 1 pkt 3.
3. 
Kopie akt spraw dotyczących kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych, które zostały rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i zakończone w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy albo po tym dniu, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - właściwym miejscowo dyrektorom izb administracji skarbowej, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.
Art.  4. 
1. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa i minister właściwy do spraw rynków rolnych oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - właściwym miejscowo dyrektorom izb administracji skarbowej, w terminie do dnia 28 lutego 2023 r., imienne wykazy pracowników odpowiednio urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw rynków rolnych, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zatrudnionych na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych, wraz z podaniem stanowisk pracy poszczególnych pracowników oraz z oświadczeniami tych pracowników dotyczącymi spełniania wymagań, o których mowa w ust. 2, według stanu najpóźniej na dzień wejścia w życie niniejszego przepisu.
2. 
Pracownicy wskazani w wykazie, o którym mowa w ust. 1, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się pracownikami odpowiednio urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo izby administracji skarbowej odpowiadającej właściwością miejscową wojewódzkiemu inspektoratowi jakości handlowej artykułów rolno--spożywczych, którego byli pracownikami do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli złożą oświadczenia, że spełniają wymagania określone w art. 144 ust. 1 i art. 147 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2 oraz w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1110) odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa i ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych albo Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, albo wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
3. 
Do pracowników, o których mowa w ust. 2, przepis art. 144 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się odpowiednio.
4. 
Do pracowników, o których mowa w ust. 2, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy art. 231 § 1-4 i 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140).
Art.  5. 

Do kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych, prowadzonych przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  6. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa i minister właściwy do spraw rynków rolnych, we współpracy z Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r., sporządzą i przekażą Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje, za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., zawierające dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 80 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm. 5 ).

Art.  7. 

W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.

Art.  8. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2023 r.

1 Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, Dz. Urz. UE L 29 z 10.02.2022, str. 45 oraz Dz. Urz. UE L 216 z 19.08.2022, str. 1).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1079, 1301, 1488, 1713, 1730, 1933, 2015 i 2707.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 29 z 10.02.2022, str. 45 oraz Dz. Urz. UE L 216 z 19.08.2022, str. 1.
4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 11, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 83, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 27 z 31.01.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 119 z 17.04.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 185 z 12.06.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 422 z 14.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 155 z 05.05.2021, str. 8, Dz. Urz. UE L 282 z 05.08.2021, str. 3, Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187 oraz Dz. Urz. UE L 204 z 04.08.2022, str. 1.
5 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 29 z 10.02.2022, str. 45 oraz Dz. Urz. UE L 216 z 19.08.2022, str. 1.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.177

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiana ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
Data aktu: 15/12/2022
Data ogłoszenia: 25/01/2023
Data wejścia w życie: 01/04/2023, 15/02/2023