Utworzenie Politechniki Morskiej w Szczecinie

USTAWA
z dnia 7 kwietnia 2022 r.
o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Art.  1. 
1. 
Tworzy się z dniem 1 września 2022 r. Politechnikę Morską w Szczecinie, zwaną dalej "Politechniką".
2. 
Politechnika jest uczelnią publiczną z siedzibą w Szczecinie.
Art.  2. 
1. 
Politechnikę tworzy się z Akademii Morskiej w Szczecinie, zwanej dalej "Akademią".
2. 
Z dniem utworzenia Politechniki znosi się Akademię.
Art.  3. 

Nadzór nad Politechniką sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

Art.  4. 
1. 
Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe Akademii staje się mieniem Politechniki z dniem jej utworzenia.
2. 
Politechnika przejmuje z dniem utworzenia prawa i obowiązki Akademii, w tym prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych.
3. 
Stan gospodarki finansowej Akademii zostanie wykazany w bilansie sporządzonym przez Akademię na dzień poprzedzający dzień jej zniesienia. Bilans zamknięcia Akademii staje się bilansem otwarcia Politechniki.
Art.  5. 
1. 
Z dniem utworzenia Politechniki:
1)
pracownicy zatrudnieni w Akademii stają się pracownikami Politechniki; przepis art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655) stosuje się odpowiednio;
2)
studenci i doktoranci Akademii stają się odpowiednio studentami i doktorantami Politechniki;
3)
uczestnicy studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia Akademii stają się uczestnikami odpowiednio studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia Politechniki;
4)
szkoła doktorska działająca w Akademii staje się szkołą doktorską Politechniki.
2. 
Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2022/2023 do Akademii z dniem utworzenia Politechniki stają się osobami przyjętymi na pierwszy rok studiów do Politechniki.
Art.  6. 
1. 
W terminie do zakończenia drugiej, po utworzeniu Politechniki, ewaluacji jakości działalności naukowej Politechnika dostosuje się do wymogów określonych w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682 i 807).
2. 
Jeżeli Politechnika nie spełni wymogu, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do posługiwania się nazwą Politechnika.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, nową nazwę Politechniki określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.
Art.  7. 
1. 
Członkowie senatu Akademii wybrani na kadencję rozpoczętą z dniem 1 września 2020 r. stają się z dniem utworzenia Politechniki członkami senatu pierwszej kadencji Politechniki.
2. 
Pierwszego rektora Politechniki powołuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej na okres do końca kadencji rozpoczętej z dniem 1 września 2020 r.
3. 
Rada Akademii wybrana na kadencję rozpoczętą w dniu 1 stycznia 2021 r. staje się z dniem utworzenia Politechniki radą Politechniki.
4. 
Pierwszej kadencji rektora Politechniki, senatu Politechniki i rady Politechniki nie wlicza się do liczby kadencji, o których mowa w art. 26 ust. 2 zdanie pierwsze, art. 30 ust. 2 oraz art. 21 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
5. 
Pierwszy statut Politechniki nadaje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.
6. 
Kolegium Elektorów, Uczelniana Komisja Wyborcza, Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich, Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów, Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich, Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów, Rzecznik Dyscyplinarny ds. Doktorantów Akademii stają się z dniem utworzenia Politechniki odpowiednio Kolegium Elektorów, Uczelnianą Komisją Wyborczą, Uczelnianą Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli Akademickich, Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów, Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów, Komisją Dyscyplinarną ds. Doktorantów, Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną ds. Doktorantów, Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Nauczycieli Akademickich, Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Studentów, Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Doktorantów Politechniki.
7. 
Organy samorządu studenckiego i samorządu doktorantów Akademii stają się z dniem utworzenia Politechniki organami samorządu odpowiednio studenckiego i doktorantów Politechniki.
8. 
Pierwsze kadencje senatu Politechniki, rady Politechniki oraz Kolegium Elektorów Politechniki kończą się z upływem kadencji senatu, rady i Kolegium Elektorów trwających w dniu utworzenia Politechniki.
9. 
Przepisy wewnętrzne, z wyłączeniem statutu, Akademii stają się z dniem utworzenia Politechniki przepisami wewnętrznymi Politechniki do czasu wydania nowych przepisów.
Art.  8. 

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1893, 2368 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 350 i 807) w art. 10 w ust. 4 wyrazy "Akademią Morską w Szczecinie" zastępuje się wyrazami "Politechniką Morską w Szczecinie".

Art.  9. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 8, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.847

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Utworzenie Politechniki Morskiej w Szczecinie
Data aktu: 07/04/2022
Data ogłoszenia: 20/04/2022
Data wejścia w życie: 05/05/2022, 01/09/2022