Praktyka zawodowa w aptece.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 5 kwietnia 2022 r.
w sprawie praktyki zawodowej w aptece

Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 184 i 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa ramowy program praktyki zawodowej w aptece, zwanej dalej "praktyką", sposób jej odbywania oraz wzór dziennika praktyki zawodowej.
§  2. 
1. 
Praktyka rozpoczyna się po przygotowaniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego.
2. 
Praktyka trwa 6 miesięcy i obejmuje 960 godzin dydaktycznych, w czasie których powinien być realizowany ramowy program praktyki. Godzina dydaktyczna trwa 45 minut.
3. 
W przypadku gdy praktyka odbywa się w aptece szpitalnej lub zakładowej, co najmniej 3 miesiące praktyki powinny odbyć się również w aptece ogólnodostępnej.
4. 
Ramowy program praktyki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Osoba odbywająca praktykę, zwana dalej "studentem", realizuje ją w wymiarze 8 godzin dydaktycznych na dobę, z wyłączeniem sobót, dyżurów nocnych oraz dni wolnych od pracy, o których mowa w art. 1 i art. 1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).
2. 
Przedłużenie dobowego czasu wymiaru praktyki jest dopuszczalne na prośbę studenta, za zgodą opiekuna praktyki, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, zwanego dalej "opiekunem", jednak nie więcej niż do 11 godzin dydaktycznych. Przedłużony dobowy wymiar czasu jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu odbywania praktyki w innych dniach lub dniami wolnymi od praktyki w przyjętym dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.
3. 
Miesięczny rozkład czasu praktyki ustala opiekun i zapoznaje z nim studenta co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca praktyki.
4. 
Opiekun prowadzi ewidencję czasu odbywania praktyki w celu ustalenia jej prawidłowego wymiaru i w celu jej zaliczenia.
§  4. 
1. 
Usprawiedliwionymi nieobecnościami studenta są:
1)
nieobecność w dniu wyznaczonym przez organy uczelni jako dni wolne od zajęć na uczelni;
2)
niezdolność w okresie 6 miesięcy do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych trwających łącznie do 14 dni kalendarzowych;
3)
choroba lub inne zdarzenia losowe trwające łącznie ponad 14 dni kalendarzowych w okresie 6 miesięcy;
4)
urlopy, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655 i 682).
2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, opiekun ustala w porozumieniu ze studentem sposób i formę zaliczenia danej części ramowego programu praktyki.
§  5. 
W celu realizacji ramowego programu praktyki student ma obowiązek uzupełnienia wszystkich nieobecności zgodnie z wymiarem godzinowym określonym w § 2 ust. 2.
§  6. 
1. 
Student odbywa praktykę na podstawie skierowania uczelni, na której kształci się na kierunku farmacja, zawierającego:
1)
imię (imiona) i nazwisko studenta;
2)
nazwę i adres apteki, w której ma się odbywać praktyka;
3)
imię (imiona) i nazwisko opiekuna;
4)
datę rozpoczęcia praktyki.
2. 
Student odbywa praktykę zgodnie z opracowanym przez opiekuna i zatwierdzonym przez uczelnię harmonogramem przygotowanym na podstawie ramowego programu praktyki.
3. 
Przed rozpoczęciem praktyki opiekun zaznajamia studenta z harmonogramem praktyki, zakresem zadań oraz sposobem wykonywania zadań na wyznaczonych stanowiskach.
4. 
W przypadku gdy apteka przestaje spełniać wymogi niezbędne do realizacji ramowego programu praktyki, niezwłocznie następuje zmiana apteki, w której jest odbywana praktyka.
§  7. 
Realizując ramowy program praktyki, student:
1)
sumiennie i starannie wykonuje powierzone czynności i zadania;
2)
przestrzega ustalonego harmonogramu i czasu odbywania praktyki;
3)
przestrzega przepisów i zasad etycznych dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty;
4)
przestrzega regulaminu i ustalonego w aptece porządku;
5)
przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
6)
dba o dobro apteki, chroni jej mienie oraz dochowuje tajemnicy zawodowej;
7)
przestrzega zasad współżycia społecznego.
§  8. 
1. 
Student prowadzi dziennik praktyki zawodowej, w którym odnotowuje wykonywane czynności praktyczne oraz nabywane umiejętności. Wykonanie czynności praktycznych i nabycie umiejętności potwierdza opiekun.
2. 
Wzór dziennika praktyki zawodowej w aptece określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. 
W przypadku odbywania praktyki w kilku aptekach lub odbywania praktyki z przerwami wpisy w dzienniku praktyki zawodowej obejmują informacje dotyczące przebiegu kolejnych etapów praktyki w każdej z aptek - z uwzględnieniem dat rozpoczęcia i zakończenia okresu ich trwania. Odbycie praktyki potwierdzają wszyscy opiekunowie wyznaczeni w każdym z miejsc odbywania praktyki.
4. 
Po zakończeniu praktyki student przedkłada uczelni wypełniony dziennik praktyki zawodowej.
5. 
Dziennik praktyki zawodowej jest dołączany do dokumentacji przebiegu studiów.
§  9. 
Praktykę uczelnia zalicza na podstawie wymaganych wpisów w dzienniku praktyki zawodowej.
§  10. 
Studenci, którzy rozpoczęli odbywanie praktyki przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, odbywają ją na dotychczasowych zasadach.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ W APTECE

Cel praktyki

Pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności w zakresie farmacji aptecznej i szpitalnej oraz opieki farmaceutycznej, zdobytych w czasie dotychczasowych studiów na kierunku farmacja, ze szczególnym uwzględnieniem: sporządzania produktów leczniczych, przechowywania i wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, opanowania w praktyce umiejętności udzielania informacji o lekach, doradzania pacjentowi, świadczenia opieki farmaceutycznej oraz promocji zdrowia, a także podstaw etycznych, prawnych i organizacyjnych pracy farmaceuty w aptece.

Wykaz efektów uczenia się obejmujący umiejętności, które student powinien posiadać po zakończeniu praktyki

1.
Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udzielanie informacji o lekach:
1)
wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu w aptekach;
2)
stosowanie szczególnych zasad wydawania leków bardzo silnie działających, psychotropowych i środków odurzających;
3)
stosowanie zasad dobrej praktyki aptecznej.
2.
Sporządzanie produktów leczniczych:
1)
prawidłowe sporządzanie leków recepturowych i aptecznych;
2)
prawidłowe sporządzanie leków w warunkach aseptycznych;
3)
ocena jakości postaci produktów leczniczych, leków recepturowych i aptecznych - w zakresie metod i środków dostępnych w aptece.
3.
Opieka farmaceutyczna:
1)
komunikacja interpersonalna z pacjentami, ich opiekunami, lekarzami oraz pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia;
2)
praktyczna realizacja opieki farmaceutycznej w aptece.
4.
Prawne, etyczne i administracyjne aspekty pracy farmaceuty:
1)
stosowanie zasad organizacji pracy w aptece, z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2)
prowadzenie dokumentacji aptecznej oraz korzystanie z informatycznych systemów aptek oraz administrowanie nimi;
3)
stosowanie przepisów dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty, prowadzenia apteki, przepisów prawa pracy oraz zasad kodeksu etyki zawodowej;
4)
stosowanie zasad rozmieszczania i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
5)
przygotowywanie zamówień i współpraca z hurtowniami farmaceutycznymi oraz posługiwanie się lekospisami i bazami danych o lekach.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece (Dz. U. poz. 215), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 94 pkt 2 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 184 i 655).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.784

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Praktyka zawodowa w aptece.
Data aktu: 05/04/2022
Data ogłoszenia: 08/04/2022
Data wejścia w życie: 16/04/2022